Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009

kenmerk: CEVO-05.730
datum: 12 oktober 2005
gepubliceerd: CFI Online 2005

In deze regeling wordt de stof bekend gemaakt die op het centraal examen van 2008 en 2009 niet bevraagd zal worden. De regeling bevat drie bijlagen.

Deze regeling heeft betrekking op de profielen zoals die op dit moment (2005) zijn ingericht en op de huidige examenprogramma's.

De regeling treedt op 1 januari 2006 in werking.


Besluit

Artikel 1. Aanwijzing vwo

Bij de centrale examens vwo van 2008 respectievelijk 2009 worden geen vragen gesteld over de domeinen, dan wel subdomeinen, genoemd in bijlage 1.

Artikel 2. Aanwijzing havo

Bij de centrale examens havo van 2008 worden geen vragen gesteld over de domeinen, dan wel subdomeinen, genoemd in bijlage 2.

Artikel 3 Keuzedomeinen centraal examen

Bij de centrale examens van 2007, 2008 en 2009 heeft het centraal examen betrekking op de domeinen zoals genoemd in bijlage 3.

Artikel 4. Bekendmaking

Deze regeling wordt bekend gemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling examenstof havo en vwo 2008 en 2009.

De voorzitter van de CEVO,

drs H. Laan

Toelichting.

Er zijn besluiten in voorbereiding om de inrichting van de profielen vwo en havo met ingang van 1 augustus 2007 (leerjaar 4) aan te passen. Als gevolg daarvan zal het centraal examen havo van 2009 en vwo van 2010 bij een groot aantal vakken anders worden ingericht. Deze regeling heeft betrekking op de profielen zoals die op dit moment zijn ingericht en op de huidige examenprogramma's.

In deze regeling is bepaald, voor zover nadere besluiten nodig zijn, op welke examenstof het centraal examen betrekking heeft. Dat betreft de aanwijzing van de domeinen en subdomeinen die van het centraal examen zijn uitgesloten, conform de Regeling Aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo, VO/BOB/2001/28277, Gele katern nr.18a van 25 juli 2001. Bij deze (sub)domeinen bepaalt de school of en in hoeverre ze in het schoolexamen aan de orde komen.

Dat betreft ook de vakken waar het centraal examen op roulerende domeinen betrekking heeft.

Op grond van de regeling profielen 2003, kenmerk: VO/BOB-2003/16475 van 28 mei 2003, Gele katern 2003, nr. 13, p. 15 t/m 17, is het toegestaan om deze domeinen ook te toetsen op het schoolexamen, naast de voor het schoolexamen verplichte examenstof.

Bijlage 1. Domeinen c.q. subdomeinen waarover op het centraal examen vwo in 2008 respectievelijk 2009 geen vragen worden gesteld

1. Wiskunde A1

2008 en 2009

Domein Ea, Grafen en Matrices (109-121)

N.b. uit de Regeling profielen 2000 worden tevens de volgende passages geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing:

Domein Bg, Functies en grafieken

* Eindterm 3 vervalt.

* In eindterm 10 vervalt: rekenregels voor logaritmen (die voor machten worden gehandhaafd).

* Eindterm 13 vervalt.

Domein Cg, discrete analyse

* Eindtermen 23 en 24 vervallen

Domein Fa: Statistiek en kansrekening

Het Subdomein 'het toetsen van hypothesen' (eindtermen 147 tot en met 150) vervalt als verplicht onderdeel. Het komt dus in elk geval niet aan de orde in het centraal examen. (voor het overige zij verwezen naar Uitleg Gele katern nr 9, pg 28, van 28 maart 2000)

2. Wiskunde A1,2

2008 en 2009

Domein Ea, matrices en grafen

N.b. uit de Regeling profielen 2000 worden tevens de volgende passages geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing:

Domein Bg, Functies en grafieken

* Eindterm 3 vervalt.

* In eindterm 10 vervalt: rekenregels voor logaritmen (die voor machten worden gehandhaafd).

* Eindterm 13 vervalt.

Domein D (g): Meetkunde

Het subdomein 'Ruimtelijke objecten' vervalt.

3. Wiskunde B1

2008 en 2009

Uit de Regeling profielen 2000 wordt de volgende passage geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing

Voor het centraal examen vervalt het domein Cb, Continue dynamische modellen. Dit domein komt wel aan de orde in het schoolexamen.

4. Wiskunde B1,2

2008 en 2009

Uit de Regeling profielen 2000 worden de volgende passages geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing

Voor het centraal examen vervalt het domein Cb, Continue dynamische modellen. Dit domein komt wel aan de orde in het schoolexamen.

