Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2007

kenmerk: CEVO-05.0180
datum: 13 april 2005
gepubliceerd: Gele katern 2005, nr. 7, p. 29

De thema's voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde in 2007 zijn bekendgemaakt.

Voor Grieks is het thema tragedie, de kernauteur is Euripides. Voor Latijn is het thema epiek, de kernauteur is Vergilius.

In een bijlage zijn het lectuurpensum en de daarop afgestemde leerstof vastgesteld.


De voorzitter van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven

Gelet op:

 • artikel 39 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.- m.a.v.o.-v.b.o.
 • artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.- m.a.v.o.-v.b.o. in samenhang met de examenprogramma's klassieke taal en letterkunde;

Besluit

Artikel 1. Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde

 • 1. 
  De thema's voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde zijn in 2007:
 • a. 
  Griekse taal en letterkunde: tragedie, Kernauteur: Euripides
 • b. 
  Latijnse taal en letterkunde: epiek, Kernauteur: Vergilius
 • 2. 
  Het lectuurpensum en de daarop afgestemde leerstof worden vastgesteld als aangegeven in de als bijlagen bij deze regeling gevoegde syllabi.

Artikel 2. Bekendmaking

Deze regeling wordt in het Gele katern geplaatst. De bijlagen worden gepubliceerd op Het Examenblad. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2007.

De voorzitter van de CEVO

Drs. J. Bouwsma

Bijlagen

Syllabus Euripides 2007

PDF, 181 kB

Syllabus Vergilius 2007

PDF, 190 kB