Centrale examens in 2002 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (maartmededeling)

kenmerk: CEVO-02-182
datum: 15 maart 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 7a, p. 26 t/m 38

In de publicatie wordt informatie gegeven over de centrale examens vwo, havo, mavo en vbo in 2002. Voor deze examens is ook van belang de publicatie CEVO-01-963 in Uitleg Gele katern nummer 21 van 7 september 2001.

Voor de landelijke examens vbo zijn de examenmededelingen 2002, van het examenbureau vbo, reeds in februari 2002 naar de scholen toegezonden.


1. Speciale aandachtspunten

1.1 Examenrooster

Het vwo rooster is aangepast:

Het vak muziek wordt op woensdag 15 mei afgenomen, van 13.30 tot 16.00, voor de aanvang van het eerste tijdvak. De opgaven worden op 25 april aangetekend aan de scholen aangeboden.

Bij de aangewezen vakken (2e tijdvak staatsexamencommissie) zijn de volgende wijzigingen in de definitieve regeling:

- tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen mavo en vbo: op 19 juni van 09.00-11.00 op school

- economische wetenschappen II en recht (vwo) op 19 juni van 13.30-16.30 op school.

N.B. regeling aangewezen vakken

In het Gele katern nr 4 is de regeling aangewezen vakken 2002 geplaatst. De lay-out van de tabel is in die regeling niet geheel duidelijk. De juiste tabel is nogmaals afgedrukt in onderdeel 4.1 van deze mededeling

1.2 Grafische rekenmachine

Een grafische rekenmachine van een toegestaan merk en type mag op het centraal examen vwo en havo wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde en scheikunde worden gebruikt (zie septembermededeling voor de lijst van toegestane machines). Er zijn machines waar later ook andere programma's in geladen kunnen worden, bij voorbeeld programma's voor computeralgebra. Een apparaat dat met deze programmatuur is uitgerust, mag op het centraal examen niet worden gebruikt.

1.3 Toelating tot centraal examen mogelijk zónder profielwerkstuk

Het eindexamenbesluit bevat de bepaling dat het schoolexamen in vwo en havo onder meer een profielwerkstuk omvat (artikel 4, tweede lid). Het besluit bepaalt dat het profielwerkstuk wordt beoordeeld met 'voldoende' of 'goed' als het 'genoegzaam' voltooid is (artikel 35, vierde lid). Zonder die genoegzame voltooiing is het schoolexamen niet afgesloten. Het profielwerkstuk wordt dan niet beoordeeld. Op grond van artikel 32, eerste lid, mag de examenkandidaat dan niet worden toegelaten tot het centraal examen. De kandidaat zakt dus automatisch voor het eindexamen.

Nog voor de examens van 2002 zal door een ministeriële regeling mogelijk worden gemaakt dat een eindexamenkandidaat die niet voldoet aan de eisen van het profielwerkstuk wél aan het centraal examen kan deelnemen. Daarnaast blijft echter van kracht dat die kandidaat is gezakt voor het eindexamen.

1.4 Definitieve normering

De definitieve normering voor het eerste tijdvak voor vwo en havo wordt op woensdag 12 juni om 08.00 uur a.m. bekend gemaakt en, waar van toepassing, per e-mail verzonden. Dit in tegenstelling tot het eerder bekend gemaakte tijdstip (13 juni om 08.00 uur). Dit tijdstip blijft wel gelden voor mavo en vbo.

2. Inleiding

Deze mededeling gaat over de centrale examens in vwo, havo, mavo en vbo in 2002. Voor deze examens is ook van belang de publicatie CEVO 01-963, Uitleg Gele katern nr. 21 van 19 september 2001. Verder aangeduid als: 'Examenmededeling van september'.

Voor de landelijke examens vbo zijn de examenmededelingen 2002 van het examenbureau vbo u in februari 2002 rechtstreeks toegezonden.

3. Regelgeving

3.1 Aandachtspunten

De regelgeving voor de examens is in zijn geheel in de septembermededeling opgenomen. Sinds die tijd zijn voor de examens van 2002 geen nieuwe regels van kracht geworden.

Naar aanleiding van gerezen vragen nog het volgende.

In 2002 zijn de laatste reguliere eindexamens mavo en vbo. In 2003 is er nog zeer beperkte gelegenheid het eindexamen mavo of vbo af te leggen volgende de nu geldende voorschriften. Deze gelegenheid is er alleen voor leerlingen die in 2002 zijn afgewezen voor het eindexamen en voor enkele specifiek aangewezen groepen leerlingen. Ook bij de staatsexamens is dat zo: alleen wie in 2002 gezakt is, kan in 2003 staatsexamen oude stijl afleggen.

Verder doet iedereen die in 2003 voor het eerst een (deel) eindexamen of (deel)staatsexamen aflegt dat volgens de vmbo-regels.

3.2 Diploma-uitreiking na het derde tijdvak

N.B. in Uitleg OCenW-Regelingen nr. 30a van 20 december is de toelichting op art 52.2 onjuist.

Na het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat van de kandidaten zo snel mogelijk mee aan de directeur van de school. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast en de kandidaat ontvangt - voor zover van toepassing - diploma, cijferlijst en certificaat van de school.

4. Tijdschema centraal examen 2002

Zie ook punt V van de Examenmededeling van september en bijlage 3 van het rooster voor de centrale examens. Hieronder wordt het tijdschema tijdens de examenperiode nogmaals vermeld

 

Activiteit

datum

Inzending deelscores,

Vakken t/m 24 mei

uiterlijk wo. 29 mei

Inzending deelscores,

Vakken t/m 31 mei

uiterlijk wo. 5 juni

Verzending normen landelijk examen vbo

do 6 juni

Bekendmaking normen vwo en havo

wo. 12 juni, 08.00 uur

Bekendmaking normen

Mavo en vbo

do 13 juni, 08.00 uur

Uitslag

wo. 12/do. 13/vr. 14 juni

Aanmelding 2e tijdvak staatsexamencommissie

uiterlijk ma 17 juni

Tweede tijdvak school

wo. 19 juni

Tweede tijdvak staatsexamencommissie

vr. 21 juni

Inzending deelscores tweede tijdvak

uiterlijk vr. 21 juni

Bekendmaking normen

wo. 26 juni, 08.00 uur

Uitslag tweede tijdvak

wo. 26/do. 27 juni

Begin zomervakanties

vr. 28 juni

De normen en de omzettingstabellen worden op de genoemde tijden officieel op Internet bekend gemaakt. (www.eindexamen.nl). Op hetzelfde tijdstip staan ze ook op www.citogroep.nl. Scholen kunnen een E-mail adres opgeven waaraan de normen en de tabellen rechtstreeks worden toegezonden. Op Teletekst staan alleen de normen.

De normen worden eveneens per post verzonden. Deze verzending zal zijn per gewone post, dus niet aangetekend:

1e tijdvak:

vwo en havo, oude stijl en nieuwe stijl: woensdag 12 juni

mavo en vbo: donderdag 13 juni

2e tijdvak:

alle schoolsoorten: dinsdag 25 juni

In 2002 wordt geen complete set omzettingstabellen meer verzonden. Men kan de omzettingstabellen die men nodig heeft elektronisch ontvangen, afladen, of met behulp van de normeringsterm en een omzettingsprogramma rechtstreeks de c.e.-cijfers uitrekenen.

(N.B.: de gegevens van het landelijk examen vbo worden op 6 juni verzonden)

4.1 Tweede tijdvak bij de staatsexamencommissie

4.1.a Aangewezen vakken

De minister kan vakken aanwijzen waar, wegens het geringe aantal kandidaten, het tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie.

In 2002 zijn de volgende vakken aangewezen:

 

Vak \ niveau

mavo/vbo C

mavo/vbo D

havo o.s.

havo n.s.

vwo o.s.

vwo n.s.

Arabisch

x

x

-

x

-

x

Fries

x

x

x

x

x

x

Russisch

-

-

x

x

x

x

Spaans

x

x

x

x

x

x

Turks

x

x

-

x

-

x

muziek

x

x

x

x

x

x

filosofie

-

-

-

x

x

x

handel&recht

-

-

x

-

-

-

tehatex

o

o

o

o

x

x

wiskunde B

o

o

o

o

x

o

legenda:

x

tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie

o

tweede tijdvak wordt afgenomen door de school

-

geen centraal examen of geen examenvak op dit niveau.

4.1.b Tijd en plaats

Het examen is op vrijdag 21 juni in de plaatsen Groningen, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Roosendaal en Eindhoven. Het aanvangstijdstip is 10.00 uur. Voor het vak muziek is het aanvangstijdstip 14.00 uur.

4.1.c Aanmelding

De school dient kandidaten uiterlijk op maandag 17 juni aan te melden via het aanmeldingsformulier aangewezen vakken, bij voorkeur door het aanwijzingsformulier per e-mail te zenden aan: aangewezenvakken@ib-groep.nl. U kunt het aanmeldingsformulier ook verzenden per fax 050-5998899. Begin mei wordt aan de scholen ter attentie van de secretaris van het eindexamen informatie toegezonden met een model aanmeldingsformulier.

4.1.d Gang van zaken

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 30 minuten na de aanvang van het examen tot de examenzaal worden toegelaten. Zij dienen zich te kunnen legitimeren. De legitimatie kan ook plaatsvinden door een functionaris van de school, als die de kandidaat vergezelt.

Reis- en eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

4.1.e Vaststelling resultaten

De resultaten worden maandag 24 juni vastgesteld. Het cijfer voor het afgelegd centraal examen wordt naar de school gezonden en zal daar in het algemeen op dinsdag 25 juni aankomen. Directeur en secretaris van het eindexamen stellen - waar van toepassing - de uitslag vast. Diploma, cijferlijst en certificaat worden uitgereikt door de school.

4.1.f Na afloop

Na afloop van het examen is inzage in het gemaakte werk niet mogelijk. Wel kan de kandidaat een mondelinge toelichting krijgen van de zijde van de staatsexamencommissie.

5. Examenopgaven en correctievoorschriften

5.1 Examenopgaven in braille

In havo en vwo zijn de examens bij enkele vakken moeilijk te brailleren:

* aardrijkskunde, in verband met het gebruik van een atlas

* wiskunde A1 en A 1,2, wegens de Grafische rekenmachine

* wiskunde B1 en B 1,2, idem en in verband met vragen over meetkunde

* ckv-2, wegens een Cd-rom met geïntegreerd visueel en auditief uitgangsmateriaal.

De opgaven voor deze vakken worden niet gebrailleerd. Ook worden geen diskettes en cassettes voor visueel gehandicapten geproduceerd. De school zal voor deze kandidaten een vervangend (eventueel mondeling) examen moeten afnemen in aanwezigheid van een gecommitteerde, aangewezen door IBG. De opgaven grootschrift voor deze vakken worden wel gemaakt.

Voor blinde en slechtziende kandidaten vervalt bovendien de toetsing van eindterm 1 (het in een lange tekst of teksten aangeven of deze tekst bepaalde informatie bevat). Bij economie worden opgaven met zeer lange tabellen niet gebrailleerd.

In dergelijke gevallen wordt ook de schaallengte aangepast.

Een kleurenblinde kandidaat mag bij aardrijkskunde vragen naar de aangewezen kleur op de kaart. Een surveillant mag deze kleur noemen, in overeenstemming met de legenda. Het verdient overweging een dergelijke kandidaat apart te plaatsen.

5.2 Ontvangst examenopgaven en correctievoorschriften

Brinks Waardetransport levert de examenpakketten af tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

U ontvangt in week 17 (eerste tijdvak) en in week 22 (tweede tijdvak) bericht op welk van onderstaande dagen u de opgaven ontvangt:

- 1e tijdvak: 13 mei (de vestigingen met een vwo of havo school) of 14 mei (overige adressen)

- 2e tijdvak: 10 of 11 juni

Bij ontvangst van de pakketten moet de school een afleverdocument tekenen. Op dit document staat een referentienummer. Dit referentienummer moet u gebruiken bij problemen rondom de bestelling.

Degene die de pakketten in ontvangst neemt, moet aan Brinks een geldig legitimatiebewijs tonen.

De pakketten bevatten de verzegelde enveloppen met examenopgaven en correctievoorschriften. U wordt verzocht:

- de pakketten (niet de enveloppen!) direct na ontvangst te openen;

- de op de etiketten vermelde aantallen opgaven te vergelijken met de aantallen die vermeld zijn op het eerder door u ontvangen terugmeldingsformulier. Op de etiketten is tevens vermeld hoeveel bijlagen, indien van toepassing, zich in de envelop bevinden;

- na te gaan of u alle enveloppen met examenopgaven en correctievoorschriften aantreft die uw school nodig heeft;

- de enveloppen ongeopend op te bergen op een absoluut veilige plaats.

Ontbreekt een pakket of envelop, neemt u dan direct contact op met Examendiensten, telefoon 050 - 5998811 of 5998821. Vermeld dan altijd uw referentienummer.

Wanneer u beschadigde pakketten, enveloppen of een verbroken verzegeling aantreft, dient u dit onmiddellijk te melden aan de inspecteur, belast met het toezicht op uw school.

De enveloppen mogen onder geen beding eerder geopend worden dan op het juiste moment op de dag van het examen. Indien er in het 2e tijdvak voor een vak geen kandidaat is, mag de desbetreffende examenenvelop niet eerder geopend worden dan na afloop van de examenzitting van het 2e tijdvak. Voor het vak muziek wordt een duobox bij de opgaven gevoegd.

Voor CKV-2 is de procedure:

De opgaven en Cd-rom's worden per aangetekende post door de PTT afgeleverd:

Eerste afnamemoment( 4/5 april) aflevering in week 12 (26-30 maart)

Tweede afnamemoment (24/25 april) aflevering in week 16 (16-20 april)

Voor dit vak ontvangt u behalve de opgaven ook een cd-rom per kandidaat.

Voor muziek vwo worden de opgaven op 25 april aangetekend op school aangeboden. Voor dit vak is de examendatum vervroegd van 16 naar 15 mei, 13.30-16.00 uur.

5.3 Bijbestellen van examenopgaven

Als blijkt dat vergeten is een vak te bestellen of dat het aantal ontvangen eindexamenopgaven niet toereikend is, verzoek dan uw inspecteur u extra opgaven te doen toekomen. Nabestellingen worden alleen verzonden indien de inspecteur zelf bij Examendiensten hierom verzoekt.

5.4 Bijlagen

Voor sommige vakken treft u in dezelfde envelop bijlagen aan waarop de kandidaten opgaven moeten uitwerken. Deze bijlagen worden in een dubbel aantal als de opgaven verstrekt.

5.5 Opgaven vwo en havo oude stijl en vwo en havo nieuwe stijl

Voor de meeste vakken zijn de centrale examens havo en vwo oude stijl en nieuwe stijl identiek. In dat geval staat op het opgavenboekje en op de bijlagen: havo, respectievelijk vwo nieuwe stijl en oude stijl.

Bij enkele vakken verschillen de examens oude stijl en nieuwe stijl. In dat geval is er steeds een afzonderlijk opgavenboekje voor havo c.q. vwo oude stijl en een opgavenboekje voor havo c.q. vwo nieuwe stijl. Voor bijlagen, tekstboekjes, en ander los materiaal geldt - waar van toepassing - hetzelfde. Ook zijn er afzonderlijke correctievoorschriften.

5.6 Correctievoorschriften

De correctievoorschriften worden apart van de opgaven in een afzonderlijke envelop verzonden. Voor het eerste tijdvak ontvangt u standaard 3 exemplaren per vak, voor het tweede tijdvak 1 per vak. De examencommissie Fries houdt de verzending van correctievoorschriften in eigen beheer.

Voor het eerste tijdvak worden de correctievoorschriften van alle vakken gepubliceerd op Het Examenblad op Internet (www.eindexamen.nl). Dit geldt eveneens voor het tweede tijdvak, met uitzondering van de vakken die in het tweede tijdvak door de Staatsexamencommissie worden geëxamineerd.

Deze publicatie geschiedt op de dag van de afname van het betreffende vak op de volgende tijdstippen:

ochtendvakken: 13.00 uur

middagvakken: 17.00 uur

Dezelfde informatie is ook toegankelijk op de internetsite van de Citogroep.

