Aanwijzing exameneenheden centrale examens beroepsgerichte programma's vmbo 2006 en 2007 en centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) 2005

kenmerk: CEVO-04-0108
datum: 16 april 2004
gepubliceerd: Gele katern 2004, nr. 8b, p. 47 t/m 70

In deze regeling worden de exameneenheden beroepsgerichte programma's aangewezen voor de centrale examens in het vmbo 2006 en 2007. Tevens worden de exameneenheden vastgesteld voor het centraal schriftelijk praktisch eindexamen (CSPE) voor de basisberoepsgerichte leerweg voor 2005. Alle in deze regeling genoemde exameneenheden gelden voor de sectoren economie, techniek en zorg en welzijn.

Deze regeling werkt terug tot 1 augustus 2002.

Bijlage

In de regeling wordt een bijlage genoemd. Deze is op Het Examenblad opgenomen als Microsoft Word-bestand.


Besluit

De voorzitter van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO)

Gelet op

de regelingen die genoemd worden in de 'Definitieve vaststelling van de examenprogramma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)'

(Gele katern nr. 13, 17 mei 2000)

de 'Wijziging regelingen examenprogramma's vmbo' (Gele katern nr. 8, 28 april 2004)

de regeling 'Aanwijzing examenprogramma's centrale examens beroepsgerichte programma's vmbo 2005 (en 2004 en 2003)' (Gele katern nr. 20a, 11 september 2002)

besluit:

Artikel 1 Aanwijzing exameneenheden 2006 en 2007

Voor de beroepsgerichte programma's (afdelingsprogramma's en intrasectorale programma's) van de sectoren zorg en welzijn, techniek en economie in het vmbo, zijn de exameneenheden die in de examenjaren 2006 en 2007 centraal worden geëxamineerd, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2 Aanwijzing exameneenheden cspe 2005

Voor de beroepsgerichte programma's in de basisberoepsgerichte leerweg van de sectoren zorg en welzijn, techniek en economie is de leerstof voor centraal examen (cspe) 2005 bepaald op grond van de examenstof voor centraal schriftelijk examen (cse) 2005 en centraal praktisch examen (cpe) 2005.

Artikel 3 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCW-regelingen worden geplaatst.

Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de staatscourant.

Ook via 'Het Examenblad', www.eindexamen.nl, kan de regeling worden ingezien.

Artikel 4 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van de OCW-regelingen, waarin deze regeling bekend is gemaakt, en werkt terug tot 1 augustus 2002.

Artikel 5 Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als 'Aanwijzing exameneenheden centrale examens beroepsgerichte programma's 2006 en 2007 en cspe 2005.'

Toelichting

In paragraaf 2.3 (Vakspecifieke examenbeschrijving) van de examenprogramma's voor het vmbo, wordt per beroepsgericht programma aangegeven hoe de exameneenheden worden verdeeld over het centraal examen en het schoolexamen.

Vanaf het examenjaar 2005 bestaat het centraal examen in de basisberoepsgerichte leerweg niet langer uit een cse en een cpe, maar heeft dit examen de vorm van het cspe (centraal schriftelijk en praktisch examen).

In verband met de invoering van het cspe is iedere paragraaf 2.3 onlangs gewijzigd (zie 'Wijziging regelingen examenprogramma's vmbo' elders in dit Gele katern).

Voor de meeste beroepsgerichte programma's is bij de verdeling van de leerstof over centraal examen en schoolexamen sprake van een keuze die de CEVO drie jaar voor de afname van het examen bekend maakt.

Door dit besluit geeft de CEVO uitvoering aan het bepaalde in paragraaf 2.3 voor de examenjaren 2006 en 2007.

In het Gele katern nr. 20a van 11 september 2002, waarin de examenstof voor de examenjaren 2004 en 2005 is gepubliceerd, is nog uitgegaan van een centraal examen basisberoepsgericht dat uit een cpe en een cse bestaat.

De leerstof voor het cspe 2005 valt hieruit als volgt af te leiden:

- de examenstof voor het cse 2005 behoort tot de examenstof voor het cspe 2005;

- de examenstof voor het cpe 2005 behoort tot de examenstof voor het cspe 2005;

- exameneenheden/eindtermen die niet behoren tot de examenstof van cpe 2005 en/of cse 2005, behoren evenmin tot de examenstof voor het cspe 2005.

In de bijlage bij deze regeling wordt per beroepsgericht programma en per leerweg aangegeven welke exameneenheden/eindtermen centraal worden geëxamineerd in de examenjaren 2004 t/m 2007. De informatie over de basisberoepsgerichte leerweg heeft daarbij betrekking op het cspe.

De bijlage is als Microsoft Word-bestand opgenomen. U kunt deze hier downloaden:

Wijzigingen van de examenprogramma's landbouw zijn nog in voorbereiding op het ministerie van LNV. Nadat deze wijzigingen bekend zijn, kan de CEVO de examenstof voor de centrale examens landbouw 2006 en 2007 en cspe 2005 publiceren.

De voorzitter van de CEVO, drs. J. Bouwsma