Modellen diploma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

kenmerk: VO/BOB-2002/8958
datum: 23 april 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 12, p. 28 t/m 47

In deze regeling de vaststelling van de modellen voor de diploma's, cijferlijsten en certificaten voor het vmbo. Voor het praktijkonderwijs is nog een model-getuigschrift opgenomen.

De wijziging van de wetgeving om een diploma voor het praktijkonderwijs mogelijk te maken, is in gang gezet.

De bijlagen bij deze regeling zijn toegevoegd in pdf-formaat.

Per 1 janauari 2009 wordt deze regeling ingetrokken, zie: Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o., artikel 12


Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Artikel 2. Model diploma, cijferlijst en certificaat vmbo

Het model voor:

a.

het diploma eindexamen leerwegen vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 1 bij deze regeling;

b.

de cijferlijst eindexamen leerwegen vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 2 en 2a bij deze regeling;

c.

het certificaat vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 3. Model getuigschrift basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Het model voor het getuigschrift basisberoepsgerichte leerweg vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 4. Model getuigschrift praktijkonderwijs

Het model voor het getuigschrift praktijkonderwijs wordt vastgesteld volgens bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 5. Model staatsexamen theoretische leerweg vmbo

Het model voor:

a.

het diploma staatsexamen theoretische leerweg vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 6 bij deze regeling;

b.

de cijferlijst staatsexamen theoretische leerweg vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 7 bij deze regeling;

c.

de cijferlijst deelstaatsexamen theoretische leerweg vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 7a bij deze regeling;

d.

het certificaat staatsexamen theoretische leerweg vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 8 bij deze regeling.

Artikel 6. Bewijs van vrijstelling

Het model voor het bewijs van vrijstelling theoretische leerweg vmbo en voor de bijbehorende verklaring worden vastgesteld volgens de bijlagen 9 en 10 bij deze regeling.

Artikel 7. Intrekking voorafgaande bepalingen

De Regeling modellen diploma's v.w.o.- h.a.v.o.- v.b.o. (regeling van 3 februari 1991, Uitleg OenW-Regelingen 1991, 5a) wordt ingetrokken.

Artikel 8. Bekendmaking

Deze regeling wordt in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2002 en is voor het eerst van toepassing op de vmbo-eindexamens in het schooljaar 2002 - 2003.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen diploma's vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

Inleiding

Door deze regeling worden de modellen van de diploma's, cijferlijsten, certificaten, getuigschriften, bewijzen van vrijstelling en de daarbij behorende verklaringen vastgesteld.

Het gebruik van de verschillende modellen

Hieronder volgen de situaties waarin de modellen worden gebruikt. De situaties zijn gerangschikt naar het type examen en de weg waarlangs dit examen wordt afgelegd.

Eindexamen leerwegen vmbo aan een dagschool voortgezet onderwijs

1.

De kandidaat die het eindexamen in één van de vmbo-leerwegen heeft afgelegd aan een school voor voortgezet onderwijs en is geslaagd (daaronder mede begrepen de kandidaat die het centraal examen voor één of meerdere vakken ten overstaan van de staatsexamencommissie heeft afgelegd), ontvangt van de school een diploma (bijlage 1) en een bijbehorende cijferlijst (bijlage 2). Dit geldt eveneens voor de kandidaat die de leer-werktraject - basisberoepsgerichte leerweg, een variant van de basisberoepsgerichte leerweg, heeft gevolgd;

2a.

De kandidaat die het eindexamen heeft afgelegd aan een school voor voortgezet onderwijs en is afgewezen (daaronder mede begrepen de kandidaat die het centraal examen voor één of meerdere vakken ten overstaan van de staatsexamencommissie heeft afgelegd), ontvangt van de school een cijferlijst waarop alle vakken zijn vermeld waarin eindexamen is afgelegd (bijlage 2);

2b.

Aan de afgewezen kandidaat die tevens de school verlaat wordt naast voornoemde cijferlijst eveneens een certificaat uitgereikt, waarop het vak of de vakken zijn vermeld, waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of hoger heeft behaald (bijlage 3);

3.

Aan de kandidaat die in de basisberoepsgerichte leerweg met goed gevolg een gedeelte van het examenpakket afgelegd, wordt een getuigschrift uitgereikt (bijlage 4).

Praktijkonderwijs

4.

De leerlingen die onderwijs hebben gevolgd aan een school voor praktijkonderwijs ontvangen een getuigschrift praktijkonderwijs (bijlage 5). Voor het praktijkonderwijs is wetswijziging geïnitieerd, opdat het mogelijk wordt om bij het afsluiten van het onderwijs een diploma uit te reiken.

Eindexamen theoretische leerweg aan een vavo-instelling

In dit verband wordt nadrukkelijk aangegeven dat het niet mogelijk is via een vavo-instelling een diploma basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- of gemengde leerweg te verkrijgen.

5.

De kandidaat die het eindexamen in de theoretische leerweg heeft afgelegd

aan een vavo-instelling en is geslaagd, ontvangt van deze instelling het diploma (bijlage 1) en de bijbehorende cijferlijst (bijlage 2);

6.

De kandidaat die het eindexamen in de theoretische leerweg heeft afgelegd aan een vavo-instelling en is afgewezen, ontvangt van deze instelling een certificaat, waarop het vak of de vakken zijn vermeld, waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of hoger heeft behaald (bijlage 3) en een cijferlijst waarop alle vakken zijn vermeld waarin eindexamen is afgelegd (bijlage 2).

7.

De kandidaat die aan een vavo-instelling deeleindexamen in de theoretische leerweg heeft afgelegd, ontvangt een cijferlijst (bijlage 2a) en een certificaat, waarop het vak of de vakken zijn vermeld, waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of hoger heeft behaald (bijlage 3).

Staatsexamen theoretische leerweg

In dit verband wordt nadrukkelijk aangegeven dat het niet mogelijk is via een staatsexamen een diploma basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- of gemengde leerweg te verkrijgen.

8.

De kandidaat die staatsexamen theoretische leerweg heeft afgelegd en is geslaagd, ontvangt een diploma (bijlage 6) en een bijbehorende cijferlijst (bijlage 7).

9.

De kandidaat die staatsexamen theoretische leerweg heeft afgelegd en is afgewezen, ontvangt een cijferlijst (bijlage 7) en een certificaat, waarop het vak of de vakken zijn vermeld, waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of hoger heeft behaald (bijlage 8).

10.

De kandidaat die deelstaatsexamen theoretische leerweg heeft afgelegd, ontvangt een cijferlijst (bijlage 7a) en een certificaat, waarop het vak of de vakken zijn vermeld, waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of hoger heeft behaald (bijlage 8).

Vrijstelling

De kandidaat die staatsexamen theoretische leerweg óf eindexamen aan een vavo-instelling wil afleggen in de theoretische leerweg en in dat kader vrijstelling wenst op grond van artikel 10, eerste lid, van het Eindexamenbesluit en artikel 11, eerste lid, van het Staatsexamenbesluit, dient hiertoe een verzoek in bij de staatsexamencommissie. Hij ontvangt, indien het verzoek wordt ingewilligd, van de staatsexamencommissie een bewijs van vrijstelling, in voorkomend geval vergezeld van een verklaring betreffende het onderzoek naar de kennis en vaardigheden van de examenkandidaat of naar de bewijsstukken betreffende kennis en vaardigheden (bijlagen 9 en 10). Bij vrijstellingen van dit type wordt er op de cijferlijst 'vrijstelling' genoteerd.

Het gebruik van de modellen is in schema als volgt weer te geven:

Bijlagen

Situaties

Bijlage 1

diploma:

Eindexamen leerwegen vmbo, regulier, geslaagd

Eindexamen theoretische leerweg vavo-instelling, geslaagd

Bijlage 2

cijferlijst:

Eindexamen leerwegen vmbo, regulier, geslaagd

Eindexamen leerwegen vmbo, regulier, afgewezen

Eindexamen leerwegen vmbo, regulier, afgewezen + schoolverlatend

Eindexamen theoretische leerweg vavo-instelling, geslaagd

Eindexamen theoretische leerweg vavo-instelling, afgewezen

Bijlage 2a

cijferlijst Deeleindexamen theoretische leerweg vavo-instelling

Bijlage 3

certificaat:

Eindexamen leerwegen vmbo, regulier, afgewezen + schoolverlatend

Eindexamen theoretische leerweg vavo-instelling, afgewezen

Deeleindexamen theoretische leerweg vavo-instelling

Bijlage 4

getuigschrift BB Basisberoepsgerichte leerweg

Bijlage 5

getuigschrift Pro Praktijkonderwijs

Bijlage 6

diploma Staatsexamen theoretische leerweg, geslaagd

Bijlage 7

cijferlijst:

Staatsexamen theoretische leerweg, geslaagd

Staatsexamen theoretische leerweg, afgewezen

Bijlage 7a

cijferlijst Deelstaatsexamen theoretische leerweg

Bijlage 8

certificaat

Staatsexamen theoretische leerweg, afgewezen Deelstaatsexamen theoretische leerweg

Bijlage 9

Bewijs van vrijstelling

Bijlage 10

verklaring behorende bij het bewijs van vrijstelling

In deze regeling is rekening gehouden met de technische mogelijkheden van computers en printers die tegenwoordig voorhanden zijn. De mogelijkheid wordt geboden om per kandidaat op maat de examendocumenten te printen waardoor bijvoorbeeld het aantal regels aangepast kan worden aan het aantal vakken dat moet worden vermeld. Het is noodzakelijk dat de examendocumenten gedrukt worden op papier dat namaak en vervalsing tegen gaat. Dit is mogelijk door een combinatie van bijvoorbeeld een uniek watermerk, een blinddruk, UV-vezels en een beschermlaag die verkleurt bij mechanische of chemische aantasting. Tevens dient dit papier uit handen van onbevoegden te worden gehouden.

Handleiding voor het invullen van de examendocumenten

De functionarissen die de examendocumenten moeten tekenen, zijn en blijven onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de ondertekening. Zij mogen een andere functionaris, die door hen daartoe schriftelijk gemandateerd is, laten tekenen, doch slechts met vermelding van 'namens deze' gevolgd door de handtekening, de naam en de functie van de ondertekenaar.

Examendocumenten

Algemeen

Op de examendocumenten wordt steeds voor zover van toepassing achter het woord 'aan' vermeld de naam van de school voor voortgezet onderwijs of de instelling voor educatie en beroepsonderwijs (ROC). Betreft het laatstgenoemde instelling, dan komt er na 'aan' te staan: de vavo-instelling van.

Diploma

Op het diploma wordt de leerweg vermeld. Dit houdt in dat op de regel die volgt na 'aan het eindexamen' de wettelijke naam van de betreffende leerweg wordt ingevuld, zijnde basisberoepsgerichte leerweg of leer- werktraject-basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg.

Een leerling die de gemengde leerweg met een extra algemeen vak heeft afgerond ontvangt op zijn verzoek een diploma vmbo theoretische leerweg (bijlage 1) en een bijbehorende cijferlijst (bijlage 2); zie artikel 52, achtste lid, van het Eindexamenbesluit.

Cijferlijst

Op de cijferlijst voor het eindexamen wordt/worden:

1.

in het tekstgedeelte boven de cijfer/ beoordelingstabel achter de regel 'heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs' de leerweg vermeld; de wettelijke benamingen staan hierboven vermeld onder het kopje 'Diploma';

2.

in de cijfer/ beoordelingstabel1 voor zover van toepassing vermeld:lde cijfers voor het schoolexamen resp. commissie-examen en het centraal examen worden op één decimaal nauwkeurig genoteerd en de eindcijfers zonder decimalen (zie voorts de artikelen 35, 39 en 41 van het Eindexamenbesluit);l het thema of titel van het sectorwerkstuk en de beoordeling van het sectorwerkstuk;lde beoordeling van het kunstvak en het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van de leerweg;lde eindcijfers voor de examenvakken, enlde uitslag van het eindexamen; zie voor de uitslagbepaling artikel 49 van het Eindexamenbesluit.

3.

