Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2004

kenmerk: CEVO-02-792
datum: 1 juli 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 18, p. 105 t/m 113

In deze regeling wordt het rooster van de eindexamens en staatsexamens in 2004 voor vwo, havo en vmbo bekendgemaakt.

De regeling treedt op 1 augustus 2003 in werking.

Vanwege de regeling CEVO-03-199 zijn bij enkele havo/vwo examens de hulpmiddelen aangepast.

Vanwege de regeling CEVO-03-200 is het rooster vmbo, vbo en mavo-C -D in het eerste tijdvak aangepast.


Artikel 1

De dagen waarop in 2004 de centrale examens beginnen zijn:

a. het eerste tijdvak begint op 24 mei.

b. het tweede tijdvak begint op 9 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en op 23 juni in de andere vormen van onderwijs;

c. het derde tijdvak begint op 16 augustus.

Artikel 2

1. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling.

2. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2 bij deze regeling.

3. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door de staatsexamencommissie

4. Een naam van een vak in bijlage 2 heeft betrekking op het vak van die naam in de examens oude stijl, op de examens nieuwe stijl en, waar van toepassing, op deelvakken en hele vakken nieuwe stijl.

Artikel 3

In afwijking van artikel 1, onderdeel a, worden de volgende toetsen voor de aanvang van het eerste tijdvak afgenomen:

a. In de basisberoepsgerichte leerweg: het centraal praktisch examen (c.p.e.)

b. In de kaderberoepsgerichte leerweg: de centrale integratieve eindtoets (c.i.e.)

c. In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch en centraal schriftelijk examen van de kunstvakken 2, beeldende vakken en de vakken Spaans en dans

d. Bij de havo-examens de vakken Arabisch, Frans, Fries, Russisch en Turks

e. Bij de vwo-examens de vakken Arabisch, Fries, management en organisatie, muziek, Russisch, en Turks

Artikel 4

Deze regeling wordt bekend gemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2003.

De voorzitter van de CEVO,

drs J.Bouwsma

Bijlage 1A Eerste tijdvak 2004 centrale examens vmbo en oude stijl vbo en mavo C en D (aangepaste versie)

Let op!

Vanwege de regeling CEVO-03-200 (rooster 2005) is deze bijlage aangepast. De wijziging betreft de volgende zaken:

a. Het aanvangstijdstip van het cpe in de beeldende vakken is twee weken vervroegd.

b. In het BB-rooster is het c.s.p.e. toegevoegd, waar scholen in 2004 voor kunnen kiezen

c. De einddatum van c.p.e., c.s.p.e. en c.i.e. is van 18 mei naar 28 mei verplaatst, het einde van het c.s.e. BB.

De data en tijden van het c.s.e. zijn ongewijzigd. Voor de betekenis van de voetnoten wordt verwezen naar de oorspronkelijke regeling.

Waar geen vakspecifiek hulpmiddel is vermeld is alleen het basispakket hulpmiddelen toegestaan.

Aangepaste versie:

 

BB (vmbo) (1)

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

KB (1) , GL, TL (vmbo)

C en D (oude stijl)

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

maandag 22 maart

   

start c.p.e. (GL en TL beeldende vakken)

 

maandag 5 april

start c.p.e. en c.s.p.e.

p.m.

start c.i.e. (alleen KB)

p.m.

wo 19 mei

   

09.00-11.00 (4)

 
     

beeldende vakken 2, dans

- (dans) computer

     

13.30-15.30

 
     

Spaans (4)

- woordenboek

ma 24 mei

09.00-10.30

 

09.00-11.00

 
 

beroepsgericht ZW

p.m.

beroepsgericht TN en LN

aardrijkskunde

(beroepsgericht) p.m.

 

11.30-13.00

     
 

beroepsgericht LN/EC

p.m.

   
 

13.30-15.00

 

13.30-15.30

 
 

beroepsgericht TN

p.m.

beroepsgericht ZW en EC

p.m.

di 25 mei

09.00-10.30

 

09.00-11.00

 
 

na/sk 1, Frans

(na/sk) informatiemateriaal

(Frans) computer

geschiedenis

 
 

11.30-13.00

     
 

Nederlands

woordenboek

   
     

13.30-15.30

 
     

Nederlands, (lezen)

- woordenboek *

wo 26 mei

09.00-10.30

 

09.00-11.00

 

(5)

maatschappijleer 2; Duits

(Duits) woordenboek

maatschappijleer (2)

 
 

11.30-13.00

     
 

wiskunde

     
 

13.30-15.00

 

