Regeling explicitering examenstof

kenmerk: CEVO-02-1322
datum: 23 oktober 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 25/26, p. 14 t/m 15

In deze regeling wordt voor vier vakken voor havo en vwo een nadere bepaling gegeven van het examenprogramma.

Deze regeling treedt op 1 november 2002 in werking en is voor het eerst van toepassing op het centraal examen 2005 voor wat betreft aardrijkskunde vwo, het centraal examen 2004 voor wat betreft Grieks en Latijn en aardrijkskunde havo en het centraal examen 2003 voor wat betreft maatschappijleer havo en vwo.

Zie voor havo 2007 ook CEVO-05.730 onder 4.1 betreffende maatschappijleer.

Redactie Het Examenblad, 2 oktober 2006.


Artikel 1

De vraagstelling op het centraal examen aardrijkskunde vwo en havo berust op de domeinen, zoals omschreven in bijlage 1 (vwo en havo).

Artikel 2

De vraagstelling op het centraal examen maatschappijleer vwo en havo berust op de omschrijvingen van de domeinen in bijlage 2.

Artikel 3

Bij de centrale examens Griekse taal en letterkunde, respectievelijk Latijnse taal en letterkunde, wordt de uitgangskennis bekend verondersteld zoals omschreven in bijlage 3 respectievelijk 4.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking op 1 november en is voor het eerst van toepassing op het centraal examen in 2005 voor wat betreft aardrijkskunde vwo, het centraal examen 2004 voor wat betreft Grieks, Latijn en aardrijkskunde havo en het centraal examen 2003 voor wat betreft maatschappijleer havo en vwo.

Artikel 5

Deze regeling wordt met de toelichting geplaatst in het Gele katern. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Nederlandse staatscourant. De bijlagen zullen worden geplaatst op Het Examenblad. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs, voorzover in het betreffende vak aan de betreffende instelling centraal examen wordt afgenomen.

Artikel 6

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling expliciteringen examenstof.

De voorzitter van de CEVO

drs J.Bouwsma

Toelichting

In deze regeling wordt voor vier vakken een nadere bepaling gegeven van het examenprogramma, voor zover het betreft het centraal examen.

1. Aardrijkskunde

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een Expliciteringscommissie aardrijkskunde havo/vwo enige domeinen van de havo- en vwo-programma's voorzien van een explicitering. Aan de CEVO is gevraagd deze explicitering over te nemen. De CEVO heeft aan dit verzoek gehoor gegeven, en de aanbevelingen van de Expliciteringscommissie vrijwel geheel overgenomen.

Voor vwo is het ingangsjaar de centrale examens van 2005, voor het havo is 2004 het ingangsjaar.

Voor wat betreft het schoolexamen zijn scholen geheel vrij wel of niet op deze explicitering acht te slaan. Domeinen die alleen op het schoolexamen worden getoetst, zijn niet nader geƫxpliciteerd.

2. Maatschappijleer

Bij de examens van 2002 bleek er formele onduidelijkheid te bestaan over de status van de uitwerking van het examenprogramma die via het KPC werd verspreid. Om die reden is besloten deze uitwerking te vervangen door een door de CEVO vastgestelde omschrijving van de domeinen waarover het centraal examen zich (in de komende periode) uitstrekt. De verschillen met de eerdere toelichting zijn zeer gering en worden in bijlage 2 opgesomd.

3. Grieks en Latijn.

Bij het centraal examen in de klassieke talen veronderstelt de CEVO een minimum aan taalkennis bij de kandidaten. Dit minimum (CEVO-U 85-160 van 1 november 1985) en Grieks (CEVO 90-450 van 27 november 1990) is bekend gemaakt in de zogeheten lijsten minimumtaalkennis. De huidige lijsten Latijn, worden als verouderd beschouwd. Vandaar dat deze lijsten worden ingetrokken en vervangen door de nieuwe Minimumlijst Grieks (bijlage 3) en Minimumlijst Latijn (bijlage 4).

De bijlagen zijn niet in dit Gele katern opgenomen. Ze worden toegezonden aan de scholen die voor deze vakken kandidaten in 2003 hebben opgegeven en voorts worden ze geplaatst op www.eindexamen.nl en www.cfi.nl.

Bijlagen

n.b. de minimumlijst Grieks is in PDF vanwege de Griekse letters die erin zijn opgenomen.