Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo, mavo/vbo en vmbo in 2003

kenmerk: CEVO-02-162
datum: 10 maart 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 3

In deze regeling is het rooster voor de eindexamens van 2003 opgenomen. Het rooster wordt gepubliceerd als bijlage bij het Gele katern.

De examendata zijn op deze site ook per examen apart opgenomen in de agenda.

Deze regeling is vervallen.


Besluit

De centrale examencommissie vaststelling opgaven,

Gelet op artikel 39 van het eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel 1

De dagen waarop in 2003 de centrale examens beginnen zijn:

a. het eerste tijdvak begint op 15 mei in het vwo en havo en op 19 mei in het vmbo.

b. het tweede tijdvak begint op 4 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en op 18 juni in de andere vormen van onderwijs;

c. het derde tijdvak begint op 11 augustus.

Artikel 2

1. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1 bij deze regeling.

2. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2 bij deze regeling.

3. De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door de staatsexamencommissie

4. Een naam van een vak in bijlage 2 heeft betrekking op het vak van die naam in de examens oude stijl, op de examens nieuwe stijl en, waar van toepassing, op deelvakken en hele vakken nieuwe stijl.

Artikel 3

In afwijking van artikel 1, onderdeel a, worden de volgende toetsen voor de aanvang van het eerste tijdvak afgenomen:

a. In de basisberoepsgerichte leerweg: het centraal praktisch examen (c.p.e.)

b. In de kaderberoepsgerichte leerweg: de centrale integratieve eindtoets (c.i.e.)

c. In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch en centraal schriftelijk examen van de kunstvakken 2, beeldende vakken en het vak Frans

d. In de mavo- en vbo-examens oude stijl de vakken Frans, tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen

Artikel 4

Deze regeling wordt bekend gemaakt in het officiƫle publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2002.

De voorzitter van de CEVO,

drs J.Bouwsma

Bijlage 1A Eerste tijdvak 2003 centrale examens vmbo en oude stijl vbo en mavo C en D

Waar geen vakspecifiek hulpmiddel is vermeld is alleen het basispakket hulpmiddelen toegestaan

 

BB (vmbo) (1)

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

KB (1) , GL, TL (vmbo)

C en D (oude stijl)

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

maandag 7 april

start c.p.e.

p.m.

start c.i.e. (alleen KB)

start c.p.e. (GL en TL beeldende vakken)

p.m.

vrijdag 16 mei

einddatum c.p.e.

 

einddatum c.i.e. (alleen KB)

 
     

09.00-11.00

 
     

beeldende vakken 2 (4)

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen oude stijl

 
     

13.30-15.30

 
     

Frans

woordenboek

ma 19 mei

09.00-10.30

 

09.00-11.00 (2)

 
 

beroepsgericht ZW

p.m.

muziek, dans, drama (4)

beroepsgericht TN en LN

(beroepsgericht) p.m.

- (dans en drama) computer

 

11.30-13.00

     
 

beroepsgericht LN/EC

p.m.

   
 

13.30-15.00

 

13.30-15.30

 
 

beroepsgericht TN

p.m.

beroepsgericht ZW en EC

p.m.

di 20 mei

09.00-10.30 (2)

 

09.00-11.00

 
 

na/sk 1, Frans

(na/sk) informatiemateriaal

(Frans) computer

maatschappijleer2

 
 

11.30-13.00

     
 

Nederlands

woordenboek

   
     

13.30-15.30

 
     

Nederlands, (lezen)

 

wo 21 mei

09.00-10.30 (2)

 

09.00-11.00

 
 

maatschappijleer 2; Duits

(Duits) woordenboek

geschiedenis

 
 

11.30-13.00

     
 

wiskunde

     
 

13.30-15.00

 

13.30-15.30

 
 

aardrijkskunde

 

Engels

- woordenboek

do 22 mei

09.00-10.30

 

09.00-11.00

 
 

geschiedenis

 

aardrijkskunde

 
 

11.30-13.00

 

13.30-15.30

 
 

Engels

woordenboek

wiskunde

- zie voetnoot 2

vr 23 mei

09.00-10.30

 

09.00-11.00

 
 

economie

 

Duits

- woordenboek

 

11.30-13.00

 

13.30-15.30

 
 

biologie

 

na/sk1

- informatiemateriaal

ma 26 mei

-

 

09.00-11.00

 
     

economie

 
     

13.30-15.30

 
     

biologie

 

di 27 mei

   

09.00-11.00

 
     

Nederlands, schrijven (4)

 
     

13.30-15.30

 
     

na/sk2 / scheikunde (4)

- informatiemateriaal

wo 28 mei

   

09.00-11.00 (2)

 
     

Fries; Arabisch; Turks (4)

- (ar/tu) woordenboek

     

13.30-15.30

 
     

Spaans (4)

- woordenboek

Noten

(1) Leerlingen vbo-oude stijl die het B-examen doen, kunnen het centrale BB-examen als onderdeel van hun schoolonderzoek afleggen, als de school daartoe de gelegenheid biedt; leerlingen die het C-examen doen, kunnen voor de beroepsgerichte programma's het KB-examen als schoolonderzoek afleggen en voor de algemene vakken de toetsen afleggen zoals die gelden voor het C- (of D-)programma, ook in vakken waarin geen centraal examen KB kan worden afgelegd.

(2) De leerling die twee vakken moet doen die op hetzelfde tijdstip staan ingeroosterd, dient eerst het ene vak te doen, wordt in quarantaine gehouden en doet daarna het andere vak. Als deze leerling ook des middags een examenvak heeft, dient de school contact op te nemen met de inspectie

(3) Het is toegestaan in plaats van een geometrische driehoek een windroos te gebruiken

(4) Deze toetsen gelden niet als centraal examen in de kaderberoepsgerichte leerweg. Voor het vak muziek geldt bovendien dat het C-examen op hetzelfde moment wordt afgenomen als het D-examen, maar dat dat niet in hetzelfde examenlokaal kan: voor C staan andere muziekfragmenten op de CD.

Toelichting bij het vmbo rooster

In 2003 worden wat nu het landelijk examen vbo is en wat nu de centrale examens mavo/vbo zijn in dezelfde periode als centraal examen vmbo afgenomen. Bij een traditioneel rooster met alleen een morgen- en een middagzitting zouden vmbo scholen vaak zeer grote aantallen leerlingen tegelijk examen moeten laten doen. Daarom is voor het vmbo rooster een andere opzet gekozen dan tot nu toe gebruikelijk was. Bij KB, GL en TL blijft de dagopbouw gelijk.

De dagopbouw bij BB is dat er drie zittingen zijn:

09.00-10.30

11.30-13.00

13.30-15.00

De grootste BB-vakken staan op de tweede zitting, wanneer er geen KB, GL of TL leerlingen zijn die op dezelfde tijd examen doen. Alleen na/sk 1 staat op de eerste zitting, samen met (in GL/TL en KB) het vak maatschappijleer 2.

Het is wel mogelijk dat een leerling zitting 1 en 2 (op 20 mei Ne en Na/sk; Ne en Fa) moet doen. Het is niet mogelijk dat een leerling met een gewoon pakker zitting 1 en 3 of zitting 2 en 3 moet doen. Een pauze van 1 uur tussen 1 en 2 is dan voldoende, ook bij verlengd examen. EC en ZW leerlingen met een extra vak kunnen op 21 mei ook twee zittingen moeten doen. Ook de combinatie zitting 2 en zitting 3 is dan mogelijk voor de ZW-leerling met wiskunde en aardrijkskunde. Het wordt aan de school overgelaten of voor deze leerling een pauze van 30 minuten een redelijke pauze is.

Als een school BB en KB leerlingen in hetzelfde lokaal examen wil laten doen beginnen de KB-zititingen op hetzelfde moment als de 1e en 3e BB-zitting. De eerste KB zitting eindigt een half uur voor de tweede BB zitting begint; en de tweede BB zitting eindigt een half uur voor de tweede KB zitting.

Verder is er voor gezorgd dat nooit bij KB en BB hetzelfde vak op hetzelfde aanvangstijdstip is ingeroosterd. Dat voorkomt uitdeelfouten en maakt het mogelijk dat bezemleerlingen die de c.e. -toetsen nog als laatste toets voor het schoolonderzoek B en/of C gebruiken, zowel B als C doen (wat volgens het examenprogramma voor deze groep nog kan).

Voor de individuele leerling resulteert dan het volgende rooster.

Examendata basisberoepsgerichte leerweg per sector:

EC: 19; 20; 20 of 21; 22; 23

LN: 19; 20; 20 of 23; 21; 22

TN: 19; 20; 20; 21; 22

ZW: 19; 20; 21; 22; 23

Examendata kaderberoepsgerichte leerweg per sector:

EC 19, 20, 21; 16 of 22 of 23; 26

LN: 19, 20; 21; 22; 23 of 26

TN: 19; 20; 21; 22; 23

ZW: 19; 20; 21; 20 of 21 of 22; 26

Bijlage 1B Eerste tijdvak 2003, centrale examens havo en vwo nieuwe stijl (profielen vwo en havo)

Datum

havo n.s.

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

vwo n.s.

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

do 15 mei

09.00-12.00

 

09.00-11.30/12.00

 
 

maatschappijleer

 

muziek; Grieks

(Grieks) - woordenboek

- grammaticaoverzicht

 

13.30-16.00

 

13.30-16.00

 
 

Spaans 1,2

- woordenboek

Spaans

- woordenboek

vr 16mei

09.00-11.30/12.00

 

09.00-11.30/12.00

 
 

Arabisch 1,2; Russisch 1,2; Turks 1,2; filosofie; Fries 1 en Fries 1,2

- woordenboek (Ar, Ru, Tu)

Arabisch, Russisch, Turks; tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen; Fries

- woordenboek (Ar, Ru, Tu)

 

13.30-16.30

 

13.30-16.00

 
 

biologie

- BINAS 4e druk of Biodata

Frans 1,2

- woordenboek

ma 19 mei

09.00-12.00

 

09.00-12.00

 
 

management en organisatie

 

Nederlands

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

Nederlands

 

economie 1 en economie 1,2

 

di 20 mei

09.00-12.00

 

09.00-12.00

 
 

geschiedenis

 

geschiedenis

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

wiskunde B 1 en wiskunde B 1,2

- grafische rekenmachine

- formulekaart

- roosterpapier in cm2

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening*

scheikunde 1 en scheikunde 1,2

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

wo 21 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

 

Latijn

- woordenboek

- grammaticaoverzicht

 

13.30-16.00

 

13.30-16.00

 
 

economie 1 en economie 1,2

 

Engels

- woordenboek

do 22 mei

09.00-11.30

 

09.00-11.30

 
 

aardrijkskunde

- BOS-atlas, 51e of 52e druk

Duits 1,2

- woordenboek

 

13.30-16.00

 

13.30-16.30

 
 

Engels

- woordenboek

wiskunde B 1 en wiskunde B 1,2

- grafische rekenmachine

- formulekaart

- roosterpapier in cm2

vr23 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

Duits 1,2

- woordenboek

aardrijkskunde

- BOS-atlas, 51e of 52e druk

 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

wiskunde A 1,2

- grafische rekenmachine

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening

- roosterpapier in cm2

- formulekaart *

biologie 1,2

- BINAS 4e druk of Biodata

ma 26 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

Frans 1,2

- woordenboek

management en organisatie

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

natuurkunde 1 en natuurkunde 1,2

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

natuurkunde 1 en natuurkunde 1,2

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

di 27 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

muziek

 

filosofie

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

scheikunde

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

wiskunde A 1 en wiskunde A 1,2

- formulekaart

- grafische rekenmachine

- normaal waarschijnlijkheidspapier

- enkel en dubbel logaritmisch papier

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening en de mathematische statistiek

wo 28 mei

   

09.00-12.00

 
     

maatschappijleer

 

* aangepast t.o.v. de oorspronkelijke tekst - redactie Het Examenblad

Bijlage 1C, Eerste tijdvak 2003, centrale examens havo en vwo oude stijl

datum

havo o.s. (alleen staatsexamen)

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

vwo o.s.

vakspecifieke hulpmiddelen naast het basispakket

do 15 mei

09.00-12.00

 

