Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen 2006 en 2007 en cspe 2005

kenmerk: CEVO-04.919
datum: 15 september 2004
gepubliceerd: Gele katern 2004, nr. 15

In deze regeling worden de exameneenheden aangewezen voor de centrale examens vmbo-groen van 2006 en 2007.

Voor het afdelingsprogramma landbouw en het intrasectorale programma landbouw-breed wordt de leerstof voor het cspe 2005 bekend gemaakt.

De regeling werkt terug tot 1 augustus 2002 en treedt op 1 oktober 2004 in werking.


Besluit

De voorzitter van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO)

Gelet op

de Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo, 9 september 2004, TRCJZ/2004/5209 (Staatscourant nr. 181 van 22 september 2004)

de Wijziging regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo, 9 september 2004, TRCJZ/2004/5210 (Staatscourant nr. 181 van 22 september 2004)

de Regeling 'Aanwijzing examenprogramma's centrale examens beroepsgerichte programma's vmbo 2005 (en 2004 en 2003)' (Gele katern nr. 20a, 11 september 2002)

Artikel 1. Aanwijzing exameneenheden 2006 en 2007

Voor het afdelingsprogramma landbouw en het intrasectorale programma landbouw-breed zijn de exameneenheden die in de examenjaren 2006 en 2007 centraal worden geëxamineerd, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Aanwijzing exameneenheden cspe 2005

Voor het afdelingsprogramma landbouw en het intrasectorale programma landbouw-breed is de leerstof voor centraal examen (cspe) 2005 bepaald op grond van de examenstof voor centraal schriftelijk examen (cse) 2005 en centraal praktisch examen (cpe) 2005.

Artikel 3. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCW-regelingen worden geplaatst.

Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de staatscourant.

Ook via 'het Examenblad', www.eindexamen.nl), kan de regeling worden ingezien.

Artikel 4. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van de OCW-regelingen, waarin deze regeling bekend is gemaakt, en werkt terug tot 1 augustus 2002.

Artikel 5. Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als 'Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen 2006 en 2007 en cspe 2005.'

Toelichting

In paragraaf 2.3 (Vakspecifieke examenbeschrijving) van de examenprogramma's voor het vmbo, wordt per beroepsgericht programma aangegeven hoe de exameneenheden worden verdeeld over het centraal examen en het schoolexamen.

Vanaf het examenjaar 2005 bestaat het centraal examen in de basisberoepsgerichte leerweg niet langer uit een cse en een cpe, maar heeft dit examen de vorm van het cspe (centraal schriftelijk en praktisch examen).

In verband met de invoering van het cspe is iedere paragraaf 2.2 en 2.3 onlangs gewijzigd (zie Wijziging regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo).

De examengids (www.vmbo-examengids.nl) biedt een overzicht waarin de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke examenparagrafen zijn gemarkeerd.

Voor de meeste beroepsgerichte programma's is bij de verdeling van de leerstof over centraal examen en schoolexamen sprake van een keuze die de CEVO drie jaar voor de afname van het examen bekend maakt.

Door dit besluit geeft de CEVO voor de sector landbouw uitvoering aan het bepaalde in paragraaf 2.3 voor de examenjaren 2006 en 2007.

In het Gele katern nr. 20a van 11 september 2002, waarin de examenstof voor de examenjaren 2004 en 2005 is gepubliceerd, is nog uitgegaan van een centraal examen basisberoepsgericht dat uit een cpe en een cse bestaat.

De leerstof voor het cspe 2005 valt hieruit als volgt af te leiden:

de examenstof voor het cse 2005 behoort tot de examenstof voor het cspe 2005;

de examenstof voor het cpe 2005 behoort tot de examenstof voor het cspe 2005;

exameneenheden/eindtermen die niet behoren tot de examenstof van cpe 2005 en/of cse 2005, behoren evenmin tot de examenstof voor het cspe 2005.

In de bijlage bij deze regeling wordt per vakrichting/ondersteunend vak en per leerweg aangegeven welke exameneenheden/eindtermen centraal worden geëxamineerd in de examenjaren 2005 t/m 2007. De informatie over de basisberoepsgerichte leerweg heeft daarbij betrekking op het cspe. Om het eventuele verschil in c.e.-stof ten opzichte van het examenjaar 2004 te kunnen bepalen, is dit examenjaar ook in de overzichten opgenomen.

De vakrichtingen groene ruimte en bloembinden en -schikken kennen exameneenheden waaraan eindtermen zijn toegevoegd (zie Wijziging regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo). Deze nieuwe eindtermen worden voor het eerst getoetst in de centrale examens 2006.

De voorzitter van de CEVO, drs. J. Bouwsma

Bijlage

Plantenteelt

code

exameneenheid

leerweg

centraal examen in *)

   

B

K

G

2004

2005

2006

2007

LN/K/1

Oriëntatie op de sectoren

X

X

X

       

LN/K/2

Professionele vaardigheden

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/3

Plantmateriaal

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/4

Aanleg en onderhoud 1

X

X

X

       

LN/K/5

Verzorgen en verkopen bloem en plant

X

X

X

       

LN/K/6

Teeltmedium 1

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/7

Verzorgen leefomgeving

X

X

X

       

LN/K/8

Dierverzorging 1

X

X

X

       

LN/K/9

Kwaliteit en voeding

X

X

X

       

LN/K/10

Werken in de detailhandel / bedrijfseconomische begrippen

X

X

         

LN/K/11

Berekeningen

X

X

         

LN/K/12

Boekhoudkundige begrippen en boekingsregels

X

X

         

LN/K/13

Werktuigen en installaties

X

X

         

LN/K/14

Verbindingen

X

X

         

LN/K/15

Motoren

X

X

         

LN/K/16

Teeltwerkzaamheden 1

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/17

Teeltmedium 2

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

 

X

 

K

K

K

K

 

*)

B =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cspe BB.

*)

K =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse KB

De exameneenheid LN/V/1 behoort echter niet tot de leerstof voor het cse KB.

De exameneenheden K/2 en LN/V/1 behoren tot de examenstof van de cie KB.

De cie KB kan betrekking hebben op alle overige exameneenheden van het kerndeel.

Met dien verstande dat bij de constructie de volgende richtlijnen worden gehanteerd.

De richtlijn dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal wordt geëxamineerd wordt ook voor de cie KB in acht genomen.

De cie KB heeft zoveel mogelijk betrekking op dezelfde exameneenheden als het cse KB in het desbetreffende examenjaar.

*)

G =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse GL.

Groene ruimte

code

exameneenheid

leerweg

centraal examen in *)

   

B

K

G

2004

2005

2006

2007

LN/K/1

Oriëntatie op de sectoren

X

X

X

       

LN/K/2

Professionele vaardigheden

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/3

Plantmateriaal

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/4

Aanleg en onderhoud 1

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/5

Verzorgen en verkopen bloem en plant

X

X

X

       

LN/K/6

Teeltmedium 1

X

X

X

       

LN/K/7

Verzorgen leefomgeving

X

X

X

       

LN/K/8

Dierverzorging 1

X

X

X

       

LN/K/9

Kwaliteit en voeding

X

X

X

       

LN/K/10

Werken in de detailhandel / bedrijfseconomische begrippen

X

X

         

LN/K/11

Berekeningen

X

X

         

LN/K/12

Boekhoudkundige begrippen en boekingsregels

X

X

         

LN/K/13

Werktuigen en installaties

X

X

         

LN/K/14

Verbindingen

X

X

         

LN/K/15

Motoren

X

X

         

LN/K/18

Grondbewerking, uitzetten, gereedschappen en machines 1)

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/19

Houtachtige beplantingen en gewassen 2)

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/20

Kruidachtige beplantingen en gewassen 3)

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

 

X

 

K

K

K

K

 

*)

B =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cspe BB.

*)

K =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse KB

De exameneenheid LN/V/1 behoort echter niet tot de leerstof voor het cse KB.

De exameneenheden K/2 en LN/V/1 behoren tot de examenstof van de cie KB.

De cie KB kan betrekking hebben op alle overige exameneenheden van het kerndeel.

Met dien verstande dat bij de constructie de volgende richtlijnen worden gehanteerd.

De richtlijn dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal wordt geëxamineerd wordt ook voor de cie KB in acht genomen.

De cie KB heeft zoveel mogelijk betrekking op dezelfde exameneenheden als het cse KB in het desbetreffende examenjaar.

*)

G =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse GL.

 

1)

De 'nieuwe' eindtermen (de nrs. 5 t/m 10) worden voor het eerst getoetst in het c.e. van 2006

 

2)

De 'nieuwe' eindterm (nr. 10) wordt voor het eerst getoetst in het c.e. van 2006

 

3)

De 'nieuwe' eindtermen (de nrs. 6 t/m 10) worden voor het eerst getoetst in het c.e. van 2006

Bloembinden en -schikken

code

exameneenheid

leerweg

centraal examen in *)

   

B

K

G

2004

2005

2006

2007

LN/K/1

Oriëntatie op de sectoren

X

X

X

       

LN/K/2

Professionele vaardigheden

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/3

Plantmateriaal

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/4

Aanleg en onderhoud 1

X

X

X

       

LN/K/5

Verzorgen en verkopen bloem en plant

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/6

Teeltmedium 1

X

X

X

       

LN/K/7

Verzorgen leefomgeving

X

X

X

       

LN/K/8

Dierverzorging 1

X

X

X

       

LN/K/9

Kwaliteit en voeding

X

X

X

       

LN/K/10

Werken in de detailhandel / bedrijfseconomische begrippen

X

X

         

LN/K/11

Berekeningen

X

X

         

LN/K/12

Boekhoudkundige begrippen en boekingsregels

X

X

         

LN/K/13

Werktuigen en installaties

X

X

         

LN/K/14

Verbindingen

X

X

         

LN/K/15

Motoren

X

X

         

LN/K/21

Verkopen 1)

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/22

Binden en schikken 2)

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

 

X

 

K

K

K

K

 

*)

B =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cspe BB.

*)

K =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse KB

De exameneenheid LN/V/1 behoort echter niet tot de leerstof voor het cse KB.

De exameneenheden K/2 en LN/V/1 behoren tot de examenstof van de cie KB.

De cie KB kan betrekking hebben op alle overige exameneenheden van het kerndeel.

Met dien verstande dat bij de constructie de volgende richtlijnen worden gehanteerd.

De richtlijn dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal wordt geëxamineerd wordt ook voor de cie KB in acht genomen.

De cie KB heeft zoveel mogelijk betrekking op dezelfde exameneenheden als het cse KB in het desbetreffende examenjaar.

*)

G =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse GL.

 

1)

De 'nieuwe' eindtermen (de nrs. 10 t/m 13) worden voor het eerst getoetst in het c.e. van 2006

 

2)

De 'nieuwe' eindtermen (de nrs. 9 t/m 11) worden voor het eerst getoetst in het c.e. van 2006

Dierhouderij en -verzorging

code

exameneenheid

leerweg

centraal examen in *)

   

B

K

G

2004

2005

2006

2007

LN/K/1

Oriëntatie op de sectoren

X

X

X

       

LN/K/2

Professionele vaardigheden

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/3

Plantmateriaal

X

X

X

       

LN/K/4

Aanleg en onderhoud 1

X

X

X

       

LN/K/5

Verzorgen en verkopen bloem en plant

X

X

X

       

LN/K/6

Teeltmedium 1

X

X

X

       

LN/K/7

Verzorgen leefomgeving

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/8

Dierverzorging 1

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/9

Kwaliteit en voeding

X

X

X

       

LN/K/10

Werken in de detailhandel / bedrijfseconomische begrippen

X

X

         

LN/K/11

Berekeningen

X

X

         

LN/K/12

Boekhoudkundige begrippen en boekingsregels

X

X

         

LN/K/13

Werktuigen en installaties

X

X

         

LN/K/14

Verbindingen

X

X

         

LN/K/15

Motoren

X

X

         

LN/K/23

Huisvesting

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/24

Diervoeding

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/25

Dierverzorging 2

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

 

X

 

K

K

K

K

 

*)

B =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cspe BB.

*)

K =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse KB

De exameneenheid LN/V/1 behoort echter niet tot de leerstof voor het cse KB.

De exameneenheden K/2 en LN/V/1 behoren tot de examenstof van de cie KB.

De cie KB kan betrekking hebben op alle overige exameneenheden van het kerndeel.

Met dien verstande dat bij de constructie de volgende richtlijnen worden gehanteerd.

De richtlijn dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal wordt geëxamineerd wordt ook voor de cie KB in acht genomen.

De cie KB heeft zoveel mogelijk betrekking op dezelfde exameneenheden als het cse KB in het desbetreffende examenjaar.

*)

G =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse GL.

Verwerking agrarische producten

code

exameneenheid

leerweg

centraal examen in *)

   

B

K

G

2004

2005

2006

2007

LN/K/1

Oriëntatie op de sectoren

X

X

X

       

LN/K/2

Professionele vaardigheden

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/3

Plantmateriaal

X

X

X

       

LN/K/4

Aanleg en onderhoud 1

X

X

X

       

LN/K/5

Verzorgen en verkopen bloem en plant

X

X

X

       

LN/K/6

Teeltmedium 1

X

X

X

       

LN/K/7

Verzorgen leefomgeving

X

X

X

       

LN/K/8

Dierverzorging 1

X

X

X

       

LN/K/9

Kwaliteit en voeding

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/10

Werken in de detailhandel / bedrijfseconomische begrippen

X

X

         

LN/K/11

Berekeningen

X

X

         

LN/K/12

Boekhoudkundige begrippen en boekingsregels

X

X

         

LN/K/13

Werktuigen en installaties

X

X

         

LN/K/14

Verbindingen

X

X

         

LN/K/15

Motoren

X

X

         

LN/K/26

Voeding

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/27

Microbiologie

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/28

Hygiëne

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/K/29

Conserveren

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LN/V/1

Integratieve opdracht vakrichtingen

 

X

 

K

K

K

K

 

*)

B =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cspe BB.

*)

K =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse KB

De exameneenheid LN/V/1 behoort echter niet tot de leerstof voor het cse KB.

   

De exameneenheden K/2 en LN/V/1 behoren tot de examenstof van de cie KB.

De cie KB kan betrekking hebben op alle overige exameneenheden van het kerndeel.

Met dien verstande dat bij de constructie de volgende richtlijnen worden gehanteerd.

De richtlijn dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal wordt geëxamineerd wordt ook voor de cie KB in acht genomen.

De cie KB heeft zoveel mogelijk betrekking op dezelfde exameneenheden als het cse KB in het desbetreffende examenjaar.

*)

G =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse GL.

Agrarische techniek

code

exameneenheid

leerweg

centraal examen in *)

   

B

K

G

2004

2005

2006

2007

LN/K/2

Professionele vaardigheden

 

X

 

K

K

K

K

LN/K/13

Werktuigen en installaties

 

X

 

K

K

K

K

LN/K/14

Verbindingen

 

X

 

K

K

K

K

LN/K/15

Motoren

 

X

 

K

K

K

K

LN/K/32

Technische informatica

 

X

 

K

K

K

K

LN/K/33

Verzorgen elektrisch laswerk

 

X

 

K

K

K

K

LN/K/34

Onderhoud gebouwen

 

X

 

K

K

K

K

 

*)

K =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse KB

Agrarische bedrijfseconomie

code

exameneenheid

leerweg

centraal examen in *)

   

B

K

G

2004

2005

2006

2007

LN/K/2

Professionele vaardigheden

alle eindtermen

 

X

 

K

K

K

K

thema: Winkel

 

X

         

LN/K/10

Werken in de detailhandel / bedrijfseconomische begrippen

de eindtermen 1, 2, 3, 6, 7

 

X

         

LN/K/11

Berekeningen

de eindtermen 1, 3, 4, 5

 

X

         

LN/K/31

Calculatie en begroting

eindterm 1

 

X

         

thema: Overheid

 

X

         

LN/K/10

Werken in de detailhandel / bedrijfseconomische begrippen

de eindtermen 4, 5

 

X

         

LN/K/11

Berekeningen

eindterm 4

 

X

         

thema: Economie en maatschappij

 

X

         

LN/K/10

Werken in de detailhandel / bedrijfseconomische begrippen

de eindtermen 2, 3, 5, 6

 

X

         

LN/K/11

Berekeningen

de eindtermen 1 en 2

 

X

         

LN/K/30

Boekhoudregels en boekhoudkundige cyclus

eindterm 7

 

X

         

thema: Natuur en milieu

 

X

         

LN/K/10

Werken in de detailhandel / bedrijfseconomische begrippen

de eindtermen 6 en 7

 

X

         

LN/K/11

Berekeningen

eindterm 4

 

X

         
 

thema: Boekhouden

 

X

 

K

K

K

K

LN/K/11

Berekeningen

eindterm 6

 

X

 

K

K

K

K

LN/K/12

Boekhoudkundige begrippen en boekingsregels

het gedeelte 'boekingsregels'

de eindtermen 1, 2, 3, 4

 

X

     

K

K

LN/K/12

Boekhoudkundige begrippen en boekingsregels

het gedeelte 'verwerking van boekingen'

de eindtermen 5, 6, 7, 8

 

X

 

K

K

K

K

LN/K/30

Boekhoudregels en boekhoudkundige cyclus

het gedeelte 'boeking'

de eindtermen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

X

     

K

K

LN/K/30

Boekhoudregels en boekhoudkundige cyclus

het gedeelte 'balans'

de eindtermen 8, 9, 10, 11

 

X

 

K

K

K

K

LN/K/31

Calculatie en begroting

de eindtermen 2 en 3

 

X

 

K

K

K

K

thema: Internationale betrekkingen

 

X

 

K

K

   

LN/K/10

Werken in de detailhandel / bedrijfseconomische begrippen

de eindtermen 1, 3 en 5

 

X

 

K

K

   

LN/K/11

Berekeningen

eindterm 1

 

X

 

K

K

   

thema: Recht

 

X

 

K

K

   

LN/K/10

Werken in de detailhandel / bedrijfseconomische begrippen

eindterm 2

 

X

 

K

K

   
 

*)

K =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse KB

Landbouw-breed

code

exameneenheid

leerweg

centraal examen in *)

   

B

K

G

2004

2005

2006

2007

LB/K/1

Oriëntatie op de sectoren

X

X

X

       

LB/K/2

Professionele vaardigheden

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LB/V/1

Integratieve opdracht

 

X

 

K

K

K

K

thema: recreatie

X

X

X

       

LB/K/3

Ruimte

X

X

X

       

LB/K/4

Landschap en omgeving

X

X

X

 

**)

**)

**)

LB/K/8

Dierlijke voeding en verzorging

X

X

X

**)

**)

   

thema: groen

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LB/K/4

Landschap en omgeving

X

X

X

 

BKG

BK

BK

LB/K/5

Ecosystemen

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LB/K/6

Groei en ontwikkeling 1

X

X

X

BKG

BKG

BKG

BKG

LB/K/7

Groei en ontwikkeling 2

X

X

X

       

thema: verzorging

X

X

X

BKG

BKG

   

LB/K/8

Dierlijke voeding en verzorging

X

X

X

BKG

BKG

   

LB/K/9

Humane voeding

X

X

X

BKG

BKG

   

LB/K/10

Verzorgen en onderhouden

X

X

 

BK

BK

   

LB/K/17

Kwaliteitszorg

X

X

X

       

thema: handel

X

X

X

   

BKG

BKG

LB/K/11

Handel

X

X

X

   

BKG

BKG

LB/K/12

Bedrijfsvoering en organisatie

X

X

X

   

BKG

BKG

LB/K/13

Klantgericht handelen

X

X

X

   

BKG

BKG

LB/K/14

Werken in de winkel

X

X

X

BKG

     

thema: techniek

X

X

X

       

LB/K/15

Polytechniek

X

X

X

       

LB/K/16

ICT

X

X

X

       
 

**)

De exameneenheid behoort wel tot de examenstof. Zie één van de andere thema's.

*)B =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cspe BB.

*)K =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse KB

De exameneenheid V/1 behoort echter niet tot de leerstof voor het cse KB.

De exameneenheden K/2 en V/1 behoren tot de examenstof van de cie KB.

De cie KB kan betrekking hebben op alle overige exameneenheden van het kerndeel.

Met dien verstande dat bij de constructie de volgende richtlijnen worden gehanteerd.

De richtlijn dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal wordt geëxamineerd wordt ook voor de cie KB in acht genomen.

De cie KB heeft zoveel mogelijk betrekking op dezelfde exameneenheden als het cse KB in het desbetreffende examenjaar.

*)G =

Deze exameneenheid behoort tot de examenstof van het cse GL.

Pijl omhoog