Regeling aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007 (en 2005)

kenmerk: CEVO-03-449
datum: 19 augustus 2003
gepubliceerd: Gele katern 2003, nr. 19, p. 110 t/m 114

In de regeling worden de exameneenheden gepubliceerd voor het vmbo. De regeling is een vervolg op CEVO-2000-520, zoals herplaatst in het Gele katern nr. 20a van 13 september 2000.

Deze regeling treedt op 1 augustus 2004 in werking en vervalt op 1 september 2007.

Aanvulling:

In deze regeling zijn ook de exameneenheden voor de jaren 2004 en 2005 vermeld.

Redactie Het Examenblad, 27 april 2005

Aanvulling 2:

Op 20 mei 2005 is de regeling Wijziging op de aanwijzing der exameneenheden voor het centraal examen geschiedenis en staatsinrichting vmbo in 2006 en 2007 verschenen. De bijlage bij deze regeling vervangt de tabel bij geschiedenis in deze regeling.

Redactie Het Examenblad, 20 mei 2005


Besluit

Artikel 1 Aanwijzing exameneenheden

De exameneenheden die in de examenjaren 2006 en 2007 in het centraal schriftelijk examen vmbo worden geëxamineerd voor de vakken wiskunde, nask 1, nask 2, biologie, economie, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer staan in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de Staatscourant.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004 en werkt tot 1 oktober 2007.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007.

De voorzitter van de CEVO,

drs J.Bouwsma

Toelichting

Met deze regeling voldoet de CEVO aan de verplichting dat de exameneenheden die centraal worden geëxamineerd drie jaar van te voren bekend worden gemaakt. In verband met de in gang gezette ontwikkeling van de examens in de beroepsgerichte programma's zullen de exameneenheden waarop het c.e. voor de beroepsgerichte programma's betrekking zal hebben, later dit jaar bekend gemaakt.

In de bijlage is voor de overzichtelijkheid en ter informatie van de scholen tevens opgenomen welke exameneenheden in 2004 en 2005 centraal worden geëxamineerd. Deze exameneenheden zijn bekend gemaakt bij de Regeling CEVO 2000-520, zoals herplaatst in het Gele katern nr 20a van 13 september 2000.

Bij de moderne vreemde talen en de kunstvakken gaat het centraal examen ieder jaar over dezelfde exameneenheden. In de examenprogramma's is geregeld welke exameneenheden dit zijn. De CEVO wijst dus voor die vakken deze exameneenheden niet nader aan. Men kan die in de programma's vinden.

Leeswijzer voor de tabellen:

B = basisberoepsgerichte leerweg

K = kaderberoepsgerichte leerweg

T = gemengde en theoretische leerweg

In de tabellen is telkens aangegeven:

- welke exameneenheden tot het examenprogramma behoren

- voor iedere exameneenheid: binnen welke leerweg(en) deze geldt

- over welke exameneenheden het c.s.e. gaat in elk der leerwegen, in de periode 2004-2007

Wiskunde

EE

Naam

B

K

T

Centraal examen in

         

2004

2005

2006

2007

WI/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

       

WI/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

       

WI/K/3

Leervaardigheden in het vak wiskunde

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

WI/K/4

Algebraïsche verbanden

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

WI/K/5

Rekenen, meten en schatten

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

WI/K/6

Meetkunde

x

x

x

 

B,K,T

 

B,K,T

WI/K/7

Informatieverwerking, statistiek

x

x

x

B,K,T

 

B,K,T

 

WI/K/8

Geïntegreerde wiskundige activiteiten

x

x

x

       
                 

WI/V/1

Aanvullende eisen

   

x

T

T

T

T

WI/V/2

Verrijkingsopdrachten

   

x

       

WI/V/3

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

       

WI/V/4

Vaardigheden in samenhang

     

T

T

T

T

Natuur- en scheikunde I

EE

Naam

B

K

T

Centraal examen in

         

2004

2005

2006

2007

NASK1/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

       

NASK1/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

       

NASK1/K/3

Leervaardigheden in het vak natuur- en scheikunde 1

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

NASK1/K/4

Stoffen en materialen in huis

x

x

x

B,K,T

   

B,K,T

NASK1/K/5

Elektrische energie in huis

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

NASK1/K/6

Verbranden en verwarmen

x

x

x

B,K,T

B,K,T

   

NASK1/K/7

Licht en beeld

x

x

x

   

B,K,T

B,K,T

NASK1/K/8

Geluid

x

x

x

 

B,K,T

B,K,T

 

NASK1/K/9

Kracht en veiligheid

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

NASK1/K/10

Bouw van de materie

x

x

x

B,K,T

   

B,K,T

NASK1/K/11

Straling en stralingsbescherming

x

x

x

       

NASK1/K/12

Het weer

x

x

x

       
                 

NASK1/V/1

Veiligheid in het verkeer

   

x

T

T

T

T

NASK1/V/2

Constructies

   

x

T

T

T

T

NASK1/V/3

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

       

NASK1/V/4

Vaardigheden in samenhang

   

x

T

T

T

T

Natuur- en scheikunde II

EE

Naam

T

Centraal examen in

     

2004

2005

2006

2007

NASK2/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

       

NASK2/K/2

Basisvaardigheden

x

       

NASK2/K/3

Leervaardigheden in het vak natuur- en scheikunde II

x

T

T

T

T

NASK2/K/4

Mens en omgeving: gebruik van stoffen

x

       

NASK2/K/5

Mens en omgeving: verbranding

x

 

T

 

T

NASK2/K/6

Mens en omgeving: werken bij practicum en in beroepssituaties

x

       

NASK2/K/7

Water, zuren en basen in en om het huis

x

T

T

T

T

NASK2/K/8

Reinigingsmiddelen en cosmetica

x

       

NASK2/K/9

Chemie en industrie

x

T

 

T

 

NASK2/K/10

Basischemie voor vervolgopleiding en beroep

x

T

T

T

T

NASK2/K/11

Bouw van de materie

x

T

T

T

T

             

NASK2/V/1

Productieprocessen

x

T

T

T

T

NASK2/V/2

Productonderzoek

x

T

T

T

T

NASK2/V/3

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

x

       

NASK2/V/4

Vaardigheden in samenhang

x

T

T

T

T

Biologie

EE

Naam

     

Centraal examen in

         

2004

2005

2006

2007

BI/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

       

BI/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

       

BI/K/3

Leervaardigheden in het vak biologie

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

BI/K/4

Cellen staan aan de basis

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

BI/K/5

Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk

x

x

x

B,K,T

     

BI/K/6

Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend

x

x

x

   

B,K,T

 

BI/K/7

Mensen beïnvloeden hun omgeving

x

x

x

   

B,K,T

 

BI/K/8

Houding, beweging en conditie

x

x

x

B,K,T

   

B,K,T

BI/K/9

Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

BI/K/10

Bescherming

x

x

x

 

B,K,T

   

BI/K/11

Reageren op waarnemingen

x

x

x

 

B,K,T

   

BI/K/12

Van generatie op generatie

x

x

x

     

B,K,T

BI/K/13

Erfelijkheid en evolutie

 

x

x

     

K,T

BI/V/1

Bescherming en antistoffen

   

x

T

T

T

T

BI/V/2

Gedrag bij mens en dier

   

x

T

T

T

T

BI/V/3

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

       

BI/V/4

Vaardigheden in samenhang

   

x

T

T

T

T

Economie

EE

Naam

B

K

T

Centraal examen in

         

2004

2005

2006

2007

EC/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

       

EC/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

       

EC/K/3

Leervaardigheden in het vak economie

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

EC/K/4

Consumptie

x

x

x

B,K,T

   

B,K,T

EC/K/5

Arbeid en productie

x

x

x

 

B,K,T

B,K,T

 

EC/K/6

Overheid en bestuur

x

x

x

 

T*

T*

T*

EC/K/7

Internationale ontwikkelingen

x

x

x

B,K,T

B,K,T

   

EC/K/8

Natuur en milieu

x

x

x

   

B,K,T

B,K,T

                 

EC/V/1

Verrijkingsstof

   

x

T

T

T

T

EC/V/2

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

       

EC/V/3

Vaardigheden in samenhang

   

x

T

T

T

T

* Toegevoegd op grond van de Regeling VO/OK-2004/11657, Gele katern nr 8b van 28 april 2004

Redactie van Het Examenblad, 7 juli 2004.

