Centrale examens in 2004 voor vwo, havo, vmbo en vavo (maartmededeling)

kenmerk: CEVO-04-0129
datum: 29 maart 2004
gepubliceerd: Gele katern 2004, nr. 06, p. 51 t/m 67

Deze publicatie gaat over de centrale examens in vwo, havo, vmbo en vavo in 2004. Voor deze examens is ook van belang de publicatie CEVO-03-574 van 8 oktober 2003 verder aangeduid als: 'Septembermededeling'.

Let op!

Bij punt 2 "Tijdschema centraal examen 2004" van deze mededeling stond een fout. Bij Tweede tijdvak school stond bij vmbo algemeen "woensdag 23 juni (BB: 16-18 juni)". Dit moet zijn: "BB: 21-23 juni". Op Het Examenblad is dit rechtgezet.

Redactie Het Examenblad, 30 maart 2004


1. Speciale aandachtspunten

1.1 Vmbo-examens

1.1.0 Verruimde afnametijdstippen praktische examens

Het cpe voor de beeldende vakken GL/TL kan worden afgenomen vanaf maandag 22 maart 2004.

De perioden waarin de praktische examens beroepsgericht (cpe, cie én cspe) kunnen worden afgenomen zijn:

maandag 5 april t/m vrijdag 28 mei (1e tijdvak) en woensdag 9 juni t/m dinsdag 22 juni 2004 (2e tijdvak). Deze verruiming is bekend gemaakt in het Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002.

1.1.1 Praktische examens

De Citogroep heeft de enveloppen met de praktische examens (cspe en cpe BB en cie KB), bestemd voor de eerste en de tweede examinator, eind januari aan de scholen verzonden.

De verzending van eventuele errata voor de praktische examens vindt in principe half maart en zonodig ook half april plaats.

De examentelefoon van de CEVO staat, ook voor de praktische examens, open voor inhoudelijke vragen. Zie hiervoor onderdeel 11.5 en 12 van deze mededeling.

1.1.2. Hulpmiddelen.

Voor de praktische examens zijn de toegestane hulpmiddelen en benodigde materialen en verbruiksgoederen zijn bij de zending in januari aan de scholen bekend gemaakt.

Voor de schriftelijke examens beroepsgericht is in de zending van januari ook meegedeeld welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de schriftelijke examens beroepsgericht.

Redactie van Het Examenblad

1.1.3 Vaststelling cijfer praktische examens beroepsgericht

In het correctievoorschrift van cpe, cspe en cie is een voorlopige omzettingstabel van score naar cijfer opgenomen.

Anders dan in 2003, toen de voorlopige omzettingstabellen gebaseerd waren op de normeringsterm N = 1,0, is bij de praktische examens beroepsgericht van 2004 voorlopig uitgegaan van N = 0,0.

De definitieve normeringstermen voor de praktische examens beroepsgericht zijn op 9 juni 2004 om 08.00 uur bekend. Het cijfer voor het praktische examen kan derhalve niet eerder aan kandidaten worden meegedeeld.

1.1.4 Het herkansen van praktische examens beroepsgericht

Anders dan voor het cse worden voor het tweede tijdvak van de praktische examens beroepsgericht geen nieuwe opgaven aan de scholen gezonden.

Herkansen van cpe, cie en cspe betekent immers dat de kandidaat het 1e-tijdvak-examen, of onderdelen daarvan, opnieuw aflegt. Tijdens een eventuele herkansing demonstreert een kandidaat zijn toegenomen vaardigheden aan de hand van dezelfde praktische opdrachten. Een uitzondering hierop vormen de minitoetsen in het cspe: in de herkansing maakt de kandidaat een andere variant van dezelfde minitoets dan tijdens het eerste tijdvak.

1.2 Examens oude stijl mavo en vbo respectievelijk vwo

Het examen mavo of vbo mag in 2004 nog worden afgelegd door leerlingen uit enkele bijzondere groepen. Voor zover de afname van deze examens afwijkt van de overeenkomstige GL/TL en KB examens ontvangen de betreffende scholen daarover afzonderlijk bericht.

Het examen vwo oude stijl kan alleen nog als staatsexamen worden afgelegd. In deze mededeling wordt op deze examens niet ingegaan. Staatsexamenkandidaten ontvangen de benodigde informatie rechtstreeks van de staatsexamencommissie.

Een examen havo-oude stijl is in 2004 niet meer mogelijk.

1.3 Regelgeving

De inspectie heeft in de afgelopen jaren geregeld opgemerkt dat diploma's ten onrechte worden uitgereikt. In onderdeel 8 van deze mededeling wordt de aandacht gevestigd op enkele onderdelen van de geldende uitslagregels. Op www.eindexamen.nl staat een uitgebreide toelichting.

1.4 E-mail adressen

In de examenperiode wordt landelijk gewerkt met twee adressenbestanden:

- het officiële verzendbestand van de schooladressen, zoals opgegeven bij de IBG

- een adressenbestand van een ieder die zichzelf bij Het Examenblad heeft opgegeven

Het IBG-bestand

Het is van belang dat u aan de IB-groep het juiste e-mail adres van uw school heeft opgegeven. Per afleveradres kunt u één e-mail adres opgeven.

Via dat adres worden de volgende stukken gedistribueerd:

- de mededeling welke errata op de opgaven er zijn (n.b.: niet de errata zelf, die ontvangt u per post)

- de errata op de correctievoorschriften, zoals vastgesteld voor de aanvang van de examens

- de correctievoorschriften c.s.e. beroepsgericht (alle leerwegen)

- eventuele aanvullingen op het correctievoorschrift nadat een examen is afgenomen

- de mededelingen over de normering

De gang van zaken is hierbij dat de school een per e-mailbericht verschillende link ontvangt naar een adres waar deze documenten gereedstaan en waarvandaan ze afgehaald kunnen worden De documenten zelf worden niet per e-mail verzonden. De school dient, nadat de documenten zijn afgehaald, zelf voor de interne distributie te zorgen.

In februari is dit bestand getest op correctheid. Latere wijzigingen van e-mailadressen waar berichten over de te downloaden documenten heen gezonden dienen te worden, moet een school aan IBG doorgeven (dus niet via b.v. aanmelden aan Het Examenblad).

De correctievoorschriften cse beroepsgericht BB, KB en GL worden uitsluitend beschikbaar gesteld via het e-mail adres dat de school aan IBG heeft gegeven. Dit CV wordt dus niet meer in gedrukte vorm gedistribueerd. (de correctievoorschriften in de algemene vakken nog wel)

Zelf aanmelden

Een ieder kan zich ook zelf aanmelden voor het ontvangen van informatie over de eindexamens. Daarbij kan nauwkeurig worden gespecificeerd voor welk(e) schooltype(n) en welk(e) vak(ken) u informatie wilt ontvangen. Als school kunt u ervoor kiezen dat examinatoren op deze wijze rechtstreeks worden ingelicht over errata en aanvullingen op de correctievoorschriften.

Aan het adressenbestand van degenen die zichzelf hebben aangemeld wordt de volgende informatie beschikbaar gesteld:

- de errata op de correctievoorschriften

- de eventuele aanvullingen op het correctievoorschrift nadat een examen is afgenomen

- de mededelingen over de normering

De gang van zaken is hierbij dat degene die zich heeft aangemeld een per e-mailbericht verschillende link ontvangt naar een pagina waar deze documenten gereedstaan en waarvandaan ze afgehaald kunnen worden De documenten zelf worden niet per e-mail verzonden.Betrokkene kan de stukken met behulp van de opgegeven link afhalen (downloaden). Deze verzending vindt plaats,nadat de mededeling aan de scholen over deze zaken verzonden is. De correctievoorschriften c.s.e. beroepsgericht worden dus niet aan deze adressen gezonden. Deze documenten worden wel op de normale tijd op Het Examenblad gepubliceerd.

De verzendingen worden uitgevoerd door de redactie van Het Examenblad, in opdracht van de IB-Groep, respectievelijk de CEVO.

1.5 Grafische Rekenmachine

In 2004 zal dit hulpmiddel voor het eerst bij de centrale examens economie en management&organisatie in vwo en havo zijn toegestaan. Naar aanleiding van gerezen vragen wordt nogmaals op het volgende gewezen:

Het apparaat is alleen toegevoegd aan de lijst van toegestane hulpmiddelen. Alle examenopgaven kunnen beantwoord worden met behulp van een gewoon rekenapparaat. Er zullen dus ook geen vragen gesteld worden die specifiek het gebruik van de GR vereisen.

Onlangs heeft de CEVO ook de TI 84plus en de TI84plus silver edition aan de lijst van goedgekeurde rekenmachines toegevoegd.

1.6 BINAS

Binnenkort komt de 5e druk van BINAS uit. Deze druk zal voor het eerst zijn toegestaan bij het centraal examen van 2005 en is dus bij het centraal examen van 2004 niet toegestaan

1.7 ICT

In het vmbo, havo en vwo wordt bij een aantal vakken in het centraal examen de computer ingezet. Het betreft CKV2 en enkele vakken die op scholen die zich daarvoor aangemeld hebben op deze wijze worden geëxamineerd.

De ervaringen bij deze wijze van examinering hebben geleerd dat scholen die zogenaamde Terminal Service systemen (Windows of Citrix) ingericht hebben tot op heden niet kunnen voldoen aan de systeemeisen die voor een aantal van deze examens gelden. Een Terminal Service netwerk is een netwerk waarbij een server een aantal werkstations bedient, die zelf geen substantiële harde schijf hebben. Het is op deze systemen tot op heden niet mogelijk gebleken videomateriaal van voldoende kwaliteit door meer leerlingen tegelijkertijd te laten gebruiken. Het leek de CEVO van belang deze ervaring kenbaar te maken.

2. Tijdschema centraal examen 2004

Zie ook punt IV van de Septembermededeling. Hieronder wordt het tijdschema tijdens de examenperiode nogmaals vermeld.

 

activiteit

vmbo beroepsgericht

vmbo algemeen

vwo/havo

inzending deelscores,

uiterlijk 28 mei

   

idem, vakken t/m 28 mei

 

uiterlijk 2 juni

uiterlijk 2 juni

idem, vakken t/m 2 juni

 

uiterlijk 7 juni

uiterlijk 7 juni

idem, vakken t/m 4 juni

 

uiterlijk 9 juni

uiterlijk 9 juni

bekendmaking normen

woensdag 9 juni, 08.00 uur

woensdag 16 juni, 08.00 uur

donderdag 17 juni,

08.00 uur

herkansing cpe, cspe en cie

woensdag 9 juni tot en met dinsdag 22 juni

(cpe, cspe, cie)

   

aanmelding 2e tijdvak staatsexamencommissie

uiterlijk ma 21 juni 17.00 uur

(alleen KB en GL)

uiterlijk ma 21 juni, 17.00 uur

uiterlijk ma 21 juni 17.00 uur

tweede tijdvak school

woensdag 23 juni

c.s.e. BB (alle vakken)

KB en GL (alleen administratie en handel&administratie)

woensdag 23 juni

(BB: 21-23 juni)

woensdag 23 juni

tweede tijdvak staatsexamencommissie

vrijdag 25 juni

c.s.e. KB en GL

(behalve administratie en handel& administratie)

vrijdag 25 juni

vrijdag 25 juni

inzending deelscores tweede tijdvak

niet

uiterlijk vrijdag 25 juni

uiterlijk vrijdag 25 juni

bekendmaking normen

tweede tijdvak

woensdag 30 juni, 08.00 uur

woensdag 30 juni, 08.00 uur

woensdag 30 juni, 08.00 uur

begin zomervakanties

vrijdag 2 juli

vrijdag 2 juli

vrijdag 2 juli

De normen en de omzettingstabellen worden op de genoemde tijden officieel op internet bekend gemaakt. (www.eindexamen.nl). Op hetzelfde tijdstip staan ze ook op www.citogroep.nl. Over de normen en tabellen worden afhaalberichten gezonden aan het door de scholen aan de IB-Groep opgegeven E-mail adres en daarna aan degenen die zich via Aanmelden bij het Examenblad hebben opgegeven(zie onderdeel 1.4 van deze mededeling).

De normen worden eveneens per gewone, niet aangetekende post verzonden.

- 1e tijdvak:

vmbo, beroepsgerichte programma's: woensdag 9 juni

vmbo, mavo en vbo, algemene vakken: woensdag 16 juni

vwo en havo: donderdag 17 juni

- 2e tijdvak:

alle schoolsoorten: woensdag 30 juni

De omzettingstabellen worden niet per post verzonden.

3. Ontvangst examenbescheiden

3.1 Ontvangst examenopgaven en correctievoorschriften

U ontvangt in week 17 (eerste tijdvak) en in week 22 (tweede tijdvak) bericht op welk van onderstaande dagen u de opgaven ontvangt:

- 1e tijdvak: 10, 11 of 12 mei.

- 2e tijdvak: 14, 15 of 16 juni.

Brinks Waardetransport levert de examenpakketten af tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Bij ontvangst van de pakketten moet de school een afleverdocument tekenen. Op dit document staat een referentienummer. Dit referentienummer moet u gebruiken bij problemen rondom de bestelling.

Degene die de pakketten in ontvangst neemt, moet aan Brinks een geldig legitimatiebewijs tonen. De pakketten bevatten de verzegelde enveloppen met examenopgaven en correctievoorschriften. U wordt verzocht:

- de pakketten (niet de enveloppen!) direct na ontvangst te openen;

- de op de etiketten vermelde aantallen opgaven te vergelijken met de aantallen die vermeld zijn op het eerder door u ontvangen terugmeldingsformulier. Op de etiketten is tevens vermeld hoeveel bijlagen, indien van toepassing, zich in de envelop bevinden;

- na te gaan of u alle enveloppen met examenopgaven en correctievoorschriften aantreft die uw school nodig heeft;

- de enveloppen ongeopend op te bergen op een absoluut veilige plaats.

Ontbreekt een pakket of envelop, neemt u dan direct contact op met Examendiensten, telefoon 050 - 5998933. Vermeld dan altijd uw referentienummer en de doosnummers die ontbreken.

Wanneer u beschadigde pakketten, enveloppen of een verbroken verzegeling aantreft, dient u dit onmiddellijk te melden aan de u toegewezen accountmedewerker van het inspectiekantoor of aan de contactinspecteur van uw school.

De enveloppen mogen onder geen beding eerder geopend worden dan op het juiste moment op de dag van het examen. Indien er in het 2e tijdvak voor een vak geen kandidaat is, mag de desbetreffende examenenvelop niet eerder geopend worden dan na afloop van de examenzitting van het 2e tijdvak.

Voor CKV2 is de procedure:

De opgaven en cd-rom's worden per aangetekende post door TPG-post afgeleverd:

Eerste afnamemoment( 31 maart/1 april) aflevering in week 13 (22-26 maart)

Tweede afnamemoment (21/22 april) aflevering in week 15 (5-9 april)

Voor dit vak ontvangt u behalve de opgaven ook een cd-rom per kandidaat. Voor de afname van CKV2-examens wordt ieder jaar voor nieuwe scholen een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Nadere informatie vindt u ook op www.cevo.nl, onder de knop Projecten.

3.2 Correctievoorschriften

De correctievoorschriften worden officieel gepubliceerd en aan de scholen toegezonden.

Toezending

De correctievoorschriften worden apart van de opgaven in een afzonderlijke envelop verzonden. Voor het eerste tijdvak ontvangt u standaard 3 exemplaren per vak, voor het tweede tijdvak 1 per vak.

De correctievoorschriften voor het cse van de beroepsgerichte programma's worden niet op papier verzonden maar alleen elektronisch ter beschikking gesteld (zie onderdeel 1.4 van deze mededeling). Datzelfde geldt voor de correctievoorschriften van de C- en D-examens oude stijl.

Publicatie

Voor het eerste tijdvak worden de correctievoorschriften van alle vakken gepubliceerd op Het Examenblad op Internet (www.eindexamen.nl). Dit geldt eveneens voor het tweede tijdvak, met uitzondering van de vakken die in het tweede tijdvak door de Staatsexamencommissie worden geëxamineerd. Deze publicatie geschiedt op de dag van de afname van het betreffende vak op de volgende tijdstippen:

ochtendvakken: 13.00 uur

middagvakken: 17.00 uur

Dezelfde informatie staat ook op www.citogroep.nl.

3.3. Materiaal van de Citogroep

Scholen die meedoen met het elektronisch verzamelen van de afnamegegevens (WOLF), ontvangen begin april de benodigde materialen.

N.b.: voor CKV2 kunnen de scores niet via WOLF worden verzonden, dit in tegenstelling van wat op het voorblad van het correctievoorschrift staat.

De overige scholen ontvangen vóór 1 april de formulieren voor de corrector + bijbehorende instructie voor het eerste en tweede tijdvak.

3.4. Errata

De erratumbladen op de opgaven worden voor het eerste tijdvak verzonden op 10 mei en die voor het tweede tijdvak op 14 juni. Een erratum op een opgave moet aan het begin van de desbetreffende examenzitting aan de kandidaten worden bekendgemaakt.

Op Het Examenblad wordt bekend gemaakt welke errata op de opgaven er zijn.

Errata op de correctievoorschriften worden elektronisch gedistribueerd (zie onderdeel 1.4 van deze mededeling)

4. Nadere mededelingen over examenopgaven en correctievoorschriften

4.1 Aantallen examenopgaven 2e tijdvak

Voor het 2e tijdvak worden de aantallen examenopgaven volgens volgend overzicht bepaald. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs: (zie ook N.B. 1 en 2)

 

aantal kandidaten

1e tijdvak

Aantal opgaven 2e tijdvak

1-25

5

26-60

10

61-120

15

121-200

20

201 en meer

25

N.B. 1

Verwacht u voor het tweede tijdvak meer kandidaten dan u opgaven ontvangt, dan kunt u de extra te ontvangen opgaven per fax of e-mail bestellen bij de IBG, afd Examendiensten. (050-5998899 of schoolexamens@ib-groep.nl).

Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, brinnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak, U dient dus hierover niet uw inspecteur te benaderen.

N.B. 2

De opgaven en correctievoorschriften voor het 2e tijdvak bij de vakken, afgenomen door de staatsexamencommissie worden niet toegezonden, ook niet na afloop van het examen..

4.2 Bijzondere uitvoeringen van de examenopgaven.

Voor de blinde of zeer slechtziende kandidaten zijn in 2004 de volgende bijzondere uitvoeringen leverbaar:

 •  
  1. Opgaven in Braille
 •  
  2. Audio cd's met navigatie. Deze cd's zijn geschikt voor het afspelen in een Daisy speler. De examenopgaven zijn zonodig aangepast.
 •  
  3. Tekst cd's met aanpassingen. De examenopgaven staan in Word voor Windows en WP5.1 formaat.

Voor de dyslectische kandidaten zijn de volgende bijzondere opgaven leverbaar:

 •  
  1. Examenopgaven in grootschrift.
 •  
  2. Audio cd's met tracks: deze cd's zijn geschikt voor het afspelen op elke cd speler. De examenopgaven zijn niet aangepast.
 •  
  3. Tekst cd's zonder aanpassingen. De examenopgaven staan in Word voor Windows en WP5.1 formaat. Op Het Examenblad zal een toelichting worden gepubliceerd hoe deze tekst cd's ook beluisterd kunnen worden Freeware staat b.v. op www.deskbot.com.

  Redactie Het Examenblad

  De benodigde informatie betreffende de uitvoering in braille, audio cd's en tekst cd's wordt geleverd bij aflevering op de scholen.

  Verdere bijzonderheden:

  Voor de blinde of zeer slechtziende kandidaten worden de volgende vakken in HAVO en VWO door het bijzondere karakter van de opgaven niet in braille geleverd Ook de uitvoering in audio cd's met navigatie en de tekst cd's met aanpassingen zijn niet verkrijgbaar.

  - aardrijkskunde in verband met het gebruik van een atlas

  - wiskunde A1 en A1,2 in verband met het gebruik van de grafische rekenmachine

  - wiskunde B1 en B1,2 in verband met het gebruik van de grafische rekenmachine en in verband met vragen over meetkunde

  De school zal voor deze kandidaten een vervangend (eventueel mondeling) examen, moeten afnemen in aanwezigheid van een gecommitteerde, aangewezen door de IB-Groep. De scholen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de IB-Groep.

  Ook voor CKV2 wordt geen examen met aanpassingen geleverd, in verband met het gebruik van een cd-rom met geïntegreerd visueel en auditief uitgangsmateriaal.

  Voor de dyslectische kandidaten worden deze Havo en VWO vakken wel geleverd in grootschrift, audio cd's met tracks en tekst cd's zonder aanpassingen.

  Bij de Moderne vreemde talen vervalt voor blinde en slechtziende kandidaten bovendien de toetsing van eindterm 1 (het in een lange tekst of teksten aangeven of deze tekst bepaalde informatie bevat). Bij economie worden opgaven met zeer lange tabellen niet gebrailleerd. In dergelijke gevallen wordt ook de schaallengte aangepast.

  Deze aanpassing leidt tot een aangepaste scoreschaal. (L'). Om het cijfer van de kandidaat te bepalen dient de door de kandidaat behaalde score eerst met L/L' te worden vermenigvuldigd en de uitkomst van deze vermenigvuldiging dient als behaalde score te worden gehanteerd.

  Een kleurenblinde kandidaat mag bij aardrijkskunde vragen naar de aangewezen kleur op de kaart. Een surveillant mag deze kleur noemen, in overeenstemming met de legenda. Het verdient overweging een dergelijke kandidaat apart te plaatsen.

  Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat er geen regelgeving is waarbij het gebruik van de zgn. leespen of 'reading pen' is toegestaan bij het centraal examen. Er wordt op gewezen dat de leespen ook als instrument voor gegevensopslag kan worden toegepast, bij vakken waar dat wel degelijk van belang kan zijn. Bij voorbeeld bij de moderne vreemde talen is een elektronisch woordenboek expliciet verboden, en de leespen kan als zodanig gebruikt worden.

  In hoeverre de school deze wijze van lezen bij het schoolexamen toepast, is voor het centraal examen niet van belang.Voor het omzetten van tekst in spraak is bij de centrale examens de leespen niet nodig, want de bij het examen leverbare audio-cd biedt goede mogelijkheden voor de weergave van geschreven in gesproken tekst.

  4.3 Bijbestellen van examenopgaven

  Als blijkt dat vergeten is een vak te bestellen of dat het aantal ontvangen eindexamenopgaven niet toereikend is, dan kunt u de extra te ontvangen opgaven per fax of e-mail bestellen bij de IBG, afd Examendiensten. (050-5998899 of schoolexamens@ib-groep.nl).

  Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, brinnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak, U dient dus hierover niet uw inspecteur te benaderen.

  4.4 Uitwerkbijlagen

  Voor sommige vakken treft u in de enveloppe met opgaven ook bijlagen aan waarop de kandidaten opgaven moeten uitwerken. Indien meer uitwerkbijlagen nodig zijn dan er in de enveloppe zitten, kunt u dat meerdere bijkopiëren.

  5. Aangewezen vakken

  5.1 De vakken

  De minister kan vakken aanwijzen waar, wegens het geringe aantal kandidaten, het tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie.

  In 2004 zijn de volgende vakken aangewezen:

  Tabel 1

  Vak \ niveau

  C

  D

  GL/TL

  havo

  vwo

  Arabisch

  x

  x

  x

  x

  x

  Fries

  x

  x

  x

  x

  x

  Russisch

  -

  -

  -

  x

  x

  Spaans

  x

  x

  x

  x

  x

  Turks

  x

  x

  x

  x

  x

  muziek

  x

  x

  x

  x

  x

  filosofie

  -

  -

  -

  x

  x

  tehatex/beeldend

  x

  x

  o

  o

  x

  beroepsgerichte programma's

  de cse's KB en GL. Voor uitzondering: zie voetnoot

  Voetnoot.

  De vakken administratie KB en GL en handel&administratie KB en GL zijn niet aangewezen. Deze (vier) vakken worden op 23 juni op school afgenomen, en dus niet op 25 juni door de staatsexamencommissie.

  legenda:

  x tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie

  o tweede tijdvak wordt afgenomen door de school

  - geen centraal examen of geen examenvak op dit niveau.

  5.2 Tijd en plaats

  Het examen is op vrijdag 25 juni in de plaatsen Groningen, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Schiedam, Roosendaal en Eindhoven. Het aanvangstijdstip is 13.30 uur voor de beroepsgerichte vakken en 09.30 voor de overige algemene vakken, inclusief muziek. De kandidaten dienen een half uur voor de aanvang aanwezig te zijn.

  5.3 Aanmelding

  De school dient kandidaten uiterlijk op maandag 21 juni, 17.00, uur aan te melden via het aanmeldingsformulier aangewezen vakken, bij voorkeur door het formulier per e-mail te zenden aan: aangewezenvakken@ib-groep.nl. U kunt het formulier ook faxen: 050-5998899 of 5998588. Begin mei wordt aan de scholen ter attentie van de secretaris van het eindexamen informatie toegezonden met een model aanmeldingsformulier.

  5.4 Gang van zaken

  Kandidaten kunnen tot uiterlijk 30 minuten na de aanvang van het examen tot de examenzaal worden toegelaten. Zij dienen zich te kunnen legitimeren. De legitimatie kan ook plaatsvinden door een functionaris van de school, als die de kandidaat vergezelt. De kandidaat dient zelf de benodigde hulpmiddelen mee te nemen. Voorbeeld: een woordenboek bij een moderne vreemde taal.

  Reis- en eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

  5.5 Toezending resultaten

  Het cijfer wordt uiterlijk op dinsdag 29 juni per post aan de scholen toegezonden. Directeur en secretaris van het eindexamen stellen – waar van toepassing – de uitslag vast. Diploma, cijferlijst en certificaat worden uitgereikt door de school.

  5.6. De aangewezen vakken Dans en Drama GL/TL en Frans BB

  Naast de in 5.1 genoemde vakken, die op vrijdag 25 juni worden afgenomen, zijn ook de volgende vakken aangewezen:

  (vmbo GL en TL) dans, drama;

  (vmbo BB) Frans.

  Omdat deze vakken met een computer worden afgenomen is de gang van zaken bij deze vakken anders dan bij de andere aangewezen vakken.

  - de aanmelding gaat net zo als bij de andere vakken (zie 5.3);

  - ook hier wordt uiterlijk 29 juni het behaalde cijfer aan de scholen toegezonden;

  Voor Frans is de gang van zaken:

  - het examen Frans BB wordt op woensdag 23 juni of donderdag 24 juni op school afgenomen; de school dient bij de aanmelding het afnameadres te vermelden;

  - de opgave wordt in opdracht van de staatsexamencommissie op dat adres bezorgd en na afloop van het examen worden opgave en gemaakte werk weer meegenomen;

  - de staatsexamencommissie verzorgt het nakijken van het werk en het bepalen van het cijfer;

  Voor dans en drama is de gang van zaken:

  - het tweede tijdvak voor dans en drama wordt op het Cito afgenomen

  5.7 Na afloop

  Na afloop van het examen is inzage in het gemaakte werk niet mogelijk. Wel kan de kandidaat eventueel schriftelijk een mondelinge toelichting aanvragen bij de staatsexamencommissie.

  5.8 Tweede tijdvak examens oude stijl

  De examens vwo oude stijl (alleen staatsexamen) en mavo en vbo C en D (staatsexamen en eindexamen) worden op 23 juni afgenomen, met uitzondering van de vakken die in tabel 1 (onderdeel 5.1.) als aangewezen vak zijn genoemd.

  6. De tweede correctie

  De koppeling van de scholen per regio voor de uitvoering van de tweede correctie wordt verricht door de IB-Groep.

  Nadat de koppeling per brief bekend is gemaakt aan de scholen, geeft u via een formulier de namen van de docenten op die als gecommitteerde zullen optreden. Daarna wijst de IB-Groep deze docenten als gecommitteerde aan.

  Indien zich problemen mochten voordoen met betrekking tot het verrichten van de tweede correctie, kunt u contact opnemen met Examendiensten, telefoon 050-5998933, doorkiesoptie: schoolexamens.

  7. Normering en cijferbepaling

  7.1 Inzending deelscores aan de Citogroep, 1e tijdvak:

  De normering van de examens wordt mede gebaseerd op de bij het examen behaalde resultaten. Scholen dienen hiervoor van een steekproef van kandidaten deze resultaten (deelscores per vraag en totaalscores) te verstrekken. Dat kan via het programma WOLF of – in 2004 voor het laatst - via optisch leesbare formulieren, die verder als formulieren voor de correctoren worden aangeduid.

  Scholen die de gegevens verstrekken via WOLF, hebben dit in januari aan de Citogroep kenbaar gemaakt. De overige scholen ontvangen formulieren voor de correctoren.

  Voor het inzenden van deelscores geldt:

  - het is verplicht de deelscores in te zenden van de alfabetisch eerste vijf, tien of alle kandidaten; het juiste aantal kandidaten per examen staat vermeld op het voorblad van het correctievoorschrift en wordt ook vermeld in de informatie die u van de Citogroep ontvangt;

  - als u minder kandidaten heeft dan het gevraagde aantal, dient u de deelscores van alle kandidaten in te zenden;

  Bij de inzending gelden de hieronder genoemde uiterste inzendtermijnen.

   

  vmbo beroepsgericht

  uiterlijk 28 mei

  vakken t/m 28 mei

  uiterlijk 2 juni

  vakken t/m 2 juni

  uiterlijk 7 juni

  vakken t/m 4 juni

  uiterlijk 9 juni

  7.2 Inzending 2e tijdvak

  Het is verplicht de deelscores in te zenden van de in alfabetische volgorde eerste vijf kandidaten (als die er zijn) voor vmbo algemene vakken, havo en vwo.

  Voor sommige vakken worden géén deelscores verzameld.

  In het materiaal dat u van de Citogroep heeft ontvangen is vermeld voor welke algemene vakken deelscores ingezonden dienen te worden.

  Van vmbo beroepsgericht worden in het tweede tijdvak geen gegevens verzameld.

  De uiterste termijn voor inzending in het 2e tijdvak is:

  uiterlijk op vrijdag 25 juni.

  7.3 Generieke scoreverzamelstaat

  Voor scholen die dit jaar nog gebruik maken van formulieren voor de corrector stelt de Citogroep een generieke scoreverzamelstaat beschikbaar. Deze is downloadbaar vanaf www.Citogroep.nl en kan dienen als hulpmiddel bij het invullen van de formulieren voor de corrector en bij de communicatie met de tweede corrector. Scholen die gebruik maken van de generieke scoreverzamelstaat zenden alleen de ingevulde formulieren voor de corrector naar het Cito.

  Scholen die gebruik maken van WOLF hebben deze verzamelstaat niet nodig: WOLF biedt dezelfde en nog extra mogelijkheden.

  7.4 Schaallengte in 2004

  De lengte van de scoreschalen van de toetsen in het eerste en tweede tijdvak is opgenomen in bijlage 1.

  7.5 Ondergrenzen van N in 2004

  De ondergrenzen van de normeringsterm N bij de normering staan in bijlage 2 bij deze mededeling.

  7.6. Bekendmaking normering

  eerste tijdvak

  Op woensdag 9 juni worden de definitieve normen voor de voor de beroepsgerichte programma's vmbo bekend gemaakt, op woensdag 16 juni die voor de algemene vakken vmbo en op 17 juni die voor de vwo en havo examens. Het tijdstip van bekendmaking is telkens 08.00 uur. De officiële bekendmaking is op www.eindexamen.nl.

  Dat houdt in dat per vak de normeringsterm N wordt gepubliceerd en de bijbehorende tabel voor de omzetting van score naar cijfer. Uitsluitend in deze tabellen staan de juiste c.e. cijfers die bij iedere behaalde score moeten worden toegekend (zie echter bij 7.7. de overgangsregeling voor de beroepsgerichte programma's in de basisberoepsgerichte leerweg).

  Dezelfde gegevens staan op dezelfde tijd ook op www.citogroep.nl.

  De scholen ontvangen telkens voor de genoemde tijdstippen een afhaalbericht over het adres vanwaar de mededeling over de normering en de omzettingstabellen kunnen worden gedownload (zie onderdeel 1.4 van deze mededeling). Met deze gegevens zijn alle c.e. cijfers en uitslagen te bepalen.

  tweede tijdvak

  Voor het tweede tijdvak zijn de definitieve normen meestal dezelfde als die voor het eerste tijdvak.

  Voor de afzonderlijke normering in het tweede tijdvak is het tijdschema zeer krap. Indien u een fout of onjuistheid in een opgave in het tweede tijdvak meent te ontdekken, wordt u verzocht deze onmiddellijk door te geven aan de CEVO. (zie 11.5 en 12)

  De definitieve normering wordt op dezelfde manier bekend gemaakt als die in het eerste tijdvak. Het tijdstip is woensdag 30 juni, uiterlijk om 08.00 uur.

  Verzending van de gegevens vindt plaats op woensdag, per gewone postzending.

  7.7 Vaststelling van het c.e. cijfer

  Scholen stellen zelf het c.e. cijfer vast volgens de daarvoor geldende regels voor omzetting van score naar cijfer. Voor deze regels wordt verwezen naar de maartmededeling van 2000.

  In het vmbo gold in 2003 een overgangsregeling. In 2004 geldt het algemene systeem van bindende regels voor de omzetting van score naar cijfer ook voor bijna alle vmbo-examens. De enige uitzondering zijn nog de centrale examens in de beroepsgerichte programma's van de basisberoepsgericht leerweg. Dit in verband met de overgang naar het cspe, waar 80% van de scholen in 2004 al voor kiest.

  Voor deze vakken geldt ook in 2004 een overgangsregeling. Deze staat in de Regeling beoordeling centraal examen, Gele katern 18 van 31 juli 2002:

  (overgangsregeling BB-beroepsgericht)

  * De directeur stelt het cijfer vast. Hij kan daarbij de referentienorm (= N-term) van de CEVO hanteren, maar afwijken is ook toegestaan

  * Als een school van de referentienorm van de CEVO wil afwijken, moet dat volgens door het bevoegd gezag gegeven regels.

  8. De bepaling van de uitslag.

  8.1 Uitslagbepaling leerwerktraject

  Het eindexamen Leerwerktraject is een specifiek vmbo eindexamen. Het omvat namelijk de vakken waarvan de WVO in artikel 10b1, tweede lid, bepaalt dat in elk geval deze behoren tot het leerwerktraject. De leerling mag in extra vakken van de basisberoepsgerichte leerweg examen afleggen, mits deze behoren tot het Leerwerktraject-pakket van de leerling zoals vastgesteld door het bevoegd gezag van de school. Die extra vakken vormen formeel geen onderdeel van het eindexamen, en worden dus ook niet bij de uitslag betrokken. De vakken worden wel vermeld op de cijferlijst, op grond van artikel 52, derde lid, van het Eindexamenbesluit.

  In afwijking van het eerste en tweede lid van artikel 49 van het Eindexamenbesluit, is de kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd ter afsluiting van een leerwerktraject als bedoeld in artikel 10b1 van de wet, geslaagd indien hij zowel voor het vak Nederlandse taal als voor het beroepsgerichte programma het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald.

  8.2 Aandachtspunten uitslagbepaling vmbo

  De uitslagregeling voor het vmbo wijkt op een aantal punten af van de regeling die gold voor de oude examens mavo en vbo. Uit analyse van de examenresultaten is de inspectie gebleken dat op enkele punten het risico op fouten groot blijkt. Daarom vraagt de inspectie met name aandacht voor de volgende zaken:

  - het vak kunstvakken 1 moet bij alle kandidaten in alle leerwegen (m.u.v. het leerwerktraject) met 'voldoende' of 'goed' worden beoordeeld om een uitslag te kunnen vaststellen. Bij het examen 2003 mocht en bij het examen 2004 mag kunstvakken 1 worden vervangen door een verbreding van het basisvormingsprogramma van een kunstvak met 40 uur. Maar ook als een school kiest voor verbreding van het basisvormingsvak in plaats van kunstvakken 1, moet voor bepaling van de uitslag en diplomering een beoordeling 'goed' of 'voldoende' tot stand zijn gekomen

  - ook Lichamelijke Oefening 1 en Maatschappijleer 1 maken voor alle kandidaten (behalve de kandidaten in een leerwerktraject) deel uit van het eindexamen

  9. Mededelingen per vak voor 2004

  Inhoudelijke mededelingen zijn gegeven in de septembermededeling van 2003 De documenten waarnaar verwezen wordt staan alle op www.eindexamen.nl.

  9.1 Wiskunde A vwo

  Als bij het examen een van de bijzondere papiersoorten (logaritmisch papier, normaal waarschijnlijkheidspapier) nodig is, wordt dat met ingang van 2004 bij de opgaven gevoegd. De school hoeft er dus niet meer voor te zorgen dat dit papier in de examenzaal aanwezig is. Wel dient de school zelf te zorgen voor ruitjespapier in cm2.

  9.2 Moderne vreemde talen

  Voor de vwo en havo -examens wordt voor ieder examen (dus per taal en per niveau) op www.citogroep.nl een model van een antwoordblad geplaatst. Tijdstip van plaatsing: eerste tijdvak 8 mei, tweede tijdvak 12 juni.

  Scholen zijn vrij om van deze model-antwoordbladen gebruik te maken.

  Voor de vmbo-examens (alle leerwegen) is bij de examenopgave een uitwerkboekje gevoegd in hetzelfde aantal als de examenopgaven. De leerlingen dienen daarin het examen te maken.

  9.3 Tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen havo

  Het centraal examen heeft betrekking op de periode van Romaans tot heden, met een nadruk op de periode na 1850. Uit de periode voor 1850 heeft het centraal examen betrekking op: De Nederlandse kunst uit de zeventiende eeuw.

  (deze mededeling was in de septembermededeling onvolledig afgedrukt en is later gecorrigeerd; de correcte mededeling is hierboven herhaald)

  9.4 Nask-2 vmbo, scheikunde mavo/vbo-C, mavo/vbo-D, havo, vwo

  In 2004 worden geen specifieke scoreverzamelstaten meer voor deze vakken beschikbaar gesteld. Scholen die geen gebruik maken van Wolf kunnen gebruik maken van de generieke scoreverzamelstaat van de Citogroep (zie onderdeel 7.3 van deze mededeling).

  9.5 Nederlands vmbo

  1. Uitwerkbijlage KB en GL/TL

  Net als bij de examens Nederlands BB wordt bij Nederlands KB en Nederlands leesvaardigheid GT een uitwerkbijlage gevoegd in hetzelfde aantal als de examenopgaven. De kandidaten dienen de vragen voor leesvaardigheid te beantwoorden en bij KB ook de schrijfopdrachten uit te voeren in deze uitwerkbijlage. Voorbeelden van deze uitwerkbijlage zijn te vinden op www.citogroep.nl.

  2. KB en bezem C

  Er blijkt enige onduidelijkheid te bestaan over de toetsing van schrijfvaardigheid in deze examens. In het centraal schriftelijk examen Nederlands KB worden in één zitting zowel lees- als schrijfvaardigheid getoetst. Dit in tegenstelling tot het bezem C-examen Nederlands dat twee afzonderlijke zittingen kent.

   
   

  1e tijdvak

  2e tijdvak

  Nederlands KB (lees- en schrijfvaardigheid)

  25 mei aanvang: 13.30 u.

  23 juni aanvang 13.30 u.

  Nederlands C leesvaardigheid

  25 mei aanvang: 13.30 u.

  23 juni aanvang 13.30 u.

  Nederlands C schrijfvaardigheid

  2 juni aanvang: 09.00 u.

  23 juni aanvang: 09.00 u.

  9.6 Engels GL en TL

  Kandidaten mogen naast het woordenboek Engels-Nederlands ook nog een woordenboek Nederlands-Engels gebruiken.

  In het correctievoorschrift bij Engels GL en TL zijn voorbeeldbeoordelingen opgenomen. Deze voorbeeldbeoordelingen zijn uitwerkingen van het voorbeeldexamen 2003. Informatie over dit voorbeeldexamen is te vinden op www.vmbo-examengids.nl bij 'toetsing en examinering' onder 'voorbeeldexamen 2003' en in het artikel over het examen Engels GT in het decembernummer 2003 van Levende Talen.

  9.7 Beeldende vakken GL en TL cpe .

  Bij dit examen vindt de tweede correctie op de scholen plaats door een door het bevoegd gezag aangewezen tweede corrector. Bijvoorbeeld door een vakcollega. De tweede correctie door de door de IBG aangewezen tweede corrector heeft dus alleen betrekking op het cse.

  9.8 Afdelingsprogramma landbouw en natuurlijke omgeving

  Het cse KB dat 120 minuten duurt, bestaat uit twee deelexamens. De kandidaat maakt de opgaven in de twee opgavenboekjes bij de differentiatie van zijn keuze (twee vakrichtingen of één vakrichting en één ondersteunend vak).Het cijfer voor het cse KB is het gemiddelde van de cijfers voor de beide deelexamens (afgerond op één decimaal).

  Herkansen van dit cse KB betekent dat beide deelexamens opnieuw worden afgelegd.

  Iedere KB-kandidaat heeft bovendien de centrale integratieve eindtoets (cie) in één vakrichting.

  Het cijfer voor het centraal examen is het gemiddelde van cse KB en cie KB, afgerond op één decimaal.

  10 Inzenden gegevens na afloop van de examens

  Na overleg tussen het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de Informatie Beheer Groep is het besluit genomen de invoering van examengegevens in het Basisregister Onderwijsnummer(Bron) te verleggen naar het voorjaar van 2005. De scholen zijn middels een brief aan de directie hiervan op de hoogte gebracht.

  Dit betekent voor uw schooladministratie dat u de examengegevens op de gebruikelijke manier blijft aanleveren aan de IB-Groep, zoals vermeld in de septembermededeling in het tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo 2003/2004. U kunt hiervoor gebruik maken van het uitwisselingsprogramma diGUtaal. In het Gele Katern van 11 februari vindt u daarover een mededeling.

  Ook de levering van schoolexamengegevens aan de inspectie verloopt zoals in eerdere jaren en zoals beschreven in de septembermededeling.

  11. Problemen tijdens de examens

  11.1 Helpdesk examens

  Bij deze helpdesk kunt u terecht voor vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot eindexamens. De helpdesk is te bereiken via het telefoonnummer 079-3232444, fax 079-3234285.

  Een andere mogelijkheid om een vraag te stellen is via de examensite, www.eindexamen.nl

  11.2 Problemen waarbij men contact opneemt met de inspectie

  De school neemt contact op met de eigen inspectie in de volgende omstandigheden

  - het doorgeven van wettelijk vereiste informatie, bij voorbeeld pta, aangepaste wijze van examineren op grond van artikel 55 en maatregelen op grond van artikel 5 van het eindexamenbesluit (ook bij het schoolexamen), cijfers schoolexamen e.d.

  Indien tijdens het centraal examen een afwijking dreigt van de normale gang van zaken voorafgaand aan, tijdens of in de afwikkeling van een examenzitting, dient de school dit probleem in eerste instantie zelf op te lossen. Een dergelijk probleem en de voorgenomen of reeds uitgevoerde oplossing dienen te worden gemeld aan de Inspectie, via een van de hieronder genoemde telefoonnummers. Het eerstgenoemde nummer geeft toegang tot de voor uw district genoemde inhoudelijk medewerker, of een aangewezen vervanger. Geef daarbij duidelijk aan dat het om een examenzaak gaat en dat u de genoemde medewerker wilt spreken, of eventueel het nummer wilt hebben van de aangewezen vervanger. Het 06-nummer geeft in noodgevallen een directe verbinding met de inspecteur die voor uw district belast met examenzaken.

  Scholen die vallen onder RIK Zwolle,

  Mw A. van der A, tel 038-4257820

  Scholen die vallen onder RIK Groningen:

  Mw. J. Holkenborg, tel. 038-4257820

  De inspecteur belast met examens voor beide kantoren: dhr drs J.Melenhorst 06-52354363

  Scholen die vallen onder RIK Breda

  Mw M.Verveer, tel 076 - 5244477

  Scholen die vallen onder RIK Eindhoven:

  mw. M.L. van Rooij, 040-2197000

  De inspecteur belast met examens voor beide kantoren: mw drs H.C. Onnekink 06-52354362

  Scholen die vallen onder RIK Utrecht:

  mw. M.Appel, tel 030-6690600

  De inspecteur belast met examens voor RIK-Utrecht: dhr drs V.Holslag, 06-52354364.

  Scholen die vallen onder RIK Zoetermeer

  mw Ch. van de Geijn, tel 079-3513700

  Scholen die vallen onder RIK Haarlem:

  dhr F. de Haan òf mw A. Erdtsieck, tel: 023-5483489

  De inspecteur: mw P. van der Lingen 06-52354361

  11.3 Problemen waarbij men contact opneemt met Examendiensten

  Indien examenopgaven niet op tijd of in onjuiste aantallen zijn ontvangen, dient u contact op te nemen met Examendiensten, telefoon 050 - 5998933, doorkiesoptie schoolexamens. Bij problemen rond de aanwijzing van de tweede correctoren zijn de telefoonnummers dezelfde.

  Indien diploma's, certificaten, cijferlijsten of bestelde formulieren niet op tijd of in onjuiste aantallen zijn ontvangen, is het telefoonnummer 050 - 5998933, doorkiesoptie waardepapieren.

  11.4 Problemen waarbij men contact opneemt met de Citogroep

  Bij problemen met antwoordbladen, WOLF, en formulieren voor correctoren dient u de Citogroep te bellen, telefoon 026-3521111.

  11.5 Problemen waarbij men contact opneemt met de CEVO

  Vermeende fouten kunt u meedelen aan de CEVO-examenlijn. De CEVO doet geen uitspraken over het wel of niet juist zijn van concrete leerlingantwoorden.

  12. Adressen

  Helpdesk examens, CFI, ICO/VO

  Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer;

  tel: 079-3232444,

  fax: 079-3234285

  e-mail: ico-vo@cfi.nl

  CEVO

  Postbus 8128, 3503 RC Utrecht

  fax: 030-2840709

  tel: 030-2840700

  CEVO-examenlijn:

  fax: 030-2843056

  tel.: 030-2843055

  e-mail: via www.eindexamen.nl

  Citogroep

  Postbus 1034

  6801 MG Arnhem

  tel.: 026-3521111

  fax: 026-3521135

  e-mail: vo@citogroep.nl

  IB-Groep examendiensten

  Postbus 30158, 9700 LK Groningen;

  problemen met examenopgaven en tweede correctie: 050-5998933 (doorkiesoptie: schoolexamens)

  formulieren, diploma's, cijferlijsten: 050-5998933 (doorkiesoptie waardepapieren)

  fax: 050-5998899

  e-mail: schoolexamens@ib-groep.nl

  Inspectie

  Zie onderdeel 11.2 van deze publicatie

  Staatsexamencommissie

  Opgave kandidaten 2e tijdvak: uitsluitend met het formulier via e-mail:

  aangewezenvakken@ib-groep.nl

  of per fax: 050-5998899 of 5998588.

  Informatie: 050-5998933, doorkiesoptie: staatsexamens

  De voorzitter van de CEVO,

  drs. J. Bouwsma

  Bijlage 1 Schaallengtes centrale examens 2004

  xxxx Deze examens worden niet op 23 juni op school afgenomen.

  1 Schaallengte algemene vakken beroepsgerichte leerwegen 2004

   

  eerste tijdvak

  tweede tijdvak

  vak

  BB

  KB

  BB

  KB

  Nederlands

  50

  45

  50

  47

  Engels

  40

  42

  42

  43

  wiskunde

  66

  81

  66

  83

  nask 1

  56

  64

  53

  60

  biologie

  54

  57

  49

  55

  economie

  38

  53

  36

  50

  Frans

  41

  46

  xxxx

  45

  Duits

  41

  45

  40

  46

  geschiedenis

  50

  48

  48

  54

  aardrijkskunde

  40

  55

  40

  55

  maatschappijleer 2

  41

  51

  43

  50

  2 Schaallengte beroepsgerichte programma's, c.s.e. 2004

   

  eerste tijdvak

  tweede tijdvak

  programma

  BB

  KB

  GL 1

  BB

  KB

  GL 1

  BT-timmeren

  60

  68

  68

  54

  xxxx

  xxxx

  BT-metselen

  50

  69

  68

  50

  xxxx

  xxxx

  BT-schilderen

  54

  74

  68

  50

  xxxx

  xxxx

  Bouw-breed

  54

  58

  68

  60

  xxxx

  xxxx

  Elektrotechniek

  60

  60

  60

  60

  xxxx

  xxxx

  Grafische techniek

  48

  75

  67

  45

  xxxx

  xxxx

  Installatietechniek

  61

  82

  79

  49

  xxxx

  xxxx

  Instalektro

  50

  62

  63

  50

  xxxx

  xxxx

  Metalektro

  53

  61

  63

  56

  xxxx

  xxxx

  Metaaltechniek

  47

  64

  67

  51

  xxxx

  xxxx

  Transport en logistiek

  49

  64

  57

  44

  xxxx

  xxxx

  Voertuigentechniek

  77

  82

  66

  72

  xxxx

  xxxx

  Verzorging

  59

  82

  81

  61

  xxxx

  xxxx

  Uiterlijke verzorging

  79

  89

  77

  76

  xxxx

  xxxx

  Zorg en welzijn breed

  60

  79

  70

  66

  xxxx

  xxxx

  Administratie

  45

  64

  60

  55

  71

  55

  Handel en Verkoop

  45

  53

  54

  44

  xxxx

  xxxx

  Handel en Adm.

  52

  64

  59

  54

  62

  55

  Mode en Commercie

  44

  59

  55

  45

  xxxx

  xxxx

  Consumptief-bakken

  52

  72

  63

  53

  xxxx

  xxxx

  Consumptief-horeca

  66

  75

  63

  65

  xxxx

  xxxx

  Consumptief breed

  59

  71

  63

  63

  xxxx

  xxxx

  Plantenteelt

  44

  36

  69

  44

  xxxx

  xxxx

  Groene ruimte

  46

  39

  69

  44

  xxxx

  xxxx

  Bloemb. en schikken

  49

  40

  64

  43

  xxxx

  xxxx

  Dierhouderij

  43

  41

  73

  46

  xxxx

  xxxx

  Verw.ag.producten

  42

  33

  66

  46

  xxxx

  xxxx

  Ag. bedrijfseconomie

   

  38

   

  39

  xxxx

  xxxx

  Ag. techniek

   

  36

   

  36

  xxxx

  xxxx

  Landb. breed

  47

  74

  72

  49

  xxxx

  xxxx

  programma

  BB,1etv

  KB,1etv

  GL,1e tv

  BB,2e tv

  KB,2etv

  GL,2e tv

  1 In de gemengde leerweg is er een identieke toets voor BT timmeren, metselen, schilderen en Bouw-breed.

  3 Schaallengte mavo en vbo C en D en Gemengde en Theoretische leerweg 2004

  (Kaderberoepsgerichte leerweg algemene vakken: zie hierboven onder .1)

   
   

  eerste tijdvak

  tweede tijdvak

   

  C

  D;GL,TL

  C

  D;GL,TL

  Nederlands, leesv.

  38

  45

  38

  48

  Nederlands, opstel (alleen C en D)

  90

  90

  90

  90

  Nederlands, f.s.

  (alleen C en D)

  180

  180

  180

  180

  Nederlands, schrijfv.

  (alleen GL en TL)

   

  45

   

  45

  Fries

   

  52

  xxxx

  xxxx

  Frans

  =KB

  48

  =KB

  47

  Duits

  =KB

  45

  =KB

  48

  Engels D

  =KB

  41

  =KB

  45

  Engels GL en TL

   

  43

   

  45

  Spaans

  46

  45

  xxxx

  xxxx

  Turks

  45

  47

  xxxx

  xxxx

  Arabisch

  50

  46

  xxxx

  xxxx

  geschiedenis

  =KB

  54

  =KB

  55 *

  aardrijkskunde

  =KB

  55

  =KB

  55

  wiskunde

  =KB

  91

  =KB

  87

  natuurkunde/nask 1

  =KB

  69

  =KB

  69

  scheikunde/ nask 2

  61

  63

  xxxx

  66

  biologie

  =KB

  62

  =KB

  62

  economie

  =KB

  58

  =KB

  54

  maatschappijleer (2)

  =KB

  59

  =KB

  63

  muziek

  50

  57

  xxxx

  xxxx

  tehatex

  (alleen C en D)

  90

  90

  xxxx

  xxxx

  beeldende vakken 2

  (alleen GL en TL)

   

  74

   

  78

  dans

  (alleen GL en TL)

   

  64

  xxxx

  xxxx

  drama

  (alleen GL en TL)

   

  59

  xxxx

  xxxx

  * Gecorrigeerde tekst – redactie Het Examenblad

  4. Schaallengte havo, 2004

   

  L 1e tv

  L 2e tv

  Nederlands

  50

  47

  Fries 1 en Fries 1,2

  115

  xxxx

  Frans 1,2

  45

  46

  Duits 1,2

  47

  47

  Engels

  50

  49

  Spaans 1,2

  46

  xxxx

  Russisch 1,2

  48

  xxxx

  Turks 1,2

  48

  xxxx

  Arabisch 1,2

  47

  xxxx

  geschiedenis

  81

  80

  aardrijkskunde

  60

  60

  wiskunde A1,2

  83

  82

  wiskunde B1

  81

  87

  wiskunde B1,2

  82

  82

  natuurkunde 1

  81

  81

  natuurkunde 1,2

  81

  83

  scheikunde

  81

  82

  biologie

  87

  81

  economie 1

  58

  56

  economie 1,2

  59

  58

  management & organisatie

  69

  66

  muziek

  90

  xxxx

  tehatex

  74

  75

  filosofie

  48

  xxxx

  maatschappijleer

  88

  93

  CKV2 (schoolexamen)

  70

  62

  5. Schaallengte vwo, 2004

  De schaallengte van de oude stijl examens is in deze tabel niet opgenomen

   

  vak

  L 1e tv

  L 2e tv

  Nederlands

  48

  46

  Fries

  55

  xxxx

  Latijn

  86

  86

  Grieks

  86

  86

  Frans 1,2

  46

  45

  Duits 1,2

  47

  47

  Engels

  51

  50

  Spaans

  50

  xxxx

  Russisch

  48

  xxxx

  Turks

  50

  xxxx

  Arabisch

  46

  xxxx

  geschiedenis

  84

  81

  aardrijkskunde

  72

  71

  wiskunde A1

  83

  80

  wiskunde A1,2

  87

  83

  wiskunde B1

  86

  87

  wiskunde B1,2

  86

  87

  natuurkunde 1

  79

  80

  natuurkunde 1,2

  79

  81

  scheikunde 1

  67

  68

  scheikunde 1,2

  71

  69

  biologie 1,2

  77

  74

  economie 1

  56

  58

  economie 1,2

  56

  56

  management & organisatie

  70

  69

  muziek

  90

  xxxx

  tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

  73

  xxxx

  filosofie

  44

  xxxx

  maatschappijleer

  87

  96

  culturele en kunstzinnige vorming 2

  67

  63

  N.B.als een gehandicapte kandidaat een examen heeft gemaakt met een afwijkende (kortere) schaallengte dient zijn score te worden vermenigvuldigd met L/L', voordat zijn cijfer kan worden bepaald.

  Zie onderdeel 4.2 van deze mededeling

  Bijlage 2

  Ondergrens van N in 2004

  Voor de bepaling van N gelden in 2004 twee ondergrenzen: 0,0 en 0,5.

  Per vorm van onderwijs/leerweg gelden de volgende grenzen.

  a. Basisberoepsgerichte leerweg

  0,0

  voor alle vakken en voor alle cse's, cpe's en cspe's

  b. Kaderberoepsgerichte leerweg en vbo-mavo C

  0,5

  voor de vakken: Frans, Duits, Spaans, wiskunde, nask1, biologie, economie, aardrijkskunde, maatschappijleer2

  0,0

  voor de algemene vakken Nederlands, Engels, geschiedenis en alle beroepsgerichte programma's cse en cie.

  c. Gemengde en theoretische leerweg en vbo-mavo D

  0,5

  voor de vakken wiskunde, nask1, nask2, biologie, economie, aardrijkskunde, maatschappijleer2, beeldende vakken 2

  0,0

  voor de algemene vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Turks, Arabisch, geschiedenis, muziek dans en drama en voor alle beroepsgerichte vakken

  d. havo

  0,0

  voor de vakken Engels; Russisch 1,2; Arabisch 1,2; Turks 1,2

  0,5

  voor alle andere vakken

  e. vwo

  0,0

  voor de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Russisch, Arabisch, Turks

  0,5

  voor alle andere vakken.