Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centraal examen 2003

kenmerk: VO/BOB-2003/4566
datum: 25 maart 2003
gepubliceerd: Gele katern 2003, nr. 8, p. 15 t/m 17

In deze regeling zijn de vakken aangewezen die, vanwege het geringe aantal kandidaten, in het tweede tijdvak geëxamineerd worden door de staatsexamencommissie.

Daarnaast wordt voor de vakken havo-oude stijl in 2003 alleen een staatsexamen en geen eindexamen aan een school afgenomen. Voor zover het schriftelijk examen specifiek is voor de oude stijl, neemt de staatsexamencommissie deze af in het tweede tijdvak op woensdag 18 juni 2003.

Voor meer informatie, zie de "Toelichting" van deze regeling. Zie ook het onderwerp aangewezen vakken.

De regeling treedt 29 maart 2003 in werking en vervalt op 31 december 2003.


Besluit

Artikel 1. Aanwijzing vakken die door de staatsexamencommissie worden afgenomen in het tweede tijdvak

Voor de volgende vakken wordt het centraal examen in het tweede tijdvak afgenomen door de staatsexamencommissie.

 • a. 
  algemene vakken

vak

Mavo/

vbo-C

mavo/

vbo-D

GL/TL

havo

nieuwe stijl

vwo

oude stijl

vwo

nieuwe stijl

Arabisch

X

x

x

x

-

x

Fries

X

x

x

x

x

x

Russisch

-

-

-

x

x

x

Spaans

X

x

x

x

x

x

Turks

X

x

x

x

-

x

muziek

X

x

x

x

x

x

filosofie

-

-

-

x

x

x

tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen

X

x

o

o

x

x

economische wetenschappen II en recht

-

-

-

-

x

-

wiskunde B

-

-

-

o

x

o

 

legenda:

 

x

tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie

o

tweede tijdvak wordt afgenomen door de school

-

geen centraal examen of geen examenvak op dit niveau

   
 • b. 
  beroepsgerichte vakken vmbo KB en vmbo GL
 

Programma

KB

GL

BT-metselen

x

x

BT-schilderen

x

x

BT-timmeren

o

x

Grafische techniek

x

x

Installatietechniek

x

x

Transport en logistiek

x

x

Bouw-breed

x

x

Metalektro

x

x

Instalektro

x

x

Uiterlijke verzorging

x

x

Consumptief-bakken

x

x

Consumptief-horeca

x

x

Consumptief-breed

x

x

Mode en commercie

x

x

LN-plantenteelt

x

x

LN-groene ruimte

x

x

LN-bloembinden en schikken

x

x

LN-dierhouderij en verzorging

x

x

LN-verwerking agrarische producten

x

x

LN-agrarische bedrijfseconomie

x

-

LN-techniek

x

-

Landbouw breed

x

x

Artikel 2. Bekendmaking

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding en duur

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst en vervalt op 31 december 2003.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2003

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(Maria J.A. van der Hoeven)

Toelichting

Inleiding

In deze regeling zijn de vakken aangewezen die vanwege het geringe aantal kandidaten in het tweede tijdvak geëxamineerd worden door de staatsexamencommissie.

Daarnaast wordt voor de vakken havo-oude stijl in 2003 alleen een staatsexamen en geen eindexamen aan een school afgenomen. Voor zover het schriftelijk examen specifiek is voor de oude stijl neemt de staatsexamencommissie deze af in het tweede tijdvak op woensdag 18 juni 2003. Dit betreft de vakken/onderdelen:

 • Nederlands, opstel;
 • Fries, opstel;
 • wiskunde A;
 • wiskunde B;
 • scheikunde;
 • aardrijkskunde;
 • handelswetenschappen en recht.

De vakken

 • Fries;
 • Russisch;
 • Spaans;
 • muziek

worden op vrijdag 20 juni 2003 afgenomen.

Ieder ander vak wordt wel op het officieel ingeroosterde tijdstip afgenomen, omdat de opgaven dezelfde zijn als die van het overeenkomstige vak in de nieuwe stijl.

De vakken dans en drama in de gemengde en theoretische leerweg en Frans in de basisberoepsgerichte leerweg worden met behulp van een computer afgenomen door de staatsexamencommissie op 18 of 19 juni 2003 op een door het bevoegd gezag te bepalen plaats.

Aanmelding

Begin mei 2003 wordt aan de scholen, ter attentie van de secretaris van het eindexamen, een informatiepakket toegezonden met een model aanmeldingsformulier. Staatsexamenkandidaten ontvangen een oproep van de staatsexamencommissie.

De school meldt kandidaten uiterlijk op 16 juni 2003 tot 17.00 uur aan, bij voorkeur per e-mail: aangewezenvakken@ib-groep.nl. Aanmelden kan ook per fax: 050-5998899.

Tijd en plaats

De examens worden op 20 juni 2003 afgenomen in de plaatsen:

 • Groningen;
 • Zwolle;
 • Arnhem;
 • Amsterdam;
 • Schiedam;
 • Roosendaal;
 • Eindhoven.

Het aanvangstijdstip voor de algemene vakken, uitgezonderd muziek, is 10.00 uur. Het aanvangstijdstip voor muziek en de beroepsgerichte vakken vmbo is 14.00 uur. De kandidaten dienen een half uur voor aanvang aanwezig te zijn.

Hulpmiddelen

De kandidaten dienen hulpmiddelen - zie de betreffende publicaties - zelf mee te brengen.

Gang van zaken

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 30 minuten na de aanvang van het examen tot de examenzaal worden toegelaten. Zij moeten zich kunnen legitimeren. De legitimatie kan ook plaatsvinden door een functionaris van de school, als die de kandidaat vergezelt. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Vaststelling resultaten

De resultaten worden maandag 23 juni 2003 vastgesteld. Het cijfer voor het afgelegd centraal examen wordt uiterlijk dinsdag 24 juni 2003 per post naar de scholen gezonden. Directeur en secretaris van het eindexamen stellen - waar van toepassing- de uitslag vast. Diploma, cijferlijst en certificaat worden uitgereikt door de school.

Na afloop

Na afloop van het examen wordt geen inzage gegeven in het gemaakte werk. Wel kan de kandidaat een mondelinge toelichting krijgen van de zijde van de staatsexamencommissie.

Algemeen

In de praktijk betekent deze maatregel voor de kandidaten dat ze zich bij hun directeur tijdig voor het tweede tijdvak moeten opgeven. De directeur meldt dat bij de IB-groep. Het model aanmeldingsformulier maakt onderdeel uit van het informatiepakket dat begin mei aan de scholen, ter attentie van de secretaris van het eindexamen, wordt toegestuurd. Het formulier is ook digitaal beschikbaar op de site van de IB-groep. De wijze waarop het formulier kan worden bereikt wordt vermeld in het informatiepakket.

Na correctie stelt de voorzitter van de staatsexamencommissie het cijfer voor het betreffende centraal examen vast. De voorzitter deelt het cijfer mee aan de directeur van de school. De verdere gang van zaken, zoals de bepaling van de uitslag en de uitreiking van het diploma of certificaat en de cijferlijst, verloopt geheel volgens het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.- m.a.v.o.-v.b.o. De directeur draagt hiervoor de zorg.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(Maria J.A. van der Hoeven)