Wijziging regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo

kenmerk: TRCJZ/2004/5210
datum: 24 september 2004
gepubliceerd: Staatscourant 2004, nr. 182, woensdag 22 september

De regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo wordt gewijzigd.

Beide bijlagen bij de examenprogramma's worden vervangen door de volgende bijlagen:

(pdf, 362 kB)

(pdf, 222 kB)


uit: Staatscourant nr. 182, woensdag 22 september 2004

MINISTERIE VAN LANDBOUW,

NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 september 2004, TRCJZ/2004/5210, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo.

Besluit

Artikel I

De Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo wordt als volgt gewijzigd:

A.

Bijlage 1, het afdelingsprogramma landbouw vmbo, wordt vervangen door bijlage 1 bij deze regeling.

B.

Bijlage 2, het intrasectorale programma landbouw-breed vmbo, wordt vervangen door bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 augustus 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR, VOEDSELKWALITEIT,

C.P. Veerman

Toelichting

Aanleiding tot aanpassing van de examenprogramma's voor het vmbo-groen vormt de invoering van het cspe (centraal schriftelijk én praktisch examen) vanaf het examenjaar 2005 in de basisberoepsgerichte leerweg (BB). In deze examenvorm voor de beroepsgerichte programma's (afdelingsvakken en intrasectorale programma's) worden praktijk en vaktheorie geïntegreerd geëxamineerd.

De invoering van het cspe maakt een wijziging van paragraaf 2.2 'Algemene examenbeschrijving' en paragraaf 2.3 'Vakspecifieke examenbeschrijving' noodzakelijk.

De tekst van paragraaf 2.2 maakt deel uit van elk examenprogramma dat voor het vmbo is vastgesteld en dientengevolge worden alle examenprogramma's gewijzigd.

Van de beroepsgerichte programma's in de sectoren zorg en welzijn, techniek en economie en voor algemene vakken zijn de examenprogramma's onlangs gewijzigd (Wijziging examenprogramma's vmbo, Gele katern nr. 8b, 28 april 2004).

Middels de onderhavige regeling worden nu ook de beroepsgerichte examenprogramma's in de sector groen overeenkomstig gewijzigd.

Naast de wijzigingen die het gevolg zijn van de invoering van het cspe ondergaan de examenprogramma's landbouw en landbouw-breed nog enige wijzigingen.

Van beide examenprogramma's is het verrijkingsdeel in de kaderberoepsgerichte leerweg gewijzigd. De vaardigheden in het verrijkingsdeel zijn algemener geformuleerd.

Enerzijds wordt hierdoor recht gedaan aan de gegroeide praktijk van de toetsing van het verrijkingsdeel in de centrale integratieve eindtoets. Anderzijds blijft de oorspronkelijke koppeling aan specifieke contexten tot de mogelijkheden behoren.

De facultatieve verrijkingsdelen, die niet tot de verplichte eindtermen behoren, maken niet langer deel uit van de tekst van de examenprogramma's. De mogelijkheid dat scholen extra stof aanbieden blijft bestaan.

In het intrasectorale programma landbouw-breed heeft een herordening van de exameneenheden plaatsgevonden. De exameneenheden zijn gerangschikt onder de thema's die worden onderscheiden in de Kadernotitie ISP Landbouwbreed (Intrasectoraal programma Landbouwbreed in ontwikkeling, proces management vmbo groen, juli 2002).

De tekst van paragraaf 2.3 'Vakspecifieke examenbeschrijving landbouw-breed' is, behalve aan het cspe, tevens aangepast aan de indeling in thema's.

Een wijziging van de eindtermen heeft bij landbouw-breed niet plaatsgevonden.

Dat ligt anders bij de vakrichtingen groene ruimte en bloembinden en –schikken, die deel uitmaken van het afdelingsprogramma. Na een veldraadpleging zijn eindtermen toegevoegd aan het specifieke kerndeel.

Van het ondersteunende vak Agrarische bedrijfseconomie zijn diverse eindtermen, in overeenstemming met de Kadernotitie Agrarische bedrijfseconomie vmbo (proces management vmbo groen, februari 2002), nader gespecificeerd.

Bij Agrarische bedrijfseconomie is ook het gedeelte van het examenprogramma dat centraal kan worden geëxamineerd (paragraaf 2.3) gewijzigd.

Ook is in de laatstgenoemde kadernotitie, die door het scholenveld breed wordt gedragen, sprake van een indeling in thema's. Een koppeling is aangebracht tussen de thema's en de examenstof. De tekst van paragraaf 2.3 'Vakspecifieke examenbeschrijving' is, voor zover het Agrarische bedrijfseconomie betreft, op dit punt aangepast.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

In de Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo is het examenprogramma voor zowel de afdeling landbouw als het intrasectorale programma landbouw-breed is opgenomen in respectievelijk bijlage 1 en 2.

Deze bijlagen worden nu vervangen door bijlage 1 respectievelijk bijlage 2 bij deze regeling:

De bijlagen worden ter inzage gelegd bij de Bibliotheek bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73, 's-Gravenhage, en ze worden integraal gepubliceerd op de website www.eindexamen.nl.

Om de wijzigingen te markeren hebben de herziene tekstdelen in de websitepublicatie een afwijkende kleur.

Artikel II

De gewijzigde examenprogramma's worden per 1 augustus 2004 van kracht en gelden voor de leerlingen die in 2005 of latere jaren centraal examen doen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR

EN VOEDSELKWALITEIT,

C.P. Veerman