Regeling profielen 2003

kenmerk: VO/BOB-2003/16475
datum: 28 mei 2003
gepubliceerd: Gele katern 2003, nr. 13, p. 15 t/m 17

Deze regeling bevat maatregelen die zijn bedoeld om al per 1 augustus 2003 scholen een grotere keuzevrijheid te geven in de tweede fase havo/vwo en om de belasting van leraren en scholen te verminderen. Zij zijn een reactie op wensen die scholen, leraren en leerlingen naar voren hebben gebracht.

De regeling treedt in werking op 1 augustus 2003. Scholen kunnen bepalen met ingang van welke datum de aanpassingen plaatsvinden. Deze datum kan voor de verschillende onderdelen en groepen leerlingen verschillen en de toepassing kan ook plaatsvinden met terugwerkende kracht.


Besluit

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

artikel VI, onderdeel F, van de Wet van 2 juli 1997, Stb. 322 (profielen voortgezet onderwijs);

Besluit:

Artikel 1. Verlenging verlichtingsmaatregelen

De verlichtingsmaatregelen profielen, vastgelegd in artikel 3, eerste lid, van de Regeling profielen 2000 (Uitleg OCenW-Regelingen van 29 maart 2000, nr.9) en in de artikelen 2 en 3 van de Regeling aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo (Uitleg OCenW-Regelingen van 25 juli 2001, nr. 18a deel 2) blijven van toepassing.

Artikel 2. Vergroting programmavrijheid

De bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs vastgestelde inrichtings- en examenvoorschriften profielen vwo/havo worden aangepast en er wordt van afgeweken volgens de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003, met dien verstande dat de school ten aanzien van de toepassing van artikel 2 kan bepalen met ingang van welke datum deze plaatsvindt. Deze datum kan voor de verschillende onderdelen en groepen leerlingen verschillen en de toepassing kan ook plaatsvinden met terugwerkende kracht.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling profielen 2003.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

(Maria J.A. van der Hoeven)

Toelichting

Deze regeling bevat maatregelen die zijn bedoeld om al per 1 augustus 2003 scholen een grotere keuzevrijheid te geven in de tweede fase havo/vwo en om de belasting van leraren en scholen te verminderen. Zij zijn een reactie op wensen die scholen, leraren en leerlingen naar voren hebben gebracht.

In paragraaf 1.1 van de notitie 'Continuïteit en vernieuwing in de tweede fase havo/vwo' (Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28000 VIII, nr.98) is het voorstel opgenomen om, in overleg met het onderwijsveld, te bezien welke 'kleine aanpassingen met grote evidentie' al per 1 augustus 2003 in werking zouden kunnen treden. Dit dus vooruitlopend op meer structurele aanpassingen van de profielstructuur. Over deze maatregelen per 1 augustus 2003 is in eerste instantie overleg gevoerd met de organisaties vertegenwoordigd in de Overleggroep tweede fase havo/vwo. Vervolgens zijn de voorstellen voor commentaar voorgelegd aan de afzonderlijke vakinhoudelijke lerarenverenigingen. Het geheel van voorstellen en commentaren is beoordeeld vanuit het uitgangspunt praktische oplossingen aan te dragen voor concrete zich voordoende problemen. De praktische oplossingen moeten leiden tot een vermindering van de belasting voor scholen/leraren en waar mogelijk tot grotere keuzevrijheid voor scholen en leraren.

De verlichtingsmaatregelen die van toepassing blijven (artikel 1) zoals gepubliceerd in de Regeling profielen 2000 betreffen zowel de permanente aanpassingen als de tijdelijke afwijkingen.

De volgende maatregelen (artikel 2) leiden tot een vermindering van (belastende) inhoudelijke voorschriften voor de scholen:

- het laten vervallen van de verplichting om zgn. handelingsdelen in het programma op te nemen;

- de mogelijkheid om stof van het centraal examen ook in het schoolexamen op te nemen (dat maakt een betere planning mogelijk).

De bovengenoemde maatregelen leiden ook tot vergroting van de keuzemogelijkheden voor scholen. Dat geldt ook voor de (overige) maatregelen op het gebied van de klassieke culturele vorming en die op het gebied van culturele en kunstzinnige vorming 2,3. De keuzemogelijkheid voor het vak ckv 2,3 vermijdt, dat voor sommige leerlingen die voor het overige geschikt zijn voor het profiel cultuur en maatschappij dit profiel toch niet haalbaar is.

De school kiest er zelf voor wanneer en voor welke groepen leerlingen de maatregelen worden toegepast (artikel4). Het programma van toetsing en afsluiting mag zonodig in verband daarmee tussentijds worden aangepast. De terugwerkende kracht is vanzelfsprekend beperkt tot de leerlingen die zich nog voorbereiden op het examen.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

(Maria J.A. van der Hoeven)

Bijlage

Profielwerkstuk

Als de school ondanks de verlichtingsmaatregelen er voor kiest, dat het profielwerkstuk op twee vakken betrekking heeft, kan dit een vak uit het profieldeel zijn en een ander vak.

Moderne vreemde talen

De verplichting om in het schoolexamen handelingsdelen op te nemen voor leesvaardigheid, luistervaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid vervalt.

Klassieke talen en klassieke culturele vorming

- Bij de klassieke talen wordt toegestaan, stof voor het centraal examen tevens op te nemen in het schoolexamen.

- Voor de leerling van het atheneum wordt toegestaan, dat culturele en kunstzinnige vorming1 (ckv1) wordt vervangen door klassieke culturele vorming (kcv) (de school beslist over deze keuzemogelijkheid).

- Bij kcv wordt het in de eindtermen 1 en 2 opgenomen voorschrift omtrent de vier cultuurdomeinen waarop kcv betrekking heeft, vervangen door het voorschrift dat de school tenminste vier domeinen kiest uit vijf. De vijf domeinen zijn de bestaande vier plus filosofie.

- Bij kcv vervalt de verplichting om in het schoolexamen handelingsdelen op te nemen. Als de school er wel voor kiest, vervalt de verplichting dat de leerling over de uitvoering van het handelingsdeel een notitie schrijft.

Aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, filosofie

Toegestaan wordt, stof voor het centraal examen tevens op te nemen in het schoolexamen.

Ckv 2,3

- De school die heeft gekozen voor de invoering van ckv 2,3 mag alsnog kiezen voor het zogenaamde overgangsprofiel cultuur en maatschappij, met ckv 2,3 daarin opgenomen als keuzevak. Ckv 2,3 is dan dus niet meer voor alle leerlingen van het profiel verplicht, maar is een keuzevak in dat profiel. Als zodanig neemt ckv 2,3 in het overgangsprofiel dan de plaats in van een van de vakken muziek, tekenen, handvaardigheidI (handenarbeid), handvaardigheidII (textiele werkvormen).

- Bij ckv 3 beeldende vormgeving mag de school zelf kiezen of de inhoud betrekking heeft op één of op meerdere beeldende disciplines.

Lichamelijke opvoeding 2

De verplichting om in het schoolexamen een handelingsdeel op te nemen vervalt. Als de school er wel voor kiest, vervalt de verplichting dat de leerling over de uitvoering van het handelingsdeel een notitie schrijft.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

(Maria J.A. van der Hoeven)