Toelating van de grafische rekenmachine bij het centraal examen in de economische vakken vwo en havo

kenmerk: CEVO-03-199
datum: 19 juni 2003
gepubliceerd: Gele katern 2003, nr. 16, p. 23 t/m 25

Met deze regeling wordt het toegestaan om de grafische rekenmachine (GR) te gebruiken op het centraal examen vwo en havo bij de vakken economie 1, economie 1,2 en management en organisatie. Deze toestemming geldt voor het eerst bij het centraal examen van 2004.

Deze regeling is ingetrokken.


De Centrale examencommissie vaststelling opgaven,

Gelet op artikel 39, eerste lid, onderdeel h, van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (Stb.1989, 327) en op artikel 17 van het Staatsexamenbesluit vwo-havo-mavo 2000 (Stb 358);

Besluit

Artikel 1

De Regeling toegestane hulpmiddelen 2003, CEVO-03-248, wordt als volgt gewijzigd:

a. Bijlage 3, vakspecifieke hulpmiddelen vwo en havo wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

b. In bijlage 4, Nadere regels en toelichting specificaties per hulpmiddel, wordt in onderdeel 4.5, Grafische rekenmachine achter 38 G toegevoegd: of 39G.

Artikel 2

Deze regeling wordt met de bijlage bekendgemaakt in het blad Uitleg Gele katern, het officiƫle publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze regeling kan worden aangehaald als: "Regeling toelating Grafische rekenmachine bij het centraal examen in de economische vakken h.a.v.o. en v.w.o."

De voorzitter van de CEVO,

drs. J. Bouwsma.

Toelichting.

1. Toelating GR

In deze regeling wordt toegestaan de grafische rekenmachine (GR) te gebruiken op het centraal examen vwo en havo bij de vakken economie 1, economie 1,2 en management&organisatie. Deze toestemming geldt voor het eerst bij het centraal examen van 2004.

2. Algemene kenmerken van de GR

De grafische rekenmachine dient te zijn van een door de CEVO goedgekeurd merk en type.

Goedgekeurd zijn:

- Casio cfx 9850Gplus

- Hewlett Packard 38G en 39G

- Sharp EL 9600

- Texas Instruments 83 en 83+

Van alle merken zijn ook de lagere typen toegestaan. Wel dient daarbij bedacht te worden dat het mogelijk is dat een lager type in een uitzonderlijk geval onvoldoende capaciteit bij een bepaalde vraag blijkt te hebben.

Noot: bij de economische vakken zal dit vrijwel nooit het geval zijn

Een fabrikant of diens wettige vertegenwoordiger kan een apparaat van een ander merk dan wel ander type voor goedkeuring aan de CEVO voorleggen. De CEVO zal een dergelijk apparaat beoordelen vanuit de gezichtspunten:

Noot: momenteel doorlopen twee typen grafische rekenmachine de goedkeuringsprocedure. In de examenmededeling van september wordt ieder jaar de lijst van goedgekeurde apparaten bekend gemaakt. Als de nu aangeboden apparaten goedgekeurd worden, zullen zij in die lijst worden opgenomen.

* passendheid bij de ontwikkeling in de centrale examens;

* vermijding van een onbedoeld voordeel voor een kandidaat die een dergelijk apparaat gebruikt.

Verder geldt het volgende.

a. Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.

b. Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat.

c. Het is niet nodig dat het geheugen van een grafische rekenmachine wordt gewist voor de aanvang van een zitting van het centraal.

3. De GR bij de economische vakken

De GR wordt bij de economische vakken om praktische redenen toegestaan. Vrijwel alle kandidaten hebben een dergelijk apparaat bij wiskunde nodig en zijn er al aan gewend. Op veel scholen wordt de GR bij het schoolexamen gebruikt en het ligt dan voor de hand de GR ook bij het centraal examen te gebruiken. Nodig is het apparaat bij de economische vakken niet. Het examen kan ook heel goed met een gewone rekenmachine gemaakt worden, en de havo CM-kandidaat die geen GR heeft, hoeft er voor het c.e. niet een aan te schaffen.

Bij het vak Management en organisatie zal het formuleblad bij het examen verstrekt blijven worden.

Bijlage. Vakspecifieke hulpmiddelen havo en vwo, ingangsjaar 2004

Vak

vwo

havo

Latijn, Grieks

woordenboek, inclusief grammaticaoverzicht *

 

moderne vreemde talen

woordenboek * (6.3)

woordenboek * (6.3)

wiskunde A 1,

wiskunde A 1,2

- formulekaart * (4.6)

- grafische rekenmachine * (4.5)

- normaal waarschijnlijkheidspapier

- enkel en dubbel logaritmisch papier

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening en de mathematische statistiek

# een tabel met toevalsgetallen

# een tabel met binomiaalcoƫfficienten

# een tabel van de cumulatieve normale verdeling (standaard-normale verdeling)

# een tabel met cumulatieve binomiale verdelingen P(X = x), met minimaal p = 0,05; 0,10; 0,15..0,50; 1/6 en 1/3; n = 2,3...20, 50, 100 bij n = 50; bovendien nog p = 0,01 bij n = 100 - nomogrammen (niet nodig)

- roosterpapier in cm2

- formulekaart (4.6)

- grafische rekenmachine * (4.5)

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening

- roosterpapier in cm2

wiskunde B1,

wiskunde B1,2

- grafische rekenmachine *

- formulekaart *

- roosterpapier in cm2

- grafische rekenmachine *

- formulekaart *

- roosterpapier in cm2

wiskunde B1

 

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening

natuurkunde 1, natuurkunde 1,2

- grafische rekenmachine *

- een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: BINAS, 4e druk

- grafische rekenmachine*

- een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: BINAS, 4e druk

scheikunde, (havo)

scheikunde 1, (vwo) scheikunde 1,2 (vwo)

- grafische rekenmachine *

- een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: BINAS, 4e druk

- grafische rekenmachine *

- een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: BINAS, 4e druk

biologie (havo)

biologie 1,2 (vwo)

- een door de CEVO goedgekeurd informatieboek:

- Biodata of BINAS 4e druk

- een door de CEVO goedgekeurd informatieboek:

- Biodata* of BINAS, 4e druk

aardrijkskunde

- een door de CEVO goedgekeurde atlas *

- een door de CEVO goedgekeurde atlas *

economie 1,

economie 1,2

- grafische rekenmachine

- grafische rekenmachine

management en organisatie

- grafische rekenmachine

- grafische rekenmachine

CKV2

computer

computer

De getallen tussen haken verwijzen naar de toelichting in onderdeel 4 van bijlage 1 - Nadere regels en toelichting - van de Regeling toegestane hulpmiddelen 2003.

Andere vakken: alleen de in onderdeel 1 van de bijlage bij de Regeling toegestane hulpmiddelen 2003 genoemde hulpmiddelen.

Pijl omhoog