Voor het centraal examen èn het schoolexamen vervallen:

* een deel van het Domein Gb, 'Voortgezette meetkunde', te weten: het subdomein Beginselen van de analytische meetkunde (eindtermen 140 tot en met 144) alsmede uit het subdomein Meetkundige plaatsen en kegelsneden de eindtermen 151, 152 en 153

* een deel van het domein Hb, 'Voortgezette analyse' te weten de subdomeinen Sommeerbare rijen (eindtermen 167, 168, 169), Irrationale getallen (eindtermen 170, 171 en 172) en Limieten en functies (eindtermen 173, 174,175)

5. Natuurkunde 1

2008 en 2009

Subdomein E4, Elektromagnetisch spectrum

6. Natuurkunde 1,2

2008 en 2009

Subdomein E4, Elektromagnetisch spectrum

7. Scheikunde 1

2008

Van Domein E, kenmerken van reacties Subdomein E2, Energetische effecten;

Van Domein F, Chemische techniek, Subdomein F1, Het maken van stoffen;

Van Domein G, Zuren en Basen, de subdomeinen G1 Toepassingen, en G2 Onderzoek.

2009 (zelfde als in 2004 en 2007)

Van Domein B, Stoffen, structuur en binding de subdomeinen Toepassingen, Processen/reacties, Atoombouw en periodiek systeem, Bindingstypen en eigenschappen (1-25), voorzover behorend tot het programma van scheikunde 1

8. Scheikunde 1,2

2008

Van Domein G, Zuren en Basen, de subdomeinen G1 Toepassingen, en G2 Onderzoek.

2009 (zelfde als in 2004 en 2007)

Van Domein B, Stoffen, structuur en binding de subdomeinen Toepassingen, Processen/reacties en Atoombouw en periodiek systeem (1-11)

9. Biologie 1,2

2008 en 2009:(dezelfde subdomeinen als in 2007)

- subdomein B2, Structuren van soort en populatie (eindtermen 7 t/m 13)

- subdomein B3, Structuren van organismen (eindtermen 14 t/m 17)

- subdomein D2, Metabolisme van planten (eindtermen 84 t/m 96).

10 Economie 1

2008 en 2009

Domein D, Nederlandse betalingsbalans (14, 16-18; 15 behoort niet tot het programma van Economie1)

Domein P, Sociale zekerheid (77-83)

11 Economie 1,2

2008 en 2009

Domein O, Onderontwikkeling (67-76)

Domein P, Sociale zekerheid (77-83)

12. Aardrijkskunde

2008 en 2009

Subdomein G3, Ontwikkeling van het leven (eindterm 30)

(zelfde subdomein als in 2005-2007)

13 Management en organisatie

2008 en 2009 (dezelfde subdomeinen als in eerdere jaren)

Subdomein B1, Interne organisatie (2-5)

Subdomein C1, Rechtsvormen (8)

Subdomein D1, Marketing van niet-commerciële organisaties (16-18)

Subdomein E1, Financieel beleid in niet-commerciële organisaties (24-27)

Subdomein G1, Verslaggeving door niet-commerciële organisaties (56-57)

Bijlage 2. Domeinen c.q. subdomeinen waarover op het centraal examen havo in 2008 geen vragen worden gesteld

1. Wiskunde A1,2

Subdomein F3, Bundels van grafieken en 3-dimensionale grafieken (71-72)

Subdomein G3, De binomiale verdeling (87-90)

2. Wiskunde B1

Subdomein E4, periodieke functies (64-73)

3. Wiskunde B1,2

Subdomein H2, periodieke functies 2 (99-103)

N.b. Het subdomein E4 behoort dus wel tot de examenstof van wiskunde B 1,2

4. Natuurkunde 1

Subdomein C1, Beeld en geluid waarnemen (22-27)

5. Natuurkunde 1,2

Subdomein C2, Eigentrillingen en golven (28-33)

N.b. Het subdomein C1 behoort dus wel tot de examenstof van natuurkunde 1,2

6. Scheikunde

De beperking in de c.e.-stof voor scheikunde is in 2008 dezelfde als vanaf 2004

Subdomein B1 toepassingen (anorganisch) (eindtermen 1 en 2)

Subdomein C1 toepassingen van synthetische polymeren (eindtermen 14, 15, 16)

Subdomein C3 structuren van koolstofverbindingen

Van dit subdomein betreft de aanwijzing in hoofdzaak de eindtermen 41 en 43 (organische naamgeving), waarover geen vragen gesteld zullen worden. De examinering kan wel betrekking hebben op de andere eindtermen van dit subdomein, met de volgende aantekeningen:

- van eindterm 38 wordt bij de examinering niet verder gegaan dan structuurformules voor verbindingen met een onvertakte keten en hoogstens één karakteristieke groep: (Dus bijvoorbeeld geen diënen en diolen.)

