Domeinen centraal examen geschiedenis vwo en havo 2005, 2006 en 2007

kenmerk: VO/BOB-2002/23575
datum: 25 juli 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 18, p. 76

In deze regeling worden de domeinen vastgesteld voor vwo en havo in de examenjaren 2005, 2006 en 2007.

De regeling treedt op 26 juli 2002 in werking.


Besluit

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

de artikelen 1 en 2 juncto de bijlagen 1 en 2 van de Regeling examenprogramma's profielen v.w.o./h.a.v.o. maatschappelijke vakken;

besluit

Artikel 1 Domeinen centraal examen geschiedenis vwo/havo 2005

De domeinen die in het examenjaar 2005 in het centraal examen geschiedenis geëxamineerd worden, zijn:

- Domein B: Levensonderhoud; Subdomein: Levensonderhoud en sociale verhoudingen;

- Domein E: Oorlog en vrede; Subdomein: Internationale betrekkingen en oorlogvoering.

Artikel 2 Domeinen centraal examen geschiedenis vwo/havo 2006

De domeinen die in het examenjaar 2006 in het centraal examen geschiedenis geëxamineerd worden, zijn:

- Domein E: Oorlog en vrede; Subdomein: Internationale betrekkingen en oorlogvoering;

- Domein C: Primaire samenlevingsverbanden; Subdomein: Primaire samenlevingsverbanden en opvoeding.

Artikel 3 Domeinen centraal examen geschiedenis vwo/havo 2007

De domeinen die in het examenjaar 2007 in het centraal examen geschiedenis geëxamineerd worden, zijn:

- Domein C: Primaire samenlevingsverbanden; Subdomein: Primaire samenlevingsverbanden en opvoeding;

- Domein F: Ontmoetingen tussen culturen; Subdomein: Contacten tussen westerse en 'niet-westerse' samenlevingen.

Artikel 4 Bekendmaking

Deze regeling wordt in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekend gemaakt.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als 'Domeinen centraal examen geschiedenis vwo/havo 2005, 2006 en 2007'.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund