Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2004

kenmerk: VO/OK-2004/11443
datum: 29 maart 2004
gepubliceerd: Gele katern 2004, nr. 06, p. 48 t/m 50

De volgende vakken worden in het tweede tijdvak niet op school maar door de staatsexamencommissie afgenomen, de zogenaamde aangewezen vakken.

Arabisch, Fries, Russisch, Spaans, Turks, muziek, filosofie, tehatex en de cse's van de beroepsgerichte vakken KB en GL. Uitgebreide toelichting vindt u in de navolgende tekst.


Besluit

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing vakken die door de staatsexamencommissie worden afgenomen in het tweede tijdvak

Voor de volgende vakken wordt het centraal examen in het tweede tijdvak afgenomen door de staatsexamencommissie.

 

Vak \ niveau

C

D

GL/TL

havo

vwo

Arabisch

x

x

x

x

x

Fries

x

x

x

x

x

Russisch

-

-

-

x

x

Spaans

x

x

x

x

x

Turks

x

x

x

x

x

muziek

x

x

x

x

x

filosofie

-

-

-

x

x

tehatex/beeldend

x

x

o

o

x

beroepsgerichte programma's

alle cse's KB en GL. Voor uitzondering: zie voetnoot

Voetnoot.

De vakken administratie KB en GL en handel&administratie KB en GL zijn niet aangewezen. Deze (vier) vakken worden op 23 juni op school afgenomen, en dus niet op 25 juni door de staatsexamencommissie.

legenda:

x tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie

o tweede tijdvak wordt afgenomen door de school

  • geen centraal examen of geen examenvak op dit niveau.

Artikel 2. Bekendmaking

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding en duur

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst en vervalt op 31 december 2004.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2004

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(Maria J.A. van der Hoeven)

Toelichting

Inleiding

In deze regeling zijn de vakken aangewezen die vanwege het geringe aantal kandidaten in het tweede tijdvak geëxamineerd worden door de staatsexamencommissie.

Naast de in de regeling genoemde vakken, die op vrijdag 25 juni worden afgenomen, zijn ook de volgende vakken aangewezen:

(vmbo GL en TL) dans, drama;

(vmbo BB) Frans.

Omdat deze vakken met een computer worden afgenomen is de gang van zaken bij deze vakken anders dan bij de andere aangewezen vakken.

  • de aanmelding gaat net zo als bij de andere vakken;
  • ook hier wordt uiterlijk 29 juni het behaalde cijfer aan de scholen toegezonden;

Voor Frans is de gang van zaken:

  • het examen Frans BB wordt op woensdag 23 juni of donderdag 24 juni op school afgenomen; de school dient bij de aanmelding het afnameadres te vermelden;
  • de opgave wordt in opdracht van de staatsexamencommissie op dat adres bezorgd en na afloop van het examen worden opgave en gemaakte werk weer meegenomen;
  • de staatsexamencommissie verzorgt het nakijken van het werk en het bepalen van het cijfer;

Voor dans en drama is de gang van zaken:

  • het tweede tijdvak voor dans en drama wordt op het Cito afgenomen.

Aanmelding

De school dient kandidaten uiterlijk op maandag 21 juni, 17.00, uur aan te melden via het aanmeldingsformulier aangewezen vakken, bij voorkeur door het formulier per e-mail te zenden aan: aangewezenvakken@ib-groep.nl. U kunt het formulier ook faxen: 050-5998899 of 5998588. Begin mei wordt aan de scholen ter attentie van de secretaris van het eindexamen informatie toegezonden met een model aanmeldingsformulier.

Tijd en plaats

Het examen is op vrijdag 25 juni in de plaatsen Groningen, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Schiedam, Roosendaal en Eindhoven. Het aanvangstijdstip is 13.30 uur voor de beroepsgerichte vakken en 09.30 voor de overige algemene vakken, inclusief muziek. De kandidaten dienen een half uur voor de aanvang aanwezig te zijn.

Hulpmiddelen

De kandidaten dienen hulpmiddelen - zie de betreffende publicaties - zelf mee te brengen.

Gang van zaken

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 30 minuten na de aanvang van het examen tot de examenzaal worden toegelaten. Zij dienen zich te kunnen legitimeren. De legitimatie kan ook plaatsvinden door een functionaris van de school, als die de kandidaat vergezelt. De kandidaat dient zelf de benodigde hulpmiddelen mee te nemen. (bij voorbeeld het formuleblad voor elektro).

Reis- en eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Vaststelling resultaten

Het cijfer wordt uiterlijk op dinsdag 29 juni per post aan de scholen toegezonden. Directeur en secretaris van het eindexamen stellen - waar van toepassing - de uitslag vast. Diploma, cijferlijst en certificaat worden uitgereikt door de school.

Na afloop

Na afloop van het examen wordt geen inzage gegeven in het gemaakte werk. Wel kan de kandidaat een mondelinge toelichting krijgen van de zijde van de staatsexamencommissie.

Algemeen

In de praktijk betekent deze maatregel voor de kandidaten dat ze zich bij hun directeur tijdig voor het tweede tijdvak moeten opgeven. De directeur meldt dat bij de IB-groep. Het model aanmeldingsformulier maakt onderdeel uit van het informatiepakket dat begin mei aan de scholen, ter attentie van de secretaris van het eindexamen, wordt toegestuurd. Het formulier is ook digitaal beschikbaar op de site van de IB-groep. De wijze waarop het formulier kan worden bereikt wordt vermeld in het informatiepakket.

Na correctie stelt de voorzitter van de staatsexamencommissie het cijfer voor het betreffende centraal examen vast. De voorzitter deelt het cijfer mee aan de directeur van de school. De verdere gang van zaken, zoals de bepaling van de uitslag en de uitreiking van het diploma of certificaat en de cijferlijst, verloopt geheel volgens het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.- m.a.v.o.-v.b.o. De directeur draagt hiervoor de zorg.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(Maria J.A. van der Hoeven)