Toelating centraal examen vwo en havo

kenmerk: VO/BOB-2002/12851
datum: 15 april 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 10, p. 14

Deze regeling maakt het mogelijk dat een examenkandidaat die niet voldoet aan de eisen van het profielwerkstuk of de deelvakken lichamelijke opvoeding 1 of culturele en kunstzinnige vorming 1, wél deelneemt aan het centraal examen.

Een uitvoerige toelichting hierover is opgenomen in de brief van 17 december 2001 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, onder kenmerk: VO/BOB-2001/44029.


Besluit

Artikel 1. Toelating centraal examen v.w.o. en h.a.v.o.

In afwijking van artikel 32, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., wordt de kandidaat toegelaten tot het centraal examen die het schoolexamen v.w.o. of h.a.v.o. niet heeft afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen doordat het profielwerkstuk, het deelvak culturele en kunstzinnige vorming 1 of het deelvak lichamelijke opvoeding 1 niet is afgesloten.

Artikel 2. Afsluiting schoolexamen na eerste tijdvak

Het bevoegd gezag kan de in artikel 1 genoemde kandidaat in de gelegenheid stellen het schoolexamen in het desbetreffende deelvak of het profielwerkstuk af te sluiten na de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen, doch uiterlijk een week voordat de uitslag wordt vastgesteld. Het bevoegd gezag zendt de behaalde resultaten zo spoedig mogelijk aan de inspectie.

Artikel 3. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekend gemaakt.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als:

"Toelating centraal examen v.w.o./h.a.v.o."

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

Deze regeling maakt het mogelijk dat de kandidaat die niet voldoet aan de eisen van het profielwerkstuk of de deelvakken lichamelijke opvoeding 1 of culturele en kunstzinnige vorming 1 wél aan het centraal examen kan deelnemen.

Deze regeling neemt een aantal onbedoelde neveneffecten weg die voortkwamen uit het niet mogen afleggen van het centraal examen.

Een uitvoerige toelichting is opgenomen in de brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 17 december 2001, kenmerk VO/BOB/01/44029.

(in pdf).

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,drs. K.Y.I.J. Adelmund