Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2002 en 2003

kenmerk: CEVO-2001/861
datum: 19 september 2001
gepubliceerd: Gele katern 2001, nr. 20a

Deze regeling geeft aan over welke (sub)domeinen op het centraal examen havo en vwo in 2002 en 2003 geen vragen worden gesteld.

Deze regeling is vervallen.

Zie het onderwerp examenprogramma's voor een overzicht van actuele relevante regelgeving en mededelingen.


Inleiding

De centrale examencommissie vaststelling opgaven,

gelet op de Regeling aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo, VO/BOB/2001/28277, Gele katern nr.18a van 25 juli 2001 en de Regeling profielen 2000, Uitleg Gele katern nr 9 van 29 maart 2000,

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing vwo

Bij de centrale examens vwo van 2002 respectievelijk 2003 worden geen vragen gesteld over de domeinen, dan wel subdomeinen, genoemd in bijlage 1.

Artikel 2. Aanwijzing havo

Bij de centrale examens havo van 2002 respectievelijk 2003 worden geen vragen gesteld over de domeinen, dan wel subdomeinen, genoemd in bijlage 2.

Artikel 3. Afwijking examenprogramma's oude stijl

Van de examenprogramma's oude stijl wordt afgeweken, zoals aangegeven in bijlage 3.

Artikel 4. Intrekking oude regelingen

De regelingen aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2002 (CEVO 2000-879, Uitleg Gele katern nr 18b van 26 juli 2000) en aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2003 (CEVO 01-649, Uitleg Gele katern nr 18 van 27 juni 2001) worden ingetrokken.

Artikel 5. Bekendmaking

Deze regeling wordt bekend gemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na de plaatsing in Uitleg Gele katern en werkt terug tot 1 augustus 2000.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2002 en 2003.

De voorzitter van de CEVO,

drs J.Bouwsma

Toelichting

Door de Regeling Aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo, VO/BOB/2001/28277, Gele katern nr.18a van 25 juli 2001, is een verandering opgetreden in de status van de door de CEVO aangewezen (sub)domeinen, die niet op het c.e. aan de orde komen.

In de ingetrokken regelingen was aangegeven dat deze (sub)domeinen in het algemeen, conform de Regeling profielen 2000, deel moesten uitmaken van het schoolexamen. De Regeling Aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo, VO/BOB/2001/28277, Gele katern nr.18a van 25 juli 2001, bepaalt nu dat de school bepaalt of die onderdelen in het schoolexamen aan de orde komen, en zo ja, op welke wijze.

In sommige gevallen bestaat een relatie tussen een (eindterm van een) aangewezen subdomein en een eindterm die wel tot de c.e. stof behoort. De vraag kan dan rijzen in hoeverre die c.e.-eindterm nog in het centraal examen aan de orde kan komen. In verband daarmee wordt de volgende nadere toelichting bij deze regeling gegeven.

Op het centraal examen zullen geen vragen worden gesteld over aangewezen (sub)domeinen en

(1) over eindtermen in andere subdomeinen voorzover die voortbouwen op de daarin omschreven examenstof, tenzij

(2) de betreffende stof als basaal voor het betreffende vak beschouwd kan worden.

(3) Wel kunnen begrippen uit aangewezen (sub)domeinen in een vraag voorkomen, als voor het beantwoorden van de vraag geen bijzondere bekendheid met deze begrippen nodig is.

(4) Ook kunnen begrippen uit aangewezen (sub)domeinen in een vraag voorkomen, als deze begrippen ook voorkomen in andere (sub)domeinen die wel tot de c.e. stof behoren en waarbij niet de sterke afhankelijkheid van (1) aanwezig is.

Voorbeelden van uitwerking van deze uitgangspunten.

Voorbeeld 1 (wiskunde A1,2 vwo).

Aangewezen is het domein Ea: Grafen en matrices. Als gevolg daarvan zullen ook het opstellen van een overgangsmatrix (eindterm 99) en het weergeven van een lineair programmeringsprobleem met behulp van een graaf of een matrix (eindterm 102) niet in het centraal examen aan de orde worden gesteld.

Voorbeeld 2 (scheikunde vwo)

Aangewezen is domein B, stoffen, structuur en binding, als domein waarover geen vragen worden gesteld. Eindterm 9 is van dit domein een onderdeel. Deze luidt:

"De bouw van atomen en ionen beschrijven, gebruik makend van de begrippen: atoomnummer, ...proton, neutron, elektron, ...isotoop, massagetal..."

Deze begrippen worden als zo basaal voor scheikunde beschouwd dat deze begrippen in het centraal examen wel aan de orde gesteld kunnen worden, maar niet op de wijze die in de betreffende eindtermen is aangegeven.

