Vrijstellingsregeling havo/vwo oude profielen

kenmerk: VO/BOB-2002/13867
datum: 24 april 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 12, p. 6 t/m 8

In deze regeling wordt bepaald, hoe een diploma havo of vwo (profiel) kan worden behaald met vrijstellingen op basis van een eerder afgelegd profielexamen.


Artikel 1. Vrijstelling havo (profiel) op grond van examen vwo (profiel)

De kandidaat die het eindexamen h.a.v.o. (profiel) aflegt aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs (v.a.v.o.) of die het staatsexamen h.a.v.o. (profiel) aflegt en die met toepassing van artikel 9 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. of artikel 10 van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 in aanmerking komt voor vrijstelling doordat hij reeds eerder examen v.w.o. (profiel) heeft afgelegd, wordt die vrijstelling verleend overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Vrijstelling ckv 3 in andere gevallen

De kandidaat die het eindexamen v.w.o. of h.a.v.o. (profiel) aflegt aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs (v.a.v.o.) of die het staatsexamen v.w.o. of h.a.v.o. (profiel) aflegt en die met toepassing van artikel 9 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. of artikel 10 van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 in aanmerking komt voor vrijstelling doordat hij reeds eerder het desbetreffende examen heeft afgelegd, wordt vrijstelling verleend voor culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving) of culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek) met overeenkomstige toepassing van de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling havo/vwo profiel.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

Deze regeling bepaalt hoofdzakelijk, voor welk havo-vak (profiel) een examenkandidaat is vrijgesteld op grond van eerder behaalde vwo-resultaten. Dit is geregeld in artikel 1, met de bijlage waarnaar dat artikel verwijst. Op grond van artikel 9, eerste lid, onder b, van het eindexamenbesluit is de kandidaat die het eindexamen havo aflegt aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs (Regionaal opleidingencentrum, ROC) vrijgesteld van het examen in een vak in het havo op grond van een examen vwo of havo "voor het overeenkomstige vak". Het staatsexamenbesluit bevat een analoge bepaling (artikel 10, eerste lid, onder b). Omdat de indeling in vakken en deelvakken en de daarbij behorende studielasturen in vwo en havo verschillen, spreekt het niet in alle gevallen vanzelf wat 'het overeenkomstige vak' is. Artikel 9, vijfde lid (examenbesluit) en artikel 10, vijfde lid (staatsexamenbesluit) voorzien erin dat hiervoor bij ministeriƫle regeling nadere voorschriften worden gegeven. Deze nadere voorschriften worden door deze regeling gegeven.

In artikel 2 wordt daarnaast geregeld, dat ook in andere gevallen (behalen van een vwo-diploma met vrijstellingen op basis van vwo-resultaten, behalen van een havo-diploma met vrijstellingen op basis van havo-resultaten) de kandidaat kan worden vrijgesteld voor ckv 3 (beeldende vormgeving of muziek) op basis van examenresultaten voor de 'oude' vakken tekenen, handvaardigheid I (handenarbeid) of handvaardigheid II (textiele werkvormen) resp. muziek. Deze 'oude' vakken kunnen deel hebben uitgemaakt van een profielexamen, als een school niet heeft gekozen voor invoering van ckv 2,3.

De voorschriften hebben betrekking op het behalen van een vwo/havo-diploma volgens de profielstructuur, met vrijstellingen op basis van resultaten ook volgens de profielstructuur. Voor het behalen van een diploma volgens de profielstructuur op basis van resultaten volgens de oude structuur bestaat een andere regeling, de Vrijstellingsregeling examen oud vwo/havo naar nieuw (Uitleg OCenW Regelingen, nr. 30, van 13 december 2000).

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage

havo vak (profiel)

vwo vak (profiel) op grond waarvan vrijstelling

Nederlandse taal

Nederlandse taal

Engelse taal

Engelse taal

Franse taal 1

Franse taal 1 of 1,2

Duitse taal 1

Duitse taal 1 of 1,2

Franse taal 1,2

Franse taal 1,2

Duitse taal 1,2

Duitse taal 1,2

letterkunde

letterkunde

algemene natuurwetenschappen

algemene natuurwetenschappen

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel of profieldeel, vrij deel)

wiskunde B1

wiskunde B1 of B1,2

wiskunde B1,2

wiskunde B1 of B1,2

natuurkunde 1

natuurkunde 1 of 1,2

natuurkunde 1,2

natuurkunde 1,2

scheikunde

scheikunde 1 of 1,2

biologie

biologie 1,2

economie 1

economie 1 of 1,2

economie 1,2

economie 1,2

wiskunde A1

wiskunde A1 of A1,2

wiskunde A1,2

wiskunde A1 of A1,2

geschiedenis

geschiedenis (profieldeel, vrij deel)

aardrijkskunde

aardrijkskunde

Spaanse taal 1 of 1,2

Spaanse taal

Russische taal 1 of 1,2

Russische taal

Italiaanse taal 1 of 1,2

Italiaanse taal

Arabische taal 1 of 1,2

Arabische taal

Turkse taal 1 of 1,2

Turkse taal

Friese taal 1 of 1,2

Friese taal

Spaanse taal (elementair)

Spaanse taal (elementair)

Russische taal (elementair)

Russische taal (elementair)

Italiaanse taal (elementair)

Italiaanse taal (elementair)

Arabische taal (elementair)

Arabische taal (elementair)

Turkse taal (elementair)

Turkse taal (elementair)

filosofie

filosofie

culturele en kunstzinnige vorming 2

culturele en kunstzinnige vorming 2

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving) of tekenen (oud), handvaardigheid I (handenarbeid, oud), handvaardigheid II (textiele werkvormen, oud)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek) of muziek (oud)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

tekenen (oud)

tekenen (oud)

handvaardigheid I (handenarbeid, oud)

handvaardigheid I (handenarbeid, oud)

handvaardigheid II (textiele werkvormen, oud)

handvaardigheid II (textiele werkvormen, oud)

muziek (oud)

muziek (oud)

maatschappijleer (profieldeel, vrij deel)

maatschappijleer (profieldeel, vrij deel)

management en organisatie

management en organisatie

informatica

informatica

lichamelijke opvoeding 2

lichamelijke opvoeding 2

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,drs. K.Y.I.J. Adelmund