Examencondities centraal schriftelijk examen en centraal praktisch examen (cspe) 2004

kenmerk: CEVO-03-402
datum: 3 september 2003
gepubliceerd: Gele katern 2003, nr. 19, p. 107 t/m 109

Het cspe is een centraal examen waarin de vaktheorie uit het beroepsgerichte vak gekoppeld is aan de praktijkopdrachten. Het cspe zal in 2005 de enige examenvorm zijn voor het centraal examen in het beroepsgerichte programma (afdelingsvak of intrasectoraal programma) in de basisberoepsgerichte leerweg (BB).

Vooruitlopend hierop zijn alle vmbo-scholen in de gelegenheid gesteld om in het examenjaar 2004 deel te nemen aan het cspe (Regeling kaders cspe 2004, zie elders in dit katern gepubliceerd.)

Naast deze genoemde regeling is deze CEVO-regeling van belang voor de vmbo-scholen die deelname aan het cspe 2004 overwegen. De regeling maak dan ook het volgende bekend: op welke leerstof het cspe betrekking heeft; in hoeverre ict-toepassingen deel uit maken van het cspe; het cspe-examenrooster en de beoordelingsnormen voor het cspe.


Besluit

Artikel 1 ICT in het cspe 2004

Voor ieder beroepsgericht programma in het vmbo geldt:

1. ICT-toepassingen die voor kunnen komen in het cpe BB 2004, kunnen eveneens deel uit maken van het cspe 2004.

2. Een gedeelte van de vaktheorie kan zowel schriftelijk als met behulp van de computer getoetst worden.

Artikel 2 Het examenrooster voor het cspe 2004

1. De begindatum voor het cspe is maandag 5 april 2004.

2. Voor het cspe eindigt het eerste tijdvak op vrijdag 28 mei 2004.

3. Het tweede tijdvak voor het cspe begint op woensdag 9 juni 2004.

4. Voor het cspe eindigt het tweede tijdvak op dinsdag 22 juni 2004.

Artikel 3 De beoordeling van het cspe 2004

De bepalingen in de regeling Beoordeling centraal examen (Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002) zijn onverminderd van toepassing op het cspe.

Artikel 4 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst.

Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de staatscourant.

Artikel 5 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van OCenW-Regelingen, waarin deze mededeling bekend is gemaakt, en werkt terug tot 1 augustus 2003.

Artikel 6 Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als 'Regeling Examencondities cspe 2004'.

De voorzitter van de CEVO,

drs. J. Bouwsma

Toelichting

Het cspe is een centraal examen waarin de vaktheorie uit het beroepsgerichte vak gekoppeld is aan de praktijkopdrachten. cspe is een samentrekking van cse (centraal schriftelijk examen) en cpe (centraal praktisch examen).

De minister heeft besloten dat het cspe in 2005 de enige examenvorm is van het centraal examen in het beroepsgerichte programma (afdelingsvak of intrasectoraal programma) in de basisberoepsgerichte leerweg (BB).

Vooruitlopend hierop zijn alle vmbo-scholen in de gelegenheid gesteld om in het examenjaar 2004 deel te nemen aan het cspe (regeling Kaders cspe 2004, elders in dit Gele katern).

Naast de eerder genoemde regeling Kaders cspe 2004, is deze CEVO-regeling van belang voor de vmbo-scholen die deelname aan het cspe 2004 overwegen.

Per beroepsgericht programma: óf cspe óf cpe/cse

Via de inschrijfformulieren van de IB-Groep maakt iedere vmbo-school per beroepsgericht programma zijn keuze bekend: óf cspe óf cpe/cse.

Dit inschrijfformulier moet uiterlijk 1 november 2003 bij de IB-Groep ingeleverd zijn en daarom moeten de vmbo-scholen aan het begin van het schooljaar 2003/2004 hun keuzes maken.

Als een school met een of meer beroepsgerichte programma's besluit tot deelname, komt het cspe 2004 voor alle desbetreffende examenkandidaten in de plaats van het cpe BB en het cse BB.

Voorlichting

Op 17 september 2003 verschijnt, tegelijkertijd met Uitleg, een speciale editie van vmbo centraal over het cspe.

Deze 'cspe-special' die, behalve voor docenten, bedoeld is voor directieleden en examensecretarissen, bevat een stappenplan voor de voorbereiding op de eventuele keuze voor cspe en alle overige informatie die nodig is voor een goed verloop van het cspe 2004.

Voorbeeld-cspe's

Voor alle beroepsgerichte vakken is via www.vmbo-examengids inmiddels een voorbeeld-cspe beschikbaar.

In de periode van half september tot begin oktober 2003 vindt, met medewerking van de platforms, voor alle vmbo-docenten beroepsgericht een voorlichtingsbijeenkomst over het voorbeeld-cspe van hun vak plaats.