13.30-15.30

 
 

aardrijkskunde

 

biologie

 

do 27 mei

09.00-10.30

 

09.00-11.00 (4)

 

(5)

geschiedenis

 

tehatex o.s., muziek, drama

- (drama) computer

 

11.30-13.00

 

13.30-15.30

 
 

Engels

woordenboek

nask1/natuurkunde

- informatiemateriaal

vr 28 mei

09.00-10.30

 

09.00-11.00

 
 

economie

 

Duits

- woordenboek

 

11.30-13.00

 

13.30-15.30

 
 

biologie

 

wiskunde

- zie voetnoot 2

28 mei

einddatum c.p.e. en c.s.p.e.

einddatum c.i.e. (alleen KB)

di 1 juni

-

 

09.00-11.00

 
     

economie

 
     

13.30-15.30

 
     

Frans

- woordenboek

wo 2 juni

   

09.00-11.00 (4)

 
     

Nederlands, schrijven

- woordenboek *

     

13.30-15.30

 
     

Engels

- woordenboek

do 3 juni

   

09.00-11.00 (4)

 
     

Fries; Arabisch; Turks

- (ar/tu) woordenboek

     

13.30-15.30 (4)

 
     

nask2 / scheikunde

- informatiemateriaal

(1) De leerling die twee vakken moet doen die op hetzelfde tijdstip staan ingeroosterd, dient eerst het ene vak te doen, wordt in quarantaine gehouden en doet daarna het andere vak. Als deze leerling ook des middags een examenvak heeft, dient de school contact op te nemen met de inspectie

(2) Het is toegestaan in plaats van een geometrische driehoek een windroos te gebruiken

(3) De hulpmiddelen bij het c.s.e. beroepsgerichte programma's worden in september 2002 bekendgemaakt

(4) Deze toetsen gelden niet als centraal examen in de kaderberoepsgerichte leerweg. Voor het vak muziek geldt bovendien dat het C-examen op hetzelfde moment wordt afgenomen als het D-examen, maar dat dat niet in hetzelfde examenlokaal kan: voor C staan andere muziekfragmenten op de CD.

(5) Indien een kandidaat wegens het Wekenfeest een examentoets niet kan afleggen op 26 mei of op 27 mei, dient de school contact op te nemen met de inspectie.

* later toegevoegd; ontbreekt ten onrechte in het Gele katern - redactie Het Examenblad

Bijlage 1B Eerste tijdvak 2004, centrale examens havo en vwo (profielen vwo en havo)

Datum

havo

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

vwo

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

di 18 mei

   

13.30-16.30

 
     

Fries

 

wo 19 mei

09.00-11.30/12.00

 

09.00-11.30/12.00

 
 

Arabisch 1,2; Russisch 1,2; Turks 1,2; Fries 1 en 1,2

- woordenboek (Ar, Ru, Tu)

muziek, Arabisch, Russisch, Turks

- woordenboek (Ar, Ru, Tu)

 

13.30-16.00

 

13.30-16.30

 
 

Frans 1,2

-woordenboek

M&O

- grafische rekenmachine*

ma 24 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

Duits 1,2

- woordenboek

Nederlands

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

scheikunde

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

biologie

- BINAS 4e druk of Biodata

di 25 mei

09.00-12.00

 

09.00-12.00

 
 

geschiedenis

 

geschiedenis

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

natuurkunde 1 en 1,2

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

wiskunde B 1 en B 1,2

- grafische rekenmachine

- formulekaart

- roosterpapier in cm2

wo 26 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 

(1)

muziek

 

Latijn

- woordenboek

- grammaticaoverzicht

 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

wiskunde A 1,2

- grafische rekenmachine

- roosterpapier in cm2

- formulekaart

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening

natuurkunde 1 en 1,2

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

do 27 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 

(1)

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

 

filosofie

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

M&O

- grafische rekenmachine*

economie 1 en 1,2

- grafische rekenmachine*

vr 28 mei

09.00-12.00

 

09.00-12.00

 
 

Nederlands

 

maatschappijleer

 
 

13.30-16.00

 

13.30-16.00

 
 

economie 1 en 1,2

- grafische rekenmachine*

Engels

- woordenboek

di 1 juni

09.00-12.00

 

09.00-11.30

 
 

filosofie

 

Duits 1,2

woordenboek

 

13.30-16.00

 

13.30-16.30

 
 

Engels

- woordenboek

wiskunde A1 en 1,2

- formulekaart

- grafische rekenmachine

- normaal waarschijnlijkheidspapier

- enkel en dubbel logaritmisch papier

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening en de mathematische statistiek

wo 2 juni

09.00-12.00

 

09.00-12.00

 
 

maatschappijleer

 

aardrijkskunde

- BOS-atlas, 51e of 52e druk

 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

biologie

binas 4e druk of biodata

scheikunde 1 en 1,2

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

do 3 juni

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

aardrijkskunde

- BOS-atlas, 51e of 52e druk

Grieks

- woordenboek

- grammaticaoverzicht

 

13.30-16.30

 

13.30-16.00

 
 

wiskunde B 1 en B 1,2

- grafische rekenmachine

- roosterpapier in cm2

- formulekaart

(alleen voor B1)

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening

Frans 1,2

- woordenboek

vr 4 juni

   

09.00-11.30

 
     

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

 
 

13.30-16.00

 

13.30-16.00

 
 

Spaans 1,2

- woordenboek

Spaans

- woordenboek

(1) Indien een kandidaat wegens het Wekenfeest een examentoets niet kan afleggen op 26 mei of op 27 mei, dient de school contact op te nemen met de inspectie.

* - grafische rekenmachine

Door de redactie toegevoegd naar aanleiding van de regeling CEVO-03-199

Bijlage 1C, Eerste tijdvak 2004, centrale examens vwo oude stijl (staatsexamen)

datum

vwo o.s.

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

wo 19 mei

09.00-11.30/12.00

 
 

muziek, Russisch; Fries, leesvaardigheid

- (Russisch) woordenboek

 

13.30-16.30

 
 

economie II

 

ma 24 mei

09.00-12.00

 
 

Nederlands, leesvaardigheid

 
 

13.30-16.30

 
 

biologie

- BINAS 4e druk of Biodata

di 25 mei

09.00-12.00

 
 

geschiedenis

 
 

13.30-16.30

 
 

wiskunde B

- roosterpapier in cm2

wo 26 mei

09.00-12.00

 

(1)

Latijn

- woordenboek

- grammaticaoverzicht

 

13.30-16.30

 
 

natuurkunde

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

do 27 mei

09.00-12.00

 

(1)

filosofie

 
 

13.30-16.30

 
 

economische wetenschappen en recht I

 

vr 28 mei

09.00-12.00

 
 

maatschappijleer

 
 

13.30-16.00

 
 

Engels

- woordenboek

di 1 juni

09.00-11.30

 
 

Duits

- woordenboek

 

13.30-16.30

 
 

wiskunde A

- grafische rekenmachine

- normaal waarschijnlijkheidspapier

- enkel en dubbel logaritmisch papier

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening en de mathematische statistiek

wo 2 juni

09.00-12.00

 
 

aardrijkskunde

- BOS-atlas, 51e of 52e druk

 

13.30-16.30

 
 

scheikunde

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

do 3 juni

09.00-12.00

 
 

Grieks

- woordenboek

- grammaticaoverzicht

 

13.30-16.00

 
 

Frans

- woordenboek

vr 4 juni

09.00-11.30

 
 

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

 
 

13.30-16.00

 
 

Spaans

- woordenboek

(1) Indien een kandidaat wegens het Wekenfeest een examentoets niet kan afleggen op 26 mei of op 27 mei, dient de kandidaat dit bij aanmelding mee te delen.

(2) De tijdstippen voor de onderdelen Nederlands, opstel en Fries, opstel worden door de staatsexamencommissie na aanmelding meegedeeld.

Bijlage 2 Tweede tijdvak 2004 centrale examens vwo, havo, vmbo, mavo/vbo C en D,. Toegestane hulpmiddelen: zie bij eerste tijdvak.

datum

BB

KB. GL, TL, C, D

havo

vwo

9-22 juni

c.p.e. beroepsgericht

(alleen KB) c.i.e. beroepsgericht

-

 

21 juni 9.00

wiskunde

-

-

-

11.30

Nederlands

-

-

-

22 juni 9.00

Engels

-

-

-

11.30

biologie

economie

-

-

-

23 juni, 09.00

beroepsgericht

EC, LN, TN, ZW

Nederlands, schrijven

Duits

geschiedenis

aardrijkskunde

economie

maatschappijleer (2)

beeldende vakken 2 beroepsgericht, deels

(KB en GL) **

Duits

geschiedenis

aardrijkskunde

maatschappijleer

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

Nederlands, opstel (o.s.)

Latijn

Grieks

Duits

geschiedenis

aardrijkskunde

maatschappijleer

filosofie **

23 juni

13.30

geschiedenis

aardrijkskunde

maatschappijleer 2

Frans

Duits

Na/sk 1

Nederlands (lezen)

Engels

Frans

wiskunde

na/sk1/natuurkunde

na/sk2/scheikunde

biologie

Nederlands

Frans

Engels

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

m&o

Nederlands

Engels

Frans

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

m&o

25 juni

-

Arabisch

Fries

Spaans

Turks

muziek

dans

drama

tehatex, oude stijl

beroepsgericht, deels **

Arabisch

Fries

Spaans

Russisch

Turks

muziek

filosofie

Arabisch

Fries

Spaans

Russisch

Turks

muziek

economie II o.s.

wiskunde B o.s.

tehatex

filosofie **

** In maart 2004 wordt bekendgemaakt welke centraal schriftelijke examens in het tweede tijdvak op 23 juni en welke op 25 juni worden afgenomen, in de beroepsgerichte programma's in de Gemengde leerweg en de Kaderberoepsgerichte leerweg. Eveneens wordt dan het definitieve tijdstip voor filosofie vwo bekendgemaakt.

Het is mogelijk dat vakken die nu op 23 juni staan ingeroosterd alsnog op 25 juni worden geëxamineerd, en omgekeerd.

Bijlage 3. Verdere afwikkeling examen 2004

tijdschema

bezorgen in de week van 17 mei

 

activiteit

vmbo beroepsgericht

vmbo, algemeen

vwo/havo

inzending deelscores,

uiterlijk 28 mei

   

id, vakken t/m 28 mei

 

uiterlijk 2 juni

uiterlijk 2 juni

id, vakken t/m 2 juni

 

uiterlijk 7 juni

uiterlijk 7 juni

id, vakken t/m 4 juni

 

uiterlijk 9 juni

uiterlijk 9 juni

bekendmaking normen

(uiterlijk)

wo 9 juni

wo 16 juni, 08.00 uur

do 17 juni, 08.00 uur

herkansing

donderdag 10 juni tot en met dinsdag 22 juni

   

uitslag

(

wo 16/do 17 juni

do 17/vr 18 juni

aanmelding 2e tijdvak staatsexamencommissie

-

uiterlijk ma 21 juni

uiterlijk ma 21 juni

tweede tijdvak school

woensdag 23 juni

(KB en GL deels)

woensdag 23 juni

(BB: 21-23 juni)

woensdag 23 juni

tweede tijdvak staatsexamencommissie

(alleen bij KB en GL)

vrijdag 25 juni

vr 25 juni

vr 25 juni

inzending deelscores tweede tijdvak

niet

uiterlijk vr 25 juni

uiterlijk vr 25 juni

bekendmaking normen

(uiterlijk)

wo 30 juni, 08.00 uur

wo 30 juni, 08.00 uur

wo 30 juni, 08.00 uur

uitslag na tweede tijdvak

wo 30 juni/do 1 juli

wo 30 juni/do 1 juli

wo 30 juni /do 1 juli

begin zomervakanties

vr 2 juli

vr 2 juli

vr 2 juli

De normen en de omzettingstabellen worden op de genoemde tijden op Internet bekend gemaakt. (www.eindexamen.nl). Op hetzelfde tijdstip staan ze ook op www.citogroep.nl. Scholen kunnen een of meer E-mailadressen opgeven waaraan de normen en de omzettingstabellen rechtstreeks worden toegezonden. (zie formulier op www.eindexamen.nl)

De bekendmaking op www.eindexamen.nl geldt als een officiële publicatie: scholen hoeven niet de verzending per post af te wachten: deze verzending is uitsluitend bedoeld als waarborg, voor als het elektronisch mis gaat en voor scholen die geen gebruik van computers willen maken.

De verzending per post betreft alleen de tabellen per schoolsoort met de vastgestelde N-termen.

Toelichting bij de herkansing c.p.e. en c.i.e.

Deze data zijn zodanig gekozen dat een school er voor kan kiezen de herkansing te starten, nadat het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma is vastgesteld. De herkansing van het c.p.e. of c.i.e. kan dan afgerond zijn op het moment dat de uitslag van het hele eindexamen van de kandidaat wordt vastgesteld.

De school kan er ook voor kiezen deze herkansing pas te starten nadat de uitslag is vastgesteld (op 16 of 17 juni) en op uiterlijk 22 juni af te ronden.

De data kunnen per afdeling en per leerling verschillen.

Bijlage 4. Derde tijdvak

Het derde tijdvak begint op 16 augustus. Datum en plaats van de zitting worden meegedeeld na aanmelding. Daarbij wordt er naar gestreefd het derde tijdvak zo veel mogelijk in de week van 16 augustus af te nemen.

De voorzitter van de CEVO

drs J.Bouwsma.


Deel deze pagina