De kandidaten dienen deze begrippen bij voorbeeld te kennen bij vragen over eindtermen als:

* 126 waarin staat dat onder andere aangegeven moet kunnen worden wat verstaan wordt onder het begrip gemiddelde atoommassa (het gemiddelde van de massa's van de isotopen zoals die in de natuur voorkomen)

* 164 een zuur-base reactie beschrijven met behulp van de Br¢nstedtheorie (die wordt meestal gedefinieerd als een reactie met overdracht van protonen)

* 188, 190, 191, 194, 195 uit het domein H: Redox, waarin elektronen en elektronenoverdracht een prominente rol spelen.

Voorbeeld 3: (economie 1 havo)

Aangewezen is domein D: Nederlandse betalingsbalans. In eindterm 18, staat: "De factoren die de vraag naar en het aanbod van een valuta bepalen: export/import op de lopende rekening....." Het begrip lopende rekening valt onder de uitsluiting van domein D, maar de wisselkoersvorming kan onderwerp van toetsing blijven, zo lang niet specifiek naar de lopende rekening wordt verwezen.

Voorbeeld 4 (biologie vwo en havo)

Met zekere regelmaat komen bepaalde begrippen voor in meer dan een eindterm of worden in meer dan een eindterm bekend verondersteld, dus mogelijk zowel in eindtermen van uitgesloten subdomeinen als eindtermen die niet uitgesloten zijn.

Enkele voorbeelden van zulke begrippen zijn: DNA, gen, genetische modificatie, osmose. Bij de centrale examens wordt ervan uitgegaan dat dergelijke begrippen beheerst worden.

Bijlage 1. Domeinen c.q. subdomeinen waarover op het centraal examen vwo in 2002 respectievelijke 2003 geen vragen worden gesteld

1. Wiskunde A1

2002 en 2003

Domein Ea, Grafen en Matrices (109-121)

N.b. uit de Regeling profielen 2000 worden tevens de volgende passages geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing:

Domein Bg, Functies en grafieken

* Eindterm 3 vervalt.

* In eindterm 10 vervalt: rekenregels voor logaritmen (die voor machten worden gehandhaafd).

* Eindterm 13 vervalt.

+

Domein Cg, discrete analyse

* Eindtermen 23 en 24 vervallen

Domein Fa: Statistiek en kansrekening

Het Subdomein 'het toetsen van hypothesen' (eindtermen 147 tot en met 150) vervalt als verplicht onderdeel. Het komt dus in elk geval niet aan de orde in het centraal examen. (voor het overige zij verwezen naar Uitleg Gele katern nr 9, pg 28, van 28 maart 2000)

2. Wiskunde A1,2

2002 en 2003

Domein Ea, matrices en grafen

N.b. uit de Regeling profielen 2000 worden tevens de volgende passages geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing:

Domein Bg, Functies en grafieken

* Eindterm 3 vervalt.

* In eindterm 10 vervalt: rekenregels voor logaritmen (die voor machten worden gehandhaafd).

* Eindterm 13 vervalt.

Domein D (g): Meetkunde

Het subdomein 'Ruimtelijke objecten' vervalt.

3. Wiskunde B1

Uit de Regeling profielen 2000 wordt de volgende passage geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing

Voor het centraal examen vervalt het domein Cb, Continue dynamische modellen. Dit domein komt wel aan de orde in het schoolexamen.

4. Wiskunde B1,2

Uit de Regeling profielen 2000 worden de volgende passages geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing

Voor het centraal examen vervalt het domein Cb, Continue dynamische modellen. Dit domein komt wel aan de orde in het schoolexamen.

Voor het centraal examen èn het schoolexamen vervallen:

* een deel van het Domein Gb, 'Voortgezette meetkunde', te weten: het subdomein Beginselen van de analytische meetkunde (eindtermen 140 tot en met 144) alsmede uit het subdomein Meetkundige plaatsen en kegelsneden de eindtermen 151, 152 en 153

* een deel van het domein Hb, 'Voortgezette analyse' te weten de subdomeinen Sommeerbare rijen (eindtermen 167, 168, 169), Irrationale getallen (eindtermen 170, 171 en 172) en Limieten en functies (eindtermen 173, 174,175)

5. Natuurkunde 1

2002

Subdomein D2, Thermische processen (43-47)

2003

Subdomein D1, Gas en vloeistof (39-42)

6. Natuurkunde 1,2

2002

Subdomein B4, Inductie en wisselstromen (13-16)

Subdomein D2, Thermische processen (43-47)

2003

Subdomein B4, Inductie en wisselstromen (13-16)

Subdomein D1, Gas en vloeistof (39-42)

7. Scheikunde 1

2002

Domein B, Stoffen, structuur en binding (1-25, voorzover behorend tot het programma van scheikunde 1)

2003

Subdomein B1, Toepassingen (1-3; 4 behoort niet tot het programma van scheikunde 1)

Subdomein B4, Bindingstypen en eigenschappen (12-19; 20-25 behoren niet tot het programma van scheikunde 1)

Domein F, Chemische techniek (129, 130, 134, 135, 139 en 142; de overige eindtermen van dit Domein behoren niet tot het programma van scheikunde 1)

8. Scheikunde 1,2

2002

Domein B, Stoffen, structuur en binding (1-25)

2003

Domein D, Biochemie (72-93)

9. Biologie 1,2

2002 (dit zijn dezelfde subdomeinen als in 2001)

Subdomein B2, Structuren van soort en populatie (7-13)

Subdomein B3, Structuren van organismen (14-17)

Subdomein D2, Metabolisme van planten (84-96)

2003

Subdomein B1, Structuren van ecosystemen (1-6)

Subdomein B2, Structuren van soort en populatie (7-13)

Subdomein E1, Dynamiek in ecosystemen (153-160)

10 Economie 1

2002 en 2003

Domein D, Nederlandse betalingsbalans (14, 16-18; 15 behoort niet tot het programma van Economie1)

Domein P, Sociale zekerheid (77-83)

11 Economie 1,2

2002 en 2003

Domein O, Onderontwikkeling (67-76)

12. Aardrijkskunde

2002 en 2003

Subdomein B2, Ruimtelijk gedrag en politiek-ruimtelijke organisatie (eindterm 10)

Dit subdomein behoorde al niet tot het schoolexamen

13 Management en organisatie

2002 en 2003

Subdomein B1, Interne organisatie (2-5)

Subdomein C1, Rechtsvormen (8)

Subdomein D1, Marketing van niet-commerciële organisaties (16-18)

Subdomein E1, Financieel beleid in niet-commerciële organisaties (24-27)

Subdomein G1, Verslaggeving door niet-commerciële organisaties (56-57)

Bijlage 2. Domeinen c.q. subdomeinen waarover op het centraal examen havo in 2002 en 2003 geen vragen worden gesteld

1. Wiskunde A1,2

2002 en 2003

Domein G, De binomiale verdeling, Subdomein de binomiale verdeling (87-90)

2. Wiskunde B1

2002 en 2003

Subdomein E4, periodieke functies (64-73)

3. Wiskunde B1,2

2002 en 2003

Subdomein E4, periodieke functies (64-73)

Subdomein H2, periodieke functies 2 (99-103)

4. Natuurkunde 1

-

5. Natuurkunde 1,2

2002

Subdomein E3, Kernenergie en techniek (66-69)

2003

Subdomein D4, Cirkelbeweging (50-53)

6. Scheikunde

2002

Domein G, Zuren en basen (85-99)

2003

Domein H, Reacties en stroom (100-111)

7. Biologie

2002 en 2003

Subdomein B3, Cellen van planten en dieren (15-20)

Subdomein C1, Erfelijkheid (21-33)

8 Economie 1

2002 en 2003

Domein D, Nederlandse betalingsbalans (14, 16-17; 15 behoort niet tot het programma van economie1)

Domein P, Sociale zekerheid (83-89)

9 Economie 1,2

2002 en 2003

Domein O, Onderontwikkeling (75-82)

10. Aardrijkskunde

2002 en 2003

Subdomein C1, ruimtelijk gedrag en politiek-ruimtelijke organisatie (eindterm 13)

Dit subdomein behoorde al niet tot het schoolexamen

11 Management en organisatie

2002 en 2003

Subdomein B1, Interne organisatie (2-5)

Subdomein C1, Rechtsvormen (8)

Subdomein D1, Marketing van niet-commerciële organisaties (16-18)

Subdomein E1, Financieel beleid in niet-commerciële organisaties (24-26)

Subdomein G1, Verslaggeving door niet-commerciële organisaties (43-44)

Bijlage 3. Afwijking examenprogramma's oude stijl

1. Nederlandse taal en letterkunde vwo

Voor het vak Nederlandse taal en letterkunde, onderdeel tekstbegrip, wordt afgeweken van het examenprogramma oude stijl. De toets zal bestaan uit een of meer teksten met vragen en uit een samenvatting.

2, Friese taal en letterkunde vwo en havo

De tijdsduur van de toets voor het onderdeel tekstbegrip wordt vastgesteld op 3 uur,

3. Economie havo

De tijdsduur van het centraal examen is 2,5 uur

4. Aardrijkskunde vwo

De tijdsduur van het centraal examen is 3 uur

5. Maatschappijleer vwo en havo

De tijdsduur van het centraal examen is 3 uur