Kaders centraal schriftelijk en praktisch examen in de kaderberoepsgerichte leerweg (cspe KB) vmbo 2006

kenmerk: VO/OK-2005/25710
datum: 14 juli 2005
gepubliceerd: Gele katern 2005, nr. 12, p. 10 t/m 12

Deze regeling introduceert het centraal schriftelijk en praktisch examen (verder: cspe) voor de beroepsgerichte programma's (afdelingsvakken en intrasectorale programma's) als examenvorm in de kaderberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in het examenjaar 2006.

De regeling treedt op 1 augustus 2005 in werking en vervalt op 1 augustus 2006.


Algemene toelichting

Deze regeling introduceert het centraal schriftelijk en praktisch examen (verder: cspe) voor de beroepsgerichte programma's (afdelingsvakken en intrasectorale programma's) als examenvorm in de kaderberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in het examenjaar 2006.

Nu het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor de beroepsgerichte programma's (afdelingsvakken en intrasectorale programma's) is ingevoerd in de basisberoepsgerichte leerweg (BB) wordt deze examenvorm nu ook geïntroduceerd in de kaderberoepsgerichte leerweg (KB).

Een veertigtal vmbo-scholen heeft in april - juni 2005 deelgenomen aan het pilot-project cspe KB 2005. Voor de betrokken KB-leerlingen kwam het cspe in de plaats van de centrale integratieve eindtoets (cie) en het centraal schriftelijk examen (cse). Uit dit pilot-project is gebleken dat het cspe ook voor de KB-leerweg beter geschikt is dan een afzonderlijk cie en cse.

Keuze in 2006

Vooruitlopend op de invoering van het cspe KB in 2007 als enige examenvorm, worden alle vmbo-scholen voor de beroepsgerichte programma's in de sectoren techniek, economie en zorg en welzijn in de gelegenheid gesteld om in het examenjaar 2006 te kiezen voor hetzij cspe KB hetzij de combinatie cie - cse KB. Deze regeling geeft hiertoe de mogelijkheid.

Het cspe KB in het vmbo-groen

Voor de beroepsgerichte programma's in de sector landbouw kent de overgang van cie - cse naar cspe KB een ander verloop.

Voor het intrasectorale programma landbouw-breed is het cspe KB reeds met ingang van het examenjaar 2006 de enige examenvorm van het centraal examen. De cie en het cse KB landbouw-breed kunnen in 2006 niet meer afzonderlijk worden afgenomen.

Voor de vakrichtingen en de ondersteunende vakken, die deel uitmaken van het afdelingsprogramma landbouw, kan in 2006 niet gekozen worden voor het cspe KB.

Voor het afdelingsprogramma landbouw wordt het cspe KB echter wel ingevoerd met ingang van het examenjaar 2007. Het cspe KB vervangt dan ook daar de cie en het cse KB.

Kaders cspe

Iedere vmbo-school maakt per beroepsgericht programma in de sectoren techniek, zorg en welzijn en economie de keuze voor cspe KB dan wel de combinatie cie - cse KB. Wat niet kan is dat binnen één beroepsgericht vak een gedeelte van de KB-leerlingen het cspe aflegt, terwijl de overige leerlingen cie en cse doen.

Het cspe KB kent een vergelijkbare organisatie als het cspe BB.

Procedure 2006

Iedere school maakt de keuzes bekend via het inschrijfformulier van de IB-Groep waarmee de centrale examens besteld worden.

Dit inschrijfformulier moet uiterlijk 1 november 2005 bij de IB-Groep ingeleverd zijn en daarom moeten de vmbo-scholen aan het begin van het schooljaar 2005/2006 hun keuzes maken.

De CEVO (Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven) maakt in de Regeling examencondities cspe KB 2006 (elders in dit Gele katern) bekend:

- gedurende welke perioden het cspe KB 2006 mag worden afgenomen (het cspe-KB-examenrooster);

- welke beoordelingsnormen op het cspe KB 2006 van toepassing zijn.

Behalve op basis van deze regeling en de genoemde CEVO-regeling, kunnen de vmbo-scholen hun keuzes bepalen op grond van de voorbeeld-cspe's KB-2005.

Voor ieder beroepsgericht programma in de sector techniek, zorg en welzijn en economie is een voorbeeld-cspe-KB vanaf juli 2005 beschikbaar via www.vmbo-examengids.nl.

Voor het vmbo-groen zijn vanaf juli 2005 voorbeeld-cspe's-KB beschikbaar voor dierhouderij en -verzorging en voor landbouw-breed.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel 1 Geïntegreerd centraal examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg

1. In afwijking van de examenprogramma's van de kaderberoepsgerichte leerweg ten aanzien van de afdelingsvakken en de intrasectorale programma's in de sectoren techniek, economie en zorg en welzijn van de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo kan het bevoegd gezag besluiten dat het centraal schriftelijk examen (cse) in het examenjaar 2006 wordt afgenomen als onderdeel van het praktisch gedeelte van het centraal examen (de centrale integratieve eindtoets - cie).