Organisatie

Naast praktische opdrachten, die ook in het cpe 2003 voorkomen, kennen de voorbeeld-cspe's opdrachten waarin de bijhorende vaktheorie getoetst wordt. Dit gebeurt onder meer door mini-toetsen, die uit een klein aantal theorie-vragen bestaan. Mini-toetsen gaan in het cspe direct vooraf aan een praktische opdracht of volgen er direct op. Omdat niet alle kandidaten gelijktijdig worden geëxamineerd, heeft de examinator van iedere mini-toets diverse varianten voor handen.

De koppeling van de vaktheorie aan de praktische opdrachten maakt de organisatie van het cspe iets complexer, maar de organisatielast blijft vergelijkbaar met die van het cpe.

Voorbereiding

De toezending van het cspe aan de scholen vindt op dezelfde wijze plaats als die voor de praktijkexamens beroepsgericht. Dit betekent dat de vmbo-scholen de bestelde cspe's 2004 in twee zendingen ontvangen.

De eerste zending, die eind januari / begin februari 2004 wordt bezorgd, bevat van alle examendocumenten (onder meer opgaven, correctievoorschrift en digitale bestanden) twee exemplaren, die bestemd zijn voor de eerste en tweede examinator. De tweede zending cspe's in maart bevat de examendocumenten voor de kandidaten in het aantal dat de school heeft opgegeven.

Nadere details over het cspe 2004 worden opgenomen in de September- en de Maartmededeling van de CEVO over de eindexamens 2004.

Meedoen aan het cspe betekent niet noodzakelijkerwijs dat ook het programma van toetsing en afsluiting (pta) voor het beroepsgerichte vak aangepast moet worden. Het pta heeft immers betrekking op het schoolexamen en het voorbeeld-cspe kan gebruikt worden om de kandidaten te laten oefenen met deze examenvorm.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In het eerste lid van artikel 1 wordt gesteld dat bij de praktische opdrachten van het cspe, net zoals bij het cpe BB 2004, sprake is van ICT-toepassingen. De mededeling 'ICT in de centrale examens vmbo 2004' (Uitleg Gele katern nr. 15 van 11 juni 2003) geldt daarom ook voor het cspe.

De inhoudelijke publicatie over de ICT-toepassingen in het cspe 2004 gebeurt in september 2003 via het Gele katern van Uitleg (de Septembermededeling van de CEVO).

Het tweede lid van artikel 1 heeft betrekking op de eerder genoemde mini-toetsen (zie de bovenstaande toelichting).

De voorbeeld-cspe's bevatten alleen nog papieren mini-toetsen.

In 2004 kan, geheel analoog aan het voorbeeld-cspe, nog steeds gebruik gemaakt worden van papieren mini-toetsen. Een andere mogelijkheid is dat de mini-toetsen met behulp van de computer worden afgenomen. De computer genereert dan direct de score van de leerling.

'De cspe-school' ontvangt in 2004 alle mini-toetsen in leerlingenaantallen op papier.

Voor ieder cspe-vak ontvangt de school daarnaast een cd-rom met de computerversies van de mini-toetsen.

De school kan zich als volgt voorbereiden op de digitale afname van de mini-toetsen.

De school ontvangt een cd-rom met gedigitaliseerde mini-toetsen van enkele voorbeeld-cspe's 2003. Deze cd-rom werkt technisch exact hetzelfde als de cd-rom met de minitoetsen voor 2004.

De school kan zo per 'cspe-vak' bepalen of de mini-toetsen met behulp van de computer dan wel op papier worden afgenomen.

Nadere mededelingen op dit punt volgen in de Septembermedelingen van de CEVO.

Artikel 2

De begindatum voor het cspe valt samen met die voor het cpe BB en de cie KB (centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg).

De einddatum voor het eerste tijdvak van het cspe valt samen met de laatste dag waarop de cse's BB voor de algemene vakken zijn ingeroosterd. De school heeft daardoor tevens de mogelijkheid om de week van de cse's BB te benutten voor de afname van het cspe.

Het tweede tijdvak is bedoeld voor herkansen en zonodig inhalen.

Evenals bij het cpe betekent herkansen dat hetzelfde cspe of onderdelen daarvan opnieuw worden afgelegd. De examinator ziet er op toe dat een kandidaat die het cspe herkanst, ten opzichte van diens eerste tijdvak een andere set theorievragen krijgt.

Met het inhalen (bijvoorbeeld wegens ziekte) van het cspe hoeft niet gewacht te worden tot het tweede tijdvak. De school kan een kandidaat die ziek was ook alsnog het cspe laten afleggen op een later tijdstip in het eerste tijdvak.

Artikel 3

Het correctievoorschrift van de voorbeeld-cspe's is op vergelijkbare wijze ingericht als het cpe BB 2003. Voor het examenjaar 2004 geldt hetzelfde.