Centrale examens in 2005 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)

kenmerk: CEVO-05-0179
datum: 10 maart 2005
gepubliceerd: Gele katern 2005, nr. 5, p. 31 t/m 40

Deze mededeling gaat over de centrale examens in vwo, havo, vmbo, mavo en vbo in 2005. Voor deze examens is ook van belang de publicatie CEVO 04-0960, Uitleg Gele katern nr. 15 van 29 september 2004, in deze publicatie verder aangeduid als: 'Septembermededeling'.

De voorzitter van de CEVO,

drs. J. Bouwsma

Aanvulling 27 april 2005

Schaallengtes vmbo zijn toegevoegd. U vindt ze onder paragraaf 7.4 van deze mededeling.

Redactie Het Examenblad


Speciale aandachtspunten

Maartmededeling en www.eindexamen.nl

Voor de tekst in de Maartmededeling in het Gele katern is gestreefd naar beknoptheid. Eerder gepubliceerde opmerkingen, bijvoorbeeld in de Maartmededeling 2004 of in de laatste Septembermededeling, worden in deze Maartmededeling niet steeds herhaald. De Maartmededeling op www.eindexamen.nl is ruimer voorzien van (verwijzingen naar) informatie uit eerdere mededelingen die ook voor het examen 2005 van belang is, en soms van nadere toelichtingen die in de tekst in het Gele katern ontbreken. Waar in de tekst verwezen wordt naar publicaties op www.eindexamen.nl, worden die publicaties i.h.a. het snelst gevonden door daar de Maartmededeling 2005 op te zoeken en door te klikken.

aanlevering schoolexamencijfers en examenresultaten aan de IB-Groep

In afwijking van het gestelde in de Septembermededeling geldt voor de aanlevering van de gegevens het volgende:

De scholen kunnen de examengegevens 2005 voor het voortgezet onderwijs nog niet samen met het onderwijsnummer leveren. Vooralsnog blijft de 'oude' manier, dus via ERR/DiGUtaal, gehandhaafd, en in samenhang daarmee ook de levering van schoolexamencijfers uiterlijk drie dagen voor aanvang c.e. aan de inspectie. Hiervoor is in overleg met het departement gekozen op basis van signalen uit het onderwijsveld. (scholen hebben hierover ook rechtstreeks een brief ontvangen van de IB-Groep). Zie ook hoofdstuk 10 van deze Maartmededeling.

rooster vwo Spaans

In het rooster voor het centraal examen 2005, is een onjuiste eindtijd vermeld voor het examen Spaans. De juiste eindtijd is 16.00. In Gele katern nr. 1 van 26 januari 2005 is dit in CEVO-mededeling 04-1246 gecorrigeerd; ook het rooster op www.eindexamen.nl is gecorrigeerd.

rooster Gemengde Leerweg op maandag 23 mei

Het kan in de gemengde leerweg voorkomen dat een kandidaat volgens het rooster twee examens zou moeten afleggen op de middag van 23 mei. Middels een quarantaineregeling kan de school de kandidaat in staat stellen een van beide in de ochtend af te leggen. In Gele katern nr. 1 van 26 januari 2005 is dit in CEVO-mededeling 04-1246 nader uitgewerkt.

Als een kandidaat op 23 mei volgens het rooster in drie vakken centraal examen zou moeten afleggen, moet de school zich wenden tot de inspectie.

beroepsgerichte examens vmbo

1.4.1. In de Septembermedeling 2004 is het tijdschema aangegeven voor de verzending van de praktische examens (cspe BB en cie KB) 2005. Op onderdelen wijkt dit schema af van dat van voorgaande jaren.

1.4.2 In de Regeling hulpmiddelen 2005 zijn voor Transport en Logistiek, Voertuigentechniek en Landbouw (plantenteelt, groene ruimte en bloembinden en –schikken) de hulpmiddelen vermeld bij het cse KB en GL, en bij de minitoetsen BB.

Voor de praktische examens vermeldt de Regeling hulpmiddelen dat de toegestane hulpmiddelen en benodigde materialen en verbruiksgoederen bij de zending in januari aan de scholen bekend worden (zijn) gemaakt.

1.4.3 In het correctievoorschrift van cspe en cie is een voorlopige omzettingstabel van score naar cijfer opgenomen. In 2005 wordt net als in 2004 voorlopig uitgegaan van N = 0,0. De definitieve normeringstermen voor de praktische examens beroepsgericht zijn op dinsdag 7 juni 2005 om 08.00 uur bekend. Het cijfer voor het praktische examen kan derhalve niet eerder aan kandidaten worden meegedeeld.

1.4.4 Bij het cspe BB kan dit jaar nog gebruik worden gemaakt van papieren minitoetsen. Deze versies van de minitoetsen staan als portable document format (PDF) op de CD-ROM waarop ook de beeldscherm-minitoetsen staan. Door uitprinten van de PDF kan aan de kandidaat een papieren minitoets worden geleverd. Papieren minitoetsen maken derhalve geen deel uit van de zending praktijkexamens in leerlingenaantallen vanuit de IB-Groep.

Om bij de afname van de beeldscherm-minitoetsen een juiste weergave van de afbeeldingen te krijgen moet een beeldschermresolutie van 1024*768 gekozen worden. Als de gebruikte monitor deze resolutie niet aankan en er geen andere geschikte monitor voor handen is, moet de PDF-versie gebruikt worden.

Digitale aanvullingen:

Regelgeving en protocollen

De inspectie constateerde in de afgelopen jaren geregeld dat diploma's ten onrechte worden uitgereikt. In de Maartmededeling 2004 (vorig jaar) is daarom ingegaan op enkele punten van de uitslagregeling. Onder par 1.5 op de digitale Maartmededeling 2005 op www.eindexamen.nl is de oude tekst herhaald.

In de Septembermededeling 2004 is aangegeven dat Schoolmanagers_VO werkt aan protocollen voor een aantal examenzaken. De bedoeling van deze protocollen is zorgdragen voor adequate vastlegging op schoolniveau van zaken die niet centraal zijn geregeld, zorgdragen voor heldere communicatie van de schoolkeuzes aan andere scholen (voorzover van toepassing) en voorkomen van onnodige verschillen.

Zie www.schoolmanagersvo.nl voor (voorbeelden van) protocollen voor eerste en tweede correctie, en voor geheimhouding. Dat laatste protocol kan o.a. van belang zijn als de school zelf extra vergroot schrift maakt voor wiskunde GL/TL en/of wiskunde A1,2 havo.

E-mail adressen

In de examenperiode wordt landelijk gewerkt met twee adressenbestanden:

 • het officiële verzendbestand van de schooladressen, zoals opgegeven bij de IB-Groep
 • een adressenbestand van een ieder die zichzelf bij Het Examenblad heeft opgegeven

Zie voor een nadere toelichting www.eindexamen.nl

Het officiële school-emailadres is dit jaar van belang voor de toezending van alle correctievoorschriften van de schriftelijke examens vmbo; die worden niet meer op papier verzonden. (In 2004 gold dit alleen voor de schriftelijke examens in de beroepsgerichte programma's). Bij het examen 2006 worden ook de correctievoorschriften havo en vwo uitsluitend digitaal verzonden. De verzendwijze is gelijk aan die van vorig jaar: op het school-emailadres ontvangt de school een adres vanwaar het correctievoorschrift kan worden gedownload. Als de e-mail wordt gemist, zijn de correctievoorschriften als altijd ook in 2005 direct na het examen te vinden via www.eindexamen.nl of www.citogroep.nl

Grafische Rekenmachine

De grafische rekenmachine is sinds 2004 ook toegestaan als hulpmiddel bij de centrale examens economie en management en organisatie in havo en vwo. Een grafische rekenmachine is echter niet noodzakelijk om bij deze vakken het centraal examen goed te kunnen maken, alle opgaven zijn ook maakbaar met behulp van een niet-grafische rekenmachine.

Bij biologie is de grafische rekenmachine ook in 2005 bij het centraal examen niet toegestaan.

In de Septembermededeling 2004 zijn als toegestane meest recente typen van Texas Instruments vermeld de TI84 en TI84 Silver Edition. Bij het examen 2005 zullen de meeste kandidaten die een machine van Texas Instruments gebruiken, beschikken over een eerder aangeschafte TI83. Op grond van de regeling is een ouder apparaat toegestaan maar wordt niet gegarandeerd dat opgaven ermee zijn te maken. Voor de nog zeer gangbare TI83 geldt die garantie wel.

In de Regeling hulpmiddelen 2005 is voor Sharp vermeld de EL 9600. Aan deze lijst zijn in de Septembermededeling en in de digitale versie van de Regeling hulpmiddelen 2005 op www.eindexamen.nl toegevoegd de Sharp EL 9650 en EL 9900

BINAS havo/vwo

Als bij een vak de BINAS havo/vwo is toegestaan, geldt dat in 2005 voor zowel de 4e als de 5e druk.

Tijdschema centraal examen 2005

Het tijdschema van werkzaamheden is gepubliceerd in de Septembermededeling 2004 over de centrale examens 2005. In de digitale versie van de Maartmededeling op www.eindexamen.nl is het nog relevante deel van het tijdschema door doorklikken te raadplegen. Dit tijdschema is aangevuld met de publicatie van de adviesnormen CKV2 (tweede tijdstip) en met de wijziging in de wijze van aanlevering van examengegevens aan de IB-Groep (zie ook 1.1 en 10 van deze mededeling)

Ontvangst examenbescheiden

Ontvangst examenopgaven en correctievoorschriften

U ontvangt in week 17 (eerste tijdvak) en in week 24 (tweede tijdvak) bericht op welk van onderstaande dagen u de opgaven ontvangt:

 • 1e tijdvak: 9, 10 of 11 mei.
 • 2e tijdvak: 13, 14 of 15 juni.

Brinks Waardetransport levert de examenpakketten af tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Bij ontvangst van de pakketten moet een afleverdocument worden getekend. Op dit document staat een referentienummer. Dit referentienummer moet worden gebruikt bij problemen rondom de bestelling.

Degene die de pakketten in ontvangst neemt, moet aan Brinks een geldig legitimatiebewijs tonen. De pakketten bevatten de verzegelde enveloppen met examenopgaven en correctievoorschriften. De volgende handelingen moeten worden verricht:

 • de pakketten (niet de enveloppen!) direct na ontvangst openen;
 • de op de etiketten vermelde aantallen opgaven vergelijken met de aantallen die vermeld zijn op het eerder ontvangen terugmeldingsformulier. Op de etiketten is tevens vermeld hoeveel bijlagen, indien van toepassing, zich in de envelop bevinden;
 • na te gaan of alle enveloppen met examenopgaven en correctievoorschriften aanwezig zijn die de school nodig heeft;
 • de enveloppen ongeopend opbergen op een absoluut veilige plaats.

Ontbreekt een pakket of envelop, neem dan direct contact op met Examendiensten, telefoon 050 - 5998933. Vermeld dan altijd referentienummer en de doosnummers die ontbreken.

Als pakketten of enveloppen beschadigd zijn, of een verzegeling verbroken is, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de accountmedewerker van het inspectiekantoor of aan de contactinspecteur van uw school.

De enveloppen mogen onder geen beding eerder geopend worden dan op het op de enveloppe aangegeven moment. Indien er in het 2e tijdvak voor een vak geen kandidaat is, mag de desbetreffende examenenvelop niet eerder geopend worden dan na afloop van de examenzitting van het 2e tijdvak.

Voor CKV2 is de procedure:

De opgaven en cd-rom's worden per aangetekende post door TPG-post afgeleverd:

Eerste afnamemoment (6/7 april) aflevering op 23 maart

Tweede afnamemoment (27/28 april) aflevering op 13 april

Het pakket bevat naast de (papieren) opgaven ook een cd-rom per kandidaat.

Correctievoorschriften

Toezending

De correctievoorschriften havo en vwo worden apart van de opgaven in een afzonderlijke envelop verzonden. Voor het eerste tijdvak worden standaard 3 exemplaren per vak verzonden, voor het tweede tijdvak 1 per vak.

De correctievoorschriften vmbo worden niet op papier verzonden maar alleen elektronisch ter beschikking gesteld (zie onderdeel 1.6 van deze mededeling).

Publicatie

Bij het eerste tijdvak worden de correctievoorschriften van alle vakken gepubliceerd op Het Examenblad op Internet (www.eindexamen.nl , www.citogroep.nl ) . Dit geldt ook voor het tweede tijdvak, met uitzondering van de vakken die in het tweede tijdvak door de Staatsexamencommissie worden geëxamineerd.

De publicatie geschiedt op de dag van de afname van het betreffende vak op de volgende tijdstippen:

ochtendvakken: 13.00 uur

middagvakken: 17.00 uur

Materiaal van de Citogroep

Scholen die meedoen met het elektronisch verzamelen van de afnamegegevens (WOLF), ontvangen vóór 1 april de benodigde materialen.

De overige scholen ontvangen begin april de formulieren voor de corrector + bijbehorende instructie voor het eerste en tweede tijdvak.

Errata

De errata op de opgaven voor het eerste tijdvak worden op papier verzonden op 9 mei, die voor het tweede tijdvak op 13 juni. Een erratum op een opgave moet aan het begin van de examenzitting aan de kandidaten worden bekendgemaakt.

Op Het Examenblad wordt bekend gemaakt bij welke examens errata op de opgaven zijn verzonden.

Errata op de correctievoorschriften, en aanvullingen op het correctievoorschrift na afname van het examen, worden elektronisch gedistribueerd; zie ook 1.6 van deze mededeling

Nadere mededelingen over examenopgaven en correctievoorschriften

Aantallen examenopgaven 2e tijdvak

Voor het 2e tijdvak worden de aantallen examenopgaven volgens volgend overzicht bepaald. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs: (zie ook N.B. 1 en 2)

 

Aantal kandidaten eerste tijdvak

Aantal opgaven tweede tijdvak

1-25

5

26-60

10

61-120

15

121-200

20

Meer dan 200

25

N.B. 1 Als het aantal voor het tweede tijdvak te verwachten kandidaten groter is dan het op grond van deze tabel te leveren aantal, dan kunnen de extra opgaven per fax of e-mail examens@ib-groep.nl worden besteld bij de IB-Groep, afd Examendiensten. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, brinnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak. Hierover dus niet de inspectie benaderen!

N.B. 2 De opgaven en correctievoorschriften voor het 2e tijdvak bij de vakken, afgenomen door de staatsexamencommissie worden niet toegezonden, ook niet na afloop van het examen.

Bijzondere uitvoeringen van de examenopgaven.

Voor de levering van bijzondere uitgaven voor kandidaten met een visuele of een andere leeshandicap, wordt verwezen naar de Septembermededeling 2004 (over de centrale examens 2005). In de digitale uitvoering van de Septembermededeling staat ook een link naar de meer uitgebreide beschrijving die door IB-Groep als toelichting is verstrekt bij de formulieren opgave aantal examenkandidaten.

Naar aanleiding van vragen van scholen staan in een bijlage op www.eindexamen.nl onder deze paragraaf van de Maartmededeling enkele nadere opmerkingen:

Bijbestellen van examenopgaven

Als blijkt dat het aantal ontvangen eindexamenopgaven niet toereikend is, dan kunt u de extra te ontvangen opgaven per fax of e-mail bestellen bij de IB-Groep, afd Examendiensten. (050-5998899 of examens@ib-groep.nl ).

Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, BRINnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak. U dient dus hierover niet uw inspecteur te benaderen.

Uitwerkbijlagen

Voor sommige vakken treft u in de enveloppe met opgaven ook bijlagen aan waarop de kandidaten opgaven moeten uitwerken. Indien meer uitwerkbijlagen nodig zijn dan er in de enveloppe zitten, kunnen op school extra kopieën worden gemaakt.

Aangewezen vakken

De vakken

De minister kan vakken aanwijzen waarvan het examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie. In 2005 zijn de volgende vakken aangewezen:

 • a. 
  in KB en GL alle beroepsgerichte vakken (alleen c.s.e.)
 • b. 
  in GL/TL de vakken: Arabisch, Fries, Spaans, Turks, muziek
 • c. 
  in havo en vwo de vakken: Arabisch, Fries, Russisch, Spaans, Turks, muziek, filosofie en maatschappijleer; en alleen voor vwo tehatex.

Zie voor Frans BB en Dans en Drama GL/TL 5.6

Tijd en plaats

Het examen is op vrijdag 24 juni in de plaatsen Groningen, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Schiedam, Roosendaal en Eindhoven. Het aanvangstijdstip is 13.30 uur voor de beroepsgerichte vakken en 09.30 uur voor de overige vakken. De kandidaten dienen een half uur voor de aanvang aanwezig te zijn.

Aanmelding

Kandidaten moeten uiterlijk op maandag 20 juni, 17.00, uur door de school worden aangemeld via het aanmeldingsformulier aangewezen vakken, bij voorkeur door het formulier per e-mail te zenden aan: aangewezenvakken@ib-groep.nl. Eventueel kan het formulier ook worden gefaxt: 050-5998899 of 5998588. Begin mei wordt aan de scholen ter attentie van de secretaris van het eindexamen informatie toegezonden met een model aanmeldingsformulier.

Gang van zaken

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 30 minuten na de aanvang van het examen tot de examenzaal worden toegelaten. Zij dienen zich te kunnen legitimeren. Als de kandidaat niet over een geldig legitimatiebewijs beschikt, kan de legitimatie kan ook plaatsvinden door een functionaris van de school die de kandidaat vergezelt. Bij een examen toegestane hulpmiddelen, zoals het woordenboek bij de moderne vreemde talen, worden niet aan de kandidaat verstrekt. Indien de kandidaat een toegestaan hulpmiddel wenst te gebruiken, moet hij het zelf meenemen.

Reis- en eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Na vaststelling van de uitslag is anders dan bij op school gemaakte examens inzage in het gemaakte werk niet mogelijk. Wel kan de kandidaat schriftelijk verzoeken om een mondelinge toelichting door de staatsexamencommissie.

Toezending resultaten

De score en het cijfer wordt uiterlijk op dinsdag 28 juni per post aan de scholen toegezonden. Directeur en secretaris van het eindexamen stellen - waar van toepassing - de uitslag vast. Diploma, cijferlijst en certificaat worden uitgereikt door de school.

De aangewezen vakken Dans en Drama GL/TL en Frans BB

Naast de in 5.1 genoemde vakken, die op vrijdag 24 juni worden afgenomen, zijn ook de volgende vakken aangewezen: vmbo GL/TL Dans, Drama; vmbo BB Frans.

 • de aanmelding gaat als bij de andere vakken (zie 5.3);
 • ook hier wordt uiterlijk 28 juni het behaalde cijfer aan de scholen toegezonden;

Het examen Frans BB wordt op woensdag 22 juni of donderdag 23 juni op school door de staatsexamencommissie afgenomen; de school dient bij de aanmelding het afnameadres te vermelden. De opgave wordt in opdracht van de staatsexamencommissie op dat adres bezorgd en na afloop van het examen worden opgave en gemaakte werk door de staatsexamencommissie meegenomen.

De staatsexamencommissie verzorgt het nakijken van het werk en het bepalen van het cijfer;

Het examen Dans en het examen Drama worden op donderdag 23 juni, vanaf 14.00 op het Cito in Arnhem afgenomen.

De tweede correctie

De koppeling van de scholen voor de uitvoering van de tweede correctie wordt verricht door de IB-Groep.

Nadat de koppeling per brief bekend is gemaakt aan de scholen, worden aan de IB-Groep via een formulier door/namens de directeur van de school de namen van de docenten doorgegeven die als gecommitteerde zullen optreden. Daarna wijst de IB-Groep deze docenten als gecommitteerde aan.

Bij problemen met de pooling van de tweede correctie contact opnemen met Examendiensten, telefoon 050-5998933, doorkiesoptie: centraal examen voor schoolkandidaten

Normering en cijferbepaling

Inzending deelscores aan de Citogroep, 1e tijdvak

De normering van de examens wordt mede gebaseerd op de bij het examen behaalde resultaten. Scholen dienen hiervoor van een steekproef van kandidaten deze resultaten (deelscores per vraag en totaalscores) te verstrekken. Dat kan in 2005 via het programma WOLF of via optisch leesbare formulieren, die verder als formulieren voor de correctoren worden aangeduid.

Scholen die de gegevens verstrekken via WOLF, hebben dit aan de Citogroep kenbaar gemaakt. De overige scholen ontvangen formulieren voor de correctoren.

Het is verplicht de deelscores in te zenden van de alfabetisch eerste vijf, tien of alle kandidaten; het juiste aantal kandidaten per examen staat vermeld in het correctievoorschrift en wordt ook vermeld in de informatie die u van de Citogroep ontvangt. Als er minder kandidaten zijn dan het gevraagde aantal, moeten de deelscores worden ingezonden van alle kandidaten. De inzendtermijnen staan in het rooster van werkzaamheden voor het examen.

Inzending 2e tijdvak

Het is verplicht de deelscores in te zenden van de in alfabetische volgorde eerste vijf kandidaten (als die er zijn) voor vmbo algemene vakken, havo en vwo. Voor sommige vakken worden géén deelscores verzameld. Dit is dan vermeld in het correctievoorschrift en in het materiaal van de Citogroep hieromtrent. De uiterste datum voor inzending in het 2e tijdvak is donderdag 23 juni voor vmbo, vrijdag 24 juni voor havo en vwo

Generieke scoreverzamelstaat

Voor scholen die gebruik maken van formulieren voor de corrector stelt de Citogroep een generieke scoreverzamelstaat beschikbaar. Deze is te downloaden van www.citogroep.nl en kan dienen als hulpmiddel bij het invullen van de formulieren voor de corrector en bij de communicatie met de tweede corrector. Scholen die gebruik maken van de generieke scoreverzamelstaat zenden alleen de ingevulde formulieren voor de corrector naar de Citogroep.

Scholen die gebruik maken van WOLF hebben deze verzamelstaat niet nodig: WOLF biedt deze en nog extra mogelijkheden.

Schaallengte

De lengte van de scoreschalen van de examens in het eerste tijdvak 2005 worden 26 april 2005 geplaatst op www.eindexamen.nl onder par. 7.4 in de Maartmededeling 2005.

De schaallengtes van de praktische examens beroepsgericht cspe BB en cie KB staan op de laatste bladzijde van het correctievoorschrift.

Toegevoegd door de redactie van Het Examenblad op 26 april 2005.

Ondergrenzen van N

De ondergrenzen van de normeringsterm N bij de normering 2005 zijn opgenomen bij de digitale versie van de Maartmededeling op www.eindexamen.nl , onder par. 7.5 in de Maartmededeling 2005

7.6. Bekendmaking normering

eerste tijdvak

Op dinsdag 7 juni worden de definitieve normen voor de voor de beroepsgerichte programma's vmbo bekend gemaakt, op woensdag 15 juni die voor de algemene vakken vmbo en op donderdag 16 juni die voor de examens havo en vwo. Het tijdstip van bekendmaking is telkens 08.00 uur. De officiële bekendmaking is op www.eindexamen.nl; tegelijkertijd worden dezelfde gegevens ook op www.citogroep.nl gepubliceerd. Per vak wordt de normeringsterm N gepubliceerd en de bijbehorende tabel voor de omzetting van score naar cijfer. Uitsluitend in de gepubliceerde tabellen staan de juiste c.e. cijfers die bij iedere behaalde score moeten worden toegekend.

De scholen ontvangen telkens voor de genoemde tijdstippen een afhaalbericht met het internetadres vanwaar de mededeling over de normering en de omzettingstabellen kunnen worden gedownload (zie onderdeel 1.3 van deze mededeling). Met deze gegevens zijn alle c.e.-cijfers en uitslagen te bepalen.

tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak zijn de definitieve normen meestal dezelfde als die voor het eerste tijdvak. Echter, indien de normering eerste tijdvak is aangepast op grond van een kennelijke fout in een opgave, dan wordt deze fout niet doorberekend in de normering voor het tweede tijdvak. In dat geval kan dus de N-term voor het tweede tijdvak lager zijn dan die voor het eerste tijdvak.

Voor de normering in het tweede tijdvak is het tijdschema zeer krap. Indien u een fout of onjuistheid in een opgave in het tweede tijdvak meent te ontdekken, wordt u verzocht deze onmiddellijk door te geven aan de CEVO. (zie 11.5 en 12)

De definitieve normering wordt op dezelfde manier bekend gemaakt als die in het eerste tijdvak. Het tijdstip is voor vwo en havo op dinsdag 28 juni uiterlijk om 19.00 uur, en voor vmbo op woensdag 29 juni uiterlijk om 08.00 uur.

Vaststelling van het c.e.-cijfer

Scholen stellen zelf het c.e.-cijfer vast volgens de daarvoor geldende regels voor omzetting van score naar cijfer. Voor deze regels wordt verwezen naar de Maartmededeling van 2000. De normering is in 2005 voor alle examens bindend.

De bepaling van de uitslag.

De Maartmededeling 2004 bevatte een toelichting op enkele uitslagregels voor met name het vmbo. Deze toelichting wordt herhaald in de digitale versie van de Maartmededeling 2005 op www.eindexamen.nl .

Digitale aanvullingen:

Mededelingen per vak voor 2005

Inhoudelijke mededelingen zijn gegeven in de Septembermededeling van 2004. De documenten waarnaar verwezen wordt staan alle op www.eindexamen.nl.

Formulekaart bij wiskunde B1,2 vwo

Als bijlage bij de Regeling hulpmiddelen centrale examens (04-0228) zijn in 2004 de formulekaarten voor wiskunde havo en vwo gepubliceerd. Op de formulekaart voor vwo zijn vier formules van standaardlimieten niet vermeld die op de eerdere formulekaarten wel stonden. De tekst uit het eindexamenprogramma is voor deze formules onverkort van kracht. Het eindexamenprogramma geeft aan dat de formules door kandidaten herkend en gebruikt moeten kunnen worden. Het weglaten van de formules op de kaart betekent noch dat de erbij behorende onderwerpen zijn vervallen, noch dat de formules''uit het hoofd'' gekend moeten worden. Als in het centraal examen sprake is van herkenning of gebruik van een van deze vier formules zal de formule in het examen zelf gegeven worden. Een formulekaart die deze formules wel bevat, voldoet strikt genomen niet aan de eisen, want deze bevat meer informatie dan de voorgeschreven kaart. Omdat het hier gaat om extra informatie die indien nodig toch in het examen wordt vermeld, is er geen bezwaar tegen als de kandidaat een formulekaart gebruikt die deze formules wel bevat.

De ontbrekende formule voor de limiet van sinx/x is onderdeel van een domein dat bij het centraal examen niet wordt getoetst.

Moderne vreemde talen

Bij de examens havo en vwo wordt voor ieder examen (dus per taal en per schooltype) op http://www.citogroep.nl/vo/ce/havovwo/ex2005/eind_fr.htm een model van een antwoordblad geplaatst. Tijdstip van plaatsing: eerste tijdvak 10 mei, tweede tijdvak 13 juni.

Scholen zijn vrij om van deze model-antwoordbladen gebruik te maken.

Voor de vmbo-examens (alle leerwegen) is bij de examenopgave een uitwerkbijlage gevoegd in hetzelfde aantal als de examenopgaven. De kandidaten dienen daarin het examen te maken.

Spaans vwo

In het aanvankelijk gepubliceerde rooster is de eindtijd en daarmee ook de tijdsduur van het examen Spaans vwo foutief vermeld. In Gele katern 2005 nr 1 (CEVO-mededeling 04-1246) is dit gecorrigeerd. De tijdsduur voor het examen is zoals gebruikelijk 2 uur en 30 minuten en de eindtijd is daarmee eveneens zoals gebruikelijk 16.00 uur.

Scheikunde vwo en havo

Over de voorschriften ten aanzien van de notatie van structuurformules bij de examens scheikunde havo en vwo blijkt bij docenten soms verwarring te bestaan.

De uitsluiting van het subdomein Evenwichten bij de examens Scheikunde vwo leidt tot vragen van docenten over de gevolgen voor andere (sub)domeinen. In de digitale versie van de Maartmededeling op www.eindexamen.nl is over beide punten een toelichting geplaatst.

Nederlands vmbo: Eén zitting Nederlands GL/TL

In 2005 heeft Nederlands GL/TL één examenzitting, waarin zowel schrijfvaardigheid als leesvaardigheid wordt getoetst. De koppeling met het sectorwerkstuk is vervallen, het formulier gedocumenteerd schrijven speelt bij het centraal examen geen rol meer. In de Septembermededeling 2004 is beknopt aangegeven wat dit voor de inhoud van het examen betekent.

De regeling voor tweede correctie is gelijk aan de regeling die al gold bij Nederlands BB en KB. Het gehele werk van de kandidaat wordt naar de tweede corrector gestuurd maar de tweede corrector geeft alleen een beoordeling voor de leesvaardigheidsopdrachten (n.b. een eventuele samenvattingsopdracht valt onder leesvaardigheid).

biologie (vmbo), zorg en welzijn, verwerking agrarische producten en de voedingswijzer:

De voedingswijzer (= oude schijf van vijf) is onlangs vervangen door een nieuwe schijf van vijf.

In het examen 2005 kon met de nieuwe schijf van vijf nog geen rekening worden gehouden. Kandidaten zijn met de oude schijf van vijf echter adequaat voorbereid op het centraal examen van de vakken waarbij de voedingswijzer een rol speelt.

Inzenden gegevens na afloop van de examens

In tegenstelling tot eerdere berichten, waaronder de Septembermededeling, kunnen de examengegevens 2005 voor het voortgezet onderwijs nog niet samen met het onderwijsnummer worden geleverd. Vooralsnog blijft de 'oude' manier, dus via ERR/DiGUtaal, gehandhaafd. Hiervoor is in overleg met het departement gekozen op basis van signalen uit het onderwijsveld.

In april ontvangen alle vo-scholen een brief waarin staat hoe ze de nieuwste versie van DiGUtaal kunnen downloaden. Hierin staan ook verdere instructies en deadlines voor de levering van examengegevens 2005.

De resultaten van de schoolexamens 2005 moeten net als voorgaande jaren uiterlijk 3 dagen voor de start van het centraal schriftelijk examen op papier aan de Inspectie worden geleverd.

Hiermee is de wijze van aanleveren van de examengegevens voor het examen 2005 gelijk voor de dagscholen, de scholen voor VAVO en de vmbo-scholen vallend onder de AOC's.

Contactadressen bij de examens

Waar voor wat in het kort:

 • wet- en regelgeving: helpdesk van CFI, ICO-VO (11.1)
 • pooling tweede correctie en bestelling opgaven: Examendiensten IB-Groep (11.2)
 • opgaven en correctievoorschriften: CEVO-Examenlijn (11.3)
 • formulieren voor correctoren en WOLF: Citogroep (11.4)
 • aangewezen vakken 2e tijdvak: staatsexamencommissie (11.5)
 • afname of afwikkeling van de examens: inspectie (11.6)

Kandidaten kunnen met al hun opmerkingen terecht bij het LAKS. Kandidaten die een van bovenstaande instellingen met hun vragen benaderen worden in het algemeen doorverwezen naar het LAKS.

Citogroep is NIET de instantie die moet worden benaderd bij vermoede fouten in opgaven. Daarvoor neemt u contact op met de CEVO-Examenlijn (11.3)

Helpdesk examens, CFI, ICO/VO

Voor vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot eindexamens

Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer

tel: 079-3232444,

fax: 079-3234285

e-mail via www.eindexamen.nl

IB-Groep examendiensten

Postbus 30158, 9700 LK Groningen;

problemen met examenopgaven en pooling tweede correctie: 050-5998933 (doorkiesoptie: centraal examen voor schoolkandidaten)

formulieren, diploma's, cijferlijsten: 050-5998933 (doorkiesoptie magazijnartikelen van examendiensten)

fax: 050-5998899

e-mail: examens@ib-groep.nl

Examenlijn CEVO

bij vermoede onvolkomenheden in examenopgave of correctievoorschrift

Postbus 8128, 3503 RC Utrecht

fax: 030-2843056

tel.: 030-2843055

e-mail: examen2005@cevo.nl

Citogroep

Bij problemen met formulieren voor correctoren of WOLF

Postbus 1034, 6801 MG Arnhem

tel.: 026-3521111

fax: 026-3521135

e-mail: vo@citogroep.nl (formulieren voor correctoren)

of mailto:wolf@citogroep.nl (voor WOLF)

Staatsexamencommissie

Opgave kandidaten 2e tijdvak: uitsluitend met het formulier via e-mail:

aangewezenvakken@ib-groep.nl

of per fax: 050-5998899 of 5998588.

Informatie: 050-5998933, doorkiesoptie: staatsexamens

Inspectie voortgezet onderwijs

De school neemt contact op met de eigen inspectie voor:

 • het doorgeven van wettelijk vereiste informatie, bij voorbeeld pta, aangepaste wijze van examineren op grond van artikel 55 en maatregelen op grond van artikel 5 van het eindexamenbesluit (ook bij het schoolexamen)

Als bij het centraal examen op een school een afwijking dreigt van de normale gang van zaken voorafgaand aan, tijdens of in de afwikkeling van een examenzitting, dient de school dit probleem in eerste instantie zelf op te lossen. Een dergelijk probleem en de voorgenomen of reeds uitgevoerde oplossing dienen te worden gemeld aan de Inspectie, via een van de hieronder genoemde telefoonnummers. Het eerstgenoemde nummer geeft toegang tot de voor uw district genoemde inhoudelijk medewerker, of een aangewezen vervanger. Geef daarbij duidelijk aan dat het om een examenzaak gaat en dat u de genoemde medewerker wilt spreken, of eventueel het nummer wilt hebben van de aangewezen vervanger. Het 06-nummer geeft in noodgevallen een directe verbinding met de inspecteur die voor uw district belast is met examenzaken.

Scholen die vallen onder RIK Zwolle:

mw. J. Nijrolder, tel 038-4257820

Scholen die vallen onder RIK Groningen:

dhr. R. Bal tel. 038-4257820

De inspecteur belast met examens voor RIK Zwolle en RIK Groningen:

Dhr. Dr. Ir. A. Coenen 06 52354363

Scholen die vallen onder RIK Breda en RIK Eindhoven

Mw M. Verveer, tel 076 - 5244477

De inspecteur belast met examens voor RIK Breda en RIK Eindhoven:

mw drs H.C. Onnekink 06-52354362

Scholen die vallen onder RIK Utrecht:

mw. M.Appel, tel 030-6690600

De inspecteur belast met examens voor RIK-Utrecht:

dhr drs V.Holslag, 06-52354364

Scholen die vallen onder RIK Zoetermeer

mw Ch. van de Geijn, tel 079-3203333

Scholen die vallen onder RIK Haarlem:

mw A. Erdtsieck, tel: 023-5483489

De inspecteur belast met examens voor RIK Zoetermeer en RIK Haarlem:

mw P. van der Lingen 06-52354361