Informatie en communicatietechnologie (ict) in de centrale examens vmbo 2004

kenmerk: CEVO-03-131
datum: 19 juni 2003
gepubliceerd: Gele katern 2003, nr. 15, p. 54 t/m 55

Zoals het in de vmbo-examenprogramma's staat aangegeven, maakt de CEVO in deze voorlichtingspublicatie bekend bij welke centrale examens in het examenjaar 2004 naar verwachting ict-toepassingen worden gebruikt.


Algemeen

In deze mededeling deelt de CEVO mee bij welke centrale examens in het examenjaar 2004 naar verwachting ICT-toepassingen gebruikt worden.

1. De computer is nodig bij

1.1 het cse Frans voor de basisberoepsgerichte leerweg

Evenals in 2003 zal het centraal examen Frans voor de basisberoepsgerichte leerweg de examenvorm kennen die wordt aangeduid als DigiTaaltoets. Een computer is nodig voor de afname van het examen en er is geen papieren versie van de examenopgaven.

1.2 het cse Dans en Drama voor de gemengde en de theoretische leerweg

Voor de vakken Dans en Drama wordt het uitgangsmateriaal voor de centrale examens in het examenjaar 2004 aangeboden op een CD-rom. Er is een computer nodig voor de afname van het examen. De afname zal vergelijkbaar zijn met die van 2003.

1.3 het cpe basisberoepsgerichte en cie kaderberoepsgerichte leerweg

- het cpe in de basisberoepsgerichte leerweg

- de cie voor de kaderberoepsgerichte leerweg

in principe bij alle beroepsgerichte programma's

Voor de beroepsgerichte programma's (afdelingsprogramma's en intrasectorale programma's) in het vmbo, is in het examenjaar 2004 sprake van ICT-toepassingen

- in het centraal praktisch examen voor de basisberoepsgerichte leerweg (cpe BB) en

- in de centrale integratieve eindtoets voor de kaderberoepsgerichte leerweg (cie KB).

Een gedeelte van de eindtermen die in het cpe BB en de cie KB worden getoetst heeft betrekking op ICT.

De CEVO streeft er naar bij de praktische examens voor de beroepsgerichte programma's (cpe BB en cie KB) waar dat zinvol en functioneel is, één of meer opdrachten met de computer te laten uitvoeren.

Het aantal benodigde computers wordt bepaald door het aantal kandidaten dat de school gelijktijdig wil examineren.

Bij de meeste beroepsgerichte programma's werd de computer in 2003 reeds gebruikt bij één of meer onderdelen van het cpe BB en/of de cie KB. Voor 2004 wordt deze lijn voortgezet.

De verwachting is dat de computer bij alle beroepsgerichte programma's gebruikt wordt in het cpe BB 2004 en/of de cie KB 2004.

Alleen verzorging, zorg-en-welzijn-breed en de vakrichtingen in de sector landbouw kenden in 2003 nog geen ICT-opdrachten. Daar komt in 2004 verandering in.

Als de er voor de ICT-opdrachten in de praktische examens van de laatstgenoemde vakken geen alternatief (zonder ICT) is, komen voorbeeldopgaven beschikbaar via http://www.vmbo-examengids.nl .

In de meeste gevallen gaat het daarbij om standaardprogrammatuur, zoals een tekstverwerker en/of een spreadsheet. Andere toepassingsmogelijkheden zijn een beheersautomatiseringssysteem, een CAD-programma, presentatieprogrammatuur en bestaande CD-rom's waarop informatie kan worden gezocht.

De te gebruiken computerprogramma's zijn principe ook in gebruik tijdens de reguliere lessen in het desbetreffende beroepsgerichte programma.

2. Computergebruik is mogelijk bij

2.1 het cse Nederlands voor de gemengde en theoretische leerweg

Bij Nederlands schrijfvaardigheid in de gemengde en theoretische leerweg is in 2004, net als in 2003, de tekstverwerker als hulpmiddel toegestaan. Dat betekent dat scholen ervoor kunnen kiezen het examen met de computer te laten maken en dat scholen er ook voor kunnen kiezen dat (nog) niet te doen. Leerlingen kunnen als de school het examen met de computer mogelijk maakt, aangeven dat ze toch liever met pen en papier werken.

Toelichting

Deze mededeling volgt op een vergelijkbare publicatie over ICT-gebruik bij de centrale vmbo-examens van 2003 (Uitleg, Gele katern nr. 5/6 van 21 februari 2001).

De inhoudelijke publicatie over de ICT-toepassingen in het examenjaar 2003 heeft middels de Septembermededeling van de CEVO plaatsgevonden (Uitleg Gele katern nr. 23 van 2 oktober 2002). Voor het examenjaar 2004 is dit niet anders: de Septembermedeling bevat de definitieve informatie.

In de centrale examens voor het vmbo die in deze mededeling niet worden genoemd, wordt in het examenjaar 2004 geen gebruik gemaakt van toepassingen van ICT of kunnen deze worden vermeden.

Wel kan het voorkomen dat in de schriftelijke examens vragen gesteld worden over het gebruik van de computer. Maar dit kan uiteraard alleen maar als deze vragen vallen binnen de leerstof die voor het desbetreffende centraal schriftelijke examen is aangewezen.

Los van het bovenstaande vinden experimenten plaats met computerexamens, waaraan een beperkt aantal scholen deelneemt. De website http://www.cevo.nl bevat informatie over deze experimentele beeldschermexamens.

De voorzitter van de CEVO, drs. J. Bouwsma