Regeling deeltalen 2002

kenmerk: VO/BOB-2002/16895
datum: 7 mei 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 13, p. 17 t/m 18

Door deze regeling krijgen scholen de mogelijkheid zelf een keuze te maken uit de te onderwijzen en in het (school)examen te toetsen vaardigheden in de deeltalen vwo/havo.


Besluit

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

besluit

Gelet op:

artikel VI, onderdeel F, van de Wet van 2 juli 1997 (Stb. 322);

Besluit

Artikel 1. Examenprogramma deeltalen vwo

1. In afwijking van de Regeling examenprogramma's profielen v.w.o./h.a.v.o. Nederlands en moderne vreemde talen omvat het examenprogramma Franse taal en letterkunde 1 en Duitse taal en letterkunde 1 een of meer van de domeinen Leesvaardigheid, Luistervaardigheid, Gespreksvaardigheid en Schrijfvaardigheid, ter keuze van de school.

2. De school bepaalt binnen elk domein de eindtermen en de specificaties. De school bepaalt of er handelingsdelen zijn, en zo ja welke.

Artikel 2. Examenprogramma deeltalen havo

1. In afwijking van de Regeling examenprogramma's profielen v.w.o./h.a.v.o. Nederlands en moderne vreemde talen omvat het examenprogramma moderne vreemde talen en letterkunde 1 een of meer van de domeinen Leesvaardigheid, Luistervaardigheid, Gespreksvaardigheid en Schrijfvaardigheid, ter keuze van de school.

2. De school bepaalt binnen elk domein de eindtermen en de specificaties. De school bepaalt of er handelingsdelen zijn, en zo ja welke.

Artikel 3. Afsluiting schoolexamen deeltalen vwo

In afwijking van artikel 32, tweede lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. wordt het schoolexamen in de deelvakken Franse taal en letterkunde 1 en Duitse taal en letterkunde 1 vwo afgesloten op een door de school te bepalen tijdstip voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen.

Artikel 4. Vervallen tijdelijke afwijking deeltalen

In bijlage 2 van de Regeling profielen 2000 (Uitleg OCenW-Regelingen van 29 maart 2000, nr. 9) vervalt onder 2 het onderdeel: Moderne vreemde talen en letterkunde 1 (havo); Franse taal en letterkunde1/Duitse taal en letterkunde 1 (vwo).

Artikel 5. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2002.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling deeltalen 2002.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

Het is gebleken, dat de (verdere) goede invoering van de profielen vwo/havo wordt belemmerd doordat een groot deel van de leraren in de moderne vreemde talen de zogenaamde deeltalen als problematisch ervaren. De problemen worden met name veroorzaakt door de beperking van het examenprogramma tot één (vwo) of twee (havo) voorgeschreven taalvaardigheden. Daarom is, in overleg met de organisaties van het onderwijsveld, besloten deze voorgeschreven beperking te laten vervallen. De school mag, met ingang van 1 augustus 2002, zelf een keuze maken uit de te onderwijzen en in het (school)examen te toetsen vaardigheden. Eventueel kan de keuze ook 'op maat' (van de leerling) worden gemaakt. Dit biedt bij voorbeeld een oplossing voor dyslectische leerlingen in het vwo, die volgens het examenprogramma verplicht waren het onderdeel leesvaardigheid te volgen. Door de vrije keuze die hiervoor in de plaats komt door deze regeling kan bovendien de aansluiting tussen havo en vwo worden verbeterd. Bij die vrije keuze blijft, dat het aantal studielasturen van 160 (vwo en havo) de norm is waaraan school en leraar zich hebben te houden.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund