Wijziging op de aanwijzing der exameneenheden voor het centraal examen geschiedenis en staatsinrichting vmbo in 2006 en 2007

kenmerk: CEVO-05-400
datum: 20 mei 2005
gepubliceerd: Gele katern 2005

Met deze regeling worden de exameneenheden gewijzigd voor geschiedenis vmbo. De Regeling aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007 (en 2005) wordt met deze mededeling gewijzigd.

Deze regeling treedt op 1 oktober 2005 in werking en werkt tot 1 oktober 2007.


Besluit

De voorzitter van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO)

Gelet op

de Regeling examenprogramma's economie en de maatschappelijke vakken vmbo, Gele katern nr 13 van 17 mei 2000,

De regeling aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007, CEVO-03-449 van 3 september 2003, Gele katern 2003, nr. 19

Besluit:

Artikel 1 Wijziging exameneenheden

De regeling aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007 wordt als volgt gewijzigd.

In de bijlage bij de regeling wordt het onderdeel geschiedenis en staatsinrichting vervangen door de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de Staatscourant.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2005 en werkt tot 1 oktober 2007.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Aanwijzing exameneenheden centraal examen geschiedenis en staatsinrichting vmbo 2006 en 2007.

De voorzitter van de CEVO,

drs J.Bouwsma

Toelichting.

In 2003 is bekend gemaakt welke exameneenheden in de algemene vakken vmbo centraal worden geëxamineerd in 2006 en 2007. Bij de eerste voorbereidingen op het centraal examen geschiedenis van 2007 blijkt, dat te veel overlap zit in deze exameneenheden. Daarom is de aanwijzing voor dat vak aangepast.

De exameneenheid GS/K/8, Cultureel - mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945, wordt voor 2007 vervangen door de exameneenheid GS/K/4, De koloniale relatie Indonesië - Nederland (alle leerwegen).

Parallel daaraan wordt bij de theoretische- en de gemengde leerweg de exameneenheid GS/V/4, Ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland, vervangen door GS/V/1, Het Indonesisch - Nederlands conflict 1945 - 1949.

Leeswijzer voor de tabel:

B = basisberoepsgerichte leerweg

K = kaderberoepsgerichte leerweg

T = gemengde en theoretische leerweg

In de tabel is aangegeven:

- welke exameneenheden tot het examenprogramma behoren

- voor iedere exameneenheid: binnen welke leerweg(en) deze geldt

- over welke exameneenheden het c.s.e. gaat in elk der leerwegen, in de periode 2006-2007

Bijlage

Geschiedenis en staatsinrichting

EE

Naam

B

K

T

Centraal examen in

         

2006

2007

GS/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

   

GS/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

   

GS/K/3

Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting

x

x

x

B,K,T

B,K,T

GS/K/4

De koloniale relatie Indonesië - Nederland

x

x

x

 

B,K,T

GS/K/5

Staatsinrichting van Nederland

x

x

x

B,K,T

B,K,T

GS/K/6

De industriële samenleving in Nederland

x

x

x

B,K,T

 

GS/K/7

Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland

x

x

x

   

GS/K/8

Cultureel - mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945

x

x

x

   

GS/K/9

De Koude Oorlog

x

x

x

   
             

GS/V/1

Het Indonesisch - Nederlands conflict 1945 - 1949

   

x

 

T

GS/V/2

Nederland en Europa

   

x

T

T

GS/V/3

De verhouding mens - milieu

   

x

T

 

GS/V/4

Ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland

   

x

   

GS/V/5

Verzuiling en ontzuiling in Nederland

   

x

   

GS/V/6

Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog

   

x

   

GS/V/7

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

   

GS/V/8

Vaardigheden in samenhang

   

x

T

T