Aardrijkskunde

EE

Naam

B

K

T

Centraal examen in

         

2004

2005

2006

2007

AK/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

       

AK/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

       

AK/K/3

Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

AK/K/4

Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden

x

x

x

   

B,K,T

B,K,T

AK/K/5

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen

x

x

x

       

AK/K/6

Migratie en de multiculturele samenleving

x

x

x

 

B,K,T

B,K,T

B,K,T

AK/K/7

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen

x

x

x

B,K,T

     

AK/K/8

Internationalisering van de kleding- en schoenenmarkten

x

x

x

       

AK/K/9

Transport en infrastructuur

x

x

x

B,K,T

B,K,T

   
                 

AK/V/1

Vraag en aanbod in de zorgsector

         

T

T

AK/V/2

Beelden van vakantiegebieden

   

x

       

AK/V/3

Vluchtelingen in Nederland

   

x

 

T

T

T

AK/V/4

Omgaan met de natuurlijke hulpbron energie

   

x

T

     

AK/V/5

Internationalisering van de voedselproductie

   

x

       

AK/V/6

Transport in een ontwikkelingsland

   

x

T

T

   

AK/V/7

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

       

AK/V/8

Vaardigheden in samenhang

   

x

T

T

T

T

Geschiedenis en staatsinrichting

Let op: onderstaande tabel is gewijzigd door de volgende regeling:

 

EE

Naam

B

K

T

Centraal examen in

         

2004

2005

2006

2007

GS/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

       

GS/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

       

GS/K/3

Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

GS/K/4

De koloniale relatie Indonesië - Nederland

x

x

x

       

GS/K/5

Staatsinrichting van Nederland

x

x

x

   

B,K,T

B,K,T

GS/K/6

De industriële samenleving in Nederland

x

x

x

 

B,K,T

B,K,T

 

GS/K/7

Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland

x

x

x

B,K,T

     

GS/K/8

Cultureel - mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945

x

x

x

     

B,K,T

GS/K/9

De Koude Oorlog

x

x

x

B,K,T

B,K,T

   
                 

GS/V/1

Het Indonesisch - Nederlands conflict 1945 - 1949

   

x

       

GS/V/2

Nederland en Europa

   

x

   

T

T

GS/V/3

De verhouding mens - milieu

   

x

 

T

T

 

GS/V/4

Ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland

   

x

T

     

GS/V/5

Verzuiling en ontzuiling in Nederland

   

x

     

T

GS/V/6

Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog

   

x

T

T

   

GS/V/7

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

       

GS/V/8

Vaardigheden in samenhang

   

x

T

T

T

T

Maatschappijleer II

EE

Naam

B

K

T

Centraal examen in

         

2004

2005

2006

2007

ML2/K/1

Oriëntatie op leren en werken

x

x

x

       

ML2/K/2

Basisvaardigheden

x

x

x

       

ML2/K/3

Leervaardigheden in het vak maatschappijleer

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

ML2/K/4

Politiek en beleid

x

x

x

B,K,T

B,K,T

B,K,T

B,K,T

ML2/K/5

Mens en werk

x

x

x

       

ML2/K/6

De multiculturele samenleving

x

x

x

 

B,K,T

B,K,T

 

ML2/K/7

Massamedia

x

x

x

B,K,T

     

ML2/K/8

Criminaliteit en rechtsstaat

x

x

x

     

B,K,T

                 

ML2/V/1

Analyse maatschappelijk vraagstuk

   

x

T

T

T

T

ML2/V/2

Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

   

x

       

ML2/V/3

Vaardigheden in samenhang

   

x

T

T

T

T


Deel deze pagina