Regeling toegestane hulpmiddelen 2003

kenmerk: CEVO-03-248
datum: 9 april 2003
gepubliceerd: Gele katern 2003, nr. 12, p. 32 t/m 38

In deze regeling worden voor het vmbo de tot nu toe verspreide mededelingen over de hulpmiddelen die toegestaan zijn bij het centrale examen bij elkaar gebracht. Bovendien wordt voor de beroepsgerichte vakken geformaliseerd wat al eerder was meegedeeld. Voor het vwo en havo betreft deze regeling alleen de examens nieuwe stijl. Voor de examens oude stijl blijft de regeling van 2000 van kracht. De regeling treedt 1 mei 2003 in werking.

Op 19 juni 2003 is in verband met de regeling Toelating van de grafische rekenmachine bij het centraal examen in de economische vakken vwo en havo (CEVO-03-199) bijlage 1 met vakspecifieke hulpmiddelen havo vwo gewijzigd.


De Centrale examencommissie vaststelling opgaven,

Gelet op artikel 39, eerste lid, onderdeel h, van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (Stb.1989, 327) en op artikel 17 van het Staatsexamenbesluit vwo-havo-mavo 2000 (Stb. 358);

Besluit

Artikel 1

Bij de centrale examens zijn de hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in de bijlage bij deze regeling, onderdelen 1 tot en met 3, daarbij begrepen onderdeel 4, Nadere regels en toelichting per hulpmiddel.

Artikel 2

De CEVO publiceert ieder jaar in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een lijst van de toegestane informatieboeken voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie, van de toegestane atlassen voor het vak aardrijkskunde, van de toegestane merken en typen grafische rekenmachine en van de toegestane informatieboeken in de afdeling Landbouw van het vmbo.

Artikel 3

Op 30 april 2003 worden de volgende regelingen en bekendmakingen ingetrokken:

 • a. 
  CEVO-93-478, van 24 november 1993, Uitleg Gele katern nr 29 van 1 december 1993 (informatiemateriaal natuurkunde mavo en vbo)
 • b. 
  CEVO 98-257 van 3 april 1998, Uitleg Gele katern nr 12a van 29 april 1998, voor wat betreft bijlage 2, formulekaart wiskunde havo/vwo
 • c. 
  CEVO-00-267 van 13 maart 2000, Uitleg Gele katern nr 8 van 22 maart 2000; (Regeling toegestane hulpmiddelen)
 • d. 
  CEVO-00-880 van 6 juli 2000, Uitleg Gele katern nr 18b van 26 juli 2000 (woordenboek moderne vreemde talen)
 • e. 
  CEVO-01-487 van 25 juni 2001 Gele katern 2001, nr. 18, p. 45 (toelating 52e druk Bos-atlas)
 • f. 
  CEVO-01-863 van 20 augustus 2001, Uitleg Gele katern nr 21 van 19 september 2001 (gebruik van de computer bij het centraal examen Nederlands)
 • g. 
  CEVO-02-399 van 12 april 2002, Uitleg Gele katern nr 11 van 24 april 2002, (Regeling hulpmiddelen algemene vakken vmbo)
 • h. 
  CEVO-02-869 van 26 juni 2002, Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002 (plantenboek landbouw)
 • i. 
  CEVO-02-1170, van 19 september 2002. Uitleg gele katern nr 23 van 2 oktober 2002 (Nederlands vmbo)

Artikel 4

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten de krachtens de regeling van de CEVO van 12 december 1997 (Uitleg Gele katern nr 1 van 14 januari 1998) vastgestelde besluiten op deze regeling.

Artikel 5

 • 1. 
  Deze regeling wordt met bijlage 1 bekendgemaakt in het blad Uitleg Gele katern, het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
 • 2. 
  De bijlagen 2, 3, 4 en 5 worden bekend gemaakt op Het Examenblad.
 • 3. 
  Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2003.
 • 4. 
  In afwijking van artikel 3, onderdeel c, en van het tweede lid, worden de onderdelen 3 en 5 van de bijlage bij de Regeling toegestane hulpmiddelen ingetrokken op 1 september 2003 voor zover het betreft havo oude stijl en op 1 september 2004 voor zover het betreft vwo oude stijl.
 • 5. 
  In afwijking van artikel 3, onderdeel c, blijft bijlage 2 van de regeling CEVO 98/257 van 9 april 1998, Uitleg Gele katern nr 12a van 29 april 1998, in werking (formulekaart wiskunde havo/vwo)

Artikel 6

Deze regeling kan worden aangehaald als: "Regeling toegestane hulpmiddelen 2003"

De voorzitter van de CEVO,

drs. J. Bouwsma.

Toelichting

In deze regeling worden voor het vmbo de tot nu toe verspreide mededelingen bij elkaar gebracht en wordt bovendien voor de beroepsgerichte vakken geformaliseerd wat al eerder was meegedeeld.

Voor het vwo en havo betreft deze regeling alleen de examens nieuwe stijl. Voor de examens oude stijl blijft de regeling van 2000 van kracht.

Bijlage 1 bij de Regeling toegestane hulpmiddelen.

Hulpmiddelen waarvoor onderdeel 4 - Nadere regels en toelichting - van toepassing is, zijn in de onderdelen 1 tot en met 3 gemarkeerd met *

Basispakket hulpmiddelen

Bij het centraal examen zijn bij ieder vak toegestaan:

 • schrijfmaterialen, inclusief millimeterpapier
 • tekenpotlood
 • blauw en rood kleurpotlood
 • liniaal met millimeterverdeling
 • passer
 • geometrische driehoek
 • vlakgum
 • elektronisch rekenapparaat * (4.1)

Vakspecifieke hulpmiddelen centraal examen mavo en vbo C en D (bezemexamens 2003 en 2004)

Nederlands

woordenboek

Nederlands, schrijfvaardigheid

computer

moderne vreemde talen

woordenboek

Engels, D-programma

woordenboek Nederlands-Engels

natuurkunde

door de CEVO goedgekeurd informatiemateriaal * (4.7)

scheikunde

door de CEVO goedgekeurd informatiemateriaal * (4.7)

wiskunde

in plaats van een geometrische driehoek is een windroos toegestaan

andere vakken

alleen de in onderdeel 1. van deze bijlage genoemde hulpmiddelen.

2a. Vakspecifieke hulpmiddelen centraal examen algemene vakken vmbo

vak

leerweg

hulpmiddel

Nederlands

alle

woordenboek* (4.2)

Nederlands

GL en TL

bij het onderdeel schrijfvaardigheid: computer; formulier gedocumenteerd schrijven* (4.2a)

moderne vreemde talen

alle

woordenboek* (4.3)

Engels

GL/TL

een woordenboek Nederlands-Engels * 4.3

Frans, Duits

BB

computer * 4,10c

wiskunde

alle

een windroos i.p.v. een geometrische driehoek

na/sk 1

alle

door de CEVO goedgekeurd informatiemateriaal * 4.7

na/sk 2

GL, TL

door de CEVO goedgekeurd informatiemateriaal * 4.7

dans, drama

GL, TL

computer * 4.10.d

2b . Vakspecifieke hulpmiddelen centraal schriftelijk examen beroepsgerichte programma's vmbo

programma

leerweg

hulpmiddel

Elektrotechniek

BB, KB en GL

formulelijst *(4.11)

Metalektro

BB, KB en GL

formulelijst *(4.11)

Instalektro

BB, KB en GL

formulelijst *(4.11)

Transport en logistiek

BB en KB

wegenkaart van Nederland *(4.12)

Voertuigentechniek

BB, KB, GL

symbolenboekje *(4.13)

Landbouw, plantenteelt

BB, KB, GL

plantenboek *(4.14)

id, groene ruimte

BB, KB, GL

plantenboek *(4.14)

id, bloembinden en -schikken

BB, KB, GL

plantenboek *(4.14)

BB: basisberoepsgerichte leerweg

KB: kaderberoepsgerichte leerweg

GL: gemengde leerweg

TL: theoretische leerweg

De informatie over de benodigde materialen, grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de centraal praktische examens BB en de centrale integratieve eindtoets KB wordt elk jaar rechtstreeks aan de scholen gezonden die deze examens afnemen.

Vakspecifieke hulpmiddelen havo en vwo

Vak

vwo

havo

Latijn, Grieks

woordenboek, inclusief grammaticaoverzicht * (4.4)

 

moderne vreemde talen

woordenboek * (4.3)

woordenboek * (4.3)

wiskunde A 1,

wiskunde A 1,2

 • formulekaart * (4.6)
 • grafische rekenmachine * (4.5)
 • normaal waarschijnlijkheidspapier
 • enkel en dubbel logaritmisch papier
 • tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening en de mathematische statistiek

# een tabel met toevalsgetallen

# een tabel met binomiaalcoëfficienten

# een tabel van de cumulatieve normale verdeling (standaard-normale verdeling)

# een tabel met cumulatieve binomiale verdelingen P(X = x), met minimaal p = 0,05; 0,10; 0,15..0,50; 1/6 en 1/3; n = 2,3...20, 50, 100 bij n = 50; bovendien nog p = 0,01 bij n = 100

 • nomogrammen (niet nodig)
 • roosterpapier in cm2
 • formulekaart (4.6)
 • grafische rekenmachine * (4.5)
 • tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening
 • roosterpapier in cm2

wiskunde B1,

wiskunde B1,2

 • grafische rekenmachine * (4.5)
 • formulekaart * (4.6)
 • roosterpapier in cm2
 • grafische rekenmachine * (4.5)
 • formulekaart * (4.6)
 • roosterpapier in cm2

wiskunde B1

 
 • tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening

natuurkunde 1, natuurkunde 1,2

 • grafische rekenmachine * (4.5)
 • een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: BINAS 4e druk
 • grafische rekenmachine* (4.5)
 • een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: BINAS, 4e druk

scheikunde, (havo)

scheikunde 1, (vwo) scheikunde 1,2 (vwo)

 • grafische rekenmachine * (4.5)
 • een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: BINAS, 4e druk
 • grafische rekenmachine * (4.5)
 • een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: BINAS, 4e druk

biologie (havo)

biologie 1,2 (vwo)

 • een door de CEVO goedgekeurd informatieboek:
 • Biodata of
 • BINAS 4e druk
 • een door de CEVO goedgekeurd informatieboek: Biodata* of BINAS 4e druk

aardrijkskunde

 • een door de CEVO goedgekeurde atlas * (4.8)
 • een door de CEVO goedgekeurde atlas * (4.8)

economie 1,

economie 1,2

 • - 
  grafische rekenmachine
 • - 
  grafische rekenmachine

management en organisatie

 • - 
  grafische rekenmachine
 • - 
  grafische rekenmachine

CKV2

computer

computer

Andere vakken: alleen de in onderdeel 1. van deze bijlage genoemde hulpmiddelen

Door de redactie van Het Examenblad toegevoegd overeenkomstig de regeling: Toelating van de grafische rekenmachine bij het centraal examen in de economische vakken havo en vwo (CEVO-03-199).

Redactie Het Examenblad, 19 juni 2003.

Nadere regels en toelichting specificaties per hulpmiddel

4.1 Het elektronisch rekenapparaat

De in het basispakket vermelde elektronische rekenapparaten dienen minimaal de volgende mogelijkheden te hebben

 
 

vmbo

havo

vwo

De grondbewerkingen +, -, x, :

x

x

x

Een aparte toets voor (

x

x

x

Toetsen voor xy, x2 en 1/x

x

x

x

Toetsen voor sin, cos, tan in graden en hun inversen

x

x

x

Toetsen voor sin, cos, tan in radialen en hun inversen

 

x

x

Een toets voor 10log

 

x

x

Een toets voor ln

 

x

x

Een toets voor ex

   

x

Niet toegestaan is het gebruik van apparaten die:

 • a. 
  op het lichtnet aangesloten moeten worden
 • b. 
  tijdens het examen opgeladen moeten worden
 • c. 
  geluidsoverlast bezorgen
 • d. 
  zijn voorzien van een schrijfrol, alarminstallatie, dan wel zend- en/of ontvangstmogelijkheden
 • e. 
  alfanumeriek zijn
 • f. 
  grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster

4.2 Woordenboek Nederlands

In het vmbo is het gebruik van een eendelig eentalig woordenboek Nederlands bij alle leerwegen toegestaan.

4.2a Formulier gedocumenteerd schrijven Nederlands GL en TL

In het examen schrijfvaardigheid gaan een of meer opdrachten over het door de kandidaat gemaakte sectorwerkstuk. De gegevens van het sectorwerkstuk heeft de kandidaat vooraf vastgelegd in een formulier gedocumenteerd schrijven. Dit ingevulde formulier mag de kandidaat meenemen naar het examen. Het is niet toegestaan dit formulier in digitale vorm tijdens het examen te gebruiken. Ook het sectorwerkstuk zelf mag niet tijdens het examen aanwezig zijn, noch op papier, noch digitaal.

Een model van het formulier is opgenomen in bijlage 3

4.3. Woordenboek mvt

Toegestaan is een eendelig woordenboek vreemde taal-Nederlands of eentalig vreemde taal of een woordenlijst vreemde taal-Nederlands. De aanwezigheid van een afdeling Nederlands-vreemde taal, een opzoekgrammatica of soortgelijke bijlage in datzelfde deel is geen belemmering. Niet toegestaan is een elektronisch woordenboek.

Het toestaan van het woordenboek zal niet van invloed zijn op de annotaties bij de examenteksten.

Bij het centraal examen Engels in de gemengde en in de theoretische leerweg is bovendien een woordenboek Nederlands-Engels toegestaan. Dat kan een onderdeel zijn van een woordenboek met afdelingen Nederlands-Engels en Engels-Nederlands, of een afzonderlijke deel naast het eendelige woordenboek (Engels-Nederlands) zoals dat bij alle moderne vreemde talen is toegestaan. Het woordenboek Nederlands-Engels is toegestaan met het oog op het onderdeel Schrijfvaardigheid. Deze toestemming betreft de gehele zittingsduur: het is dus niet zo dat de kandidaat het woordenboek Nederlands-Engels alleen bij het maken van Schrijfopdrachten mag gebruiken.

4.4. Woordenboek klassieke talen.

In of naast het woordenboek is ook een grammaticaoverzicht toegestaan.

Niet toegestaan is een woordenboek dat specifiek is toegesneden op een auteur aan wiens werk de vertaalopgave ontleend is.

4.5 De grafische rekenmachine (GR).

De grafische rekenmachine dient te zijn van een door de CEVO goedgekeurd merk en type.

Goedgekeurd zijn:

 • Casio cfx 9850Gplus
 • Hewlett Packard 38G of 39G *
 • Sharp EL 9600
 • Texas Instruments 83 en 83+
 • toegevoegd door de redactie van Het Examenblad, overeenkomstig de septembermededeling <!-- n.a.v. mail MMe 19 mei 2003 -->

Van alle merken zijn ook lagere typen toegestaan. Wel dient daarbij bedacht te worden dat het mogelijk is dat een lager type in een uitzonderlijk geval onvoldoende capaciteit bij een bepaalde vraag blijkt te hebben.

Een fabrikant of diens wettige vertegenwoordiger kan een apparaat van een ander merk dan wel ander type voor goedkeuring aan de CEVO voorleggen. De CEVO zal een dergelijk apparaat beoordelen vanuit de gezichtspunten:

 • passendheid bij de ontwikkeling in de centrale examens;
 • vermijding van een onbedoeld voordeel voor een kandidaat die een dergelijk apparaat gebruikt.

Verder geldt het volgende.

 • a. 
  Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.
 • b. 
  Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat.
 • c. 
  Het is niet nodig dat het geheugen van een grafische rekenmachine wordt gewist voor de aanvang van een zitting van het centraal.

Als een school een slechtziende kandidaat heeft die noodzakelijke waarnemingen in het afleesvenster niet kan uitvoeren, kan de directeur een maatregel nemen om bij de afname van het examen met deze handicap rekening te houden. Hij deelt deze maatregel mee aan de inspectie.

4.6. Formulekaart wiskunde

Bij de examens nieuwe stijl is een door de CEVO goedgekeurde formulekaart toegestaan. Daarvan is ook iedere deelverzameling toegestaan. Bij deze regeling is een bijlage gevoegd (bijlage 2), die in hoofdzaak gelijk is aan de vorige in 1998 gepubliceerde kaart. Op voorstel van de Nederlandse vereniging van wiskundeleraren zijn in deze kaart enkele kleine aanpassingen en verbeteringen aangebracht. De uitgave WISFORTA blijft toegestaan.

4.7. Informatiemateriaal na/sk vmbo

Bij het centraal examen na/sk 1 in alle leerwegen en na/sk 2 in de gemengde en theoretische leerweg heeft de kandidaat op het centraal examen informatiemateriaal nodig. Goedgekeurd als informatiemateriaal voor de basisberoepsgerichte leerweg is:

 • Binas vmbo basis, informatieboek Na/Sk1, (ISBN 90.01.89.37.91)

Voor de andere leerwegen is goedgekeurd:

 • Binas vmbo kgt, informatieboek voor NaSk 1 en NaSk 2 (ISBN 90.01.89.37.83)

Deze goedkeuring geldt ook voor de bezemexamens natuurkunde en scheikunde mavo en vbo C en D in 2003 en 2004. Het gebruik van het informatiemateriaal, bekendgemaakt in Uitleg OenW-Regelingen nr 29 van 1 december 1993 en daarmee van het examenkatern van "Basisbinas" is in 2003 en 2004 niet meer toegestaan.

In de Binas uitgaven voor het vmbo staan enkele fouten. Voor zover deze voor het centraal examen van belang kunnen zijn, staan die vermeld in bijlage 5. Het is toegestaan deze fouten in Binas vmbo te verbeteren.

4.8. Atlas

 • In vwo en havo is de 51e of de 52e druk van de Grote Bos-atlas toegestaan.
 • In het vmbo is een atlas niet toegestaan.

In de eerste drie oplagen van de 51e druk waren De Basisstatistiek en Het Extra Materiaal voor de tweede fase losse katernen, vanaf de vierde oplage zijn deze twee losse katernen in de atlas ingenaaid. Deze aanvullende katernen zijn op het examen evenzeer nodig als de atlas. De 51e druk is toegestaan tot en met het centraal examen van 2007.

Indien een school een kleurenblinde kandidaat voor het vak aardrijkskunde heeft, kan de directeur een maatregel nemen om bij de afname van het examen met deze handicap rekening te houden. Hij deelt deze maatregel mee aan de inspectie.

4.9.a Computer bij Nederlands

Bij het onderdeel schrijfvaardigheid mag de leerling het examen op een computer maken. Iedere computer met een tekstverwerkingsprogramma is geoorloofd. Spelling- en grammaticacontrole hoeven niet te worden uitgezet.

4.10.c Computer bij Frans en Duits BB

In het basisberoepsgerichte leerweg is voor het centraal examen Frans een computer nodig. Voor Frans komt er geen papieren versie van het examen.

Bij Duits basisberoepsgerichte leerweg zal aan een aantal scholen een keuzemogelijkheid worden geboden tussen een papieren versie van het examen en de computerversie.

De systeemeisen voor deze examens zullen aan de betreffende scholen rechtstreeks worden meegedeeld.

4.10.d Computer bij dans en drama

Voor het examen Dans en het examen Drama in de gemengde en theoretische leerweg is een computer nodig die minimaal aan de volgende specificaties voldoet:

 • Processor: Pentium II 450 MHz
 • Geheugen: 64 Mb
 • Videokaart:
 • resolutie: 800x600 pixels, 1024x768 aanbevolen kleuren: 24-bits (RGB) geheugen: 16 Mb
 • Geluidskaart: stereo, 16-bits, 44 kHz, met koptelefoonaansluiting.

Bij afnemen vanaf harde schijf: 720 Mb vrije schijfruimte.

Bij afnemen vanaf cd-rom: 40x of hoger.

Men zie ook de handleiding voor de systeembeheerder voor nadere informatie over de technische kanten van de examenafname.

4.11 Formulelijst bij Elektrotechniek, Metalektro en Instalektro

De formulelijst was gevoegd bij de eerste zending praktische examens beroepsgericht van eind januari / begin februari 2003. De formulelijst, die voor de drie beroepsgerichte vakken hetzelfde is en nodig is bij het CSE BB/KB en GL, kan ook worden gedownload van www.eindexamen.nl en www.vmbo-examengids.nl.

4.12 Wegenkaart bij Transport en logistiek

De gebruikelijke wegenkaart is nodig bij het cse BB en KB. De specificaties zijn genoemd in de aanbiedingbrief van de Citogroep bij de eerste zending praktische examens. Deze aanbiedingsbrief is ook te downloaden van www.vmbo-examengids.nl

4.13 Symbolenboekje bij voertuigentechniek

Net zoals bij de examens van het voormalige Examenbureau VBO is het gebruik van een symbolenboekje toegestaan bij het cse BB, KB en GL.Dat mag een willekeurig symbolenboekje zijn, zoals dat op school gebruikelijk is.

4.14 Plantenboek bij de vakrichtingen bloembinden en –schikken, groene ruimte en plantenteelt van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving

Als hulpmiddel bij het CSE BB, KB en GL in de vakrichtingen bloembinden en –schikken, groene ruimte en plantenteelt is toegestaan Opzoekboek Groen (uitg.: Ontwikkelcentrum, Ede, artikelcode 21062).

Bij de examens van 2003 wordt een bijlage met informatiemateriaal aangeleverd waarmee deze examens gemaakt kunnen worden. Het Opzoekboek Groen is dus bij de examens 2003 niet nodig.

Instituten, zoals educatieve uitgeverijen, kunnen een plantenboek ontwikkelen, dat door vmbo-groen scholen gebruikt wordt tijdens de lessen. Het is dan wenselijk dat de leerlingen hetzelfde plantenboek ook mogen raadplegen bij het centrale examen.

Omschreven is aan welke criteria informatiemateriaal moet voldoen, wil het door de CEVO worden erkend als toegestaan plantenboek.

Een instituut dat een plantenboek ontwikkeld heeft dat naar zijn mening aan de gestelde criteria voldoet, kan de CEVO verzoeken om goedkeuring als toegestaan hulpmiddel bij de centrale examens

bloembinden en –schikken, groene ruimte en plantenteelt vanaf het examenjaar 2004.

Een schriftelijk verzoek van die strekking kan, uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het examen waar het verzoek betrekking op heeft worden gestuurd aan:

de CEVO , t.a.v. de secretaris

postbus 8128

3503 RC Utrecht

De voorzitter van de CEVO,

drs J. Bouwsma.

Bijlage 2 Formulekaart wiskunde vwo en havo

Bijlage 3 Formulier gedocumenteerd schrijven

NAAM:

EXAMENNUMMER:

Formulier gedocumenteerd schrijven

Je hebt dit formulier nodig om je eindexamen Nederlands te maken.

Bespreek op tijd met je docent Nederlands of je dit formulier goed hebt ingevuld.

 

Onderwerp/onderzoeksvraag

1a.

Wat is het onderwerp van je sectorwerkstuk?

1b.

Als je nu terugkijkt, vind je dat je een goed onderwerp hebt gekozen voor het sectorwerkstuk? Leg je antwoord uit.

2.

Wat is je onderzoeksvraag?

3a.

Wat zijn je deelvragen?

3b.

Welke deelvraag vond je het best? Leg uit.

 

Antwoorden/conclusies

4.

Welke antwoorden heeft je onderzoeksvraag opgeleverd?

 

Bronnen

5a.

Welke bronnen heb je gebruikt? Vermeld al je bronnen op bijgevoegde bronnenlijst. Weet je een van de gegevens niet, zet dan een vraagteken.

5b.

Bekijk je bronnenlijst. Aan welke informatiebron heb je het meest gehad?

 

Samenwerking

6a.

Leg uit waarom je wel of niet met iemand hebt samengewerkt.

6b.

Wat is je goed bevallen aan het samenwerken of aan het alleen werken?

6c.

Wat is je niet goed bevallen aan het samenwerken of aan het alleen werken?

 

Plan van aanpak

7.

Het plan van aanpak bestaat uit een aantal stappen. Leg hieronder bij elke stap uit wat jij hebt gedaan.

 • 1. 
  oriëntatie
 • 2. 
  uitwerking
 • 3. 
  conclusie
 • 4. 
  presentatie
 • 5. 
  evaluatie
 

Logboek

8.

Vertel hoe jij je logboek hebt gebruikt en in hoeverre het logboek je heeft geholpen bij de planning.

 

Presentatie

9a.

Welke presentatievorm heb je gekozen? (tentoonstelling, mondeling verslag, videopresentatie, digitale presentatie, posterpresentatie....)

9b.

Vertel wat goed ging bij de voorbereiding en de uitvoering van je presentatie.

9c.

Vertel wat niet goed ging bij de voorbereiding en de uitvoering van je presentatie.

9d.

Wat voor reacties heb je (van leerlingen, van docenten, van anderen) op je presentatie gekregen?

 

Oriëntatie op leren en werken

10.

Welk belang heeft je sectorwerkstuk voor je toekomstige studie en beroep?

BRONNENLIJST BIJ HET SECTORWERKSTUK

 
 

Soort bron

Overige gegevens

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

TOELICHTING

Bij Soort bron kun je bijvoorbeeld invullen: boek, artikel, interview, enquête, website.

Het is belangrijk dat je de bronnenlijst zo volledig mogelijk invult. Bijvoorbeeld:

bij een interview vermeld je de naam en het beroep van de geïnterviewde;

bij een enquête vermeld je de hoeveelheid afgenomen enquêtes en de doelgroep;

bij een boek vermeld je de auteur en de titel;

bij een artikel vermeld je de auteur, de titel van het artikel en de naam van het tijdschrift waaruit je het artikel hebt gehaald.

Handleiding bij het formulier gedocumenteerd schrijven

De leerlingen dienen het formulier gedocumenteerd schrijven voorafgaand aan het CSE schrijfvaardigheid Nederlands GL/TL in te vullen. Tijdens de examenzitting hebben zij het formulier tot hun beschikking. Het is niet toegestaan om andere materialen die behoren bij het sectorwerkstuk mee te nemen. Het is een leerling altijd toegestaan om andere en/of uitgebreidere informatie in de schrijfopdracht te verwerken dan die op het formulier. De leerlingen leveren het formulier in na het maken van het examen. De docent is niet verplicht het formulier te gebruiken bij het nakijken van het examen schrijfvaardigheid Nederlands.

Het is van belang dat docenten hun leerlingen ertoe aanzetten het formulier zo uitgebreid en zinvol mogelijk in te vullen, aangezien de informatie op het formulier ter ondersteuning dient op het examen. Daarbij zal de docent die de leerling begeleidt bij het sectorwerkstuk de leerling de meeste ondersteuning bieden bij het invullen van het formulier. Het verdient aanbeveling de docent Nederlands een laatste controle te laten uitvoeren op volledigheid en zinvolheid van de antwoorden in relatie tot de bijbehorende schrijfopdrachten in het CSE schrijfvaardigheid Nederlands GL/TL.

Enkele richtlijnen bij het invullen van het formulier gedocumenteerd schrijven:

Ad 1b: de leerling kan vertellen of hij/zij het onderwerp interessant vond, of hij/zij interessante informatie heeft gevonden en of hij/zij er iets van heeft opgestoken.

Ad 3b: de leerling kan vertellen dat een deelvraag onverwachte informatie heeft opgeleverd, of dat een deelvraag heel veel informatie heeft opgeleverd.

Ad 7: de leerling kan voor het invullen van dit onderdeel het logboek gebruiken.

Ad 7.1: de leerling kan ingaan op de zoektocht naar het onderwerp en naar informatie (in de mediatheek, in gesprekken met docent, op het internet).

Ad 7.2: de leerling kan de handelingen noemen om informatie te verkrijgen (interview afnemen, taakverdeling maken, op het internet kijken).

Ad 7.3: de leerling kan ingaan op de beantwoording van de onderzoeksvraag en de deelvragen.

Ad 7.4: de leerling kan ingaan op de voorbereiding en uitvoering van de presentatie.

Ad 7.5: de leerling kan vertellen over evaluatiegesprekken met docent en/of met medeleerlingen.

Ad 10: de leerling kan beschrijven in hoeverre het sectorwerkstuk van invloed is geweest op de keuze van een vervolgopleiding of in hoeverre hij/zij beter geïnformeerd is geraakt over een toekomstig beroep.

Bijlage 4 formulelijst elektrotechniek, metalektro, instalektro voor het c.s.e. in de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en gemengde leerweg.

Bijlage 5 Errata Binas

 • a. 
  Binas vmbo kgt
 

tabel 30

cesium: Cs in plaats van Ce Ga relatieve atoommassa 69,5 moet 69,7 worden

tabel 31

neon 10 in plaats van neon 20 Fe relatieve atoommassa 55,9 moet 55,8 worden Ar relatieve atoommassa 40,0 moet 39,9 worden

tabel 32

Hg - Br: m in plaats van n

Tabel 39

kachgas moet zijn lachgas

 • b. 
  Binas vmbo basis

tabel 5

 

Inhoud, piramide

1/3 G x h = oppervlakte grondvlak x hoogte moet zijn: 1/3 G x h = 1/3 oppervlakte grondvlak x hoogte

Inhoud, kegel

1/3G x h = oppervlakte grondvlak x hoogte moet zijn: 1/3G x h = 1/3 oppervlakte grondvlak x hoogte