2. In afwijking van de examenprogramma's van de kaderberoepsgerichte leerweg geldt ten aanzien van het intrasectorale programma in de sector landbouw van de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo dat het centraal schriftelijk examen (cse) in het examenjaar 2006 wordt afgenomen als onderdeel van het praktisch gedeelte van het centraal examen (de cie).

Artikel 2 Naam

Het afnemen van het centraal schriftelijk examen als onderdeel van het praktisch gedeelte van het centrale examen wordt in deze regeling aangeduid als cspe.

Artikel 3 Bepalingen

1. Op het cspe zijn de examenprogramma's, met uitzondering van paragraaf 2.3 (Vakspecifieke examenbeschrijving), over het praktische deel van het centraal examen (cie) van toepassing.

2. De examenstof voor het cspe KB is bepaald op grond van de examenstof voor cse KB en cie 2006.

Artikel 4 Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2005 en vervalt met ingang van 1 augustus 2006.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Kaders cspe KB 2006 vmbo.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Maria J.A. van der Hoeven

Artikelsgewijze toelichting

Begripsbepaling

cspe: centraal schriftelijk en praktisch examen

cie: centrale integratieve eindtoets

cse: de centraal schriftelijk examen

KB: kaderberoepsgerichte leerweg

BB: basisberoepsgerichte leerweg

Artikel 3

In het eerste lid van artikel 3 is geregeld dat het cspe KB een zelfde status heeft als het praktisch gedeelte van het centraal examen (de cie).

Voor herkansen gelden daardoor dezelfde bepalingen als voor de cie (en het cspe BB):

- Herkansen betekent dat hetzelfde cspe KB of onderdelen daarvan opnieuw worden afgelegd. De opbouw van het cspe KB voorziet er in dat de kandidaat daarbij een andere set theorievragen krijgt.

- De KB-leerling kan naast het cspe nog een algemeen vak herkansen.

Uit artikel 3, eerste lid, volgt eveneens dat de medebeoordeling van het cspe op dezelfde wijze kan geschieden als bij de cie (en het cspe BB):

- De beoordeling vindt tevens plaats door een tweede examinator.

Conform de cie (en het cspe BB) geldt voor het cspe KB dat:

- de examinator de examendocumenten na afloop van iedere zitting weer inneemt. Pas na afloop van het tweede tijdvak voor het cspe KB zijn de examendocumenten openbaar. Hetzelfde geldt voor de producten die door de leerlingen in het kader van het cspe KB worden gemaakt.

Artikel 3, tweede lid, bepaalt dat de examenstof voor een KB-leerling die het cspe 2006 aflegt, gelijk is aan leerstof voor een kandidaat voor wie het centraal examen beroepsgericht in 2006 bestaat uit cie en cse.

Dit ligt voor de hand omdat het cspe KB vakinhoudelijk gelijkwaardig is aan een centraal examen beroepsgericht dat bestaat uit cie en cse.

De leerstof voor het cie en cse is bekend gemaakt in de regeling 'Aanwijzing exameneenheden centrale examens beroepsgerichte programma's vmbo 2006 en 2007 en cspe BB 2005' (Gele katern nr. 8b van 28 april 2004).

De leerstof voor het cspe KB valt als volgt af te leiden uit de examenstof voor cse en cie:

- de examenstof voor het cse KB 2006 behoort tot de examenstof voor het cspe KB 2006;

- de examenstof voor de cie 2006 behoort tot de examenstof voor het cspe KB 2006.

Omdat de examenstof voor de cie ruim is omschreven (behalve de exameneenheid 'Professionele vaardigheden' en het Verrijkingsdeel kan de cie betrekking hebben op alle examenheden uit het kerndeel van het examenprogramma) is enige nadere toelichting op zijn plaats:

- de opdrachten die voorkomen in de cie 2006 maken eveneens deel uit van het cspe KB 2006.

- toetsing van de vaktheorie (de 'cse-vragen' in het cspe KB) is echter beperkt tot de exameneenheden die voor het cse KB zijn aangewezen.

Voor consumptief geldt in het bijzonder dat er exameneenheden zijn aangewezen, waarvan de examinering is gerelateerd aan met name genoemde (groepen van) producten en/of gerechten. Voor het cspe KB gelden dezelfde (groepen van) producten en/of gerechten als voor cse KB 2006.

Cijfer centraal examen

Met het cspe-cijfer ligt meteen het cijfer voor het centraal examen KB vast.

Het cspe kent een zelfde beoordelingsschema als het cspe BB, waarmee de examinatoren inmiddels vertrouwd zijn. Een kandidaat die het cspe KB aflegt krijgt geen afzonderlijke cijfers voor cie en cse.

Voor zowel het cspe KB als voor de combinatie cie - cse KB is de normering bindend.

Het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak in de KB-leerweg wordt voor de helft bepaald door het cijfer voor het centraal examen en de helft door het cijfer voor het schoolexamen.

In de uitslagregeling wordt het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak in de KB-leerweg meegerekend als twee eindcijfers.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Maria J.A. van der Hoeven

Pijl omhoog