Aanwijzing domein centraal examen aardrijkskunde havo 2002 tot en met 2007 en vwo 2002 tot en met 2008

kenmerk: VO/BOB-2002/6495
datum: 6 maart 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 9, p. 5

In deze regeling worden de domeinen vastgesteld voor het centraal examen aardrijkskunde vwo en havo in de examenjaren 2002 tot en met 2008.

Het domein "Regionale beeldvorming" wordt daarbij niet langer centraal getoetst. Dit domein stond op het programma in de examenjaren 2004 en 2005. Voor 2002 zijn er geen wijzigingen.

Deze regeling treedt op 13 april 2002 in werking


Besluit

Gelet op:

- artikel 3 juncto bijlage 3 en

- artikel 4 juncto bijlage 4

van de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo maatschappelijke vakken;

Artikel 1 Centraal examen aardrijkskunde havo in de examenjaren 2002 tot en met 2007

De twee domeinen voor het centraal examen zijn:

a. in het examenjaar 2002:

1. Migratie en vervoer

2. Politiek en ruimte

b. in het examenjaar 2003:

1. Politiek en ruimte

2. Natuur en milieu

c. in het examenjaar 2004:

1. Natuur en milieu

2. Migratie en vervoer

d. in het examenjaar 2005:

1. Natuur en milieu

2. Migratie en vervoer

e. in het examenjaar 2006:

1. Natuur en milieu

2. Politiek en ruimte

f. in het examenjaar 2007:

1. Natuur en milieu

2. Politiek en ruimte

Artikel 2 Centraal examen aardrijkskunde vwo in de examenjaren 2002 tot en met 2008.

De drie domeinen voor het centraal examen zijn:

a. in het examenjaar 2002:

1. Politiek en ruimte

2. Migratie en mobiliteit

3. Mens en milieu

b. in het examenjaar 2003:

1. Politiek en ruimte

2. Migratie en mobiliteit

3. Mens en milieu

c. in het examenjaar 2004:

1. Politiek en ruimte

2. Vervoer en ruimtelijke inrichting

3. Mens en milieu

d. in het examenjaar 2005:

1. Vervoer en ruimtelijke inrichting

2. Migratie en mobiliteit

3. Actieve aarde

e. in het examenjaar 2006:

1. Vervoer en ruimtelijke inrichting

2. Migratie en mobiliteit

3. Actieve aarde

f. in het examenjaar 2007:

1. Politiek en ruimte

2. Vervoer en ruimtelijke inrichting

3. Actieve aarde

g. in het examenjaar 2008:

1. Politiek en ruimte

2. Vervoer en ruimtelijke inrichting

3. Actieve aarde

Artikel 3 Intrekking eerdere regeling

De regeling van 26 juni 1999, kenmerk VO/BOB-1999/27023 "Aanwijzing domeinen centraal examen aardrijkskunde vwo en havo 2001 tot en met 2005" ( Uitleg Gele katern 18a van 7 juli 1999) wordt ingetrokken.

Artikel 4 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als:

"Centraal examen aardrijkskunde vwo en havo 2002 tot en met 2007/2008".

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

In de regeling van 26 juni 1999, kenmerk VO/BOB-1999/27023 (Uitleg Gele Katern 18a van 7 juli 1999) werden voor de jaren 2001 tot en met 2005 de domeinen voor het centraal examen aardrijkskunde bekend gemaakt. Na overleg met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) is besloten om het eerder aangewezen domein "Regionale beeldvorming" in de examenjaren 2004 en 2005 niet in het centraal examen te toetsen en te vervangen door een andere domein. Het domein leent zich minder goed voor centrale toetsing.

De regeling van 26 juni wordt daarom ingetrokken. In deze nieuwe regeling worden bovendien de domeinen voor het centraal examen aangewezen voor de jaren na 2005 tot en met 2007/2008.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund