Correctie op het rooster voor het centraal examen 2005, en wijziging rooster centraal examen 2006

kenmerk: CEVO-04-1247
datum: 31 januari 2005
gepubliceerd: Gele katern 2005, nr. 1, p. 47 t/m 51

In deze regeling wordt een kleine onvolkomenheid in het rooster centraal examen 2005 rechtgezet. Verder wordt het rooster voor het centraal examen eerste en tweede tijdvak 2006 met deze regeling gewijzigd (het gewijzigde rooster is opgenomen als bijlage 1) en een onvolkomenheid in de gedrukte versie van het tweede tijdvak hersteld (het gecorrigeerde rooster is opgenomen als bijlage 2).

Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2005.

Voor de definitieve roosters tweede tijdvak ziet u de maartmededeling van 2006.


Besluit

De centrale examencommissie vaststelling opgaven,

Gelet op artikel 39 van het eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.vo.-m.a.v.o.-v.b.o.,

besluit:

Artikel 1

Het centraal examen Spaans vwo eerste tijdvak 2005 wordt, in afwijking van het vermelde in het gepubliceerde rooster 2005 (CEVO 03-200, bijlage 1) afgenomen van 13.30 tot 16.00

Artikel 2

In de regeling CEVO-04-0700 wordt bijlage 1 vervangen door bijlage 1 van deze regeling.

Artikel 3

In de regeling CEVO-04-700 wordt bijlage 2 vervangen door bijlage 2 uit deze regeling

Artikel 4

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze publicatie wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op de datum van publicatie.

De voorzitter van de CEVO,

J. Bouwsma

Toelichting

Rooster 2005

Het gepubliceerde rooster voor het centraal examen 2005 bevat een onvolkomenheid bij Spaans vwo (onjuiste eindtijd). Daarnaast leidt het afnamemoment van het beroepsgerichte programma Zorg en Welzijn en Economie in de Gemengde Leerweg (tegelijk met Natuur- en Scheikunde 2) tot vragen van scholen.

a. Spaans vwo

In het examenrooster in Gele katern 17 van 25 juni 2003 is een verkeerde eindtijd opgenomen voor Spaans vwo (vrijdag 3 juni). Het examen wordt afgenomen van 13.30 tot 16.00. In de digitale versie van het rooster op Het Examenblad is dit gecorrigeerd.

De noten (1) bij 26 en 27 mei in het rooster voor havo en vwo hebben geen betekenis en dienen te vervallen.

b. Zorg en Welzijn en Economie GL

In het Examenrooster 2005 staan voor de gemengde leerweg de centrale examens Zorg en Welzijn en Economie beroepsgericht Gemengde Leerweg ingeroosterd op hetzelfde moment als het centraal examen Natuur- en Scheikunde 2, namelijk op 23 mei 's middags vanaf 13.30.

In een voetnoot bij het Examenrooster is aangegeven dat in zo'n geval voor kandidaten die beide examens dienen af te leggen, gebruik kan worden gemaakt van een quarantaineregeling. Omdat met name de combinatie Zorg en Welzijn en Natuur- en Scheikunde 2 vaker dan incidenteel blijkt voor te komen, geeft de CEVO in overleg met de inspectie een uitwerking van het tijdschema voor de quarantaine in deze situatie. De school die voor één of meer kandidaten van de quarantaineregeling gebruik maakt, meldt dat aan de inspectie. Vragen over nadere uitwerking, of over in dit tijdschema niet voorziene omstandigheden, dienen ook aan de inspectie te worden gericht.

Voor de kandidaat uit de Gemengde Leerweg die op 23 mei om 13.30 volgens het rooster in twee vakken tegelijkertijd centraal examen zou moeten afleggen, kan het volgende rooster gelden:

Het beroepsgerichte examen ZW of EC wordt afgenomen van 10.30 tot 12.30.

Het examen Natuur- en Scheikunde 2 wordt afgenomen op de in het rooster vermelde tijd, dus vanaf 13.30.

Tussen beide zittingen wordt de kandidaat in quarantaine gehouden.

Indien de kandidaat recht heeft op 30 minuten verlenging van afnametijd, kan de school met behoud van de pauze van een uur voor deze kandidaat hetzij de aanvangstijd van het beroepsgerichte examen een half uur vervroegen, hetzij de aanvangstijd van het examen Natuur- en Scheikunde 2 een half uur later stellen.

Rooster 2006

Het gepubliceerde rooster voor het centraal examen 2006 (eerste tijdvak) leidt op havo en vwo tot problemen in verband met het Wekenfeest. Daarom wordt in dit rooster een wijziging toegepast die betrekking heeft op de vakken Spaans (havo en vwo), Management en Organisatie (havo) en Biologie (vwo).

In het gepubliceerde rooster voor het tweede tijdvak 2006 staan enkele onvolkomenheden bij BB en KB.

a. Het Wekenfeest kan in het gepubliceerde rooster eerste tijdvak voor het examen 2006 (Gele katern 11/12 van 7 juli 2004) leiden tot problemen voor kandidaten havo en vwo op vrijdag 2 juni. Daarom wordt het rooster voor havo en vwo gewijzigd. Het vmbo-rooster blijft ongewijzigd.

De wijzigingen betreffen voor

Havo:

Management en Organisatie: donderdag 18 mei 2006, vanaf 13.30 (in plaats van vrijdag 2 juni)

Spaans 1,2: vrijdag 2 juni 2006 vanaf 13.30 (in plaats van donderdag 18 mei)

Vwo:

Biologie: donderdag 18 mei 2006 vanaf 13.30 (in plaats van vrijdag 2 juni)

Spaans 1,2: vrijdag 2 juni 2006 vanaf 13.30 (in plaats van donderdag 18 mei)

In het rooster 2006 op www.eindexamen.nl wordt de wijziging verwerkt; in bijlage 1 volgt het volledige gewijzigde rooster voor het eerste tijdvak waarin de van tijdstip gewijzigde vakken vet zijn gedrukt.

b. Het rooster tweede tijdvak vmbo 2006 in Gele katern 11/12 van 7 juli 2004, en de digitale versie daarvan op www.cfi.nl, bevat enkele storende fouten waardoor sommige vakken twee maal en/of op onjuiste data zijn vermeld. Het rooster op www.eindexamen.nl bevat deze lay-outfouten niet. In bijlage 2 volgt het correcte rooster tweede tijdvak 2006.

c. in het tijdschema van werkzaamheden bij het rooster tweede tijdvak is als datum opgave kandidaten aangewezen vakken tweede tijdvak vermeld 9 juni 2006; dit moet zijn 19 juni 2006.

Bijlage 1 Eerste tijdvak 2006 centrale examens

Gewijzigd december 2004; de vakken waarop de wijziging betrekking heeft, zijn vet gedrukt.

Let op. In de Septembermededeling is een extra correctie aangebracht, deze zijn herkenbaar aan (**).

Redactie Het Examenblad, oktober 2005

 
 

BB (vmbo) (1)

KB

GL en TL

havo

vwo

ma 27 mrt

   

start cpe beeldend

   

wo 29 mrt

     

ckv2, 1e tijdstip

 

do 30 mrt

       

ckv2, 1e tijdstip

ma 3 april

start c.s.p.e.

start cie

     

wo 26 april

     

ckv2, 2e tijdstip

 

do 27 april

       

ck2, 2e tijdstip

do 18 mei

     

09.00-12.00/11.30

09.00-12.00/11.30

       

Fries; Arabisch, Turks, Russisch

Grieks, Fries; Arabisch, Turks, Russisch (***)

       

13.30-16.30

13.30-16.30

       

Management en Organisatie

Biologie 1,2

           

vr 19 mei

 

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.30

09.00-11.30

   

beroepsgericht

Beroepsgericht;

dans, drama

Duits 1,2

Frans 1,2

   

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

     

beeldend

wiskunde B1 en B1,2

management en organisatie

           

ma 22 mei

 

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-12.00

09.00-12.00

   

maatschappijleer 2

maatschappijleer 2

geschiedenis

geschiedenis

   

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

   

nask 1

nask 1

Nederlands

scheikunde 1 en 1,2

           

di 23 mei

 

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.30

09.00-12.00(**)

   

Duits, papier

Duits

muziek

aardrijkskunde

   

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

   

economie

economie

wiskunde A 1,2

Nederlands

           

wo 24 mei

09.00-10.30

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.30

09.00-11.30

 

Frans, nask1

Frans

muziek

Frans 1,2

Duits 1,2

   

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

   

biologie

biologie

scheikunde

economie 1 en 1,2

           

ma 29 mei

09.00-10.30

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.30

09.00-11.30

 

Nederlands

aardrijkskunde

aardrijkskunde

tehatex

tehatex

   

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.00

   

Nederlands

Nederlands

biologie

Engels

           

di 30 mei

09.00-10.30

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.30

09.00-12.00(**)

 

biologie

Duits, computer

Frans

aardrijkskunde

maatschappijleer

 

11.30-13.00

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

 

Duits

wiskunde

wiskunde

natuurkunde 1 en 1,2

wiskunde B 1 en B 1,2

           

wo 31 mei

09.00-10.30

09.00-11.00

09.00-11.00

09.00-11.30

09.00-12.00

 

wiskunde

geschiedenis

geschiedenis

economie 1

filosofie

 

11.30-13.00

13.30-15.30

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.30

 

aardrijkskunde, geschiedenis

Engels

Engels

economie 1,2

natuurkunde 1 en 1,2

           

do 1 juni

09.00-10.30

 

09.00-11.00

09.00-12.00(**)

09.00-12.00

 

economie

 

Fries

maatschappijleer

Latijn

 

11.30-13.00

 

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.30

 

maatschappijleer 2

 

nask2

Engels

wiskunde A 1 en A 1,2

           

vr 2 juni

09.00-10.30

 

09.00-11.00

09.00-12.00

09.00-11.30

 

Engels

 

Arabisch; Turks

filosofie

muziek

     

13.30-15.30

13.30- 16.00

13.30- 16.00

     

Spaans

Spaans 1,2

Spaans 1,2

** aangepast naar aanleiding van de Septembermededeling 2005 (voor de examens van 2006).

***

Let op!

De afname Russisch vwo is op woensdag 17 mei 2006, van 9.00 tot 11.30 uur. U zie de maartmededeling 2006

Bijlage 2 Tweede tijdvak 2006 centrale examens vwo, havo, vmbo

Gewijzigd december 2004; de wijzigingen hebben betrekking op het rooster voor het vmbo

In maart 2006 wordt definitief bekendgemaakt welke centraal schriftelijke examens in het tweede tijdvak op 20/21 juni en welke op 23 juni worden afgenomen. Het is mogelijk dat vakken die nu op 20 of 21 juni staan ingeroosterd alsnog op 23 juni worden geëxamineerd, en omgekeerd.

U zie de maartmededeling 2006 voor een overzicht van definitieve roosters tweede tijdvak 2006

 

datum en aanvang

BB

KB. GL, TL

havo

vwo

7-21 juni

c.s.p.e. beroepsgericht

(alleen KB) c.i.e.(+) beroepsgericht

-

-

19 juni 9.00

wiskunde

-

-

-

11.30

Nederlands

-

-

-

13.30

-

Nederlands

Engels

   

20 juni 9.00

Engels

geschiedenis

aardrijkskunde

economie

beeldende vakken 2

-

-

11.30

biologie

economie

 

-

-

13.30

nask 1

wiskunde

nask1

nask2

biologie

Nederlands

Frans

Engels

Nederlands

Engels

Frans

21 juni, 09.00

geschiedenis

aardrijkskunde

maatschappijleer

Frans

Duits

 

Duits

geschiedenis

aardrijkskunde

Latijn

Grieks

Duits

geschiedenis

aardrijkskunde

13.30

-

 

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

23 juni

-

Frans

Duits

Arabisch

Fries

Spaans

Turks

maatschappijleer 2

muziek

dans

drama

beroepsgericht

Arabisch

Fries

Spaans

Russisch

Turks

maatschappijleer

muziek

tehatex

filosofie

m&o

Arabisch

Fries

Spaans

Russisch

Turks

muziek

maatschappijleer

tehatex

filosofie

m&o