De te hanteren wettelijke benamingen van de vakken staan in bijgaande lijst 'Wettelijke benamingen examenvakken vmbo';

4.

Afhankelijk van het aantal vakken worden de regels voor de vermelding van de vakken:

a.

of ongeldig gemaakt voor zover ze niet worden gebruikt,

b.

of hun aantal wordt aangepast aan het aantal vakken van de kandidaat;

5.

Bij vakken waarvoor de eindbeoordeling niet in de vorm van een cijfer, maar als 'voldoende' of 'goed' is gegeven, wordt deze beoordeling vermeld in de plaats van het cijfer (in de kolom 'in letters');

6.

Bij 'uitslag' wordt ingevuld:l'geslaagd' als de kandidaat geslaagd is en een diploma ontvangt,l'afgewezen'2, in het geval de kandidaat is afgewezen;

7.

Vrijstelling: lBij v.a.v.o van rechtswegeIn deze situatie wordt het eerder behaalde cijfer van het betreffende vak op de cijferlijst ingevuld (artikel 9, eerste en vierde lid, van het Eindexamenbesluit en artikel 10 van het Staatsexamenbesluit);lBij v.a.v.o. op verzoek Bij vrijstellingen van dit type wordt er op de cijferlijst 'Vr' genoteerd (artikel 10, eerste lid, van het Eindexamenbesluit en artikel 11, eerste lid, van het Staatsexamenbesluit);ltweede moderne vreemde taal in de basisvorming In het geval van een dergelijke eerder verleende vrijstelling kiezen leerlingen in de sector economie en leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg en leerlingen leerweg ondersteunend onderwijs in plaats van Frans of Duits een ander vak en dat vak wordt op de cijferlijst vermeld (zie voor leerlingen in de sector economie, artikelen 22 tot en met 25, steeds het tweede lid van het Eindexamenbesluit en artikel 26n, tweede lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O.); llichamelijke opvoedingIs van toepassing op leerlingen die door hun lichamelijke gesteldheid niet in staat zijn dit onderwijs te volgen; (artikel 26n, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O.).

Certificaat

Op het certificaat wordt voor zover van toepassing vermeld:

lhet vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of hoger heeft behaald; de school kan wanneer nodig meer regels toevoegen;

lhet thema of titel van het sectorwerkstuk.

Getuigschrift

Op het getuigschrift:

basisberoepsgerichte leerweg wordt het met goed gevolg afgesloten gedeelte van het examenpakket vermeld;

praktijkonderwijs worden de in dit onderwijs gevolgde vakken vermeld.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,drs. K.Y.I.J. Adelmund

Wettelijke benamingen examenvakken vmbo

De benaming van onderstaande vakken komt overeen met de benaming gehanteerd in de voorlichtingspublicatie 'vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen'. Bij de beroepsgerichte programma's in de sector landbouw kunnen echter twee programma's worden gecombineerd tot één examenvak. Deze combinatie dient volledig te worden uitgeschreven op het diploma. Op de cijferlijst wordt voor deze combinatie van programma's uiteraard één cijfer vermeld.

 

beroepsgerichte programma´s in het vmbo

vakken (wettelijke vaknaam/namen)

Examen

 

BB

KB

GL

TL

Sector Techniek

       

bouwtechniek- timmeren

+

+

+

-

bouwtechniek- metselen

+

+

+

-

bouwtechniek- schilderen/afwerkingstechnieken

+

+

+

-

elektrotechniek

+

+

+

-

grafische techniek

+

+

+

-

installatietechniek

+

+

+

-

metaaltechniek

+

+

+

-

transport en logistiek

+

+

+

-

voertuigentechniek

+

+

+

-

Intrasectorale programma´s

       

metalektro

+

+

+

-

bouw-breed

+

+

+

-

instalektro

+

+

+

-

         

Sector Zorg en welzijn

       

uiterlijke verzorging

+

+

+

-

verzorging

+

+

+

-

Intrasectoraal programma

       

zorg en welzijn breed

+

+

+

-

         

Sector Economie

       

administratie

+

+

+

-

consumptief- horeca

+

+

+

-

consumptief- bakken

+

+

+

-

handel en verkoop

+

+

+

-

mode en commercie

+

+

+

-

         

Intrasectorale programma´s

       

handel en administratie

+

+

+

-

consumptief-breed

+

+

+

-

 

beroepsgerichte programma´s in het vmbo

vakken (wettelijke vaknaam/namen)

Examen

 

BB

KB

GL

TL

Sector Landbouw

       

landbouw en natuurlijke omgeving - plantenteelt

+

-

+

-

landbouw en natuurlijke omgeving - groene ruimte

+

-

+

-

landbouw en natuurlijke omgeving - bloembinden en -schikken

+

-

+

-

landbouw en natuurlijke omgeving - dierhouderij en -verzorging

+

-

+

-

landbouw en natuurlijke omgeving - verwerking agrarische producten/levens-

middelen technologie

+

-

+

-

         

landbouw en natuurlijke omgeving - plantenteelt en groene ruimte

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - plantenteelt en bloembinden en -schikken

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - plantenteelt en dierhouderij en -verzorging

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - plantenteelt en verwerking agrarische producten

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - plantenteelt en agrarische bedrijfseconomie

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - plantenteelt en agrarische techniek

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - groene ruimte en bloembinden en –schikken

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - groene ruimte en dierhouderij en –verzorging

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - groene ruimte en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - groene ruimte en agrarische bedrijfseconomie

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - groene ruimte en agrarische techniek

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - bloembinden en -schikken en dierhouderij en –verzorging

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - bloembinden en -schikken en verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - bloembinden en -schikken en agrarische bedrijfseconomie

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - bloembinden en -schikken en agrarische techniek

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - dierhouderij en –verzorging en verwerking agrarische producten

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - dierhouderij en –verzorging en agrarische bedrijfseconomie

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - dierhouderij en –verzorging en agrarische techniek

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische bedrijfseconomie

-

+

-

-

landbouw en natuurlijke omgeving - verwerking agrarische producten/levensmiddelen technologie en agrarische techniek

-

+

-

-

         

Intrasectoraal programma

       

landbouw-breed

+

+

+

-

 

ALGEMENE VAKKEN IN HET VMBO

vakken (wettelijke vaknaam/namen)

Examen

 

BB

KB

GL

TL

Nederlandse taal

+

+

+

+

Friese taal

-

-

+

+

Franse taal

+

+

+

+

Duitse taal

+

+

+

+

Engelse taal

+

+

+

+

Spaanse taal***

+

+

+

+

Turkse taal ***

+

+

+

+

Arabische taal ***

+

+

+

+

Biologie

+

+

+

+

Economie

+

+

+

+

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

+

+

+

+

maatschappijleer II

+

+

+

+

geschiedenis en staatsinrichting

+

+

+

+

Aardrijkskunde

+

+

+

+

Wiskunde

+

+

+

+

natuur- en scheikunde I

+

+

+

+

natuur- en scheikunde II

-

-

+

+

kunstvakken I (gemeenschappelijk deel)

+

+

+

+

kunstvakken II beeldende vakken – tekenen

-

-

+

+

kunstvakken II beeldende vakken – handvaardigheid (handenarbeid)

-

-

+

+

kunstvakken II beeldende vakken - handvaardigheid (textiele werkvormen)

-

-

+

+

kunstvakken II beeldende vakken- fotografie

-

-

+

+

kunstvakken II beeldende vakken- film

-

-

+

+

kunstvakken II beeldende vakken -audio-visuele vorming

-

-

+

+

kunstvakken II muziek

-

-

+

+

kunstvakken II dans

-

-

+

+

kunstvakken II drama

-

-

+

+

lichamelijke opvoeding

+

+

+

+

*** In de leerwegen BB en KB kunnen de talen Spaans, Turks en Arabisch ook als tweede moderne vreemde taal gevolgd worden via bijvoorbeeld vrijstellingen voor Frans of Duits.

Bijlagen

De bijlagen genoemd in de regeling zijn tezamen als één pdf-bestand te downloaden. Dit bestand is 205Kb groot en u heeft de Acrobat Reader nodig, die kunt u hier downloaden.