Regeling toegestane hulpmiddelen 2005

kenmerk: CEVO-04-0228
datum: 19 april 2004
gepubliceerd: Gele katern 2004, nr. 6

De bij een examen toegestane hulpmiddelen staan in deze regeling.

De bijlagen bij de regeling worden exclusief op Het Examenblad gepubliceerd. U treft de verwijzigingen naar de documenten onderaan de regeling aan.

De regeling treedt in werking op 30 september 2004.

Lees de toelichting bij onderdeel 2a van deze regeling. In de tabel is het symbool om de voetnoten aan te duiden gewijzigd.

Redactie Het Examenblad, 26 augustus 2004

Let op

In de Septembermededeling 2005 voor de examens van 2006 worden enkele toelichtingen gegeven op hulpmiddelen die in deze regeling zijn opgenomen.

In de Maartmededeling 2006 (paragraaf 1.7) is daarnaast een toelichting opgenomen over het gebruik van het woordenboek.

Redactie Het Examenblad, 30 september 2005; 22 mei 2006

Deze regeling is per 30 september 2006 vervallen.

Zie regeling toegestane hulpmiddelen 2007 (CEVO-06.1600)


Besluit

De Centrale examencommissie vaststelling opgaven,

Gelet op artikel 39, eerste lid, onderdeel h, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (Stb.1989, 327) en op artikel 17 van het Staatsexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 2000 (Stb. 358);

Artikel 1

Bij de centrale examens zijn de hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling, onderdelen 1 tot en met 3, daarbij begrepen onderdeel 4, Nadere regels en toelichting per hulpmiddel.

Artikel 2

De CEVO publiceert ieder jaar in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een lijst van de toegestane informatieboeken voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie, van de toegestane atlassen voor het vak aardrijkskunde, van de toegestane merken en typen grafische rekenmachine en van de toegestane informatieboeken in de afdeling Landbouw van het vmbo.

Artikel 3

Op 30 september 2004 worden de volgende regelingen en bekendmakingen ingetrokken:

a. CEVO-03-248, van 9 april 2003, Uitleg Gele katern nr 12 van 23 april 2003 (regeling toegestane hulpmiddelen 2003)

b. CEVO 03-199 van 19 juni 2003, Uitleg Gele katern nr 16 van juli 2003, (toelating grafische rekenmachine bij de economische vakken vwo en havo)

c. De regeling CEVO 98/257 van 9 april 1998, Uitleg Gele katern nr. 12a van 29 april 1998, voor zover het betreft bijlage 2 (formulekaart wiskunde)

Artikel 4

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten de krachtens de regelingen van de CEVO van 12 december 1997 (Uitleg Gele katern nr 1 van 14 januari 1998) en van 9 april 2003 (CEVO-03-248) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Artikel 5

1. Deze regeling wordt met bijlage 1 bekendgemaakt in het blad Uitleg Gele katern, het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

2. De bijlagen 2, 3 en 4 worden bekend gemaakt op Het Examenblad

3. Deze regeling treedt in werking op 30 september 2004.

Artikel 6

Deze regeling kan worden aangehaald als: "Regeling toegestane hulpmiddelen2005"

De voorzitter van de CEVO,

drs. J. Bouwsma.

Toelichting

1. Algemeen

Deze regeling berust op artikel 39 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Ze heeft betrekking op zaken die vakinhoudelijk nodig of toegestaan zijn bij het centraal examen.

De regeling heeft niet betrekking op hulpmiddelen in verband met handicaps van leerlingen. Over dat laatste beslist de directeur op grond van artikel 55 van datzelfde Besluit.

Het is mogelijk dat deze algemene regeling op grond van artikel 39, die uitgaat van wat vakmatig nodig is, in een concreet geval afgewogen moet worden tegen de aanpassing die een directeur op grond van artikel 55 aan een individuele kandidaat wil geven, op grond van diens handicap.

In dat geval dient de directeur een beslissing te nemen waardoor de gehandicapte kandidaat in een zo gelijkwaardig mogelijke positie ten opzichte van niet-gehandicapte kandidaten komt te verkeren.

De regeling heeft ook geen betrekking op het schrijfgerei waarmee het examen wordt gemaakt. Door de ervaring met examens op de computer van de laatste jaren kan rustig worden gesteld dat de keuze voor de computer als schrijfgerei in plaats van de pen aan de school kan worden overgelaten.

Wel dient men te beseffen dat bij aanpassingen van examens en bij het kiezen van een computer als schrijfmiddel de algemene regels voor het centraal examen in tact dienen te blijven.

Zo is bij aardrijkskunde in het algemeen geen elektronische atlas, bij de moderne vreemde talen geen elektronisch woordenboek en bij wiskunde geen grafische rekenmachine die ingericht is op computeralgebra toegestaan.

Als bij een van deze vakken het examen op de computer gemaakt zou worden, als onderdeel van een aanpassing van de examinering aan een handicap van een kandidaat of als onderdeel van een algemeen schoolbeleid dat schrijven net zo goed op een computer kan, dan dienen dergelijke verboden in stand te blijven.

2. Per hulpmiddel.

In deze hernieuwde uitgave van de regeling zijn de volgende aanpassingen ten opzichte van de vorige regeling opgenomen:

- de toelating van de grafische rekenmachine bij de economische vakken in vwo en havo

- de nieuwe formulekaart bij wiskunde vwo en havo (bijlage 2 en bijlage 3)

- de toelating van de 5e druk bij BINAS. De invoering gaat als volgt:

* 2005: de 4e en de 5e druk zijn beide toegestaan in vwo en havo

* 2006: in het havo is alleen de 5e druk toegestaan, in het vwo de 4e en 5e druk

* 2007: alleen de 5e druk is toegestaan, zowel in havo als in vwo

- de toelating van de computer als hulpmiddel bij de algemene vakken BB (ingaande 2006)

- de toelating van de computer als hulpmiddel bij Frans KB (ingangsjaar 2005) en Duits KB (ingangsjaar 2006).

- het formulier gedocumenteerd schrijven is als hulpmiddel vervallen in verband met de andere opzet van de centrale examens Nederlands GL en TL. Met ingang van 2005 hebben deze examens één zitting waarin zowel de leesvaardigheid als de schrijfvaardigheid wordt getoetst. In de schrijfvaardigheid wordt niet meer teruggegrepen op het sectorwerkstuk, en dit formulier is dus op het c.e. niet meer toegestaan. Een school kan het formulier bij het schoolexamen blijven gebruiken.

- ook is de bepaling vervallen dat bij Nederlands vmbo de computer als schrijfmiddel is toegestaan. De expliciete toelating is niet meer nodig, gelet op de algemene conclusie in het onderdeel Algemeen van deze toelichting.

- bij de schriftelijke examens elektrotechniek 2005 e.v., metalektro 2004 e.v. en instalektro 2004 e.v. is de formulelijst, die kon worden gedownload, niet langer nodig.

Het eventueel benodigde uitgangsmateriaal maakt deel uit van de examendocumenten die de school voor iedere kandidaat ontvangt.

- onderdeel 2 van de voorgaande regeling, vakspecifieke hulpmiddelen mavo en vbo C en D is vervallen; deze examens zijn voor het laatst in 2004 afgenomen

Wat betreft het gebruik van de computer het volgende.

Waar in deze regeling de computer bij een vak wordt genoemd is dit hulpmiddel in verband met de inrichting van het examen nodig om dat examen te maken, hetzij in verband met het uitgangsmateriaal, hetzij omdat het examen als zodanig op de computer gemaakt moet worden.

Deze specifieke vermeldingen doen niet af aan de mededeling in het onderdeel Algemeen van deze toelichting dat de school kan besluiten dat de kandidaten de computer als schrijfmiddel kunnen gebruiken. Daarnaast is het bovendien mogelijk dat de directeur met toepassing van artikel 55 besluit dat een aanpassing voor een gehandicapte kandidaat het gebruik van een computer nodig maakt.

Bij gebruik van een computer dient uiteraard de gebruiker afgeschermd te zijn van de rest van de wereld en niet het internet op te kunnen. Het gebruik van de spellingscontrole was bij schrijfvaardigheid Nederlands expliciet toegestaan. Dit blijft uiteraard zo; bij andere vakken waar de computer als schrijfmiddel wordt gebruikt is er evenmin reden de spellingscontrole uit te schakelen.

De school die ertoe overgaat deze wijze van schrijven toe te staan, dient te beseffen dat dat niet bij alle vakken evenzeer voor de hand ligt. Bij het vak wiskunde is dat zelfs sterk af te raden als een tekstverwerkingsprogramma zonder goede formule-editor (zoals in de standaard versie van WORD) wordt gebruikt, en als er wel een formule-editor aanwezig is dient de kandidaat daar goed mee om te kunnen gaan.

Het is ook gewenst dat de school ervaring heeft opgedaan met het gebruik van een computer bij toetsen, en kennis heeft genomen van de CEVO-handleidingen over het inzetten van de computer op een centraal examen. Deze staan op www.cevo.nl.

Bijlage 1 bij de Regeling toegestane hulpmiddelen.

Hulpmiddelen waarvoor onderdeel 4 - Nadere regels en toelichting - van toepassing is, zijn in de onderdelen 1 tot en met 3 gemarkeerd met *

1. Basispakket hulpmiddelen

Bij het centraal examen zijn bij ieder vak toegestaan:

- schrijfmaterialen, inclusief millimeterpapier

- tekenpotlood

- blauw en rood kleurpotlood

- liniaal met millimeterverdeling

- passer

- geometrische driehoek

- vlakgum

- elektronisch rekenapparaat * (4.1)

2. Vakspecifieke hulpmiddelen vmbo

Let op! In de oorspronkelijke versie van onderstaande tabel is het symbool * in twee betekenissen gebruikt. In het algemeen betekent dit symbool dat bij een bepaald hulpmiddel in onderdeel 4 van de bijlage een toelichting staat. Maar bij onderdeel 2a werd het * ook gebruikt om een voetnoot onder de tabel mee aan te duiden.

In onderstaande tabel is dat rechtgezet.

Redactie Het Examenblad, 26 augustus 2004

2a. Vakspecifieke hulpmiddelen centraal examen algemene vakken vmbo

vak

leerweg

hulpmiddel

alle vakken

BB

computer (4.9.a) (1

Nederlands

alle

woordenboek* (4.2)

moderne vreemde talen

alle

woordenboek* (4.3)

Engels

GL/TL

een woordenboek Nederlands-Engels * 4.3

Frans, Duits

KB

computer (4.9.b) (2

wiskunde

alle

een windroos i.p.v. een geometrische driehoek

na/sk 1

alle

door de CEVO goedgekeurd informatiemateriaal * 4.7

na/sk 2

GL, TL

door de CEVO goedgekeurd informatiemateriaal * 4.7

dans, drama

GL, TL

computer * 4.9.c

(1 Ingangsjaar: 2006, m.u.v. Frans, waar 2003 het ingangsjaar was

(2 Ingangsjaar: Frans 2005, Duits 2006

2b . Vakspecifieke hulpmiddelen beroepsgerichte programma's vmbo: cse GL, cse KB en minitoetsen cspe BB

 

programma

leerweg *

hulpmiddel

Transport en logistiek

KB

wegenkaart van Nederland *(4.11)

Voertuigentechniek

BB, KB, GL

symbolenboekje *(4.12)

Landbouw, plantenteelt

BB, KB, GL

plantenboek *(4.13)

id, groene ruimte

BB, KB, GL

plantenboek *(4.13)

id, bloembinden en -schikken

BB, KB, GL

plantenboek *(4.13)

met ingang van 2005 wordt het beroepsgericht programma in de basisberoepsgerichte leerweg alleen nog als cspe. centraal geëxamineerd. In deze tabel zijn de hulpmiddelen vermeld die zijn toegestaan bij de schriftelijke examens GL en KB en bij de minitoetsen die deel uitmaken van het cspe.

De informatie over de benodigde materialen, grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de centrale integratieve eindtoets KB en bij de praktische opdrachten van het cspe wordt elk jaar in de instructie voor de examinator meegedeeld.

KB: kaderberoepsgerichte leerweg

GL: gemengde leerweg

TL: theoretische leerweg

De informatie over de benodigde materialen, grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de centrale integratieve eindtoets KB wordt elk jaar rechtstreeks aan de scholen gezonden die deze examens afnemen.

3. Vakspecifieke hulpmiddelen havo en vwo

Vak

vwo

havo

Latijn, Grieks

woordenboek, inclusief grammaticaoverzicht * (4.4)

 

moderne vreemde talen

woordenboek * (4.3)

woordenboek * (4.3)

wiskunde A 1,

wiskunde A 1,2

- formulekaart * (4.6)

- grafische rekenmachine * (4.5)

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening en de mathematische statistiek

# een tabel met toevalsgetallen

# een tabel met binomiaalcoëfficienten

# een tabel van de cumulatieve normale verdeling (standaard-normale verdeling)

# een tabel met cumulatieve binomiale verdelingen P(X = x), met minimaal p = 0,05; 0,10; 0,15..0,50; 1/6 en 1/3; n = 2,3...20, 50, 100 bij n = 50; bovendien nog p = 0,01 bij n = 100

- roosterpapier in cm2

- formulekaart* (4.6)

- grafische rekenmachine * (4.5)

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening

- roosterpapier in cm2

wiskunde B1,

wiskunde B1,2

- grafische rekenmachine * (4.5)

- formulekaart * (4.6)

- roosterpapier in cm2

- grafische rekenmachine * (4.5)

- formulekaart * (4.6)

- roosterpapier in cm2

wiskunde B1

 

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening

natuurkunde 1, natuurkunde 1,2

- grafische rekenmachine * (4.5)

- een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: BINAS 4e of 5e druk

Met ingang van 2007 alleen 5e druk

- grafische rekenmachine* (4.5)

- een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: BINAS, 4e of 5e druk

Met ingang van 2006 alleen 5e druk

scheikunde, (havo)

scheikunde 1, (vwo) scheikunde 1,2 (vwo)

- grafische rekenmachine * (4.5)

- een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: BINAS, 4e of 5e druk

Met ingang van 2007 alleen 5e druk

- grafische rekenmachine * (4.5)

- een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: BINAS, 4e of 5e druk

Met ingang van 2006 alleen 5e druk

biologie (havo)

biologie 1,2 (vwo)

- een door de CEVO goedgekeurd informatieboek:

- Biodata of

- BINAS 4e of 5e druk (met ingang van 2007 alleen 5e druk)

- een door de CEVO goedgekeurd informatieboek:

- Biodata

- BINAS 4e of 5e druk (met ingang van 2006 alleen 5e druk)

economie 1 en 1,2

grafische rekenmachine

grafische rekenmachine

aardrijkskunde

- een door de CEVO goedgekeurde atlas * (4.8)

- een door de CEVO goedgekeurde atlas * (4.8)

m&o

grafische rekenmachine

grafische rekenmachine

CKV2

computer

computer

Andere vakken: alleen de in onderdeel 1. van deze bijlage genoemde hulpmiddelen

4. Nadere regels en toelichting specificaties per hulpmiddel

4.1 Het elektronisch rekenapparaat

De in het basispakket vermelde elektronische rekenapparaten dienen minimaal de volgende mogelijkheden te hebben

 
   

vmbo

havo

vwo

a.

De grondbewerkingen +, -, x, :

x

x

x

b.

Een aparte toets voor π (pi)

x

x

x

c.

Toetsen voor xy, x2 en 1/x (x tot de ye macht en x kwadraat)

x

x

x

d.

Toetsen voor sin, cos, tan in graden en hun inversen

x

x

x

e.

Toetsen voor sin, cos, tan in radialen en hun inversen

 

x

x

f.

Een toets voor 10log (10 log)

 

x

x

g.

Een toets voor ln

 

x

x

h.

Een toets voor ex (e tot de xe macht)

   

x

Niet toegestaan is het gebruik van apparaten die:

a. op het lichtnet aangesloten moeten worden

b. tijdens het examen opgeladen moeten worden

c. geluidsoverlast bezorgen

d. zijn voorzien van een schrijfrol, alarminstallatie, dan wel zend- en/of ontvangstmogelijkheden

e. alfanumeriek zijn

f. grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster

4.2 Woordenboek Nederlands

In het vmbo is het gebruik van een eendelig eentalig woordenboek Nederlands bij alle leerwegen toegestaan bij het centraal examen Nederlands.

4.3. Woordenboek mvt

Toegestaan is een eendelig woordenboek vreemde taal-Nederlands of eentalig vreemde taal of een woordenlijst vreemde taal-Nederlands. De aanwezigheid van een afdeling Nederlands-vreemde taal, een opzoekgrammatica of soortgelijke bijlage in datzelfde deel is geen belemmering. Niet toegestaan is een elektronisch woordenboek.

Het toestaan van het woordenboek zal niet van invloed zijn op de annotaties bij de examenteksten.

Bij het centraal examen Engels in de gemengde en in de theoretische leerweg is bovendien een woordenboek Nederlands-Engels toegestaan. Dat kan een onderdeel zijn van een woordenboek met afdelingen Nederlands-Engels en Engels-Nederlands, of een afzonderlijk deel naast het eendelige woordenboek (Engels-Nederlands) zoals dat bij alle moderne vreemde talen is toegestaan. Het woordenboek Nederlands-Engels is toegestaan met het oog op het onderdeel schrijfvaardigheid. Deze toestemming betreft de gehele zittingsduur: het is dus niet zo dat de kandidaat het woordenboek Nederlands-Engels alleen bij het maken van schrijfopdrachten mag gebruiken.

4.4. Woordenboek klassieke talen.

In of naast het woordenboek is ook een grammaticaoverzicht toegestaan.

Niet toegestaan is een woordenboek dat specifiek is toegesneden op een auteur aan wiens werk de vertaalopgave ontleend is.

In 2004 is een nieuw Grieks-Nederlands woordenboek verschenen, auteur C.Hupperts. Het gebruik van dit woordenboek is in 2005 toegestaan. Omdat dit woordenboek aanzienlijk beperkter is dan voorgaande woordenboeken, zou de kandidaat die het woordenboek in 2004 al gebruikt behoorlijk in het nadeel zijn.

Dit nieuwe woordenboek bevat een thematische alfabetische lijst van werkwoordsvormen. Deze lijst mag in 2005 naast andere woordenboeken gebruikt worden, maar in 2004 nog niet.

4.5 De grafische rekenmachine (GR).

De grafische rekenmachine dient te zijn van een door de CEVO goedgekeurd merk en type.

Goedgekeurd zijn:

- Casio cfx 9850Gplus

- Hewlett Packard 38G of 39G

- Sharp EL 9600, EL-9650 en EL-9900 **

- Texas Instruments 84 plus en 84 plus silver edition

Van alle merken zijn ook lagere typen toegestaan. Wel dient daarbij bedacht te worden dat het mogelijk is dat een lager type in een uitzonderlijk geval onvoldoende capaciteit bij een bepaalde vraag blijkt te hebben.

Een fabrikant of diens wettige vertegenwoordiger kan een apparaat van een ander merk dan wel ander type voor goedkeuring aan de CEVO voorleggen. De CEVO zal een dergelijk apparaat beoordelen vanuit de gezichtspunten:

-- passendheid bij de ontwikkeling in de centrale examens;

-- vermijding van een onbedoeld voordeel voor een kandidaat die een dergelijk apparaat gebruikt.

** Twee apparaten toegevoegd

Redactie Het Examenblad

Verder geldt het volgende.

a. Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.

b. Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat.

c. Het is niet nodig dat het geheugen van een grafische rekenmachine wordt gewist voor de aanvang van een zitting van het centraal examen.

Als een school een slechtziende kandidaat heeft die noodzakelijke waarnemingen in het afleesvenster niet kan uitvoeren, kan de directeur een maatregel nemen om bij de afname van het examen met deze handicap rekening te houden. Hij deelt deze maatregel mee aan de inspectie.

4.6. Formulekaart wiskunde

Bij de examens vwo en havo wiskunde is een door de CEVO goedgekeurde formulekaart toegestaan. Daarvan is ook iedere deelverzameling toegestaan. Bij deze regeling zijn aparte kaarten voor havo (bijlage 2) en vwo (bijlage 3) gevoegd, die in hoofdzaak gelijk zijn aan de vorige in 1998 gepubliceerde kaart. Op voorstel van de Nederlandse vereniging van wiskundeleraren zijn in deze kaart enkele kleine aanpassingen en verbeteringen aangebracht. De uitgave WISFORTA blijft toegestaan.

4.7. Informatiemateriaal na/sk vmbo

Bij het centraal examen na/sk 1 in alle leerwegen en na/sk 2 in de gemengde en theoretische leerweg heeft de kandidaat op het centraal examen informatiemateriaal nodig. Goedgekeurd als informatiemateriaal voor de basisberoepsgerichte leerweg is:

- Binas vmbo basis, informatieboek Na/Sk1, (ISBN 90.01.89.37.91)

Voor de andere leerwegen is goedgekeurd:

- Binas vmbo kgt, informatieboek voor NaSk 1 en NaSk 2 (ISBN 90.01.89.37.83)

In de Binas uitgaven voor het vmbo staan enkele fouten. Voor zover deze voor het centraal examen van belang kunnen zijn, staan die vermeld in bijlage 4. Het is toegestaan deze fouten in Binas vmbo te verbeteren.

4.8. Atlas

In vwo en havo is de 51e of de 52e druk van de Grote Bos-atlas toegestaan.

In het vmbo is een atlas niet toegestaan.

In de eerste drie oplagen van de 51e druk waren De Basisstatistiek en Het Extra Materiaal voor de tweede fase losse katernen, vanaf de vierde oplage zijn deze twee losse katernen in de atlas ingenaaid. Deze aanvullende katernen zijn op het examen evenzeer nodig als de atlas. De 51e druk is toegestaan tot en met het centraal examen van 2007.

Met ingang van het centraal examen van 2008 is dus alleen de 52e druk toegestaan.

Indien een school een kleurenblinde kandidaat voor het vak aardrijkskunde heeft, kan de directeur een maatregel nemen om bij de afname van het examen met deze handicap rekening te houden. Hij deelt deze maatregel mee aan de inspectie.

4.9.a Computer bij BB

In het basisberoepsgerichte leerweg wordt een vorm van examinering ontwikkeld waarbij de kandidaat bij alle algemene vakken de computer nodig heeft. In 2005 wordt een pilot op ca 10 scholen met deze vorm van examinering gehouden en in 2006 mogen scholen voor het examen in deze vorm kiezen.

Volgens de huidige planning zal in 2007 het examen in alle algemene vakken zowel op de computer worden aangeboden als gemaakt.

In verband daarmee is de computer met ingang van 2006 voor alle algemene vakken een toegestaan hulpmiddel.

Voor het vak Frans is vanaf het examen van 2003 al een computer nodig en is er geen papieren versie van het examen. Dat blijft zo.

Wat betreft de systeemeisen kan worden meegedeeld dat het examen zal worden aangeboden in een programma dat op iedere gangbare computer kan worden gebruikt.

In ieder geval bij de talen zal in het examen ook video zitten. Het is gebleken dat scholen die zogenaamde Terminal Service systemen (Windows of Citrix) ingericht hebben tot op heden niet kunnen voldoen aan de systeemeisen die nodig zijn voor dergelijke examens. Een Terminal Service netwerk is een netwerk waarbij een server een aantal werkstations bedient, die zelf geen substantiële harde schijf hebben. Het is op deze systemen tot op heden niet mogelijk gebleken videomateriaal van voldoende kwaliteit door meer leerlingen tegelijkertijd te laten gebruiken.

4.9.b Computer bij Frans en Duits KB

In de kaderberoepsgerichte leerweg wordt bij Frans en Duits een examen in ontwikkeling dat dezelfde opzet heeft als het huidige examen Frans BB

Bij Frans zullen scholen in 2005 voor dit examen kunnen kiezen, bij Duits in 2006.

In verband daarmee is met ingang van die jaren ook voor deze vakken de computer een noodzakelijk hulpmiddel bij het centraal examen in deze vakken.

4.9.c Computer bij dans en drama

Voor het examen Dans en het examen Drama in de gemengde en theoretische leerweg is een computer nodig die minimaal aan de volgende specificaties voldoet:

Processor: Pentium II 450 MHz

Geheugen: 64 Mb

Videokaart:

resolutie: 800x600 pixels, 1024x768 aanbevolen

kleuren: 24-bits (RGB)

geheugen: 16 Mb

Geluidskaart: stereo, 16-bits, 44 kHz, met koptelefoonaansluiting.

Bij afnemen vanaf harde schijf: 720 Mb vrije schijfruimte.

Bij afnemen vanaf cd-rom: 40x of hoger.

Men zie ook de handleiding voor de systeembeheerder voor nadere informatie over de technische kanten van de examenafname.

4.10 Wegenkaart bij transport en logistiek

De gebruikelijke wegenkaart is nodig bij het cse KB. De specificaties zijn genoemd in de aanbiedingbrief van de Citogroep bij de eerste zending praktische examens. Deze aanbiedingsbrief is ook te downloaden van www.vmbo-examengids.nl

De wegenkaart is niet nodig bij de minitoetsen voor het cspe BB en evenmin bij het cse GL.

4.11 Symbolenboekje bij voertuigentechniek

Het gebruik van een symbolenboekje toegestaan bij het cse GL, het cse KB en de minitoetsen van het cspe BB. Dat mag een willekeurig symbolenboekje zijn, zoals dat op school gebruikelijk is.

4.12 Plantenboek bij de vakrichtingen bloembinden en –schikken, groene ruimte en plantenteelt van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving

Als hulpmiddel bij het GL, het cse KB en de minitoetsen van het cspe BB in de vakrichtingen bloembinden en –schikken, groene ruimte en plantenteelt is toegestaan het Opzoekboek Groen (uitg.: Ontwikkelcentrum, Ede, artikelcode 21062).

Net zoals dat reeds gold voor de examens van 2004 wordt bij de examens van 2005 e.v. geen bijlage met informatiemateriaal aangeleverd waarmee deze examens gemaakt kunnen worden. Het Opzoekboek Groen is dus nodig.

Instituten, zoals educatieve uitgeverijen, kunnen een plantenboek ontwikkelen, dat door vmbo-groen scholen gebruikt wordt tijdens de lessen. Het is dan wenselijk dat de leerlingen hetzelfde plantenboek ook mogen raadplegen bij het centrale examen.

Omschreven is aan welke criteria informatiemateriaal moet voldoen, wil het door de CEVO worden erkend als toegestaan plantenboek.

Een instituut dat een plantenboek ontwikkeld heeft dat naar zijn mening aan de gestelde criteria voldoet, kan de CEVO verzoeken om goedkeuring als toegestaan hulpmiddel bij de centrale examens

bloembinden en –schikken, groene ruimte en plantenteelt.

Een schriftelijk verzoek van die strekking kan, uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het examen waar het verzoek betrekking op heeft worden gestuurd aan:

de CEVO , t.a.v. de secretaris

postbus 8128

3503 RC Utrecht

De voorzitter van de CEVO,

drs J. Bouwsma.

Bijlagen 2, 3 en 4

Onderstaande bijlagen zijn alleen elektronische gepubliceerd. U kunt ze hier downloaden: