Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vmbo in 2005

kenmerk: CEVO-04-49
datum: 28 januari 2004
gepubliceerd: Gele katern 2004, nr. 3, p. 19 t/m 22

In juli 2003 is het examenrooster 2005 verschenen. Hierin ontbrak het rooster voor het vmbo omdat eerst de vmbo-examens van 2003 geëvalueerd moesten worden.

Deze publicatie treedt op 1 augustus 2004 in werking.


Besluit

De centrale examencommissie vaststelling opgaven,

Gelet op artikel 39 van het eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

besluit:

Artikel 1

De dagen waarop in 2005 de centrale examens in het vmbo beginnen zijn:

a. het eerste tijdvak begint op 23 mei.

b. het tweede tijdvak begint op 20 juni

c. het derde tijdvak begint op 15 augustus.

Artikel 2

1. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling.

2. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2 bij deze regeling.

3. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door de staatsexamencommissie

Artikel 3

In afwijking van artikel 1 worden de volgende toetsen voor de aanvang van het betreffende tijdvak afgenomen:

a. het centraal schriftelijk en praktisch examen in de basisberoepsgerichte leerweg mag vanaf 4 april worden afgenomen

b. de centrale integratieve eindtoets in de kaderberoepsgerichte leerweg mag vanaf 4 april worden afgenomen

c. het centraal praktisch examen beeldende vakken 2 in de gemengde en theoretische leerweg mag vanaf 21 maart worden afgenomen.

Artikel 4

Deze regeling wordt bekend gemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2004.

De voorzitter van de CEVO,

drs J.Bouwsma

Toelichting.

In 2003 zijn de eerste vmbo examens afgenomen. Besloten is het rooster voor 2005 pas vast te stellen nadat de ervaringen van 2003 waren geëvalueerd. In dit rooster zijn daarvan de volgende resultaten te zien.

In de basisberoepsgerichte leerweg wordt het beroepsgerichte programma niet meer afzonderlijk in een c.s.e. en een c.p.e. geëxamineerd, maar in één samenhangende toets, het centraal schriftelijk en praktisch examen.

De gemengde en theoretische leerweg waren de enige vormen van onderwijs waar het vak Nederlands nog 2 zittingen had. Besloten is deze uitzondering met ingang van de examens van 2005 te beëindigen. Het examen Nederlands heeft met ingang van dat jaar één zitting waarin zowel de leesvaardigheid als de schrijfvaardigheid getoetst zal worden.

De examenprogramma's zullen in deze zin nog worden aangepast.

Besloten is voorts het tweede tijdvak op dinsdag ipv woensdag af te nemen, om iets meer ruimte voor eerste en tweede correctie te maken.

Bijlage 1. Eerste tijdvak 2005 centrale examens vmbo

Computerexamens beginnen om 09.00 uur (mag eventueel vroeger), compex GT is des middags

 

BB (vmbo) (1)

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

KB, GL, TL (vmbo)

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

ma 21 maart

   

(GT) start c.p.e. beeldende vakken

 

ma 4 april

start c.s.p.e.

p.m.

start c.i.e. (alleen KB)

staan in de opgave

ma 23 mei

   

09.00-11.00

 
     

beroepsgericht TN en LN

(GT) beeldende vakken 2

(beroepsgericht) p.m.

     

13.30-15.30

 
     

beroepsgericht ZW en EC

(GT) nask 2

p.m.

informatiemateriaal

di 24 mei

   

09.00-11.00

 
     

aardrijkskunde

 
     

13.30-15.30

 
     

Nederlands

woordenboek

wo 25 mei

   

09.00-11.00

 
     

geschiedenis

 
     

13.30-15.30

 
     

Frans

woordenboek

do 26 mei

   

09.00-11.00

 
     

maatschappijleer 2

 
     

13.30-15.30

 
     

wiskunde

zie voetnoot 2

vr 27 mei

   

09.00-11.00

 
     

(GT) muziek

cd-speler *)

     

13.30-15.30

 
     

Engels

woordenboek

ma 30 mei

09.00- 10.30

 

09.00-11.00

 
 

na/sk1, Frans

nask: informatiemateriaal

Frans: computer

Duits

woordenboek

 

11.30-13.00

 

13.30-15.30

 
 

Nederlands

woordenboek

nask 1 (3)

informatiemateriaal

di 31 mei

09.00- 10.30

 

09.00-11.00

 
 

maatschappijleer 2, Duits

Duits: woordenboek

(GT) Fries, Arabisch, Turks

woordenboek

 

11.30-13.00

 

(1)

 
 

wiskunde

     
 

13.30-15.00

 

13.30-15.30

 
 

aardrijkskunde

 

economie (3)

 

wo 1 juni

09.00-10.30

 

09.00-11.00

 
 

geschiedenis

 

(GT) dans, drama (1)

computer

 

11.30-13.00

 

13.30-15.30

 
 

Engels

woordenboek

biologie (3)

 

do 2 juni

09.00-10.30

     
 

economie

     
 

11.30-13.00

 

13.30-15.30

 
 

biologie

 

(GT) Spaans

woordenboek

vr 3 juni

einddatum cspe

 

einddatum c.i.e. en c.p.e. beeldende vakken

 

(GT) De vakken genoemd na (GT) worden alleen in de gemengde en theoretische leerweg als centraal examen afgenomen, en niet in de kaderberoepsgerichte leerweg.

(1) De leerling die twee vakken moet doen die op hetzelfde tijdstip staan ingeroosterd, dient eerst het ene vak te doen, wordt in quarantaine gehouden en doet daarna het andere vak. Als deze leerling ook des middags een examenvak heeft, dient de school contact op te nemen met de inspectie

(2) Het is toegestaan in plaats van een geometrische driehoek een windroos te gebruiken

(3) Bij de vakken biologie, economie en na/sk is er naast het reguliere examen een examen waarvan een gedeelte van de opgaven een ICT-afname vergt. Scholen die dit examen afnemen en in verband met het beschikbare aantal computers het examen in twee zittingen afnemen, mogen de eerste zitting om 12.30 met het computergedeelte beginnen.

*) Hier stond als hulpmiddel "computer". Dit is onjuist, het examen muziek wordt op dezelfde wijze afgenomen als voorgaande jaren.

Redactie Het Examenblad, 13 september 2004.

Bijlage 2 Tweede tijdvak 2005 centrale examens vmbo. Toegestane hulpmiddelen: zie bij eerste tijdvak.

datum

tijd

BB

tijd

KB. GL, TL,

9-22 juni

 

c.s.p.e. beroepsgericht

 

(alleen KB) c.i.e. beroepsgericht

20 juni

9.00-10.30

wiskunde

 

-

20 juni

11.30-13.00

Nederlands

 

-

20 juni

14.00-15.30

geschiedenis

aardrijkskunde

maatschappijleer 2

   

dinsdag 21 juni

09.00-10.30

Engels

09.00-11.00

Duits

geschiedenis

aardrijkskunde

economie

maatschappijleer 2

beeldende vakken 2

 

11.30-13.00

biologie

economie

   

dinsdag 21 juni

14.00-15.30

Frans

Duits

Na/sk 1

13.30-15.30

Nederlands

Engels

Frans

wiskunde

nask1

nask2

biologie

24 juni

 

-

 

(GL en KB) beroepsgericht

Arabisch

Fries

Spaans

Turks

muziek

dans

drama

Verdere afwikkeling centraal examen vmbo 2005

activiteit

vmbo

inzending deelscores cie, cpe en cspe

uiterlijk 20 mei

id, cse beroepsgericht

uiterlijk 27 mei

id, vakken t/m 27 mei

uiterlijk 1 juni

id, vakken t/m 3 juni

uiterlijk 8 juni

bekendmaking normen beroepsgerichte vakken

7 juni

bekendmaking normen eerste tijdvak

wo 15 juni

aanmelding 2e tijdvak staatsexamencommissie

uiterlijk maandag 20 juni, 17.00 uur

tweede tijdvak school

maandag 20 juni en dinsdag 21 juni

tweede tijdvak staatsexamencommissie

vrijdag 24 juni

inzending deelscores tweede tijdvak

uiterlijk 23 juni

bekendmaking normen tweede tijdvak (uiterlijk)

wo 29 juni 08.00 uur

begin zomervakanties

vr 1 juli