Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2005

kenmerk: VO/OK-2005/10797
datum: 22 april 2005
gepubliceerd: Gele katern 2005, nr. 6, p. 67 t/m 68

De centrale examens die in deze regeling staan genoemd worden in het tweede tijdvak afgenomen door de staatsexamencommissie.

Deze regeling treedt op 22 april 2005 in werking.

Besluit

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Algemene toelichting

Artikel 1. Aanwijzing vakken die door de staatsexamencommissie worden afgenomen in het tweede tijdvak

Voor de volgende vakken wordt het centraal examen in het tweede tijdvak afgenomen door de staatsexamencommissie.

 

Vak \ niveau

vmbo KB/GL

vmbo GL/TL

havo

vwo

Arabisch

 

x

x

x

Fries

 

x

x

x

Russisch

   

x

x

Spaans

 

x

x

x

Turks

 

x

x

x

muziek

 

x

x

x

filosofie

   

x

x

tehatex/beeldend

     

x

maatschappijleer

   

x

x

beroepsgerichte programma's

alleen c.s.e

 

- Ook aangewezen vakken zijn Frans BB en Dans en Drama vmbo GL/TL.

Artikel 2. Inwerkingtreding en duur

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele Katern/de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2005

Artikel 4. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern/de Staatscourant worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(Maria J.A. van der Hoeven)

Inleiding

In deze regeling zijn de vakken aangewezen die vanwege het geringe aantal kandidaten in het tweede tijdvak geëxamineerd worden door de staatsexamencommissie.

Naast de in de regeling genoemde vakken, die op vrijdag 24 juni worden afgenomen, zijn ook de volgende vakken aangewezen:

- dans en drama vmbo GL/TL;

- Frans vmbo BB.

Omdat deze vakken met een computer worden afgenomen is de gang van zaken bij deze vakken anders dan bij de andere aangewezen vakken.

- de aanmelding gaat net zo als bij de andere vakken;

- ook hier wordt uiterlijk 28 juni het behaalde cijfer aan de scholen toegezonden;

Voor Frans is de gang van zaken:

- het examen Frans BB wordt op woensdag 22 juni of donderdag 23 juni op school afgenomen; de school dient bij de aanmelding het afnameadres te vermelden;

- de opgave wordt in opdracht van de staatsexamencommissie op dat adres bezorgd en na afloop van het examen worden opgave en gemaakte werk weer meegenomen;

- de staatsexamencommissie verzorgt het nakijken van het werk en het bepalen van het cijfer;

Voor dans en drama is de gang van zaken:

- het examen dans en het examen drama worden op donderdag 23 juni, vanaf 14.00 uur op het Cito in Arnhem afgenomen.

Aanmelding

De school dient kandidaten uiterlijk op maandag 20 juni, 17.00, uur aan te melden via het aanmeldingsformulier aangewezen vakken, bij voorkeur door het formulier per e-mail te zenden aan: aangewezenvakken@ib-groep.nl. U kunt het formulier ook faxen: 050-5998899 of 5998588. Begin mei wordt aan de scholen ter attentie van de secretaris van het eindexamen informatie toegezonden met een model aanmeldingsformulier.

Tijd en plaats

Het examen is op vrijdag 24 juni in de plaatsen Groningen, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Schiedam, Roosendaal en Eindhoven. Het aanvangstijdstip is 13.30 uur voor de beroepsgerichte vakken en 09.30 voor de overige algemene vakken, inclusief muziek. De kandidaten dienen een half uur voor de aanvang aanwezig te zijn.

Gang van zaken

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 30 minuten na de aanvang van het examen tot de examenzaal worden toegelaten. Zij dienen zich te kunnen legitimeren. De legitimatie kan ook plaatsvinden door een functionaris van de school, als die de kandidaat vergezelt. De kandidaat dient zelf de benodigde hulpmiddelen mee te nemen (bijvoorbeeld het woordenboek bij een moderne vreemde taal).

Reis- en eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Vaststelling resultaten

Het cijfer wordt uiterlijk op dinsdag 28 juni per post aan de scholen toegezonden. Directeur en secretaris van het eindexamen stellen - waar van toepassing - de uitslag vast. Diploma, cijferlijst en certificaat worden uitgereikt door de school.

Na afloop

Na afloop van het examen wordt geen inzage gegeven in het gemaakte werk. Wel kan de kandidaat een mondelinge toelichting krijgen van de zijde van de staatsexamencommissie.

Algemeen

In de praktijk betekent deze maatregel voor de kandidaten dat ze zich bij hun directeur tijdig voor het tweede tijdvak moeten opgeven. De directeur meldt dat bij de IB-groep. Het model aanmeldingsformulier maakt onderdeel uit van het informatiepakket dat begin mei aan de scholen, ter attentie van de secretaris van het eindexamen, wordt toegestuurd. Het formulier is ook digitaal beschikbaar op de site van de IB-groep. De wijze waarop het formulier kan worden bereikt wordt vermeld in het informatiepakket.

Na correctie stelt de voorzitter van de staatsexamencommissie het cijfer voor het betreffende centraal examen vast. De voorzitter deelt het cijfer mee aan de directeur van de school. De verdere gang van zaken, zoals de bepaling van de uitslag en de uitreiking van het diploma of certificaat en de cijferlijst, verloopt geheel volgens het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.- m.a.v.o.-v.b.o. De directeur draagt hiervoor de zorg.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(Maria J.A. van der Hoeven)