- van eindterm 39 wordt bij de examinering niet verder gegaan dan koolstofverbindingen met een onvertakte keten en hoogstens één karakteristieke groep (Dus geen esters, maar wel bijvoorbeeld 2-propanol en 2-chloorpropaan, maar niet 2-methylpropaan.)

N.b.: het proces van polymerisatie (eindterm 30 van subdomein C2) moet wel gekend worden.

Subdomein D3 structuren van biochemische stoffen (eindtermen 53 t/m 56)

(i.v.m. organische naamgeving)

Subdomein E3 evenwichten (eindtermen 68, t/m 71)

In verband hiermee worden ook over de eindtermen 61, 67 83, 92 en 96 geen vragen gesteld, zal wat betreft de eindtermen 89, 90 en 95 de vraagstelling geen betrekking op zwakke zuren en zwakke basen en zal bij eindterm 95 ook niet naar buffers worden gevraagd. Tenslotte wordt aan eindterm 99 toegevoegd: gebruikmakend van de betrekking pH + pOH = 14,00 (bij 298 K).

N.B.

In reactievergelijkingen geen verschil maken tussen oplossingen van sterke en zwakke zuren:

. een oplossing van salpeterzuur weergeven als H+ + NO3-

. een oplossing van azijnzuur weergeven als H+ + CH3COO-

. een oplossing van koolzuur weergeven als (2) H+ + CO32-

In reactievergelijkingen geen verschil maken tussen oplossingen van sterke en zwakke basen:

. een oplossing van natriumhydroxide weergeven als Na+ + OH-

. een oplossing van natriumacetaat weergeven als Na+ + CH3COO-

. een oplossing van ammoniak (ammonia) weergeven als NH3

. een oplossing van natriumcarbonaat weergeven als (2) Na+ + CO32-

Subdomein G1 toepassingen (eindtermen 85 en 86)

Subdomein H1 toepassingen (100 t/m 105)

Subdomein B1 toepassingen (anorganisch) (eindtermen 1 en 2)

Subdomein C1 toepassingen van synthetische polymeren (eindtermen 14, 15, 16)

Subdomein C3 structuren van koolstofverbindingen

Van dit subdomein betreft de aanwijzing in hoofdzaak de eindtermen 41 en 43 (organische naamgeving), waarover geen vragen gesteld zullen worden. De examinering kan wel betrekking hebben op de andere eindtermen van dit subdomein, met de volgende aantekeningen:

- van eindterm 38 wordt bij de examinering niet verder gegaan dan structuurformules voor verbindingen met een onvertakte keten en hoogstens één karakteristieke groep: (Dus bijvoorbeeld geen diënen en diolen.)

- van eindterm 39 wordt bij de examinering niet verder gegaan dan koolstofverbindingen met een onvertakte keten en hoogstens één karakteristieke groep (Dus geen esters, maar wel bijvoorbeeld 2-propanol en 2-chloorpropaan, maar niet 2-methylpropaan.)

N.b.: het proces van polymerisatie (eindterm 30 van subdomein C2) moet wel gekend worden.

Subdomein D3 structuren van biochemische stoffen (eindtermen 53 t/m 56)

(i.v.m. organische naamgeving)

Subdomein E3 evenwichten (eindtermen 68, t/m 71)

In verband hiermee worden ook over de eindtermen 61, 67 83, 92 en 96 geen vragen gesteld, zal wat betreft de eindtermen 89, 90 en 95 de vraagstelling geen betrekking op zwakke zuren en zwakke basen en zal bij eindterm 95 ook niet naar buffers worden gevraagd. Tenslotte wordt aan eindterm 99 toegevoegd: gebruikmakend van de betrekking pH + pOH = 14,00 (bij 298 K).

N.B.

In reactievergelijkingen geen verschil maken tussen oplossingen van sterke en zwakke zuren:

- een oplossing van salpeterzuur weergeven als H+ + NO3-

- een oplossing van azijnzuur weergeven als H+ + CH3COO-

- een oplossing van koolzuur weergeven als (2) H+ + CO32-

In reactievergelijkingen geen verschil maken tussen oplossingen van sterke en zwakke basen:

. een oplossing van natriumhydroxide weergeven als Na+ + OH-

. een oplossing van natriumacetaat weergeven als Na+ + CH3COO-

. een oplossing van ammoniak (ammonia) weergeven als NH3

. een oplossing van natriumcarbonaat weergeven als (2) Na+ + CO32-

Subdomein G1 toepassingen (eindtermen 85 en 86)

Subdomein H1 toepassingen (100 t/m 105)

7. Biologie

- subdomein B3 Cellen van planten en dieren (eindtermen 15 t/m 20)

- subdomein C2 Voortplanting, groei en ontwikkeling van de mens (eindtermen 34-48)

- subdomein C3 Deling groei en ontwikkeling van cellen (eindtermen 49 t/m 56)

- subdomein E5 Regeling van lichaamsfuncties bij de mens (eindtermen 140 t/m 157)

8 Economie 1

Domein D, Nederlandse betalingsbalans (14-17, voor zo ver behorend tot het programma van economie1)

Domein F, Bankwezen (24-26, voor zover behorend tot het programma van economie 1)

Domein P, Sociale zekerheid (83-89)

9 Economie 1,2

Domein F, Bankwezen (24-26)

Domein O, Onderontwikkeling (75-82)

10. Aardrijkskunde

Subdomein D3, veranderingen in het natuurlijk milieu op langere termijn (eindterm 17)

.

11 Management en organisatie

Subdomein B1, Interne organisatie (2-5)

Subdomein C1, Rechtsvormen (8)

Subdomein D1, Marketing van niet-commerciële organisaties (16-18)

Subdomein E1, Financieel beleid in niet-commerciële organisaties (24-26)

Subdomein G1, Verslaggeving door niet-commerciële organisaties (43-44)

Bijlage 3. Keuzedomeinen centraal examen

1. Klassieke talen

De thema's en kernauteurs voor 2008 en latere jaren zijn nog niet vastgesteld.

Mededelingen hierover worden op een later tijdstip gedaan.

2. Geschiedenis: 2008; havo en vwo

Domein E: Oorlog en vrede Subdomein: Internationale betrekkingen en oorlogvoering;

Domein F: Ontmoetingen tussen culturen Subdomein: Contacten tussen westerse en 'niet-westerse' samenlevingen

Toelichting.

Het is het voornemen in 2007 een nieuw examenprogramma voor het vak geschiedenis in te voeren. De besluitvorming over de centrale examinering is mede afhankelijk van de uitkomsten van een nu lopende pilot. Mededelingen over het centraal examen havo van 2009, respectievelijk vwo van 2010 zijn opzijn vroegst in het najaar van 2006 te verwachten.

Het is mogelijk dat de besluitvorming voer het havo-examen ook gevolgen heeft voor het vwo -examen van 2009. Om deze reden zijn voor het examenjaar 2009 nog niet de subdomeinen aangewezen waarop het vwo-examen betrekking zal hebben.

3. Aardrijkskunde

3.1 havo 2008 en 2009

1. Migratie en vervoer

2. Natuur en milieu

3.2 vwo 2009 en 2010

1. Actieve aarde

2. Politiek en ruimte

3. Migratie en mobiliteit

Toelichting

Het is het voornemen in 2007 een nieuw examenprogramma voor het vak aardrijkskunde in te voeren.

In dat geval is het havo-examen van 2009 een bezemexamen voor kandidaten die in 2008 zijn afgewezen, vavo-kandidaten en staatsexamenkandidaten. Voor het vwo-examen van 2010 geldt m.m. hetzelfde.

4. Maatschappijleer

4.1 havo

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer havo worden geëxamineerd, zijn: examenjaar 2007

Mens en werk

Massamedia

examenjaar 2008:

Massamedia

Criminaliteit en rechtsstaat

4.2 vwo

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer vwo worden geëxamineerd, zijn: examenjaar 2008 en 2009:

Massamedia

Criminaliteit en rechtsstaat

Toelichting.

Voor het centraal examen in de Domeinen Politieke besluitvorming en Criminaliteit en rechtsstaat verschijnt dit jaar een aangepaste toelichting bij de eindtermen. Deze zal gelden met ingang van het centraal examen van 2008.

5. Tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen v.w.o.

examenjaar 2007

Kunst, kennis kunde II (zelfde bundel als in 2004)

examenjaar 2008

Utopia (zelfde bundel als in 2006)

examenjaar 2009

Wordt later meegedeeld.

6. Filosofie en CKV2

Voor de vakken filosofie en ckv2 heeft de aanwijzing van de keuzedomeinen al plaatsgevonden. Deze aanwijzing is bekend gemaakt in de Regeling centraal examen 2006. CEVO-04-0700 van 24 juni 2004 Gele katern 2004, nr. 11/12, p. 30 t/m 56