Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo en havo in 2005, wijziging van het rooster eerste tijdvak in 2004 voor de centrale examens vmbo, vbo en mavo C en D (laatste bezemexamens) en data CKV-2 in 2004 en 2005

kenmerk: CEVO-03-200
datum: 1 juli 2003
gepubliceerd: Gele katern 2003, nr. 10, p. 30 t/m 35

In deze regeling worden de data en tijdstippen vastgesteld voor de centrale examens in het examenjaar 2005.

Opgenomen in deze regeling is verder:

  • bijlage 1 en 2: dagen en tijdstippen centrale examens havo/vwo eerste en tweede tijdvak;
  • bijlage 3: tijdschema afwikkeling examen 2005;
  • bijlage 4: derde tijdvak 2005;
  • bijlage 5: wijziging in het rooster eerste tijdvak 2004 vmbo, vbo en mavo-C en -D;
  • bijlage 6: examendata CKV-2 in 2004 en 2005.

De regeling treedt in werking op 1 augustus 2003. De wijzigingen voor 2004 zijn op deze site verwerkt in het rooster 2004.

Op 28 januari 2004 is het rooster vmbo voor 2005 verschenen.


Besluit

De centrale examencommissie vaststelling opgaven,

Gelet op artikel 39 van het eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Artikel 1

De dagen waarop in 2005 de centrale examens in vwo en havo beginnen zijn:

a. het eerste tijdvak begint op 23 mei.

b. het tweede tijdvak begint op 21 juni

c. het derde tijdvak begint op 15 augustus.

Artikel 2

1. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling.

2. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2 bij deze regeling.

3. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door de staatsexamencommissie

4. Een naam van een vak in bijlage 2 heeft, waar van toepassing, betrekking op deelvakken en hele vakken nieuwe stijl.

Artikel 3

In de regeling CEVO 02-792 (rooster 2004) wordt bijlage 1A vervangen door bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 4

De door de CEVO beschikbaar gestelde toetsen voor het schoolexamen CKV-2 mogen in 2004 en 2005 niet eerder worden afgenomen dan de tijdstippen genoemd in bijlage 6 bij deze regeling.

Artikel 5

Deze regeling wordt bekend gemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2003.

De voorzitter van de CEVO,

drs J.Bouwsma

Toelichting

In 2003 zijn de eerste vmbo examens afgenomen. Besloten is het rooster voor 2005 pas vast te stellen nadat de ervaring van de scholen met het rooster van 2003 is geëvalueerd. Voor vwo en havo is er echter geen reden daarop te wachten, daarom wordt het rooster voor deze vormen van onderwijs op dit moment reeds gepubliceerd. Voor het vmbo kan men er van uit gaan dat het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak ook op maandag 23 mei zal beginnen.

De eerste ervaringen met de examinering van de praktijkexamens zijn al in het rooster van 2004 verwerkt: het cpe in de beeldende vakken dient eerder te beginnen, en de einddatum van alle praktische toetsen kan zonder bezwaar op een later tijdstip worden gesteld. Bovendien zijn de ontwikkelingen met het centraal schriftelijk en praktisch examen (c.s.p.e.) zo snel gegaan, dat het c.s.p.e. al in 2004 kan worden ingeroosterd als alternatief voor c.p.e. + c.s.e.

Bijlage 1 Eerste tijdvak 2005, centrale examens havo en vwo (profielen vwo en havo)

Zie ook de noten onderaan deze tabel.

 

Datum

havo

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

vwo

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

ma 23 mei

09.00-11.30

 

09.00-11.30

 
 

Duits 1,2

- woordenboek

Frans 1,2

- woordenboek

 

13.30-16.00

 

13.30-16.30

 
 

economie 1 en 1,2, Comp

- grafische rekenmachine

scheikunde

- grafische rekenmachine

- BINAS,

di 24 mei

09.00-12.00

 

09.00-12.00

 
 

geschiedenis

 

geschiedenis

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

natuurkunde, Comp

- grafische rekenmachine

- BINAS,

Nederlands

 

wo 25 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

aardrijkskunde, Comp

- BOS-atlas, 51e of 52e druk

Latijn

woordenboek, inclusief grammaticaoverzicht

 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

wiskunde B 1 en 1,2

- grafische rekenmachine

- formulekaart

- roosterpapier in cm2

(alleen wiskunde B1):

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening

wiskunde A 1 en A 1,2

- formulekaart

- grafische rekenmachine

- normaal waarschijnlijkheidspapier

- enkel en dubbel logaritmisch papier

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening en de mathematische statistiek

(zie opmerking onderaan tabel)

do 26 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

 

maatschappijleer

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.00

 
 

biologie, Comp

- BINAS of Biodata

Engels

- woordenboek

vr 27 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

Frans 1,2

-woordenboek

aardrijkskunde

- BOS-atlas, 51e of 52e druk

 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

M & O

- grafische rekenmachine

natuurkunde 1 en 1,2

- grafische rekenmachine

- BINAS,

ma 30 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

muziek

 

filosofie

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

Nederlands

 

economie 1 en 1,2

- grafische rekenmachine

di 31 mei

09.00-12.00

 

09.00-11.30

 
 

filosofie

 

Duits 1,2

- woordenboek

 

13.30-16.00

 

13.30-16.30

 
 

Engels

- woordenboek

wiskunde B1 en 1,2

- grafische rekenmachine

- formulekaart

- roosterpapier in cm2

wo 1 juni

09.00-12.00

 

09.00-11.30

 
 

maatschappijleer

 

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

scheikunde

- grafische rekenmachine

- BINAS,

management en organisatie

- grafische rekenmachine

do 2 juni

09.00-12.00

 

09.00-12.00

 
 

Fries 1 en 1,2

 

Grieks

woordenboek, inclusief grammaticaoverzicht

 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

wiskunde A 1,2

- grafische rekenmachine

- roosterpapier in cm2

- formulekaart

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening

biologie 1,2

- BINAS of Biodata

vr 3 juni

09.00-11.30

 

09.00-11.30/12.00

 
 

Arabisch 1,2, Russisch 1,2, Turks 1,2;

-woordenboek

Arabisch, Russisch, Turks; muziek; /Fries

-woordenboek (Ar, Ru, Tu)

 

13.30-16.00

 

13.30-16.00

 
 

Spaans 1,2

- woordenboek

Spaans

- woordenboek

Comp: van dit examen is er ook een (deels) op de computer af te nemen versie.

Noot: hulpmiddelen Wiskunde A1, A1,2 vwo. De Septembermededeling 2004 stelt:

Bij de centrale examens wiskunde A1 en wiskunde A1,2 hoeft geen normaal waarschijnlijkheidspapier of enkel- en dubbellogaritmisch papier in de examenzaal aanwezig te zijn. Als dit papier bij het examen wiskunde A1 of wiskunde A1,2 nodig is, wordt het als bijlage bij het examen verstrekt. Papier met ruiten van 1 cm bij 1 cm dient wél aanwezig te zijn.

Noot: in januari 2005 zijn met de regeling "Correctie op het rooster voor het centraal examen 2005, en wijziging rooster centraal examen 2006" enkele correcties uitgevoerd. Deze waren in de digitale versie reeds verwerkt.

Redactie Het Examenblad

Bijlage 2 Tweede tijdvak 2005 centrale examens vwo en havo. Toegestane hulpmiddelen: zie bij eerste tijdvak.

datum

havo

vwo

21 juni 9.00

-

-

13.30

Nederlands

Engels

Nederlands

Engels

22 juni

09.00

Duits

geschiedenis

aardrijkskunde

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

Latijn

Grieks

Duits

geschiedenis

aardrijkskunde

22 juni

13.30

Frans

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

m&o

Frans

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

m&o

24 juni

Arabisch

Fries

Spaans

Russisch

Turks

muziek

filosofie

maatschappijleer

Arabisch

Fries

Spaans

Russisch

Turks

muziek

tehatex

filosofie

maatschappijleer

Bijlage 3. Verdere afwikkeling examen 2005

tijdschema

 

activiteit

vwo/havo

inzending deelscores,

 

id, vakken t/m 27 mei

uiterlijk 1 juni

id, vakken t/m 3 juni

uiterlijk 8 juni

   

bekendmaking normen eerste tijdvak (uiterlijk)

do 16 juni, 08.00 uur

aanmelding 2e tijdvak staatsexamencommissie

uiterlijk ma 20 juni

tweede tijdvak school

woensdag 22 juni

(Ne en En 21 juni)

tweede tijdvak staatsexamencommissie

vr 24 juni

inzending deelscores tweede tijdvak

uiterlijk vr 24 juni

bekendmaking normen tweede tijdvak (uiterlijk)

di 28 juni, 19.00 uur

begin zomervakanties

vr 1 juli

De normen en de omzettingstabellen worden op de genoemde tijden op Internet bekend gemaakt. (www.eindexamen.nl). Op hetzelfde tijdstip staan ze ook op www.citogroep.nl. Scholen kunnen een of meer E-mailadressen opgeven waaraan de normen en de omzettingstabellen rechtstreeks worden toegezonden. (zie formulier op www.eindexamen.nl)

De bekendmaking op www.eindexamen.nl geldt als een officiële publicatie: scholen hoeven niet de verzending per post af te wachten: deze verzending is uitsluitend bedoeld als waarborg, voor als het elektronisch mis gaat en voor scholen die geen gebruik van computers willen maken.

De verzending per post betreft alleen de tabellen per schoolsoort met de vastgestelde N-termen.

Bijlage 4. Derde tijdvak

Het derde tijdvak begint op 15 augustus. Datum en plaats van de zitting worden meegedeeld na aanmelding. Daarbij wordt er naar gestreefd het derde tijdvak zo veel mogelijk in de week van 15 augustus af te nemen.

Bijlage 5 Gewijzigd eerste tijdvak 2004 centrale examens vmbo en vbo en mavo C en D (laatste bezemexamens)

Waar geen vakspecifiek hulpmiddel is vermeld is alleen het basispakket hulpmiddelen toegestaan

 

BB (vmbo) (1)

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

KB (1) , GL, TL (vmbo)

C en D (oude stijl)

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

maandag 22 maart

   

start c.p.e. (GL en TL beeldende vakken)

 

maandag 5 april

start c.p.e. en c.s.p.e.

p.m.

start c.i.e. (alleen KB)

p.m.

wo 19 mei

   

09.00-11.00 (4)

 
     

beeldende vakken 2, dans

- (dans) computer

     

13.30-15.30

 
     

Spaans (4)

- woordenboek

ma 24 mei

09.00-10.30

 

09.00-11.00

 
 

beroepsgericht ZW

p.m.

beroepsgericht TN en LN

aardrijkskunde

(beroepsgericht) p.m.

 

11.30-13.00

     
 

beroepsgericht LN/EC

p.m.

   
 

13.30-15.00

 

13.30-15.30

 
 

beroepsgericht TN

p.m.

beroepsgericht ZW en EC

p.m.

di 25 mei

09.00-10.30

 

09.00-11.00

 
 

na/sk 1, Frans

(na/sk) informatiemateriaal

(Frans) computer

geschiedenis

 
 

11.30-13.00

     
 

Nederlands

woordenboek

   
     

13.30-15.30

 
     

Nederlands, (lezen)

 

wo 26 mei

09.00-10.30

 

09.00-11.00

 

(5)

maatschappijleer 2; Duits

(Duits) woordenboek

maatschappijleer (2)

 
 

11.30-13.00

     
 

wiskunde

     
 

13.30-15.00

 

13.30-15.30

 
 

aardrijkskunde

 

biologie

 

do 27 mei

09.00-10.30

 

09.00-11.00 (4)

 

(5)

geschiedenis

 

tehatex o.s., muziek, drama

- (drama) computer

 

11.30-13.00

 

13.30-15.30

 
 

Engels

woordenboek

nask1/natuurkunde

- informatiemateriaal

vr 28 mei

09.00-10.30

 

09.00-11.00

 
 

economie

 

Duits

- woordenboek

 

11.30-13.00

 

13.30-15.30

 
 

biologie

 

wiskunde

- zie voetnoot 2

28 mei

einddatum c.p.e. en c.s.p.e.

einddatum c.i.e. (alleen KB)

di 1 juni

-

 

09.00-11.00

 
     

economie

 
     

13.30-15.30

 
     

Frans

- woordenboek

wo 2 juni

   

09.00-11.00 (4)

 
     

Nederlands, schrijven

 
     

13.30-15.30

 
     

Engels

- woordenboek

do 3 juni

   

09.00-11.00 (4)

 
     

Fries; Arabisch; Turks

- (ar/tu) woordenboek

     

13.30-15.30 (4)

 
     

nask2 / scheikunde

- informatiemateriaal

De wijziging betreft de volgende zaken:

a. Het aanvangstijdstip van het cpe in de beeldende vakken is twee weken vervroegd.

b. In het BB-rooster is het c.s.p.e. toegevoegd, waar scholen in 2004 voor kunnen kiezen

c. De einddatum van c.p.e., c.s.p.e. en c.i.e. is van 18 mei naar 28 mei verplaatst, het einde van het c.s.e. BB.

De data en tijden van het c.s.e. zijn ongewijzigd. Voor de betekenis van de voetnoten wordt verwezen naar de oorspronkelijke regeling.

Bijlage 6. Examendata CKV2 in 2004 en 2005

Data CKV2

2004

 

2005

 
 

datum

tijd

datum

tijd

havo eerste afnamemoment

woensdag 31 maart

9.00 uur

woensdag 6 april

9.00 uur

havo tweede afnamemoment

woensdag 21 april

9.00 uur

woensdag 27 april

9.00 uur

         

vwo eerste afnamemoment

donderdag 1 april

9.00 uur

donderdag 7 april

9.00 uur

vwo tweede afnamemoment

donderdag 22 april

9.00 uur

donderdag 28 april

9.00 uur