Wijziging aanwijzing exameneenheden centraal examen agrarische bedrijfseconomie 2003 en 2004

kenmerk: CEVO-02/383
datum: 23 april 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 11, p. 46 t/m 48

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft het Procesmanagement VMBO Groen opdracht gegeven om de kadernotitie te ontwikkelen over de vormgeving en inhoud van het vak agrarische bedrijfseconomie in de kaderberoepsgerichte leerweg. In april 2002 is deze kadernotitie verschenen.

In de notitie worden zeven thema's onderscheiden en naar leerjaar gesitueerd. De CEVO heeft het wenselijk geacht om reeds in het examenjaar 2003 in te spelen op de notitie. In de regeling die hier gepubliceerd staat gebeurt dit door de examenstof, behalve aan de exameneenheid LN/K/2 'Professionele vaardigheden', te koppelen aan drie van de vier thema's voor het vierde leerjaar.

De voor 2003 aangewezen thema's zijn: Boekhouden (alleen het gedeelte 'verwerking van boekingen en balans'), Internationale betrekkingen en Recht.


Gelet op:

- de Regelingen in de onderstaande tabel

 

Citeertitel

Regeling

Publicatie

Examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo

Nederlandse Staatscourant Nr. 163

24 augustus 2000

Wijziging vaststelling eindtermen vmbo-groen

Nederlandse Staatscourant Nr. 121

27 juni 2001

Aanwijzing exameneenheden centrale examens afdelingsprogramma's vmbo 2003

Uitleg Gele katern nr. 20a

13 september 2000

Aanwijzing exameneenheden centrale examens afdelingsprogramma's landbouw vmbo 2003

Uitleg Gele katern nr. 25

7 november 2001

Aanwijzing exameneenheden centrale examens beroepsgerichte programma's vmbo 2004

Uitleg Gele katern nr. 3

6 februari 2002

Besluit

Artikel 1 Wijziging exameneenheden en eindtermen agrarische bedrijfseconomie

De examenstof voor het centraal schriftelijk examen in de kaderberoepsgerichte leerweg van het ondersteunende vak agrarische bedrijfseconomie binnen het afdelingsprogramma landbouw, die voor de examenjaren 2003 en 2004 bekend gemaakt is in de regelingen 3, 4 en 5 onder 'Gelet op', wordt gewijzigd in de examenstof die is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de staatscourant.

Artikel 3 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van OCenW-Regelingen, waarin deze mededeling is bekend gemaakt, en werkt terug tot 1 augustus 2000.

Toelichting

Het ministerie van LNV heeft het Procesmanagement VMBO Groen opdracht geven om een kadernotitie te ontwikkelen over de vormgeving en inhoud van het vak agrarische bedrijfseconomie in de kaderberoepsgerichte leerweg. In april 2002 is deze kadernotitie, die breed wordt gedragen in het groene onderwijsveld, verschenen.

In de kadernotitie worden de volgende zeven thema's onderscheiden en naar leerjaar gesitueerd.

thema's

leerjaar 3 Winkel, Economie en maatschappij, Overheid

leerjaar 4 Natuur en milieu, Boekhouden, Internationale betrekkingen, Recht

Vanwege het brede draagvlak heeft de CEVO het wenselijk geacht om reeds in het examenjaar 2003 in te spelen op de notitie. In de onderhavige regeling gebeurt dit door de examenstof, behalve aan de exameneenheid LN/K/2 'Professionele vaardigheden', te koppelen aan drie van de vier thema's voor het vierde leerjaar.

De voor 2003 aangewezen thema's zijn Boekhouden (alleen het gedeelte 'verwerking van boekingen en balans'), Internationale betrekkingen en Recht.

De bovenstaande keuze is in overeenstemming met het gestelde in paragraaf 2.3 (Vakspecifieke examenbeschrijving) van het examenprogramma.

In de regeling 'Aanwijzing exameneenheden centrale examens beroepsgerichte programma's vmbo 2004' wordt voor alle beroepsgerichte programma's gesteld dat de leerstof die in 2004 centraal wordt geëxamineerd gelijk is aan de examenstof voor 2003. Op grond van dit principe gelden voor agrarische bedrijfseconomie voor 2004, naast 'Professionele vaardigheden, wederom de thema's Boekhouden (alleen het gedeelte 'verwerking van boekingen en balans'), Internationale betrekkingen en Recht.

De voorzitter van de CEVO,

drs. J. Bouwsma

Bijlage

     

examenjaar

code

exameneenheid

eindtermen

2003

2004

LN/K/2

Professionele vaardigheden

alle

X

X

LN/K/10

Werken in de detailhandel/bedrijfseconomische begrippen

1, 2, 3, 5

X

X

LN/K/11

Berekeningen

1, 2, 3, 6

X

X

LN/K/12

Boekhoudkundige begrippen en boekingsregels onderdeel 'verwerking van boekingen'

5, 6, 7, 8

X

X

LN/K/30

Boekhoudregels en boekhoudkundige cyclus onderdeel 'balans'

8, 9, 10, 11

X

X

LN/K/31

Calculatie en begroting

1, 2, 3

X

X

De thema's die hierna genoemd worden komen overeen met de onderscheiden thema's in de kadernotitie Agrarische bedrijfseconomie VMBO.

In de onderstaande schema's is per thema aangegeven welke eindtermen getoetst kunnen worden in het centraal schriftelijke examen agrarische bedrijfseconomie voor de kaderberoepsgerichte leerweg (cse KB) voor de examenjaren 2003 en 2004.

Behalve deze eindtermen kunnen ook de eindtermen van de exameneenheid LN/K/2 'Professionele vaardigheden' in het cse KB worden getoetst.

Thema 'Boekhouden'

'verwerking van boekingen en balans'

 

code exameneenheid

nr. eindterm

eindterm

   

De kandidaat kan:

LN/K/11

2

een intrestberekening uitvoeren

LN/K/11

3

de functie van de kostprijs noemen

LN/K/11

6

het begrip afschrijving herkennen/toepassen

LN/K/12

5

een eenvoudige beginbalans opstellen aan de hand van gegevens en een gegeven rekeningschema

LN/K/12

6

boekingsdocumenten herkennen/noemen

LN/K/12

7

onder begeleiding aan de hand van gecodeerde boekingsdocumenten met een aantal grootboekrekeningen, een grootboek samenstellen

LN/K/12

8

uit het grootboek een eenvoudige eindbalans samenstellen

LN/K/30

8

onder begeleiding aan de hand van gecodeerde boekingsdocumenten met een aantal grootboekrekeningen, een grootboek samenstellen

LN/K/30

9

onder begeleiding eenvoudige balansen opstellen

LN/K/30

10

een eenvoudige beginbalans opstellen aan de hand van gegevens en een gegeven rekeningschema

LN/K/30

11

uit het grootboek een eenvoudige eindbalans samenstellen

LN/K/31

1

uitgaande het onderscheid in constante en variabele kosten, onder begeleiding de kostprijs berekenen

LN/K/31

2

onder begeleiding met gegevens binnen een geautomatiseerd systeem afschrijvingen berekenen

LN/K/31

3

de invloed van de productiviteit met diverse kengetallen noemen

Thema 'Internationale betrekkingen'

code exameneenheid

nr. eindterm

eindterm

   

De kandidaat kan:

LN/K/10

1

de belangrijkste functies van de handel herkennen/noemen

LN/K/10

3

de begrippen giraal en chartaal geld als betaalmiddelen in de praktijk herkennen/noemen

LN/K/10

5

de functie van geld in de markteconomie herkennen/noemen

LN/K/11

1

onder begeleiding een aantal eenvoudige berekeningen maken

Thema 'Recht'

code exameneenheid

nr. eindterm

eindterm

   

De kandidaat kan:

LN/K/10

2

de interne organisatie van ondernemingen in de detailhandel herkennen/noemen