Aanwijzing exameneenheden centrale examens beroepsgerichte programma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 2005 (en 2004 en 2003)

kenmerk: CEVO-02-943
datum: 11 september 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 20a, p. 4 t/m 95

De CEVO moet drie jaar voordat de centrale examens vmbo worden afgenomen, bekendmaken op welk gedeelte van het examenprogramma de examens betrekking hebben.

In deze regeling de bekendmaking van de aanwijzing van de exameneenheden voor de beroepsgerichte vakken. In de bijlage van de regeling wordt per vak en per leerweg aangegeven welke exameneenheden centraal worden geëxamineerd in het examenjaar 2005.

Volledigheidshalve is ook de examenstof voor de eerdere examenjaren, inclusief de voorbeeldexamens, in het overzicht opgenomen.

De bijlagen zijn opgenomen in het onderwerp exameneenheden vmbo

Redactie Het Examenblad


Besluit

De voorzitter van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO)

Gelet op

de Regeling 'Definitieve vaststelling van de examenprogramma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)'

(Gele katern van Uitleg nr. 13, 17 mei 2000)

de Regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo

(Nederlandse Staatscourant Nr. 163, 24 augustus 2000)

de Regeling wijziging vaststelling eindtermen vmbo-groen (Nederlandse Staatscourant Nr. 121, datum 27 juni 2001)

Artikel 1 Aanwijzing exameneenheden

Voor de afdelingsprogramma's in het vmbo zijn de exameneenheden die in het examenjaar 2005 centraal worden geëxamineerd opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

In de bijlage wordt per vak en per leerweg aangegeven welke exameneenheden centraal worden geëxamineerd in het examenjaar 2005. Volledigheidshalve is ook de examenstof voor de eerdere examenjaren, inclusief de voorbeeldexamens, in het overzicht opgenomen (zie: Toelichting).

Artikel 2 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst.

Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de staatscourant.

Ook via 'het Examenblad', de website met alle regelingen op examengebied (www.eindexamen.nl), kan de regeling worden ingezien.

Artikel 3 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2002.

Artikel 4 Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als 'Aanwijzing exameneenheden centrale examens afdelingsprogramma's 2005'

Toelichting

In paragraaf 2.3 (Vakspecifieke examenbeschrijving) van de examenprogramma's voor het vmbo, wordt per beroepsgericht programma aangegeven op welke wijze de exameneenheden worden verdeeld over het centraal examen en het schoolexamen. Voor veel afdelingen is daarbij sprake van een keuze die de CEVO drie jaar voor de afname van het examen bekend maakt. Door dit besluit geeft de CEVO voor het examenjaar 2005 uitvoering aan het bepaalde in de paragrafen 2.3.

Bij de examenprogramma's Administratie, Bouwtechniek-schilderen, Grafische techniek en Landbouw - agrarische bedrijfseconomie zijn exameneenheden aangewezen die niet geheel, maar gedeeltelijk centraal geëxamineerd worden. In deze gevallen is vermeld op welke eindtermen van de desbetreffende exameneenheden de centrale examens betrekking hebben.

Voor Consumptief geldt dat er exameneenheden zijn aangewezen waarvan de examinering is gerelateerd aan met name genoemde groepen van producten en/of gerechten. In de bijlage zijn deze producten/gerechten eveneens vermeld.

De bovengenoemde inperkingen houden verband met de richtlijn dat 1/3 deel van het examenprogramma centraal geëxamineerd wordt.

De examenstof voor de centrale examens 'beroepsgericht' is reeds vastgesteld en bekend gemaakt voor 2003 en 2004. Voor een aantal beroepsgerichte programma's is de examenstof echter nadien gewijzigd.

Volledigheidshalve is de examenstof voor de centrale examens van 2003 en 2004, eveneens in de bijlage bij deze regeling opgenomen. De wijzigingen zijn daarin eveneens verwerkt.

Voor alle beroepsgerichte programma's zijn via de website www.vmbo-examengids.nl voorbeeldexamens beschikbaar.

De voorbeeldexamens over de examenjaren 2001 en 2002 zijn op te vatten als 'voorlopers' van de centrale examens.

Omdat de examenstof van de voorbeeldexamens op onderdelen kan verschillen van die van latere examenjaren zijn de exameneenheden van de voorbeeldexamens eveneens vermeld in de bijlage.

De bijlage geeft zo een volledig beeld voor de beroepsgerichte programma's voor het vmbo over de examenjaren 2001 tot en met 2005.

De voorzitter van de CEVO, drs. J. Bouwsma

De genoemde bijlage is opgenomen in het onderwerp exameneenheden vmbo op deze site

Redactie Het Examenblad