5.7 Aantallen examenopgaven 2e tijdvak

Voor het 2e tijdvak worden de aantallen examenopgaven volgens volgend overzicht bepaald: (zie ook N.B. 1 en 2)

5.7.a havo en vwo oude en nieuwe stijl

aantal kandidaten

1e tijdvak

Aantal opgaven te

Ontvangen 2e tijdvak

1-30

5

31-70

10

70-120

15

121 en meer

20

5.7.b mavo en vbo

10% van het aantal C- dan wel D-kandidaten eerste tijdvak voor de vakken:

- aardrijkskunde

- tekenen

- handenarbeid

- textiele werkvormen

20% voor de overige C- en D-vakken

Voor de vakken Fries, Arabisch, Turks, Spaans en muziek ontvangt u geen opgaven voor het tweede tijdvak, omdat voor deze vakken in het tweede tijdvak het examen wordt afgenomen door de Staatsexamencommissie.

N.B. 1

Verwacht u voor het tweede tijdvak meer kandidaten dan u opgaven ontvangt, dan moet u dit tijdig melden bij uw inspecteur. Nabestellingen worden alleen verzonden, indien de inspecteur zelf bij Examendiensten hierom verzoekt.

N.B. 2

De opgaven en correctievoorschriften voor het 2e tijdvak bij de vakken, afgenomen door de staatsexamencommissie worden niet toegezonden, ook niet na afloop van het examen..

6. Ontvangst Citogroep-materiaal

Van de Citogroep heeft u vóór 1 maart ontvangen:

- de formulieren voor de corrector + bijbehorende instructie voor het eerste en tweede tijdvak;

Scholen die meedoen met het elektronisch verzamelen van de afnamegegevens, ontvangen in april de benodigde materialen.

7. Mededelingen per vak voor 2002

Inhoudelijke mededelingen zijn gegeven in de septembermededeling van 2001 en zo nodig herhaald in de CEVO brieven van november 2001, CEVO-00-1001 en 1002. De documenten waarnaar verwezen wordt staan alle op www.eindexamen.nl.

7.1 Moderne vreemde talen (alle niveaus)

Voor ieder examen (dus per taal en per niveau) wordt op www.citogroep.nl een model van een antwoordblad geplaatst. Tijdstip van plaatsing: eerste tijdvak 8 mei, tweede tijdvak 12 juni.

Scholen zijn vrij om van deze model-antwoordbladen gebruik te maken.

De modelantwoordbladen van 2002 verschillen van die van 2001. Een voorbeeld wordt op 3 mei geplaatst op www.citogroep.nl.

7.2 Wiskunde vwo-havo nieuwe stijl

Bij deze examens is een formulekaart toegestaan, zoals vastgesteld door de CEVO. (Uitleg Gele katern nr 12a van 29 april 1998) Ook toegestaan zijn kaarten die een deel van de toegestane informatie bevatten, bij voorbeeld kaarten speciaal voor het havo of voor een bepaald (deel)vak. Kaarten waarop andere formules staan, zijn niet toegestaan op het centraal examen.

Naar aanleiding van gerezen vragen wordt tevens het volgende opgemerkt.

Als leerlingen op het centraal in een antwoord(bewijs) verwijzen naar een stelling die niet op de (CEVO) formulekaart staat, dan mogen de voor dat onderdeel bestemde punten niet, of niet ten volle worden toegekend. Het is van belang dat leerlingen hierop gewezen worden.

Wat betreft de Grafische rekenmachine: zie onderdeel 1.2 van deze mededeling.

7.3 Scheikunde mavo/vbo-C, mavo/vbo-D, havo, vwo

Direct na het examen worden op Internet docentenscoreverzamelstaten voor het vak scheikunde voor mavo/vbo- C, mavo/vbo-D, havo en vwo eerste tijdvak geplaatst. De correctoren scheikunde kunnen deze verzamelstaten gebruiken bij de correctie van de betreffende centrale examens.

7.4 Economische wetenschappen I en recht vwo

Bij dit vak is de handreiking niet meer van toepassing. De examens zijn gebaseerd op het nieuwe eindexamenprogramma. De uitsluiting van domein O voor het centraal examen geldt zowel voor het examen oude stijl als voor het examen nieuwe stijl.

7.5 Management en organisatie

In het informatieboekje bij de examens voor management en organisatie wordt op de eerste pagina een formuleblad opgenomen. Het formuleblad bevat de formules die nodig zijn voor het beantwoorden van bepaalde examenvragen, te weten formules voor het berekenen van ratio's, prijsverschillen, efficiencyverschillen en bezettingsresultaat.

Bij het vwo-examens bevat het formuleblad ook de formules waarmee de eindwaarde en de contante waarde van een reeks gelijke kapitalen berekend kunnen worden. Overige renteformules zullen niet worden opgenomen.

7.6 Aardrijkskunde havo en vwo oude en nieuwe stijl

Voor het examen oude stijl en nieuwe stijl is de Grote Bosatlas, 51e druk of 52e druk, nodig. Zonder dit hulpmiddel kan het examen niet gemaakt worden. Bij het examen oude stijl wordt geen gebruik gemaakt van de basisstatistiek en het extra materiaal voor de tweede fase. Bij het examen nieuwe stijl wel.

In verband met soms verschillende nummers van identieke kaarten dient de kandidaat op het examenwerk te vermelden welke druk hij gebruikt heeft

7.7 Muziek mavo/vbo-C, mavo/vbo-D, havo, vwo

Voor de gang van zaken tijdens het eerste tijdvak wordt verwezen naar de maartmededeling van 1999.

7.8 Beeldende vakken vbo

Het kan voorkomen dat een vbo-kandidaat centraal examen moet afleggen in twee beeldende vakken. De alsdan te volgen handelwijze is beschreven in CEVO 96-656, Gele katern nr. 29 van 27 november 1996.

7.9 CKV2, havo en vwo

Het examen wordt afgenomen als schoolexamen, Men zie Uitleg Gele katern nr. 21 en 22 van 21 en 28 september 2000.

Aan de scholen die kandidaten voor dit examen hebben aangemeld wordt rechtstreeks alle benodigde informatie verstrekt.

8. Schaallengtes centrale examens 2002

xx: vak wordt in het tweede tijdvak afgenomen door de staatsexamencommissie.

8.1 Schaallengte mavo en vbo C en D

 

eerste tijdvak

tweede tijdvak

 

C

D

C

D

Nederlands, leesv.

51

48

50

47

Nederlands, opstel

100

100

100

100

Nederlands, f.s.

90

90

90

90

Fries

80

90

XX

XX

Frans

46

46

47

51

Duits

46

49

46

46

Engels

49

46

46

47

Spaans

49

48

XX

XX

Turks

50

52

XX

XX

Arabisch

47

46

XX

XX

geschiedenis

85

85

84

87

aardrijkskunde

90

90

90

90

wiskunde

90

90

90

90

natuurkunde

90

90

88

89

scheikunde

90

90

90

90

biologie

95

86

88

85

economie

85

85

86

87

maatschappijleer

90

90

90

90

muziek

50

50

XX

XX

tehatex

90

90

90

90

8.2 Schaallengte centraal examen 2002, vwo en havo nieuwe stijl

 

eerste tijdvak

tweede tijdvak

 

vwo ns

havo ns

Vwo ns

Havo ns

Nederlands

49

50

47

49

Fries

90

70

XX

XX

Latijn

90

_

88

_

Grieks

84

_

82

_

Frans

46

48

49

47

Duits

49

50

48

54

Engels

47

50

47

45

Spaans

51

49

XX

XX

Russisch

51

49

XX

XX

Turks

55

50

XX

XX

Arabisch

45

45

XX

XX

geschiedenis

90

81

90

84

aardrijkskunde

75

67

75

76

wiskunde A 1

81

_

82

_

wiskunde A 1,2

90

90

90

90

wiskunde B 1

84

83

83

84

wiskunde B 1,2

86

88

84

85

natuurkunde 1

78

78

79

81

natuurkunde 1,2

83

84

82

83

scheikunde (1)

66

81

69

83

scheikunde 1,2

71

_

73

_

biologie (1,2)

82

84

84

84

economie 1

62

63

63

63

economie 1,2

61

60

60

60

m&o

74

65

73

65

filosofie

44

59

XX

XX

maatschappijleer

82

83

92

86

muziek

90

90

XX

XX

tek.,handv.,tex.werkv.

68

90

XX

90

CKV-2 (schoolexamen)

62

66

68

62

8.3 Schaallengte centraal examen 2002, vwo en havo oude stijl

Indien een vak niet is vermeld: zie bij nieuwe stijl.

 

vak

eerste tijdvak

tweede tijdvak

 

vwo o.s.

Havo o.s.

vwo o.s.

Havo o.s.

Nederlands, opstel

100

100

100

100

Fries, opstel

100

100

100

100

aardrijkskunde

86

74

89

76

wiskunde A

90

90

90

90

wiskunde B

90

90

XX

90

scheikunde

70

80

70

83

economie II

90

_

90

_

handel en recht

_

90

_

XX

filosofie

45

_

XX

_

9. Errata

De ontvangst van de erratumbladen eerste tijdvak worden is te verwachten op 13 mei (kan afhankelijk van de postbestelling ook 14 mei zijn). Voor het tweede tijdvak zijn deze data 10 juni en 11 juni. Een erratum op een opgave moet aan het begin van de desbetreffende examenzitting aan de kandidaten worden bekendgemaakt. Op Teletekst en Internet staat welke errata op de opgaven er zijn.

10. Problemen tijdens de examens

10.1 Helpdesk examens

Bij deze helpdesk kunt u terecht voor vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot eindexamens. De helpdesk is te bereiken via het telefoonnummer 079-3232444, fax 079-3234285. (Team voortgezet onderwijs)

Een andere mogelijkheid om een vraag te stellen is via de examensite, www.eindexamen.nl

10.2 Problemen waarbij men contact opneemt met de inspectie

Indien zich tijdens of rond een examenzitting een probleem voordoet, dient de school dit probleem in eerste instantie zelf op te lossen. Een dergelijk probleem en de voorgenomen of reeds uitgevoerde oplossing dienen te worden gemeld aan de Inspectie.

De inspectie heeft voor alle voorkomende problemen en vragen tijdens en na de examens de volgende nummers aangewezen:

Vragen voor de inspecteurs uit RIK Zwolle, RIK Groningen:

via Mw. A. van der Aa: RIK Zwolle tel. O38-4695400

Voor zeer spoedeisende zaken: de heer drs. W. Kleijne 06-22213648

Vragen voor de inspecteurs uit RIK Roermond, RIK Arnhem en RIK den Bosch:

via mw. M.L. van Rooij: RIK Roermond 0475-391333

Voor zeer spoedeisende zaken: mw. Drs. H. Onnekink 06-51374881

Vragen voor de inspecteurs uit RIK Rotterdam, RIK Breda, en RIK Zoetermeer:

via mw. Ch. v.d. Geijn: RIK Rotterdam 010-2861255

Voor zeer spoedeisende zaken: mw. Drs T. Drenthe 06-22450806

Vragen voor de inspecteurs uit RIK Utrecht, RIK Haarlem en RIK Alkmaar:

via de heer F. de Haan: RIK Alkmaar 072-5622315

Voor zeer spoedeisende zaken: mw. P. van der Lingen 06-23481702

Alleen voor het bijbestellen van examenopgaven neemt u contact op met het eigen inspectiebureau.

10.3 Problemen waarbij men contact opneemt met Examendiensten

Indien examenopgaven niet op tijd of in onjuiste aantallen zijn ontvangen, dient u contact op te nemen met Examendiensten, telefoon 050 - 5998811 of 5998821. (Voor het bijbestellen van examenopgaven neemt u contact op met de inspecteur.)

Bij problemen rond de aanwijzing van de tweede correctoren zijn de telefoonnummers dezelfde.

Indien diploma's, certificaten, cijferlijsten of bestelde formulieren niet op tijd of in onjuiste aantallen zijn ontvangen, is het telefoonnummer 050 - 5998869.

10.4 Problemen waarbij men contact opneemt met de Citogroep

Bij problemen met antwoordbladen, formulieren voor correctoren, mededelingen over de cijferbepaling en over de resultaten van de meerkeuze-examens (landelijke examens vbo), dient u de Citogroep te bellen, telefoon 026-3521580.

10.5 Problemen waarbij men contact opneemt met de CEVO

Indien u meent een fout in een examenopgave te hebben ontdekt, mag u hierover geen enkele mededeling aan de examenkandidaten doen. Ook bij de beoordeling van het werk dient men ervan uit te gaan dat opgaven en beoordelingsvoorschrift juist zijn. Het is niet toegestaan daarvan naar eigen inzicht af te wijken, ook niet op grond van onderlinge afspraken, al dan niet gemaakt op examenbesprekingen. Goed rekenen van andere antwoorden dan in het antwoordmodel vermeld, kan alleen op grond van het gestelde in de scoringsregels: 'Indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare vakinhoudelijke argumenten als 'juist' of 'gedeeltelijk juist' gekwalificeerd kan worden, worden scorepunten toegekend naar analogie of in de geest van het antwoordmodel'.

Met een eventuele fout zal rekening worden gehouden bij de normering van het examenwerk. Mededelingen over de handelwijze bij een fout in een opgave kunnen ook tijdens de examenperiode aan de scholen worden gezonden. Dergelijke mededelingen worden ook op Teletekst en Internet bekendgemaakt.

De fout dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan

de CEVO

postbus 8128

3503 RC Utrecht

fax: 030-2843056 tel: 030-2843055

10.6 Maatregelen bij fouten in opgaven of normantwoorden

Soms worden onvolkomenheden in opgaven of normantwoorden door de CEVO geconstateerd, nadat het examen is afgenomen. In dat geval kan de CEVO een van de volgende maatregelen nemen:

(a) het antwoordmodel wijzigen; gewoonlijk houdt deze wijziging in dat voor een bepaalde vraag aan alle kandidaten de maximum score moet worden toegekend, ongeacht het gegeven antwoord.

(b) met de onvolkomenheid rekening houden bij de definitieve normering.

De maatregel ad a wordt aan de scholen rechtstreeks per post toegezonden en op Teletekst geplaatst. Deze maatregelen worden ook onmiddellijk in Het Examenblad bekend gemaakt en per E-mail verzonden aan de scholen waarvan het E-mail adres in het verzendbestand van deze site is opgenomen.

Met een fout in een opgave die pas na de normeringsvergadering bekend wordt, kan bij de vaststelling van de normering van het centraal examen geen rekening worden gehouden.

Wij maken u erop attent dat er tijdens de vergaderingen die door vakgenoten bijeen worden geroepen, geen aanvullende bindende voorschriften kunnen worden gemaakt. Het gaat hier eerder om een afspraak, die niet behoeft te worden gevolgd door de tweede corrector.

In gevallen waar de norm door de eerste corrector is aangehouden, maar u verschil van inzicht heeft over de juistheid van het antwoord, wordt gemiddeld.

11. Correctie en cijferbepaling

11.1 Inzending van formulieren voor correctoren van vakken met open vragen en vakken met zowel open als gesloten vragen aan de Citogroep 1e tijdvak:

U wordt verzocht deze formulieren zo snel mogelijk in te zenden.

Het is verplicht de deelscores in te zenden van:

-vbo en mavo-C: de in alfabetische volgorde eerste vijf kandidaten;

-vbo en mavo-D: de in alfabetische volgorde eerste vijf kandidaten;

-havo: de in alfabetische volgorde eerste vijf kandidaten

-vwo: de in alfabetische volgorde eerste vijf kandidaten per onderscheiden examenboekje; dat wil zeggen: voor aardrijkskunde, wiskunde A, wiskunde B, scheikunde en economische wetenschappen II en recht afzonderlijk inzenden voor oude stijl en de overeenkomstige vakken nieuwe stijl; voor alle andere vakken de eerste vijf (of tien) kandidaten nemen, ongeacht of dat kandidaten oude stijl of nieuwe stijl zijn.

En vanwege het geringe aantal kandidaten, de in alfabetische volgorde eerste tien kandidaten van:

-tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen mavo/vbo-C, mavo/vbo-D, havo en vwo;

-muziek mavo/vbo-C, mavo/vbo-D, havo en vwo;

.maatschappijleer mavo/vbo-C en mavo/vbo-D, havo en vwo;

.filosofie havo, vwo (oude stijl en nieuwe stijl);

.Arabisch en Turks mavo/vbo-C, mavo/vbo-D, havo en vwo;

.Russisch havo en vwo;

.Spaans mavo/vbo-C, mavo/vbo-D, havo en vwo.

De uiterste termijnen van inzending zijn:

Uiterlijk 29 mei:alle vakken die tot en met 24 mei in het rooster staan.

Uiterlijk 5 juni: alle vakken die tot en met 31 mei in het rooster staan.

Voor het vak Fries worden geen formulieren voor correctoren naar de Citogroep gezonden.

11.2 Inzending van formulieren voor correctoren aan de Citogroep, 2e tijdvak

U wordt verzocht deze formulieren zo snel mogelijk in te zenden. Het is verplicht de deelscores in te zenden van de in alfabetische volgorde eerste vijf kandidaten (als die er zijn) voor mavo/vbo-C, mavo/vbo-D, havo en vwo.

Voor enkele vakken worden géén deelscores verzameld. Dit betreft:

- de vakken die door de staatsexamencommissie worden afgenomen;

(alle niveaus)

- Nederlands schrijfvaardigheid; tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen;

maatschappijleer;

(vwo)

- Latijn, Grieks

De uiterste termijn voor inzending van de formulieren voor correctoren 2e tijdvak is:

uiterlijk op vrijdag 21 juni.

11.3 De tweede correctie

Tweede correctie vindt plaats voor alle vakken behalve Nederlands schrijfvaardigheid (alle niveaus). Dit onderdeel wordt uitsluitend door de examinator beoordeeld.

De koppeling van de scholen per regio voor de uitvoering van de tweede correctie wordt verricht door Examendiensten.

Nadat de koppeling door middel van brief bekend is gemaakt aan de scholen, geeft u via formulier de namen van de docenten op die als gecommitteerde zullen optreden, waarna hun aanwijzing als gecommitteerde zal volgen.

Indien zich problemen mochten voordoen met betrekking tot het verrichten van de tweede correctie, kunt u contact opnemen met Examendiensten, telefoon 050- 5998811 of 5998821.

11.4 Bepaling van het cijfer van het centraal examen

In 1999/2000 is een uniform systeem van omzetting van score naar cijfer ingevoerd. Voor een beschrijving van dit systeem wordt verwezen naar de maartmededeling van 2000.

11.5.1 Eerste tijdvak

Op woensdag 12 juni worden om 08.00 uur a.m. de definitieve normen voor de vwo en havo examens bekend gemaakt en op donderdag 13 juni worden des morgens om 08.00 uur de definitieve normen voor mavo en vbo C en D. De officiële bekendmaking is op www.eindexamen.nl.

Dat houdt in dat per vak de normeringsterm N wordt gepubliceerd en de bijbehorende tabel voor de omzetting van score naar cijfer. Er wordt met nadruk op gewezen dat uitsluitend deze tabellen de juiste c.e. cijfers bevatten die bij iedere behaalde score moeten worden toegekend.

Dezelfde gegevens staan op dezelfde tijd ook op www.citogroep.nl.

Scholen die daar prijs op stellen kunnen deze gegevens ook per E-mail ontvangen. De E-mails worden uiterlijk op de genoemde tijdstippen verzonden. Daarbij wordt er op gewezen dat bij E-mail wel het tijdstip van verzending kan worden gegarandeerd, maar niet het tijdstip van ontvangst.

Met deze gegevens zijn alle c.e. cijfers en uitslagen te bepalen.

De verzending per post vindt plaats op 12 juni voor vwo en havo en op 13 juni voor vbo en mavo. Deze verzending vindt niet meer aangetekend plaats. Verzonden worden alleen de definitieve waarden van N. De omzettingstabellen worden niet verzonden.

Scholen kunnen een van de volgende handelwijzen kiezen:

- de score-cijferomzetting door de computer laten uitvoeren; dit kan bij sommige schooladministratiepakketten door de vastgestelde N-termen in te voeren;

- de vastgestelde scores en de door de CEVO vastgestelde waarde van N invoeren in een programma dat op de juiste wijze de cijfers voor het centraal examen uitrekent;

- aan de hand van omzettingstabellen per kandidaat het definitieve eindcijfer bepalen. Scholen kunnen de omzettingstabellen verkrijgen door deze per e-mail te laten toezenden of te downloaden van www.eindexamen.nl of van www.citogroep.nl.

11.5.2 Tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak zijn de definitieve normen in het algemeen dezelfde als die voor het eerste tijdvak. Hierop zijn drie uitzonderingen mogelijk:

-indien een definitieve norm in het eerste tijdvak is vastgesteld wegens een onjuiste opgave, werkt dat niet door in het tweede tijdvak;

-in het tweede tijdvak kan een afzonderlijke normering plaatsvinden wegens een onjuiste opgave;

-als uit de equivaleringsprocedure het tweede tijdvak duidelijk moeilijker blijkt te zijn.

Voor de afzonderlijke normering in het tweede tijdvak is het tijdschema zeer krap. Indien u een fout of onjuistheid in een opgave in het tweede tijdvak meent te ontdekken, wordt u verzocht deze onmiddellijk, liefst schriftelijk of per fax, door te geven aan

de CEVO,

postbus 8128

3503 RC Utrecht

faxnr. 030-2843056

De definitieve normering wordt op dezelfde manier bekend gemaakt als die in het eerste tijdvak. Het tijdstip is woensdag 26 juni, uiterlijk om 08.00 uur.

Verzending van de gegevens vindt plaats op dinsdag, per gewone - niet aangetekende - postzending.

N.B. Voor de cijferbepaling dienen uitsluitend de omzettingstabellen voor het tweede tijdvak gebruikt te worden - ook al zijn de normeringtermen voor het eerste en tweede tijdvak gelijk - omdat de lengte van de scoreschalen verschillend kan zijn.

11.6 Omzetting van score naar cijfer in 2002

Voor de bepaling van N gelden in 2002 de volgende bandbreedtes (dit zijn dezelfde bandbreedtes als in 2001):

(a) vbo-mavo C

Vak

ondergrens

boven

grens

Frans

0,6

1,2

Duits

0,3

0,9

Engels

0,0

0,6

Spaans

0,5

1,1

Arabisch

0,1

0,7

Turks

0,1

0,7

Muziek

0,2

0,8

Alle andere vakken

0,8

1,3

(b) vbo-mavo D

Vak

ondergrens

boven

grens

Frans

0,1

0,7

Duits

0,2

0,8

Engels

0,1

0,7

Spaans

0,0

0,6

Arabisch

0,0

0,6

Turks

0,2

0,8

Muziek

0,0

0,7

Alle andere vakken

0,8

1,3

(c) havo oude stijl en nieuwe stijl

Vak

ondergrens

boven

grens

Frans

0,2

0,8

Duits

0,0

0,6

Engels

0,0

0,6

Russisch

0,1

0,7

Spaans

0,2

0,8

Arabisch

0,2

0,8

Turks

0,2

0,8

Muziek

0,5

1,1

Alle andere vakken

0,8

1,3

(d) vwo oude stijl en nieuwe stijl

Vak

ondergrens

boven

grens

Grieks, Latijn

0,5

1,5

Frans

0,0

0,6

Duits

0,0

0,6

Engels

0,0

0,6

Spaans

0,1

0,7

Russisch

0,0

0,6

Arabisch

0,2

0,8

Turks

0,2

0,8

Muziek

0,4

1,0

Alle andere vakken

0,8

1,3

12. Teletekst en Internet

InternetInternetInternetInternet

Op Het Examenblad, de officiële site over de eindexamens voortgezet onderwijs, staat in het jaar 2002 de volgende informatie:

- alle geldende informatie over de regelgeving betreffende de examens, zowel oude stijl als nieuwe stijl;

- de roosters voor het landelijk examen en voor het centraal examen;

- de informatie over de examens, zoals bekend gemaakt in de septembermededeling, in de novemberbrieven en in deze mededeling, en in andere mededelingen, als die worden gedaan;

- informatie over examenonderwerpen;

- antwoorden op veelgestelde vragen;

- welke errata op de opgaven er zijn;

- de modelantwoordbladen voor de moderne vreemde talen;

- het modelscoreformulier (excel-bestand) voor scheikunde, alle niveaus;

- de antwoordmodellen van alle vakken in het eerste en het tweede tijdvak; in het tweede tijdvak worden geen antwoordmodellen bekend gemaakt van de vakken die door de staatsexamencommissie worden afgenomen;

- mededelingen van de CEVO over aanpassingen van het antwoordmodel, voorafgaand aan de definitieve normering;

- de definitieve normering van alle vakken na het eerste en het tweede tijdvak.

TeletekstTeletekstTeletekstTeletekst

Op Teletekst zal in de examentijd op pagina 820 e.v. exameninformatie gepubliceerd worden. Dit betreft:

-de voorlopige correctiesleutels landelijk examen en centraal examen eerste en tweede tijdvak van vakken met uitsluitend of overwegend meerkeuze-vragen; de correctiesleutels van de ochtendzittingen staan om 14.00 uur op Teletekst, die van de middagzittingen om 18.00 uur.

-de CEVO-mededelingen over de cijferbepaling voor het eerste tijdvak op 13 en 14 juni om 08.00 uur en voor het tweede tijdvak op 26 juni om 08.00 uur

-het examenrooster

-eventuele mededelingen over de erratumbladen

-de examenonderwerpen van de vakken met wisselende onderwerpen

-eventuele incidentele mededelingen van de CEVO

13. Adressen en nummers

Helpdesk examens, Team voortgezet onderwijs

CFI, ICO/VO

Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer;

tel: 079-3232444,

fax: 079-3234285

CEVO

Postbus 8128, 3503 RC Utrecht

fax: 030-2840709

tel: 030-2840700

CEVO-examenlijn:

fax: 030-2843056

tel.: 030-2843055

E-mail: via www.eindexamen.nl

Citogroep

Postbus 1034

6801 MG Arnhem

tel.: 026-3521580

fax: 026-3521135

E-mail: vo@citogroep.nl

IBG examendiensten

Postbus 30.158, 9700 LK Groningen;

problemen met examenopgaven en tweede correctie: 050-5998811/8821

formulieren, diploma's, cijferlijsten: 050-5998869

fax: 050-5998899

E-mail: owd.ed@ib-groep.nl

Inspectie

Zie onderdeel 10.2 van deze publicatie

Staatsexamencommissie

Opgave kandidaten 2e tijdvak: uitsluitend met het formulier via e-mail:

aangewezenvakken@ib-groep.nl

of per fax: 050-5998899.

Informatie: 050-5998810

De voorzitter van de CEVO,

drs. J. Bouwsma.