09.00-11.30/12.00

 
 

Fries, opstel;

maatschappijleer

 

muziek; Grieks; Fries, opstel,

(Grieks) - woordenboek

- grammaticaoverzicht

 

13.30-16.00

 

13.30-16.00

 
 

Spaans

- woordenboek

Spaans

- woordenboek

vr 16 mei

09.00-11.30/12.00

 

09.00-11.30/12.00

 
 

Russisch; Fries, leesvaardigheid

- (Russisch) woordenboek

Russisch; tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen; Fries, lv

- (Russisch) woordenboek

 

13.30-16.30

 

13.30-16.00

 
 

biologie

- BINAS 4e druk of Biodata

Frans

- woordenboek

ma 19 mei

   

09.00-12.00

 
     

Nederlands, leesvaardigheid

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

Nederlands, leesvaardigheid

 

economie I

 

di 20 mei

09.00-12.00

 

09.00-12.00

 
 

geschiedenis

 

geschiedenis

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

wiskunde B

- roosterpapier in cm2

scheikunde

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

wo 21 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

 

Latijn

- woordenboek

- grammaticaoverzicht

 

13.30-16.00

 

13.30-16.00

 
 

economie

 

Engels

- woordenboek

do 22 mei

09.00-11.30

 

09.00-11.30

 
 

aardrijkskunde

- BOS-atlas, 51e of 52e druk

Duits

- woordenboek

 

13.30-16.00

 

13.30-16.30

 
 

Engels

- woordenboek

wiskunde B

- roosterpapier in cm2

vr 23 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

Duits

- woordenboek

aardrijkskunde

- BOS-atlas, 51e of 52e druk

 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

wiskunde A

- grafische rekenmachine

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening

- roosterpapier in cm2

biologie

- BINAS 4e druk of Biodata

ma 26mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

Frans

- woordenboek

Nederlands, stelopdracht

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

natuurkunde

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

natuurkunde

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

di 27 mei

09.00-11.30

 

09.00-12.00

 
 

muziek

 

filosofie

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

scheikunde

- grafische rekenmachine

- BINAS, 4e druk

wiskunde A

- grafische rekenmachine

- normaal waarschijnlijkheidspapier

- enkel en dubbel logaritmisch papier

- tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening en de mathematische statistiek

wo 28 mei

09.00-12.00

 

09.00-12.00

 
 

Nederlands, opstel

 

maatschappijleer

 
 

13.30-16.30

 

13.30-16.30

 
 

handel en recht

 

Economie II

 

Bijlage 2 Tweede tijdvak 2003 centrale examens vwo, havo, vmbo, mavo/vbo C en D,. Toegestane hulpmiddelen: zie bij eerste tijdvak.

datum

BB

KB. GL, TL, C, D

havo

vwo

4-17 juni

c.p.e. beroepsgericht

(alleen KB) c.i.e. beroepsgericht

-

 

16 juni 9.00

wiskunde

-

-

-

11.30

Nederlands

-

-

-

17 juni 9.00

Engels

-

-

-

11.30

biologie

economie

-

-

-

18 juni, 09.00

beroepsgericht

EC, LN, TN, ZW

Nederlands, schrijven

Duits

geschiedenis

aardrijkskunde

economie

maatschappijleer (2)

beeldende vakken 2 beroepsgericht, deels

(KB en GL) **

Nederlands, opstel (o.s.)

Frans

Duits

geschiedenis

aardrijkskunde

maatschappijleer

tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

m&o

Nederlands, opstel (o.s.)

Latijn

Grieks

Frans

Duits

geschiedenis

aardrijkskunde

maatschappijleer

m&o

18 juni

13.30

geschiedenis

aardrijkskunde

maatschappijleer

Frans

Duits

Na/sk 1

Nederlands (lezen)

Engels

Frans

wiskunde

na/sk1/natuurkunde

na/sk2/scheikunde

biologie

Nederlands

Engels

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

Nederlands

Engels

wiskunde A

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

20 juni

-

Arabisch

Fries

Spaans

Turks

muziek

dans

drama

tehatex, oude stijl

beroepsgericht, deels **

Arabisch

Fries

Spaans

Russisch

Turks

muziek

handel en recht

filosofie

Arabisch

Fries

Spaans

Russisch

Turks

muziek

economie II

wiskunde B o.s.

tehatex

Bijlage 3. Verdere afwikkeling examen 2003

De adviesdata voor de voorjaarsvakantie zijn: zaterdag 26 april t/m maandag 5 mei. Veel scholen zullen in de week van 5 mei ook vakantie hebben. Te verwachten valt dat de opgaven voor de schriftelijke examens, eerste tijdvak, worden bezorgd op 12 en 13 mei. Hemelvaartsdag valt op 29 mei, tweede Pinksterdag op 9 juni.

Verder zal het volgende schema worden gehanteerd

 

activiteit

vmbo beroepsgerichte programma's

vmbo, algemeen

mavo/vbo C en D

vwo/havo

inzending deelscores,

uiterlijk 22 mei

   

id, vakken t/m 21 mei

 

uiterlijk 26 mei

uiterlijk 26 mei

id, vakken t/m 23 mei

 

uiterlijk 28 mei

uiterlijk 28 mei

id, vakken t/m 28 mei

 

uiterlijk 3 juni

uiterlijk 3 juni

bekendmaking normen

dinsdag 3 juni

woensdag 11 juni,

08.00 uur

donderdag 12 juni,

08.00 uur

herkansing

woensdag 4 juni tot en met dinsdag 17 juni

   

uitslag

 

wo 11/do 12 juni

do 12/vr 13 juni

aanmelding 2e tijdvak staatsexamencommissie

-

uiterlijk ma 16 juni

uiterlijk ma 16 juni

tweede tijdvak school

woensdag 18 juni

(KB en GL deels)

woensdag 18 juni

(BB: 16-18 juni)

woensdag 18 juni

tweede tijdvak staatsexamencommissie

(alleen bij KB en GT)

vrijdag 20 juni

vr 20 juni

vr 20 juni

inzending deelscores tweede tijdvak

niet

uiterlijk vr 20 juni

uiterlijk vr 20 juni

bekendmaking normen

wo 25 juni, 08.00 uur

wo 25 juni, 08.00 uur

wo 25 juni, 08.00 uur

uitslag na tweede tijdvak

wo 25/do26 juni

wo 25/do26 juni

wo 25/do 26 juni

begin zomervakanties

vr 27 juni

vr 27 juni

vr 27 juni

De normen en de omzettingstabellen worden op de genoemde tijden op Internet bekend gemaakt. (www.eindexamen.nl). Op hetzelfde tijdstip staan ze ook op www.citogroep.nl. Scholen kunnen een of meer E-mailadressen opgeven waaraan de normen en de omzettingstabellen rechtstreeks worden toegezonden. (zie formulier op www.eindexamen.nl)

De bekendmaking op www.eindexamen.nl geldt als een officiƫle publicatie: scholen hoeven niet de verzending per post af te wachten: deze verzending is uitsluitend bedoeld als waarborg, voor als het elektronisch mis gaat en voor scholen die geen gebruik van computers willen maken.

De verzending per post betreft alleen de tabellen per schoolsoort met de vastgestelde N-termen.

Toelichting bij de herkansing c.p.e. en c.i.e.

Deze data zijn zodanig gekozen dat een school er voor kan kiezen de herkansing te starten, nadat het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma is vastgesteld. De herkansing van het c.p.e. of c.i.e. kan dan afgerond zijn op het moment dat de uitslag van het hele eindexamen van de kandidaat wordt vastgesteld.

De school kan er ook voor kiezen deze herkansing pas te starten nadat de uitslag is vastgesteld (op 11 of 12 juni) en op uiterlijk 17 juni af te ronden.

De data kunnen per afdeling en per leerling verschillen.

Bijlage 4. Derde tijdvak

Het derde tijdvak begint op 11 augustus. Datum en plaats van de zitting worden meegedeeld na aanmelding. Daarbij wordt er naar gestreefd het derde tijdvak zo veel mogelijk in de week van 11 augustus af te nemen.

De voorzitter van de CEVO

drs J.Bouwsma.