Centrale examens in 2003 voor vwo, havo, vmbo, mavo, vbo en vavo (maartmededeling)

kenmerk: CEVO-03-346
datum: 6 maart 2003
gepubliceerd: Gele katern 2003, nr. 07, p. 19 t/m 35

Deze mededeling gaat over de centrale examens in vwo, havo, vmbo, mavo en vbo in 2003. Voor deze examens is ook van belang de publicatie CEVO-02-1156, Uitleg Gele katern nr. 23 van 2 oktober 2002. Verder aangeduid als: 'Septembermededeling'.

Deze regeling is vervallen.


1. Speciale aandachtspunten

1.1 Vmbo-examens

1.1.1 Praktische examens

De Citogroep heeft de enveloppen met de praktische examens (cpe BB en cie KB), bestemd voor de eerste en de tweede examinator, eind januari aan de scholen verzonden.

De verzending van eventuele errata voor de praktische examens vindt in principe half maart en zonodig ook half april plaats.

Op 10 maart heeft u van de IB-Groep een brief ontvangen, met mededelingen over de ontvangst van de opgaven in leerlingaantallen.

De examentelefoon van de CEVO staat, ook voor de praktische examens, open voor inhoudelijke vragen. Zie hiervoor onderdeel 10.4 en 11 van deze mededeling.

1.1.2. Toegestane hulpmiddelen

Praktische examens: De toegestane hulpmiddelen en benodigde materialen en verbruiksgoederen zijn bij de zending in januari aan de scholen bekend gemaakt.

Schriftelijke examens beroepsgericht: in de zending van januari is ook meegedeeld welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de schriftelijke examens beroepsgericht. De formele regeling wordt binnenkort bekend gemaakt.

1.2 Bezemexamens mavo en vbo

Het examen mavo of vbo mag in 2003 nog worden afgelegd door leerlingen die in 2002 voor het eindexamen zijn afgewezen en door leerlingen uit enkele bijzondere groepen.

1.3 Toezending correctievoorschriften

Nu de correctievoorschriften in ruime mate op Internet worden gepubliceerd, ook officieel op www.eindexamen.nl, wordt in 2003 de papieren toezending verminderd.

Eerste tijdvak: 3 exemplaren

Tweede tijdvak: 1 exemplaar

Examens oude stijl (vwo, mavo en vbo): geen toezending van papieren exemplaren.

Voor de toezending van de correctievoorschriften-oude stijl dienen scholen een e-mail adres op te geven aan de IB-Groep. Per locatie kan één adres worden opgegeven. De opgegeven adressen zullen worden getest. Daarbij zal tevens de informatie over de verdere gang van zaken worden verstrekt, zoals het tijdstip van verzending, bevestiging van ontvangst, en het soort bestanden dat verzonden gaat worden.

Voor alle correctievoorschriften geldt: errata op de correctievoorschriften worden niet op papier, maar alleen elektronisch verzonden. Dat geldt ook voor mededelingen over de correctievoorschriften tijdens de examenperiode.

1.4 E-mail adressen

Het is van belang dat u aan de IB-groep het juiste e-mail adres van uw school heeft opgegeven. Per afleveradres kunt u één e-mail adres opgeven, met daarbij de vormen van onderwijs waarop dit adres betrekking heeft.

U heeft dat adres nodig voor de ontvangst van de volgende stukken:

- correctievoorschriften oude stijl

- errata op de correctievoorschriften

U heeft van de IB-Groep in de periode februari/maart de vraag gekregen of het door u opgegeven adres hiervoor het juiste adres is, dan wel - als u nog geen adres had opgegeven alsnog een e-mail adres op te geven.

Daarnaast is het mogelijk meer adressen en meer specificaties op te geven via www.eindexamen.nl/aanmelden. U kunt dat doen ten behoeve van:

- mededelingen over het corrigeren van het examenwerk tijdens de examenperiode;

- de ontvangst van de omzettingstabellen na de definitieve normering

De verzendingen worden uitgevoerd door de redactie van Het Examenblad, in opdracht van de IB-groep, respectievelijk de CEVO.

1.5 Vogelpest

In verband met de vogelpest is besloten dat het cpe BB en de cie KB in de vakrichting dierhouderij en verzorging vervangen mag worden door een andere toets. De scholen die het examen in deze vakrichting afnemen, ontvangen deze toets op korte termijn, of hebben deze toets al ontvangen.

2. Tijdschema centraal examen 2003

Zie ook punt V van de Septembermededeling. Hieronder wordt het tijdschema tijdens de examenperiode nogmaals vermeld. Deze data wijken in enkele gevallen af van bijlage 3 van het rooster voor de centrale examens. Deze afwijkingen staan cursief.

 

activiteit

vmbo beroepsgericht

vmbo algemeen

mavo/vbo C en D

vwo/havo

kopie inzenden van één ingevuld beoordelingsschema van cpe en cie

bij voorkeur voor 30 april, maar uiterlijk 16 mei

   

inzending deelscores,

uiterlijk 22 mei

   

idem, vakken t/m 21 mei

 

uiterlijk 26 mei

uiterlijk 26 mei

idem, vakken t/m 23 mei

 

uiterlijk 28 mei

uiterlijk 28 mei

idem, vakken t/m 28 mei

 

uiterlijk 3 juni

uiterlijk 3 juni

bekendmaking normen

woensdag 4 juni, 08.00 uur

BB: dinsdag 10 juni, uiterlijk 16.00 uur; andere: woensdag 11 juni, 08.00 uur

donderdag 12 juni,

08.00 uur

herkansing

woensdag 4 juni tot en met dinsdag17 juni

   

uitslag

wo 11/do 12 juni

wo 11/do 12 juni

do 12/vr 13 juni

aanmelding 2e tijdvak staatsexamencommissie

uiterlijk ma 16 juni 17.00 uur

(alleen KB en GL)

uiterlijk ma 16 juni, 17.00 uur

uiterlijk ma 16 juni 17.00 uur

tweede tijdvak school

woensdag 18 juni

(KB en GL deels)

woensdag 18 juni

(BB: 16-18 juni)

woensdag 18 juni

tweede tijdvak staatsexamencommissie

(alleen bij KB en GL)

vrijdag 20 juni

vr 20 juni

vr 20 juni

inzending deelscores tweede tijdvak

niet

uiterlijk vr 20 juni

uiterlijk vr 20 juni

bekendmaking normen

di 24 juni, 19.00 uur

di 24 juni, 19.00 uur

di 24 juni, 19.00 uur

uitslag na tweede tijdvak

wo 25/do26 juni

wo 25/do26 juni

wo 25/do 26 juni

begin zomervakanties

vr 27 juni

vr 27 juni

vr 27 juni

De normen en de omzettingstabellen worden op de genoemde tijden officieel op Internet bekend gemaakt. (www.eindexamen.nl). Op hetzelfde tijdstip staan ze ook op www.citogroep.nl. De normen en tabellen worden toegezonden aan het door de scholen opgegeven E-mail adres.

De normen worden eveneens per gewone, niet aangetekende post verzonden.

1e tijdvak:

vmbo, beroepsgerichte programma's: woensdag 4 juni

vmbo, mavo en vbo, algemene vakken: woensdag 11 juni

vwo en havo, oude stijl en nieuwe stijl: donderdag 12 juni

2e tijdvak:

alle schoolsoorten: woensdag 25 juni

De omzettingstabellen worden niet per post verzonden.

3. Ontvangst examenbescheiden

3.1 Ontvangst examenopgaven en correctievoorschriften

U ontvangt in week 17 (eerste tijdvak) en in week 22 (tweede tijdvak) bericht op welk van onderstaande dagen u de opgaven ontvangt:

- 1e tijdvak: 12 mei (de vestigingen met een vwo of havo school) of 12, 13 of 14 mei (overige adressen)

- 2e tijdvak: 9, 10 of 11 juni.

Brinks Waardetransport levert de examenpakketten af tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Bij ontvangst van de pakketten moet de school een afleverdocument tekenen. Op dit document staat een referentienummer. Dit referentienummer moet u gebruiken bij problemen rondom de bestelling.

Degene die de pakketten in ontvangst neemt, moet aan Brinks een geldig legitimatiebewijs tonen.

De pakketten bevatten de verzegelde enveloppen met examenopgaven en correctievoorschriften. U wordt verzocht:

- de pakketten (niet de enveloppen!) direct na ontvangst te openen;

- de op de etiketten vermelde aantallen opgaven te vergelijken met de aantallen die vermeld zijn op het eerder door u ontvangen terugmeldingsformulier. Op de etiketten is tevens vermeld hoeveel bijlagen, indien van toepassing, zich in de envelop bevinden;

- na te gaan of u alle enveloppen met examenopgaven en correctievoorschriften aantreft die uw school nodig heeft;

- de enveloppen ongeopend op te bergen op een absoluut veilige plaats.

Ontbreekt een pakket of envelop, neemt u dan direct contact op met Examendiensten, telefoon 050 - 5998933. Vermeld dan altijd uw referentienummer en de doosnummers die ontbreken.

Wanneer u beschadigde pakketten, enveloppen of een verbroken verzegeling aantreft, dient u dit onmiddellijk te melden aan de inspecteur, belast met het toezicht op uw school.

De enveloppen mogen onder geen beding eerder geopend worden dan op het juiste moment op de dag van het examen. Indien er in het 2e tijdvak voor een vak geen kandidaat is, mag de desbetreffende examenenvelop niet eerder geopend worden dan na afloop van de examenzitting van het 2e tijdvak. Voor het vak muziek wordt een duobox bij de opgaven gevoegd.

Voor CKV-2 is de procedure:

De opgaven en Cd-rom's worden per aangetekende post door de PTT afgeleverd:

Eerste afnamemoment( 2/3 april) aflevering in week 13 (24-28 maart)

Tweede afnamemoment (23/24 april) aflevering in week 16 (14-18 april)

Voor dit vak ontvangt u behalve de opgaven ook een cd-rom per kandidaat.

3.2 Correctievoorschriften

De correctievoorschriften worden apart van de opgaven in een afzonderlijke envelop verzonden. Voor het eerste tijdvak ontvangt u standaard 3 exemplaren per vak, voor het tweede tijdvak 1 per vak. De examencommissie Fries houdt de verzending van correctievoorschriften in eigen beheer. De correctievoorschriften van de toetsen die specifiek zijn voor vwo-oude stijl, mavo en vbo C en D, worden alleen per e-mail aan de scholen verzonden. Deze verzending start 1 uur voor de afloop van de betreffende zitting.

Voor het eerste tijdvak worden de correctievoorschriften van alle vakken gepubliceerd op Het Examenblad op Internet (www.eindexamen.nl). Dit geldt eveneens voor het tweede tijdvak, met uitzondering van de vakken die in het tweede tijdvak door de Staatsexamencommissie worden geëxamineerd.

Deze publicatie geschiedt op de dag van de afname van het betreffende vak op de volgende tijdstippen:

ochtendvakken: 13.00 uur

middagvakken: 17.00 uur

Dezelfde informatie is ook toegankelijk op de internetsite van de Citogroep.

3.3. Materiaal van de Citogroep

Van de Citogroep ontvangt u vóór 1 april de formulieren voor de corrector + bijbehorende instructie voor het eerste en tweede tijdvak.

Scholen die meedoen met het elektronisch verzamelen van de afnamegegevens, ontvangen medio april de benodigde materialen.

3.4. Errata

De ontvangst van de erratumbladen opgaven is voor het eerste tijdvak te verwachten op 12 mei en voor het tweede tijdvak op 10 juni. Een erratum op een opgave moet aan het begin van de desbetreffende examenzitting aan de kandidaten worden bekendgemaakt. Op Het Examenblad staat welke errata op de opgaven er zijn.

Errata op de correctievoorschriften worden per e-mail verzonden (zie 1.3 van deze mededeling)

4. Nadere mededeling over examenopgaven en correctievoorschriften

4.1 Aantallen examenopgaven 2e tijdvak

Voor het 2e tijdvak worden de aantallen examenopgaven volgens volgend overzicht bepaald. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs: (zie ook N.B. 1 en 2)

 

aantal kandidaten

1e tijdvak

Aantal opgaven 2e tijdvak

1-25

5

26-60

10

61-120

15

121-200

20

201 en meer

25

N.B. 1

Verwacht u voor het tweede tijdvak meer kandidaten dan u opgaven ontvangt, dan moet u dit tijdig melden bij uw inspecteur. Nabestellingen worden alleen verzonden, indien de inspecteur zelf bij Examendiensten hierom verzoekt.

N.B. 2

De opgaven en correctievoorschriften voor het 2e tijdvak bij de vakken, afgenomen door de staatsexamencommissie worden niet toegezonden, ook niet na afloop van het examen..

4.2 Examenopgaven in braille

In havo en vwo zijn de examens bij enkele vakken moeilijk te brailleren:

- aardrijkskunde, in verband met het gebruik van een atlas

- wiskunde A1 en A 1,2, wegens de Grafische rekenmachine

- wiskunde B1 en B 1,2, idem en in verband met vragen over meetkunde

- ckv-2, wegens een Cd-rom met geïntegreerd visueel en auditief uitgangsmateriaal.

De opgaven voor deze vakken worden niet gebrailleerd. Ook worden geen diskettes en cassettes voor visueel gehandicapten geproduceerd. De school zal voor deze kandidaten een vervangend (eventueel mondeling) examen moeten afnemen in aanwezigheid van een gecommitteerde, aangewezen door IB-Groep. De opgaven grootschrift voor deze vakken worden wel gemaakt.

Voor blinde en slechtziende kandidaten vervalt bovendien de toetsing van eindterm 1 (het in een lange tekst of teksten aangeven of deze tekst bepaalde informatie bevat). Bij economie worden opgaven met zeer lange tabellen niet gebrailleerd.

In dergelijke gevallen wordt ook de schaallengte aangepast.

Een kleurenblinde kandidaat mag bij aardrijkskunde vragen naar de aangewezen kleur op de kaart. Een surveillant mag deze kleur noemen, in overeenstemming met de legenda. Het verdient overweging een dergelijke kandidaat apart te plaatsen.

4.3 Bijzondere uitvoeringen 2e tijdvak

De opgaven voor het tweede tijdvak worden in beginsel in de standaarduitvoering aangeleverd. Voor de verschillende bijzondere uitvoeringen betekent dat in 2003 het volgende.

- Grootschrift: de school ontvangt de gedrukte opgaven bij de normale aflevering.

- Cassette: wordt in het twee tijdvak niet geleverd; de school kan het examen met mondelinge ondersteuning afnemen (voorlezen)

- Braille: over de afname van examens in braille in het tweede tijdvak is de informatie bij de opgaven van het eerste tijdvak gevoegd.

- Diskettes: worden wèl geleverd.

4.4 Bijbestellen van examenopgaven

Als blijkt dat vergeten is een vak te bestellen of dat het aantal ontvangen eindexamenopgaven niet toereikend is, verzoek dan uw inspecteur u extra opgaven te doen toekomen. Nabestellingen worden alleen verzonden indien de inspecteur zelf bij Examendiensten hierom verzoekt.

4.5 Bijlagen

Voor sommige vakken treft u in dezelfde envelop bijlagen aan waarop de kandidaten opgaven moeten uitwerken. Indien de bijlage een los uitwerkblad is, wordt deze in een dubbel aantal als de opgaven verstrekt. Uitwerkboekjes (enkele BB-examens) worden niet dubbel verstrekt.

4.6 Opgaven vwo oude stijl en nieuwe stijl

Voor de meeste vakken zijn de centrale examens vwo oude stijl en nieuwe stijl identiek. In dat geval staat op het opgavenboekje en op de bijlagen: vwo nieuwe stijl en oude stijl.

Bij enkele vakken verschillen de examens oude stijl en nieuwe stijl. In dat geval is er steeds een afzonderlijk opgavenboekje voor vwo oude stijl en een opgavenboekje voor vwo nieuwe stijl. Voor bijlagen, tekstboekjes, en ander los materiaal geldt - waar van toepassing - hetzelfde. Ook zijn er afzonderlijke correctievoorschriften, die voor wat betreft de oude stijl alleen via de e-mail aan de scholen worden toegezonden.

5. Tweede tijdvak bij de staatsexamencommissie

5.1 Aangewezen vakken

De minister kan vakken aanwijzen waar, wegens het geringe aantal kandidaten, het tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie.

In 2003 zijn de volgende algemene vakken aangewezen:

Tabel 1

Vak \ niveau

C

D

GL/TL

havo

vwo o.s.

vwo n.s.

Arabisch

x

x

x

x

-

x

Fries

x

x

x

x

x

x

Russisch

-

-

-

x

x

x

Spaans

x

x

x

x

x

x

Turks

x

x

x

x

-

x

muziek

x

x

x

x

x

x

filosofie

-

-

-

x

x

x

economie II

-

-

-

-

x

-

tehatex

x

x

o

o

x

x

wiskunde B

-

-

-

o

x

o

staatsexamen havo

de examens oude stijl in de vakken aardrijkskunde, handel&recht, scheikunde, wiskunde A en wiskunde B, en het onderdeel Nederlands schrijfvaardigheid, worden alleen nog als staatsexamen afgenomen.

De staatsexamencommissie heeft het afnamedatum vastgesteld op woensdag 18 juni

Van de volgende beroepsgerichte programma's van de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg wordt het tweede tijdvak eveneens door de staatsexamencommissie afgenomen. In de basisberoepsgerichte leerweg wordt het tweede tijdvak alleen op school afgenomen.

Tabel 2

Programma

KB

GL

BT-metselen

x

x 1

BT-schilderen

x

x 1

BT-timmeren

o

x 1

grafische techniek

x

x

installatietechniek

x

x

transport en logistiek

x

x

bouw-breed

x

x 1

metalektro

x

x

instalektro

x

x

uiterlijke verzorging

x

x

consumptief-bakken

x

x

consumptief-horeca

x

x

consumptief-breed

x

x

mode en commercie

x

x

LN-plantenteelt

x

x

LN-groene ruimte

x

x

LN-bloembinden en schikken

x

x

LN-dierhouderij en verzorging

x

x

LN-verwerking agrarische producten

x

x

LN-agrarische bedrijfseconomie

x

-

LN-agrarische techniek

x

-

Landbouw breed

x

x

1 In de gemengde leerweg is er een identieke toets voor BT timmeren, metselen, schilderen en Bouw breed

legenda:

x tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie

o tweede tijdvak wordt afgenomen door de school

- geen centraal examen of geen examenvak op dit niveau.

5.2 Tijd en plaats

Het examen is op vrijdag 20 juni in de plaatsen Groningen, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Schiedam, Roosendaal en Eindhoven. Het aanvangstijdstip is 14.00 uur voor de beroepsgerichte vakken en muziek en 10.00 voor de overige algemene vakken. De kandidaten dienen een half uur voor de aanvang aanwezig te zijn.

5.3 Aanmelding

De school dient kandidaten uiterlijk op maandag 16 juni, 17.00, uur aan te melden via het aanmeldingsformulier aangewezen vakken, bij voorkeur door het formulier per e-mail te zenden aan: aangewezenvakken@ib-groep.nl. U kunt het formulier ook faxen: 050-5998899 of 5998588. Begin mei wordt aan de scholen ter attentie van de secretaris van het eindexamen informatie toegezonden met een model aanmeldingsformulier.

5.4 Gang van zaken

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 30 minuten na de aanvang van het examen tot de examenzaal worden toegelaten. Zij dienen zich te kunnen legitimeren. De legitimatie kan ook plaatsvinden door een functionaris van de school, als die de kandidaat vergezelt. De kandidaat dient zelf de benodigde hulpmiddelen mee te nemen. (bij voorbeeld het formuleblad voor metalektro)

Reis- en eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

5.5 Vaststelling resultaten

De resultaten worden maandag 23 juni vastgesteld. Voor de vakken in tabel 1 (onderdeel 5.1) wordt het cijfer uiterlijk op 24 juni per post aan de scholen toegezonden. Van de beroepsgerichte programma's in tabel 2 (onderdeel 5.1) wordt alleen de score aan de scholen toegezonden. De school stelt zelf het cijfer vast, met gebruikmaking van de in bijlage 1 van deze publicatie vermelde schaallengte voor het tweede tijdvak. Directeur en secretaris van het eindexamen stellen - waar van toepassing - de uitslag vast. Diploma, cijferlijst en certificaat worden uitgereikt door de school.

5.6. De aangewezen vakken Dans en Drama GL/TL en Frans BB

Naast de in 5.1 genoemde vakken, die op vrijdag 20 juni worden afgenomen, zijn ook de volgende vakken aangewezen:

(vmbo GL en TL) dans, drama;

(vmbo BB) Frans.

Omdat deze vakken met een computer worden afgenomen is de gang van zaken bij deze vakken anders dan bij de andere aangewezen vakken.

- de aanmelding gaat net zo als bij de andere vakken (zie 5.3);

- het examen wordt op woensdag 18 juni of donderdag 19 juni op school afgenomen; de school dient bij de aanmelding het afnameadres te vermelden;

- de opgave wordt in opdracht van de staatsexamencommissie op dat adres bezorgd en na afloop van het examen worden opgave en gemaakte werk weer meegenomen;

- de staatsexamencommissie verzorgt het nakijken van het werk en het bepalen van de score;

- voor dans en drama wordt uiterlijk 24 juni het behaalde cijfer verzonden;

- voor Frans BB wordt de score verzonden en kan de school zelf het cijfer vaststellen.

5.7 Na afloop

Na afloop van het examen is inzage in het gemaakte werk niet mogelijk. Wel kan de kandidaat eventueel schriftelijk een mondelinge toelichting aanvragen bij de staatsexamencommissie.

6. De tweede correctie

Tweede correctie vindt plaats voor alle vakken behalve Nederlands schrijfvaardigheid (alle niveaus). Dit onderdeel wordt uitsluitend door de examinator beoordeeld. Dit geldt zowel voor de afzonderlijke toetsen schrijfvaardigheid Nederlands (vwo, havo, mavo en vbo oude stijl en vmbo GL/TL) als de onderdelen schrijfvaardigheid van de examens vmbo KB en BB.

De koppeling van de scholen per regio voor de uitvoering van de tweede correctie wordt verricht door de IB-Groep.

Nadat de koppeling per brief bekend is gemaakt aan de scholen, geeft u via een formulier de namen van de docenten op die als gecommitteerde zullen optreden. Daarna wijst de IB-Groep deze docenten als gecommitteerde aan.

Indien zich problemen mochten voordoen met betrekking tot het verrichten van de tweede correctie, kunt u contact opnemen met Examendiensten, telefoon 050-5998933 (doorkiesoptie: schoolexamens).

7. Normering en cijferbepaling

7.1 Inzending deelscores aan de Citogroep, 1e tijdvak:

Wilt u de formulieren zo snel mogelijk inzenden.

Het is verplicht de deelscores in te zenden van de in alfabetische volgorde eerste vijf, tien of alle kandidaten. In de informatie die u van het Cito heeft ontvangen en voorop de correctievoorschriften staat het juiste aantal formulieren per vak vermeld. Als u minder kandidaten heeft dan het betreffende aantal zendt u de deelscores van al uw kandidaten in.

De uiterste termijnen van inzending zijn:

vmbo beroepsgericht

uiterlijk 22 mei

vakken t/m 21 mei

uiterlijk 26 mei

vakken t/m 23 mei

uiterlijk 28 mei

vakken t/m 28 mei

uiterlijk 3 juni

Voor het vak Fries worden geen formulieren voor correctoren naar de Citogroep gezonden.

7.2 Inzending 2e tijdvak

Het is verplicht de deelscores in te zenden van de in alfabetische volgorde eerste vijf kandidaten (als die er zijn) voor vmbo algemene vakken, havo en vwo.

Voor sommige vakken worden géén deelscores verzameld.

In het materiaal dat u van de Citogroep heeft ontvangen is vermeld voor welke algemene vakken deelscores ingezonden dienen te worden.

Van vmbo beroepsgericht worden in het tweede tijdvak geen gegevens verzameld.

De uiterste termijn voor inzending van de formulieren voor correctoren 2e tijdvak is:

uiterlijk op vrijdag 20 juni.

7.3 Schaallengte in 2003

De lengte van de scoreschalen van de toetsen in het eerste en tweede tijdvak is opgenomen in bijlage 1.

7.4 Bandbreedtes in 2003

De bandbreedtes bij de normering staan in bijlage 2 bij deze mededeling

7.5. Bekendmaking normering

eerste tijdvak

Op woensdag 4 juni worden de definitieve normen voor de voor de beroepsgerichte programma's vmbo bekend gemaakt, op woensdag 11 juni die voor de algemene vakken vmbo en op 12 juni die voor de vwo en havo examens. Het tijdstip van bekendmaking is telkens 08.00 uur. Een uitzondering hierop betreft de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg. Deze normering wordt bekend gemaakt op dinsdag 10 juni, uiterlijk 16.00 uur. De officiële bekendmaking is op www.eindexamen.nl.

Dat houdt in dat per vak de normeringsterm N wordt gepubliceerd en de bijbehorende tabel voor de omzetting van score naar cijfer. Uitsluitend in deze tabellen staan de juiste c.e. cijfers die bij iedere behaalde score moeten worden toegekend (zie echter bij 7.6. de overgangsregeling voor een deel van de vmbo vakken).

Dezelfde gegevens staan op dezelfde tijd ook op www.citogroep.nl.

Scholen kunnen de gegevens ook per e-mail ontvangen. De e-mails worden uiterlijk op de genoemde tijdstippen verzonden. Met deze gegevens zijn alle c.e. cijfers en uitslagen te bepalen.

tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak zijn de definitieve normen dezelfde als die voor het eerste tijdvak, behalve:

- indien een definitieve norm in het eerste tijdvak is vastgesteld wegens een onjuiste opgave, werkt dat niet door in het tweede tijdvak;

- in het tweede tijdvak kan een afzonderlijke normering plaatsvinden wegens een onjuiste opgave;

- als uit de equivaleringsprocedure het tweede tijdvak duidelijk moeilijker blijkt te zijn.

Voor de afzonderlijke normering in het tweede tijdvak is het tijdschema zeer krap. Indien u een fout of onjuistheid in een opgave in het tweede tijdvak meent te ontdekken, wordt u verzocht deze onmiddellijk, liefst schriftelijk of per fax, door te geven aan de CEVO.

De definitieve normering wordt op dezelfde manier bekend gemaakt als die in het eerste tijdvak. Het tijdstip is dinsdag 24 juni, uiterlijk om 19.00 uur.

Verzending van de gegevens vindt plaats op woensdag, per gewone postzending.

N.B. Voor de cijferbepaling dienen uitsluitend de omzettingstabellen voor het tweede tijdvak gebruikt te worden - ook al zijn de normeringtermen voor het eerste en tweede tijdvak gelijk - omdat de lengte van de scoreschalen verschillend kan zijn.

7.6 Vaststelling van het c.e. cijfer

In 1999/2000 is een uniform systeem van omzetting van score naar cijfer ingevoerd. Voor een beschrijving van dit systeem wordt verwezen naar de maartmededeling van 2000.

Scholen kunnen voor de cijferbepaling een van de volgende handelwijzen kiezen:

- de score-cijferomzetting door de computer laten uitvoeren; dit kan bij de meeste schooladministratiepakketten door de schaallengte, de behaalde scores en de vastgestelde N-termen in te voeren;

- de behaalde scores en de waarde van N invoeren in een ander programma dat op de juiste wijze de cijfers voor het centraal examen uitrekent;

- aan de hand van omzettingstabellen per kandidaat het definitieve eindcijfer bepalen. Scholen kunnen de omzettingstabellen verkrijgen door deze per e-mail te laten toezenden of te downloaden van www.eindexamen.nl of van www.citogroep.nl.

In het vmbo wordt een aantal vakken voor het eerst als officieel centraal examen afgenomen. Dit betreft:

- alle beroepsgerichte programma's in de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en gemengde leerweg;

- de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg.

Voor deze vakken geldt in 2003 een overgangsregeling (men zie de Regeling beoordeling centraal examen, Gele katern 18 van 31 juli 2002):

- De directeur stelt het cijfer vast. Hij kan daarbij de referentienorm (= N-term) van de CEVO hanteren, maar afwijken is ook toegestaan

- Als een school van de referentienorm van de CEVO wil afwijken, moet dat volgens door het bevoegd gezag gegeven regels.

Deze overgangsregeling voor de nieuwe vmbo-vakken geldt ook bij het tweede tijdvak, waarbij het dus ook zo is dat de afwijking van de CEVO norm alleen mogelijk is volgens door het bevoegd gezag gegeven regels. Voor het tweede tijdvak is daarbij het volgende van belang. Het aantal kandidaten per school per vak zal voor het tweede tijdvak in vrijwel alle gevallen zo laag zijn dat op grond van het werk van de kandidaten geen conclusies over de passende normering kunnen worden getrokken. Daarom wordt scholen in overweging gegeven om in de bedoelde regels een soortgelijke gedragslijn op te nemen als de CEVO hanteert. Dat wil zeggen dat bij het tweede tijdvak dezelfde normering wordt gehanteerd als bij het eerste tijdvak (al of niet met gebruikmaking van de door de CEVO vastgestelde N-term), en dat daarvan alleen bij kennelijke onvolkomenheden in het examen wordt afgeweken.

Onderzoek naar de normering

De scholen ontvangen een formulier waarmee, parallel aan de andere gegevens verstrekking aan de IB-Groep (ERR), gegevens opgegeven worden over o.a. de gehanteerde normering. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen hoe slagingspercentages in het vmbo in 2003 zouden zijn per leerweg wanneer de advies normering toegepast wordt ten opzichte van de slagingspercentages bij de door de school toegepaste normering, waarbij deze toegepaste normeringen inzichtelijk worden gemaakt.

8. Regelgeving

Voorgenomen aanpassing van de vmbo-examenregelgeving

In de brief van de Staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen aan de voorzitter van de Tweede Kamer (kenmerk VO/BOB/02/1687, d.d 12 maart 2002), is een aantal wijzigingen in het eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. aangekondigd die het vmbo betreffen. Vooruitlopend op wijziging van wet en regelgeving wordt ervan uitgegaan dat, onder voorbehoud van goedkeuring door de Tweede Kamer, deze wijzigingen in maart 2003 worden gepubliceerd. Het betreft hierbij onder andere de tweede correctie van het praktisch gedeelte van het centraal examen vmbo, de aangepaste uitslagregeling en de herziene herkansingsregeling.

Voorgenomen wijziging tweede correctie praktisch gedeelte van het centraal examen:

De artikelen 36, 40, 41a en 42 worden aangepast zodanig dat de school zelf een tweede examinator aanwijst voor het praktisch gedeelte van het centraal examen vmbo. Dit geldt ook voor het cpe van de beeldende vakken.

Voorgenomen wijziging uitslagregeling:

Artikel 49 bepaalt nu nog dat een vmbo-leerling die twee vijven haalt voor de sectorvakken, is gezakt. Het voornemen is om deze bepaling te laten vervallen, waardoor een leerling een tweede vijf ook op de sectorvakken kan compenseren. Tevens zal duidelijker worden geregeld dat een onvoldoende voor een afdelingsvak of intrasectoraal programma in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg dubbel telt. Dus bij het eindcijfer 4 is de kandidaat afgewezen, en bij het eindcijfer 5 moeten de andere eindcijfers 6 of hoger zijn, waarvan één eindcijfer 7 of hoger.

Voorgenomen wijziging herkansing:

Artikel 51 van het Eindexamenbesluit regelt de mogelijkheid tot herkansing. Hoofdregel daarbij is dat een leerling voor één vak het centraal examen kan herkansen. Deze regel maakt bij nader inzien onvoldoende onderscheid tussen het centraal schriftelijk en het centraal praktisch examen dat leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg afleggen. Het voorstel is om dat onderscheid nu aan te brengen. Deze leerlingen krijgen dan de mogelijkheid om het centraal praktisch examen (BB) dan wel de centrale integratieve eindtoets (KB) op school te herkansen; bovendien mogen zij het centraal schriftelijk examen voor één vak overdoen.

9. Mededelingen per vak voor 2003

Inhoudelijke mededelingen zijn gegeven in de septembermededeling van 2002 en zo nodig herhaald in de CEVO brieven van november 2002. De documenten waarnaar verwezen wordt staan alle op www.eindexamen.nl.

9.1 Moderne vreemde talen

Voor ieder examen (dus per taal en per niveau) wordt op www.citogroep.nl een model van een antwoorblad geplaatst. Tijdstip van plaatsing: eerste tijdvak 8 mei, tweede tijdvak 12 juni. Scholen zijn vrij om van deze model-antwoordbladen gebruik te maken.

Voor de basisberoepsgerichte leerweg (Engels en Duits) wordt geen antwoordblad gepubliceerd. De voorlichtende publicatie over de correctie van open vragen in de centrale examens moderne vreemde talen, zoals aangekondigd in paragraag III.1.3 'Moderne vreemde talen' in de Septembermededeling van 2002, treft u aan op www.toetswijzer.nl.

Bij de vmbo-examens moderne vreemde talen zijn tekstboekje en vragenboekje ineengeschoven, bij de vwo en havo examens zijn er afzonderlijke tekstboekjes en vragenboekjes.

9.2 Na/sk-2 vmbo, scheikunde mavo/vbo-C, mavo/vbo-D, havo, vwo

Direct na het examen worden op Internet docentenscoreverzamelstaten voor na/sk-2 vmbo en scheikunde voor mavo/vbo- C, mavo/vbo-D, havo en vwo eerste tijdvak geplaatst. De correctoren scheikunde kunnen deze verzamelstaten gebruiken bij de correctie van de betreffende centrale examens.

9.3 Aardrijkskunde havo en vwo oude en nieuwe stijl

Voor het examen oude stijl en nieuwe stijl is de Grote Bosatlas, 51e druk of 52e druk, nodig. Zonder dit hulpmiddel kan het examen niet gemaakt worden. Bij het examen oude stijl wordt geen gebruik gemaakt van de basisstatistiek en het extra materiaal voor de tweede fase. Bij het examen nieuwe stijl wel, en deze bijlagen zijn daar dan even nodig als de atlas zelf.

In verband met soms verschillende nummers van identieke kaarten dient de kandidaat op het examenwerk te vermelden welke druk hij gebruikt heeft.

9.4 Nederlands KB en bezem C.

Er blijkt enige onduidelijkheid te bestaan over de toetsing van schrijfvaardigheid in deze examens. In het centraal schriftelijk examen Nederlands KB wordt zowel lees- als schrijfvaardigheid getoetst. Dit in tegenstelling tot het bezem C-examen Nederlands dat twee afzonderlijke zittingen kent.

 
 

1e tijdvak

2e tijdvak

Nederlands KB (lees- en schrijfvaardigheid)

20 mei aanvang: 13.30 u.

18 juni aanvang 13.30 u.

Nederlands C leesvaardigheid

20 mei aanvang: 13.30 u.

18 juni aanvang 13.30 u.

Nederlands C schrijfvaardigheid

27 mei aanvang: 09.00 u.

18 juni aanvang: 09.00 u.

9.5 Agrarische bedrijfseconomie

In de Septembermededeling staat dat het centraal schriftelijk examen KB Agrarische Bedrijfseconomie wordt aangewezen als bezemexamen Agrarische Bedrijfseconomie oude stijl 2003 volgens het C-programma.

9.6 Afdelingsprogramma landbouw en natuurlijke omgeving

Het cse KB dat 120 minuten duurt, bestaat uit twee deelexamens. De kandidaat maakt de opgaven in de twee opgavenboekjes bij differentie van zijn keuze (twee vakrichtingen of één vakrichting en één ondersteunend vak).

Het cijfer voor het cse KB is het gemiddelde van de cijfers voor de beide deelexamens (afgerond op één decimaal).

Herkansen van dit cse KB betekent dat beide deelexamens opnieuw worden afgelegd.

Iedere KB-kandidaat heeft bovendien de centrale integratieve eindtoets (cie) in één vakrichting. Het cijfer voor het centraal examen is het gemiddelde van het cse KB en cie KB (afgerond op één decimaal).

10. Problemen tijdens de examens

10.1 Helpdesk examens

Bij deze helpdesk kunt u terecht voor vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot eindexamens. De helpdesk is te bereiken via het telefoonnummer 079-3232444, fax 079-3234285. (Bekostiging voortgezet onderwijs)

Een andere mogelijkheid om een vraag te stellen is via de examensite, www.eindexamen.nl

10.2 Problemen waarbij men contact opneemt met de inspectie

De school neemt contact op met de eigen inspectie in de volgende omstandigheden

- het doorgeven van wettelijk vereiste informatie (bij voorbeeld pta, aangepaste wijze van examineren op grond van artikel 55 en maatregelen op grond van artikel 5 van het eindexamenbesluit (ook bij het schoolexamen), cijfers schoolexamen e.d.

- als de school te weinig opgaven voor het c.e. heeft ontvangen

Indien tijdens het centraal examen een afwijking dreigt van de normale gang van zaken voorafgaan aan, tijdens of in de afwikkeling van een examenzitting, dient de school dit probleem in eerste instantie zelf op te lossen. Een dergelijk probleem en de voorgenomen of reeds uitgevoerde oplossing dienen te worden gemeld aan de Inspectie, aan een van de hieronder genoemde telefoonnummers. Het eerstgenoemde nummer geeft toegang tot een inhoudelijk medewerker. Het 06-nummer geeft in noodgevallen een directe verbinding met de inspecteur belast met examenzaken.

Scholen die vallen onder RIK Zwolle, RIK Groningen:

Mw. J. Holkenborg: RIK Zwolle tel. 038-4695400

De inspecteur: mw J.Ch. Adolfsen 06-51403914

Scholen die vallen onder RIK Breda en RIK Eindhoven:

mw. M.L. van Rooij: RIK Eindhoven 040-2197000

De inspecteur: mw. drs H.C. Onnekink 06-51374881

Scholen die vallen onder RIK Utrecht:

mw. Ch. van de Geijn: 079-3513700

De inspecteur; dhr drs H.W.M. van den Nieuwenhof 06-29411417

Scholen die vallen onder RIK Zoetermeer en RIK Haarlem:

dhr F. de Haan: 023-5287001

De inspecteur: mw. P. van der Lingen 06-23481702

10.3 Problemen waarbij men contact opneemt met Examendiensten

Indien examenopgaven niet op tijd of in onjuiste aantallen zijn ontvangen, dient u contact op te nemen met Examendiensten, telefoon 050 - 5998933, doorkiesoptie schoolexamens. (Voor het bijbestellen van examenopgaven neemt u contact op met de inspecteur.)

Bij problemen rond de aanwijzing van de tweede correctoren zijn de telefoonnummers dezelfde.

Indien diploma's, certificaten, cijferlijsten of bestelde formulieren niet op tijd of in onjuiste aantallen zijn ontvangen, is het telefoonnummer 050 - 5998933, doorkiesoptie waardepapieren.

10.4 Problemen waarbij men contact opneemt met de Citogroep

Bij problemen met antwoordbladen, formulieren voor correctoren en mededelingen over de cijferbepaling dient u de Citogroep te bellen, telefoon 026-3521580.

10.5 Problemen waarbij men contact opneemt met de CEVO

Indien u meent een fout in een examenopgave te hebben ontdekt, mag u hierover geen enkele mededeling aan de examenkandidaten doen. Ook bij de beoordeling van het werk dient men ervan uit te gaan dat opgaven en beoordelingsvoorschrift juist zijn. Het is niet toegestaan daarvan naar eigen inzicht af te wijken, ook niet op grond van onderlinge afspraken, al dan niet gemaakt op examenbesprekingen. Goed rekenen van andere antwoorden dan in het antwoordmodel vermeld, kan alleen op grond van het gestelde in de scoringsregels: 'Indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare vakinhoudelijke argumenten als 'juist' of 'gedeeltelijk juist' gekwalificeerd kan worden, worden scorepunten toegekend naar analogie of in de geest van het antwoordmodel'.

Met een eventuele fout zal rekening worden gehouden bij de normering van het examenwerk. Mededelingen over de handelwijze bij een fout in een opgave kunnen ook tijdens de examenperiode aan de scholen worden gezonden, per e-mail. Dergelijke mededelingen worden ook op Internet bekendgemaakt.

De fout dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de CEVO

11. Adressen

Helpdesk examens, Bekostiging voortgezet onderwijs

CFI, ICO/VO

Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer;

tel: 079-3232444,

fax: 079-3234285

e-mail: ico-vo@cfi.nl

CEVO

Postbus 8128, 3503 RC Utrecht

fax: 030-2840709

tel: 030-2840700

CEVO-examenlijn:

fax: 030-2843056

tel.: 030-2843055

e-mail: via www.eindexamen.nl

Citogroep

Postbus 1034

6801 MG Arnhem

tel.: 026-3521580

fax: 026-3521135

e-mail: vo@citogroep.nl

IB-Groep examendiensten

Postbus 30.158, 9700 LK Groningen;

problemen met examenopgaven en tweede correctie: 050-5998933 (doorkiesoptie: schoolexamens)

formulieren, diploma's, cijferlijsten: 050-5998933 (doorkiesoptie waardepapieren)

fax: 050-5998899

e-mail: schoolexamens@ib-groep.nl

Inspectie

Zie onderdeel 10.2 van deze publicatie

Staatsexamencommissie

Opgave kandidaten 2e tijdvak: uitsluitend met het formulier via e-mail:

aangewezenvakken@ib-groep.nl

of per fax: 050-5998899 of 5998588.

Informatie: 050-5998933

De voorzitter van de CEVO,

drs. J. Bouwsma

Bijlage 1 Schaallengtes centrale examens 2003

1. Schaallengte algemene vakken beroepsgerichte leerwegen

 

eerste tijdvak

tweede tijdvak

vak

BB

KB

BB

KB

Nederlands

47

44

47

46

Engels

40

44

39

42

wiskunde

70

90

69

88

na/sk 1

49

63

54

62

biologie

56

62

50

56

economie

39

52

44

54

Frans

p.m.1

49

p.m. 1

47

Duits

42

45

40

46

geschiedenis

51

54

50

51

aardrijkskunde

40

55

40

55

maatschappijleer 2

43

49

45

47

1 Wordt later meegedeeld

2. Schaallengte beroepsgerichte programma's, c.s.e.

 

eerste tijdvak

tweede tijdvak

programma

BB

KB

GL

BB

KB

GL1

BT-timmeren

62

65

59

61

60

62

BT-metselen

52

82*

59

50

73

62

BT-schilderen

55

75

59

58

79

62

Bouw-breed

51

67

59

48

73

62

Elektrotechniek

60

60

60

60

60

60

Grafische techniek

49

73

57

47

79

69

Installatietechniek

57

80

89

58

85

81

Instalektro

47

68*

68

48

65

65

Metalektro

55

65

65

55

67

64

Metaaltechniek

47

65

63

49

67

67

Transport en logistiek

52

63

60

49

65

62

Voertuigentechniek

66

80

61

57

74

59

Verzorging

65

82

82

59

78

78

Uiterlijke verzorging

61

81

74

59

83

66

Zorg en welzijn breed

50

76*

67

56

77

69

Administratie

48

54

58

50

63

52

Handel en Verkoop

46

51

54

47

51

48

Handel en Adm.

56

59

55

50

64

58

Mode en Commercie

47

64

54

48

65

52

Consumptief-bakken

50

73

59

51

70

63

Consumptief-horeca

68

73

64

68

67

60

Consumptief breed

70

80

60

69

80

60

Plantenteelt

50

36

73

48

37

68

Groene ruimte

48

39

71

47

39

67

Bloemb. en schikken

48

35

67

48

39

72

Dierhouderij

53

37

69

50

43

67

Verw.ag.producten

49

38

74

51

39

69

Ag. bedrijfseconomie

-

37

-

-

35

-

Ag. techniek

-

45

-

-

36

-

Landb. breed

51

69

73

47

76

70

programma

BB,1etv

KB,1etv

GL,1e tv

BB,2e tv

KB,2etv

GL,2e tv

1In de gemengde leerweg is er een identieke toets voor BT timmeren, metselen, schilderen en Bouw-breed.

* De papieren versie bevat op deze plaats een fout. Dat is op Het Examenblad door de redactie hersteld.

3. Schaallengte mavo en vbo C en D en Gemengde en Theoretische leerweg

(Kaderberoepsgerichte leerweg algemene vakken: zie hierboven onder 8.1)

 
 

eerste tijdvak

tweede tijdvak

 

C

D;GL,TL

C

D;GL,TL

Nederlands, leesv.

45

46

45

45

Nederlands, opstel (alleen C en D)

100

100

100

100

Nederlands, f.s.

(alleen C en D)

90

90

90

90

Nederlands, schrijfv.

(alleen GL en TL)

-

45

-

45

Fries

p.m.

48

-

-

Frans

49

48

47

50

Duits

45

45

46

48

Engels C en D

44

47

42

46

Engels GL en TL

-

46

-

44

Spaans

46

47

46

47

Turks

45

46

47

47

Arabisch

50

51

53

49

geschiedenis

54

57

51

56

aardrijkskunde

55

55

55

55

wiskunde

90

90

88

88

natuurkunde/nask 1

63

64**

62

62

scheikunde/ nask 2

64

63

63

66

biologie

62

57

56

57

economie

52

52

54

59

maatschappijleer (2)

49

55

47

57

muziek

50

54

50

55

tehatex

(alleen C en D)

90

90

90

90

beeldende vakken 2

(alleen GL en TL)

-

73

-

81

dans

(alleen GL en TL)

-

62

-

p.m.

drama

(alleen GL en TL)

-

66

-

p.m.

** De papieren versie bevat een fout, dat is hier hersteld.

Redactie Het Examenblad

4. Schaallengte centraal examen 2003, vwo en havo nieuwe stijl

 
 

Eerste tijdvak

Tweede tijdvak

 

vwo ns

havo ns

vwo ns

havo ns

Nederlands

49

49

47

50

Fries

51

109

-

-

Latijn

84

xxxxx

84

xxxxx

Grieks

86

xxxxx

82

xxxxx

Frans

47

46

45

46

Duits

49

47

47

47

Engels

48

48

50

45

Spaans

46

48

46

47

Russisch

48

49

49

49

Turks

47

51

50

46

Arabisch

48

49

50

48

geschiedenis

86

80

87

82

aardrijkskunde

80

77

83

66

wiskunde A 1

84

xxxx

84

xxxx

wiskunde A 1,2

90

84

88

87

wiskunde B 1

83

84

84

81

wiskunde B 1,2

86

86

84

83

natuurkunde 1

79

79

79

80

natuurkunde 1,2

81

80

86

78

scheikunde (1)

65

85

68

82

scheikunde 1,2

70

xxxxx

70

xxxxx

biologie (1,2)

77

86

78

82

economie 1

63

65

63

63

economie 1,2

62

58

60

58

m&o

71

71

69

66

filosofie

41*

55

46

50

maatschappijleer

93

90

93

89

muziek

90

90

90

90

tek.,handv.,tex.werkv.

76

80

76

77

CKV-2 (schoolexamen)

67

64

61

69

* Door de Redactie van Het Examenblad aangepast, 12 juni 2003.

5. Schaallengte centraal examen 2003, vwo oude stijl

Indien een vak niet is vermeld: zie bij nieuwe stijl.

 

vak

Eerste tijdvak

Tweede tijdvak

Nederlands, opstel

100

100

Fries, opstel

100

-

aardrijkskunde

81

91

wiskunde A

90

90

wiskunde B

90

90

scheikunde

68

68

economie II

90

90

filosofie

41

43

Bijlage 2 Bandbreedtes in 2003

Voor de bepaling van N gelden in 2003 de volgende bandbreedtes

a. Kaderberoepsgerichte leerweg en vbo-mavo C

Vak

ondergrens

boven

grens

Frans

0,4

1,4

Duits

0,1

1,1

Engels

0,0

1,0

Spaans

0,3

1,3

Arabisch

0,0

1,0

Turks

0,0

1,0

Muziek

0,0

1,0

Alle andere vakken

0,5

1,5

b. Gemengde en theoretische leerweg en vbo-mavo D

Vak

onder grens

boven

grens

Nederlands,

leesvaardigh.

0,3

0,9

Frans

0,1

0,7

Duits

0,2

0,8

Engels

0,1

0,7

Spaans

0,0

0,6

Arabisch

0,0

0,6

Turks

0,2

0,8

Muziek

0,0

0,7

Alle andere vakken

0,8

1,3

c. havo

Vak

onder grens

boven

grens

Frans

0,4

1,0

Duits

0,4

1,0

Engels

0,0

0,6

Russisch

0,1

0,7

Spaans

0,5

1,1

Arabisch

0,2

0,8

Turks

0,2

0,8

Muziek

0,5

1,1

Alle andere vakken

0,8

1,3

d. vwo oude stijl en nieuwe stijl

Vak

onder grens

boven

grens

Grieks, Latijn

0,5

1,5

Frans

0,0

0,6

Duits

0,4

1,0

Engels

0,0

0,6

Spaans

0,1

0,7

Russisch

0,1

0,7

Arabisch

0,2

0,8

Turks

0,2

0,8

Muziek

0,4

1,0

Alle andere vakken

0,8

1,3

e. beroepsgerichte programma's cse en algemene vakken BB.

Voor deze toetsen wordt nog geen bandbreedte bekend gemaakt. Voor al deze cse's geldt: N is minimaal 0.