Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centraal examen 2002

kenmerk: VO/BOB-2002/2922
datum: 22 februari 2002
gepubliceerd: Gele katern 2002, nr. 4a, p. 39 t/m 40

In deze regeling zijn de vakken aangewezen die vanwege het geringe aantal kandidaten gexamineerd worden door de staatsexamencommissie in het tweede tijdvak.

Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2002 en vervalt op 31 december 2002.


Artikel 1 Aanwijzing vakken die door de staatsexamencommissie worden afgenomen in het tweede tijdvak

In afwijking van artikel 3 van het Eindexamenbesluit worden er vakken aangewezen waarvan het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie. Het betreft de vakken en de daarbij behorende schoolsoorten zoals aangegeven in onderstaand schema.

 

vak / programma

mavo/vbo-C

mavo/vbo-D

havo oude stijl

havo nieuwe stijl

vwo oude stijl

vwo nieuwe stijl

Arabisch

x

x

-

x

-

x

Fries

x

x

x

x

x

x

Russisch

-

-

x

x

x

x

Spaans

x

x

x

x

x

x

Turks

x

x

-

x

-

x

muziek

x

x

x

x

x

x

filosofie

-

-

-

x

x

x

handelswetenschappen & recht

-

-

x

-

-

-

tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen

o

o

o

o

x

x

wiskunde B

o

o

o

o

x

o

legenda:

x

tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie

o

tweede tijdvak wordt afgenomen door de school

-

geen centraal examen of geen examenvak op dit niveau.

Artikel 2 Bekendmaking

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding en duur

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst en vervalt op 31 december 2002.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2002

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

Inleiding

In deze regeling zijn de vakken aangewezen die vanwege het geringe aantal kandidaten geëxamineerd worden door de staatsexamencommissie in het tweede tijdvak. Hierna wordt informatie gegeven over de procedure die de staatsexamencommissie hiervoor hanteert.

Aanmelding

De school meldt kandidaten uiterlijk op maandag 17 juni 2002 aan, bij voorkeur per e-mail: aangewezenvakken@ib-groep.nl. Aanmelden kan ook per fax: 050-5998899. Begin mei wordt aan de scholen, ter attentie van de secretaris van het eindexamen, een informatiepakket toegezonden met een model aanmeldingsformulier.

Tijd en plaats

Het examen is op 21 juni 2002 in de plaatsen Groningen, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Roosendaal en Eindhoven. Het aanvangstijdstip is 10.00 uur. Voor het vak muziek is het aanvangstijdstip 14.00 uur.

Gang van zaken

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 30 minuten na de aanvang van het examen tot de examenzaal worden toegelaten. Zij moeten zich kunnen legitimeren. De legitimatie kan ook plaatsvinden door een functionaris van de school, als die de kandidaat vergezelt. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Vaststelling resultaten

De resultaten worden maandag 24 juni vastgesteld. Het cijfer voor het afgelegd centraal examen wordt naar de school gezonden. Directeur en secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast. Het diploma of het certificaat met cijferlijst wordt uitgereikt door de school.

Na afloop

Na afloop van het examen wordt geen inzage gegeven in het gemaakte werk. Wel kan de kandidaat een mondelinge toelichting krijgen van de zijde van de staatsexamencommissie.

Algemeen

In de praktijk betekent deze maatregel voor de kandidaten dat ze zich bij hun directeur tijdig voor het tweede tijdvak moeten opgeven. De directeur meldt dat bij de IB-groep. Het model aanmeldingsformulier maakt onderdeel uit van het informatiepakket dat begin mei aan de scholen, ter attentie van de secretaris van het eindexamen, wordt toegestuurd. Het formulier is ook digitaal beschikbaar op de site van de IB-groep. De wijze waarop het formulier kan worden bereikt wordt vermeld in het informatiepakket.

Na correctie stelt de voorzitter van de staatsexamencommissie het cijfer voor het betreffende centraal examen vast. De voorzitter deelt het cijfer mee aan de directeur van de school. De verdere gang van zaken, zoals de bepaling van de uitslag en de uitreiking van het diploma of certificaat en cijferlijst, verloopt geheel volgens het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.- m.a.v.o.-v.b.o. De directeur draagt hiervoor de zorg.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund