Mededelingen over de eindexamens 2002 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (Septembermededeling)

kenmerk: CEVO-01-963
datum: 19 september 2001
gepubliceerd: Gele katern 2001, nr. 20a

In deze publicatie (septembermededeling) staat informatie die nodig is voor de voorbereiding van de eindexamens vwo, havo, mavo, vbo en vavo in 2002.

Zo is onder meer in het hoofdstuk "Mededelingen per schoolsoort en per vak" voor zowel oude als nieuwe stijl aangegeven waar het examenprogramma en de stofomschrijvingen officieel zijn gepubliceerd en welke andere voorschriften en mededelingen voor het examen 2002 van belang zijn.

Deze regeling is vervallen.


I. Mededelingen van algemene aard

I.1 Wijzigingen in 2001/2002

Vho

Men zie de regeling Aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo, VO/BOB/2001/28277, Gele katern nr.18a van 25 juli 2001:

 • geldt ook voor leerlingen die in 2002 in leerjaar vier instromen;
 • ruimere mogelijkheden voor weging van praktisch onderdelen;
 • door de CEVO uitgesloten c.e. stof mag ook van het schoolexamen worden uitgesloten.

Vmbo

Scholen zijn in 2001/2002 met het derde leerjaar vmbo gestart. In dat leerjaar kan al een deel van het schoolexamen worden afgenomen.

Invoering Euro.

In de examens van 2002 zullen in het algemeen de munteneenheden van de landen die op 1 januari 2002 de Euro invoeren, niet meer voorkomen. Het is mogelijk dat in een enkel geval in uitgangsmateriaal, zoals bij opgaven voor Duits, Frans en Spaans, nog marken of francs of pesetas voorkomen. Kandidaten worden geacht te begrijpen wat hiermee bedoeld wordt. Hetzelfde geldt voor het voorkomen van guldens of andere munteenheden in uitgangsmateriaal bij andere vakken.

In geschiedenisexamens zal, waar van toepassing, steeds de bij een bepaalde tijd en plaats behorende munteenheid worden gebruikt.

I. 2 Het Examenblad

In mei 1999 is op de site van Cfi Het Examenblad geopend, adres www.eindexamen.nl. Deze septembermededeling wordt ook op dat adres geplaatst. Daarbij geldt als extra service, dat de vermelde regelingen via doorklikken te raadplegen zijn.

De informatie over de profielexamens op Het Examenblad is momenteel volledig. In juli 2000 is begonnen met het vmbo, met de plaatsing van de centraal te toetsen exameneenheden.

Scholen die per E-mail direct de informatie willen ontvangen over:

 • aanpassingen van het correctievoorschrift tijdens de examens
 • de definitieve normering (N-termen) van het eerste en tweede tijdvak

kunnen een of meer E-mail adressen opgeven om deze informatie te ontvangen.

Zij dienen daarvoor een formulier in te vullen op het adres:

http://www.eindexamen.nl/aanmelden

I.3 Landelijke examens vbo

Voor de landelijke examens vbo wordt verwezen naar de mededelingen van het Examenbureau VBO, die aan de vbo-scholen rechtstreeks worden toegezonden.

De landelijke examens vbo worden in 2002 voor het laatst afgenomen. In 2003, als de eerste centrale examens vmbo worden afgenomen, zijn er geen landelijke examens vbo meer.

I.4. Gegevensverzameling via elektronische weg.

Bij de examens 2001 is door de Citogroep een proef uitgevoerd met het elektronisch verzamelen van afnamegegevens i.p.v. met de gebruikelijke optisch leesbare formulieren. Op de deelnemende scholen hebben docenten de antwoorden van de leerlingen via een computerprogramma ingevoerd. Elektronische gegevensverzameling gaat sneller en is nauwkeuriger dan de huidige manier van gegevensverzameling. Het programma biedt docenten bovendien de mogelijkheid om een score-overzicht voor de tweede corrector samen te stellen. Gezien het positieve verloop van de proef is besloten deze bij de examens 2002 op grotere schaal opnieuw uit te voeren. In januari 2001 zal een steekproef van scholen hiervoor door de Citogroep benaderd worden.

II. Algemeen verbindende voorschriften

II.1.a. Wetten en Algemene maatregelen van bestuur

II.1.b. Publicatie op korte termijn

II.2.a. Ministeriële regelingen, examens oude en nieuwe stijl

 • 6. 
  Regeling aanvullende regels correctie, VO/AVV/J-91006336 van 19 maart 1991, Gele katern extra nr. 9a van 27 maart 1991. (oude stijl)
 • 7. 
  Reglement voor de registratie examendiensten/staatsexamen. OWD/AP-98/059096, Gele katern nr. 19 van 9 september 1998.
 • 8. 
  Regeling overgang oud/nieuw 5 vwo (bezemregeling 5 vwo). VO/BOB-99/9091, Gele katern nr. 8/9 van 24 maart 1999.
 • 9. 
  Vrijstellingsregeling overgang examen vwo/havo nieuw naar oud. VO/BOB-00/27127, Gele Katern nr. 19 van 6 september 2000.
 • 10. 
  Vrijstellingsregeling examen oud vwo/havo naar nieuw, VO/BOB/00/48114, Gele katern nr.30 van 13 december 2000.
 • 11. 
  Regeling gespreid staatsexamen met behoud van compensatie voor staatsexamenkandidaten afkomstig van vso-scholen, BVE/BI-94033908 van 1 november 1994, Gele katern nr. 27 van 16 november 1994.

II.2.b. Voorschriften van de Cevo

 • 12. 
  Regeling toegestane hulpmiddelen eind- en staatsexamens. CEVO-00/267, Gele katern nr. 8 van 22 maart 2000, zoals gewijzigd bij CEVO-2000/880, Gele Katern nr. 18b van 26 juli 2000 (Gebruik woordenboek moderne vreemde talen bij centrale examens mavo en vbo) en CEVO-01/487 van 15 mei 2001, Gele katern nr. 18 van 27 juni 2001. (52e druk Bos-atlas)
 • 13. 
  Regeling beoordeling centraal examen, CEVO-94-427 van 20 september 1994, Gele katern nr. 22a van 28 september 1994.
 • 14. 
  Normering en schaallengte bij de centrale examens vbo, mavo, havo en vwo m.i.v. het jaar 2000. CEVO-99/648, Gele katern nr. 18a van 7 juli 1999.

15.Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens 2002, CEVO-00/1164 van 2 november 2000, Gele katern nr. 26 van 15 november 2000.

 • 16. 
  Vaststelling dagen aanvang centrale examens in 2003, CEVO-01-671 van 22 juni 2001, Gele katern nr.18a van 25 juli 2001.

II.3. Ministeriële regelingen, examens oude stijl

Voor deze regelingen wordt verwezen naar de septembermededeling van 2000, Uitleg Gele Katern nr 21 van 20 september 2000

II.4.a. Ministeriële regelingen, examens nieuwe stijl

 • 17. 
  Vaststelling examenprogramma's vwo en havo (profiel), VO/BOB 1998 18852, Gele Katern 12c van 20 mei 1998. (De programma's zelf zijn op andere wijze bekend gemaakt; de werking van de aanvankelijk vastgestelde programma's is aangepast door de regeling profielen 2000, de regeling aanpassing verlichtingsmaatregelen vwo/havo en de regeling aanwijzing niet c.e. examenstof 2002 en 2003 )
 • 18. 
  Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo Fries, VO/BOB 1998 29629, Gele Katern 17b van 22 juli 1998.
 • 19. 
  Vaststelling examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming 2,3 (ckv2,3) vwo/havo profiel. VO/BOB 1999/13741, Gele katern 14 van 26 mei 1999.
 • 20. 
  Regeling examenprogramma profielen (havo) lichamelijke opvoeding 2, VO/BOB 1999-20119, Gele katern 15, 2 juni 1999.
 • 21. 
  Gedifferentieerde afsluiting en doubleren in de tweede fase vwo/havo. VO/BOB 98/52308, Gele Katern nr. 30C van 16 december 1998.
 • 22. 
  Regeling afwijking profielen vwo/havo voor leerlingen 1998. VO/BOB-2000/10203, Gele katern nr. 9 van 29 maart 2000.
 • 23. 
  Regeling tijdelijke maatregelen profielen vwo/havo (leerlingen 1999, 2000 en 2001). VO/BOB-2000/10201, Gele Katern nr. 9 van 29 maart 2000.
 • 24. 
  Aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo, VO/BOB/2001/28277, Gele katern nr.18a van 25 juli 2001.
 • 25. 
  Profielen havo/vwo: vakken en deelvakken, VO/BOB/2001/9806 van 9 maart 2001, Gele katern nr. 8 van 21 maart 2001.
 • 26. 
  Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o. profiel VO/BOB/2001/10037 van 9 maart 2001, Gele katern nr.8 van 21 maart 2001.
 • 27. 
  Vaknamen en vakcodes voor vwo/havo, VO/BOB 99-331304, Gele katern 18c van 28 juli 1999.

II.4.b. Voorschriften van de CEVO

 • 28. 
  Regeling aanwijzing niet centraal examenstof profielen vwo en havo in 2002 en 2003, CEVO-2001/861 Gele katern nr 21 van 19 september 2001. (dit Gele katern)

II.5.a. Ministeriële regelingen, examens vmbo

In 2000/2001 bereidden scholen hun eerste PTA voor. Voor informatie over het PTA wordt verwezen naar de examengids, www.vmbo-examengids.nl of het VMBO-loket; www.vmbo-loket.nl.

 • 29. 
  Definitieve vaststelling van de examenprogramma's vmbo. VO/BOB-2000/2251, Gele Katern nr 13 van 17 mei 2000.
 • 30. 
  Vaststelling examenprogramma's vmbo, maatschappijleer en kunstvakken I. VO/BOB-2000/23353. Gele Katern nr. 18 van 28 juni 2000.
 • 31. 
  Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen, VO/BOB/2001/8518 van 27 maart 2001, Gele katern nr.11 van 11april 2001.
 • 32. 
  Vaststelling examenprogramma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) maatschappijleer en kunstvakkenI, VO/BOB/2000/23353, Gele katern nr.18 van 28 juni 2000.
 • 33. 
  Vaststelling examenprogramma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) lichamelijke opvoeding, VO/BOB/2001/22099, Gele katern nr.18a van 25 juli 2001.
 • 34. 
  Leerwerktrajecten basisberoepsgerichte leerweg vmbo, VO/BOB/2001/5598, Gele Katern nr. 7 van 14 maart 2001.

II.5.b. Voorschriften van de CEVO

 • 35. 
  Aanwijzing exameneenheden centrale examens afdelingsprogramma's vmbo 2003, CEVO 2000/521, Uitleg Gele katern nr. 20a van 13 september 2000.
 • 36. 
  Aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 2003, 2004 en 2005, CEVO-2000/520 van 10 juli 2000, Uitleg Gele Katern nr.20a van 13 september 2000.
 • 37. 
  Aanwijzing exameneenheden centrale examens intrasectorale programma's vmbo 2003, CEVO-00-1142 van 26 oktober 2000, Uitleg Gele katern nr.28a van 29 november 2000.
 • 38. 
  ICT in de centrale examens vmbo 2003, CEVO-01-056 van 25 januari 2001, Uitleg Gele katern nr.5/6 van 21 februari 2001.
 • 39. 
  Wijziging aanwijzing exameneenheden centrale examens handel en verkoop vmbo (CEVO-00-1140 van 25 oktober 2000, Uitleg Gele katern nr.28a van 29 november 2000, deze wijziging betreft alleen de examenstof voor 2001 van de kaderberoepsgerichte leerweg).

II.5.c. Publicaties op korte termijn

 • 40. 
  Regeling modellen diploma's, cijferlijsten en certificaten vmbo.
 • 41. 
  Regeling vrijstellingen
 • 42. 
  Regeling bezemkandidaten
 • 43. 
  Aanwijzing exameneenheden centrale examens beroepsgerichte programma's vmbo 2004
 • 44. 
  Wijziging producten en gerechten vmbo-examens consumptief-breed 2002 en 2003

II. 6 Toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens.

Op grond van artikel 2 van de Regeling toegestane hulpmiddelen worden de volgende lijsten van toegestane hulpmiddelen gepubliceerd. Waar op een lijst meer dan één hulpmiddel staat, mag een kandidaat één van deze hulpmiddelen op het centraal examen gebruiken.

 • a. 
  Lijst van toegestane grafische rekenmachines

Goedgekeurd zijn:

 • Casio cfx 9850Gplus
 • Hewlett Packard 38G of 39G
 • Sharp EL 9600
 • Texas Instruments 83 of 83+

Van alle merken zijn ook de lagere typen toegestaan.

 • b. 
  Lijst van toegestane atlassen

Grote Bos-atlas, 51e druk

Grote Bos-atlas, 52e druk

N.b.: alleen voor vwo en havo. Voor de mavo/vbo C/D examens en het vmbo is een atlas niet toegestaan.

 • c. 
  Lijst van informatieboeken

Binas, 4e druk

Biodata, 1e druk (alleen toegestaan bij biologie vwo en havo)

III. Mededelingen per schoolsoort en per vak

In deze rubriek worden de vindplaatsen aangegeven van het examenprogramma en de stofomschrijvingen voor een vak, en welke andere voorschriften (onderwerpen, thema's, uitsluitingen e.d.) en mededelingen voor het examen 2002 van belang zijn. Op www.eindexamen.nl zijn de documenten waarnaar verwezen wordt via doorklikken te raadplegen.

III.1 Vakmededelingen vwo nieuwe stijl

III.1.1 Algemeen

 • a. 
  Men zie de regeling Aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo, VO/BOB/2001/28277, Gele katern nr.18a van 25 juli 2001.
 • geldt ook voor leerlingen die in 2002 in leerjaar vier instromen
 • ruimere mogelijkheden voor weging van praktisch onderdelen
 • door de CEVO uitgesloten c.e. stof mag ook van het schoolexamen worden uitgesloten.
 • b. 
  Alle regelingen voor vwo nieuwe stijl staan op www.eindexamen.nl.
 • c. 
  Voor het centraal examen nieuwe stijl zendt IBG exemplaren van het examen van 2001 aan de scholen die in 2002 het centraal examen voor het eerst afleggen
 • d. 
  Voor informatie over de centrale examens nieuwe stijl raadplege men ook de Syllabi voor de centrale examens in de tweede fase havo/vwo, CEVO/Cito, 1998, publicatie per vak met voorbeeldexamens en toelichting bij de komende veranderingen in de examens

Deze syllabi zijn in 1998 aan alle scholen toegezonden. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij het Cito, afdeling verkoop, telefoon: 026 3521590, e-mail: verkoop@citogroep.nl

 • e. 
  In verband met de inrichting van het schoolexamen zijn bij een aantal vakken ook de onderwerpen voor 2003 vermeld.

III.1.2. Latijn en Grieks

Thema's voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde 2002, VO/BOB/2000/12242, Gele katern nr.14 van 24 mei 2000.

Grieks: Literair genre: historiografie; thema: Hoogmoed komt voor de val, kernauteur: Herodotus.

Latijn: Literair genre: epische poëzie; thema: Schuld en onschuld, kernauteur: Ovidius

Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2003, VO/BOB/2001/11745, Gele katern nr.12 van 18 april 2001.

III.1.3. Moderne vreemde talen

Met ingang van de examens 2002 worden enige wijzigingen in het antwoordmodel aangebracht.

Er komt een voor alle talen uniform model voor de beantwoording en correctie van stellingvragen, invulschema's en matchingvragen. Dit heeft voor de voorbereiding van de leerlingen op het examen geen gevolgen.

III.1.4. Duits

Met ingang van het eindexamen 2000 is in havo en vwo de nieuwe spelling van het Duits ingevoerd. Dat wil zeggen dat de vragen in de nieuwe spelling staan. De teksten staan in de spelling die de bron periodiek gebruikt. De richtlijnen voor de nieuwe spelling worden verstrekt door het Institut für Deutsche Sprache te Mannheim. Internetadres http://www.ids-mannheim.de

III.1.5. Geschiedenis en staatsinrichting

 • a. 
  Centraal examen geschiedenis 2002 en 2003, VO/BOB/1999/3763, Gele Katern nr. 5 van 17 februari 1999.

In deze regeling worden de thema's (nieuwe stijl) en onderwerpen (oude stijl) voor de centrale examens van 2002 en 2003 bekend gemaakt.

 • b. 
  Stofomschrijvingen 2002:
 • 1. 
  Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en beïnvloeding., Uitleg Gele katern nr. 18a van 7 juli 1999.
 • 2. 
  De Sovjet-Unie. Een systeem onder spanning. Gele katern nr. 19 van 6 september 2000.
 • c. 
  Stofomschrijvingen 2003:

Politiek systeem en politieke cultuur in Nederland vwo/havo (oude en nieuwe stijl), VO/BOB/2000/37231, Gele katern nr. 27 van 22 november 2000.

Sovjet Unie: zie 2002

 • d. 
  Betreft: stelopdracht en casus.

Het centraal examen geschiedenis bevat een stelopdracht en een casus.

De stelopdracht heeft over het algemeen betrekking op het onderwerp dat voor het tweede examenjaar meedoet.

De casus heeft betrekking op het onderwerp waarover géén stelopdracht is opgenomen in het examen.

De stofomschrijving over de Sovjet-Unie bevat geen van te voren vastgestelde casusonderwerpen.

Bij het centraal examen van 2002 geldt het volgende:

 • 1. 
  de stelopdracht zal gemaakt worden aan de hand van het onderwerp: Nederland en Indonesië. Over dit onderwerp zal dus geen casus in het examen worden opgenomen. Het is dan ook niet nodig om de casusonderwerpen die in de stofomschrijving te vinden zijn over Nederland en Indonesië te oefenen.
 • 2. 
  de casus zal geplaatst worden in het examenonderdeel over de Sovjet-Unie. De casusonderwerpen zijn niet meer van te voren in de stofomschrijving vermeld, maar worden gekozen door de CEVO. De kandidaten moeten dus wél de vaardigheden beheersen die voor een casus vereist zijn, maar de vereiste kennis valt binnen de grenzen van de stofomschrijving.

III.1.6.Aardrijkskunde

 • a. 
  Aanwijzing domein centraal examen aardrijkskunde vwo en havo, 2001-2005 (nieuwe stijl), VO/BOB-99-27023 van 26 juni 1999, Uitleg Gele katern nr. 18a van 7 juli 1999.
 • b. 
  Domeinen in 2002:
 • politiek en ruimte
 • migratie en mobiliteit
 • mens en milieu
 • c. 
  Bij het examen is een atlas nodig. Toegestaan is de Grote Bos-atlas, 51e druk, inclusief de basisstatistiek en het extra materiaal voor de tweede fase. Eveneens toegestaan is de 52e druk (alleen de papieren versie).

III.1.7 Wiskunde A1

Juni 2000 is door CEVO en Cito een zogenaamde Aanvulling op de eerder verschenen syllabus wiskunde A centrale examens gepubliceerd. Hierin zijn ook enkele voorbeelden opgenomen zoals die op het centraal examen wiskunde A1 vwo te verwachten zijn.

III.1.8. Wiskunde A, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, aardrijkskunde, management en organisatie

Men zie de regeling aanwijzing niet c.e. stof 2002 en 2003, Uitleg Gele katern nr 21 van 19 september 2001. In tegenstelling tot wat in eerdere mededelingen stond, mag de school de aangewezen (sub) domeinen ook van het schoolexamen uitsluiten.

III.1.9 Scheikunde

 • a. 
  Naamgeving van organische en anorganische stoffen, CEVO 87.205 van 25 augustus 1987.
 • b. 
  Correctievoorschriften met betrekking tot evenwichtsvoorwaarde en gebroken

coëfficiënten, Gele katern nr. 23 van 2 oktober 1991.

 • c. 
  Bij de examens 2001 is gebleken dat onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van eindterm 194.

Bij de centrale examens wordt er van uitgegaan dat de eindtermen 194 en 103 impliceren dat Vwo eindexamenkandidaten zelf vergelijkingen van halfreacties moeten kunnen opstellen. Ook in komende examens kan deze vaardigheid getoetst worden. Bij de wijze van toetsing zal rekening worden gehouden met het feit dat in sommige leerboeken deze vaardigheid niet wordt behandeld.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten halfreacties.

 • 1. 
  Halfreacties van het type

Tl+ → Tl3+ + 2 e-

S2O82- + 2 e- → 2 SO42-

Vragen waarin vergelijkingen van dit soort halfreacties moeten worden opgesteld, kunnen zowel in examens scheikunde 1 als scheikunde 1,2 voorkomen.

 • 2. 
  Halfreacties van het type

Ag2S + 2 e- → 2 Ag + S2-

2 NH3 → N2 + 6 H+ + 6 e-

Wanneer in een examen scheikunde 1 of scheikunde 1,2 een dergelijke vergelijking gevraagd wordt, zal de vraag vergezeld aan van extra informatie, bijvoorbeeld:

"Hieronder staat de onvolledige vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van ammoniak tot stikstof:

NH3 → N2 + H+

In deze vergelijking moeten onder andere nog coëfficiënten worden geplaatst. Geef de volledige vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van ammoniak tot stikstof."

 • 3. 
  Halfreacties van het type

BiO+ + 2 H+ + 3 e- → Bi + H2O

S2- + 8 OH- → SO42- + 4 H2O + 8 e-

Vragen waarin vergelijkingen van dit soort halfreacties moeten worden opgesteld, zullen zowel in examens scheikunde 1 als scheikunde 1,2 vergezeld gaan van extra informatie, bijvoorbeeld:

"In de vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van BiO+ tot Bi komen, behalve BiO+, Bi en elektronen, ook H2O en H+ voor. Geef de vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van BiO+ tot Bi." of

"Hieronder staat de onvolledige vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van sulfide tot sulfaat:

S2- + OH- → SO42- + H2O

In deze vergelijking moeten onder andere nog coëfficiënten worden geplaatst. Geef de volledige vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van sulfide tot sulfaat."

Wanneer de vergelijking van een halfreactie kan worden afgeleid uit de totale reactievergelijking en de vergelijking van een halfreactie die in Binas tabel 48 staat, valt dat onder eindterm 196.

III.1.10. Maatschappijleer

 • a. 
  Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer 2001 en 2002, VO/BOB/1999/32980, Gele katern nr.19 van 8 september 1999.

Naast het vaste domein Politieke besluitvorming (inclusief het subdomein Internationale verhoudingen) worden in 2002 centraal geëxamineerd:

. Domein F Criminaliteit en rechtsstaat;

. Domein H Ontwikkelingssamenwerking.

Daarnaast worden op het centraal examen bepaalde vaardigheden, de benaderingswijze van het vak en de basisbegrippen getoetst. Ook kunnen op het vwo-examen vragen aan bod komen die een beroep doen op onderzoeksvaardigheden.

 • b. 
  Bij de eindtermen van de domeinen zijn toelichtingen gemaakt. Deze toelichtingen zijn verschenen in de publicatie 'Examenprogramma Maatschappijleer, Tweede fase havo en vwo vanaf 1999, Eindtermen en toelichtingen'. Deze publicatie is te bestellen bij het Informatiepunt maatschappijleer van de KPC Groep, mevrouw I. Chateleux, Postbus 482, 5201 AL. 's-Hertogenbosch, tel. 073-6247247, fax 073-6247294, e-mail ic1@KPCgroep.nl
 • c. 
  Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer havo en vwo 2003 en 2004, VO/BOB/2001/23742, Gele katern nr.18a van 25 juli 2001.

III.1.11 CKV-2 en CKV3.

 • a. 
  Regeling onderwerpen van het centraal examen culturele en kunstzinnige vorming 2, VO/BOB-1999/25465, Gele Katern 18a van 7 juli 1999
 • b. 
  Verplichting CKV2,3 en examen CKV2 in 2001 en volgende jaren, VO/BOB/2000/24871 van 7september 2000, Gele katern nr. 21 van 20 september 2000.
 • c. 
  Schoolexamen CKV-2 vwo en havo, CEVO-00-1045, Gele katern nr.22 van 27 september 2000.
 • d. 
  Schoolexamen culturele en kunstzinnige vorming-2 (CKV-2) vwo en havo in 2002, CEVO-01-453 van 15 juni 2001, Gele katern nr.18 van 27 juni 2001.

III.1.12. Muziek

Eindexamenprogramma, Gele katern nr. 4 van 31 januari 1990. De scholen kunnen dit vak, onder deze naam, blijven aanbieden, zolang ze nog niet het definitieve profiel Cultuur en maatschappij hebben ingevoerd. In dat geval doet een kandidaat het examen muziek volgens het programma oude stijl.

III.1.13 Tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen

Examenstof Tehatex vwo in 2002, CEVO-01-650 van 19 juni 2001, Gele katern nr.18 van 27 juni 2001.

Thema: Van beroep: kunstenaar.

Thema beeldende vakken eindexamen vwo 2002, VO/BOB/2000/38064, Gele katern nr. 27 van 22 november 2000.

Centrale examens beeldende vakken (Tehatex) havo en vwo met ingang van 2003, CEVO-01-488 van 11 mei 2001, Gele katern nr.18a van 25juli 2001.

De scholen kunnen deze vakken, onder deze namen, blijven aanbieden, zolang ze nog niet het definitieve profiel Cultuur en maatschappij hebben ingevoerd. In dat geval doet een kandidaat het examen in (een van) deze vakken volgens het programma oude stijl.

III.1.14. Filosofie

 • b. 
  Het onderwerp is "Het demarcatieprobleem in de wetenschappen". (Het onderwerp is gerelateerd aan domein E (wetenschapsfilosofie) als hoofddomein en heeft daarnaast betrekking op de subdomeinen 01 en 02 van de domeinen B,C,D en E, in combinatie met de vaardigheden uit domein A). In plaats van de gebruikelijke reader is er vanaf augustus 2000 een boekje beschikbaar: "Kennis op het scherp van de snede" (uitgeverij Boom).
 • c. 
  Engelstalig uitgangsmateriaal kan eventueel onvertaald worden aangeboden.

III.1.15 Economie

 • a. 
  Economie1,2

Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen A tot en met Q (met uitzondering van domein O) en sluit aan bij het voorbeeldexamen in de syllabus.

 • b. 
  Economie 1

De examens van 2001 zijn goede voorbeelden van het examen in 2002.

III.1.16 Management en organisatie

De structuur van de examens, twee casusopgaven met een bijbehorend informatieboekje en vijf kleinere opgaven blijft gehandhaafd. In de opgaven zal waar nodig is, verwezen worden naar formules die op een apart formuleblad vermeld staan. De formules hebben betrekking op formules voor het berekenen van ratio's, prijsverschillen, efficiëncyverschillen, bezettingsresultaat en formules die nodig zijn om de eindwaarde en contante waarde te berekenen van een reeks gelijke kapitalen. Het formuleblad is opgenomen in het informatieboekje.

III.2 Vakmededelingen vwo oude stijl

III.2.1 Algemeen.

Het examen vwo-oude stijl is in 2002 bestemd voor afgewezen eindexamenkandidaten aan dagscholen en voor VAVO-kandidaten die een opleiding oude stijl volgen. Er is ook gelegenheid een staatsexamen havo-oude stijl af te leggen.

Voor de vindplaats van de examenprogramma's vwo-oude stijl wordt verwezen naar de septembermededeling van 2000, CEVO 00-1041, Uitleg Gele katern nr 21 van 20 september 2000.

Voor de meeste vakken geldt het centraal examen nieuwe stijl ook voor het overeenkomstige vak oude stijl. Daarbij geldt dus ook de c.e. examenstof nieuwe stijl als c.e. examenstof voor kandidaten oude stijl.

Specifieke centrale examens oude stijl zijn er nog voor de vakken:

Nederlands en Fries, onderdeel schrijfvaardigheid

Aardrijkskunde

Wiskunde A

Wiskunde B

Scheikunde

Economische wetenschappen II en recht.

Filosofie

Voor enkele vakken volgen specifieke mededelingen. Voor de overige vakken wordt verwezen naar het gestelde bij vwo nieuwe stijl.

III.2.2 Arabisch, Turks

Het examen oude stijl bestaat alleen uit een schoolonderzoek.

III.2.3 Aardrijkskunde

 • a. 
  Examenprogramma, Gele katern nr. 15 van 17 juni 1992.
 • b. 
  Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde (oude stijl) examenjaar 2002 , 2003 (vwo/havo) en 2004 (vwo) , VO/BOB/2000/37427, Gele Katern nr. 27 van 22 november 2000c. De onderwerpen zijn in 2002
 • 1. 
  Het Nederlandse landschap - zandlandschap (DGVO 13.200 van 20 mei 1985)
 • 2. 
  Het Nederlandse landschap - rivierkleilandschap (id.)
 • 3. 
  Migratie en mobiliteit (zie examenprogramma nieuwe stijl)
 • 4. 
  Nederland en de internationale milieuproblemen (Uitleg Gele katern 1994, nr. 17a)
 • 5. 
  De Nederlander en de milieugebruiksruimte (id.)
 • 6. 
  Marokko (Uitleg Gele katern 1989, nr. 11)
 • 7. 
  Internationalisering: Nederland in Europa, Europa in de wereld; Uitleg Gele katern nr. 10a van 3 april 1996.
 • d. 
  Bij het examen is een atlas nodig. Toegestaan is de Grote Bos-atlas, 51e druk. Eveneens toegestaan is de 52e druk (alleen de papieren versie)

III.2.4. Wiskunde A en B

Bij wiskunde A is het gebruik van een grafische rekenmachine wel toegestaan; bij wiskunde B is bij de examens oude stijl het gebruik van een grafische rekenmachine niet toegestaan.

III.2.5 Scheikunde

 • a. 
  Naamgeving van organische en anorganische stoffen, CEVO 87.205 van 25 augustus 1987.
 • b. 
  Correctievoorschriften met betrekking tot evenwichtsvoorwaarde en gebroken

coëfficiënten, Gele katern nr. 23 van 2 oktober 1991.

 • c. 
  Het centraal examen overlapt voor ongeveer 70% met het centraal examen scheikunde 1,2 nieuwe stijl.
 • d. 
  Uitsluitend de 4e druk van Binas is toegestaan

III.2.6 Biologie

 • a. 
  bij het examen is een informatieboek nodig, Binas 4e druk of Biodata.

b Het centraal examen oude stijl gaat over de c.e. stof van het nieuwe programma, inclusief het onderdeel evolutie. De specifieke leerstof van het oude programma wordt dus niet meer in het centraal examen geëxamineerd.

III.2.7. Economische wetenschappen II en Recht

Het gebruik van interesttabellen is niet meer toegestaan. Waar dat nodig is wordt een tabel bij de opgaven verstrekt, als aparte bijlage.

III.2.6 Filosofie

 • a. 
  Examenprogramma, Gele katern nr. 12 van 1 mei 1991.
 • b. 
  Het onderwerp voor het centraal examen is het demarcatieprobleem in de wetenschappen. In plaats van de gebruikelijke reader is er vanaf augustus 2000 een boekje beschikbaar: 'Kennis op het scherp van de snede' (uitgeverij Boom).

III.3 Vakmededelingen havo nieuwe stijl

III.3.1 Algemeen

Men zie de regeling Aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo, VO/BOB/2001/28277, Gele katern nr.18a van 25juli 2001.

 • geldt ook voor leerlingen die in 2002 in leerjaar vier instromen
 • ruimere mogelijkheden voor weging van praktisch onderdelen
 • door de CEVO uitgesloten c.e. stof mag ook van het schoolexamen worden uitgesloten.

In verband met de inrichting van het schoolexamen zijn bij een aantal vakken ook de onderwerpen voor 2003 vermeld.

III.3.2 Moderne vreemde talen en Duits

zie bij vwo nieuwe stijl

III.3.3 Geschiedenis

zie bij vwo nieuwe stijl.

III.3.4 Aardrijkskunde

 • a. 
  Aanwijzing domein centraal examen aardrijkskunde vwo en havo, 2001-2005 (nieuwe stijl), VO/BOB-99-27023 van 26 juni 1999, Uitleg Gele katern nr 18a van 7 juli 1999.
 • b. 
  Domeinen in 2002:
 • migratie en vervoer
 • politiek en ruimte
 • c. 
  Bij het examen is een atlas nodig. Toegestaan is de Grote Bos-atlas, 51e druk, inclusief de basisstatistiek en het extra materiaal voor de tweede fase, of de 52e druk (papieren versie)

III.3.5 Wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, aardrijkskunde, management en organisatie

Men zie de regeling aanwijzing niet c.e. stof 2002 en 2003, Uitleg Gele katern nr 21 van 19 september 2001. In tegenstelling tot wat in eerdere mededelingen stond mag de school besluiten de aangewezen (sub) domeinen ook van het schoolexamen uit te sluiten.

III.3.6. Maatschappijleer

 • a. 
  Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer 2001 en 2002, VO/BOB/1999/32980, Gele katern nr.19 van 8 september 1999:

Naast domein B Politieke besluitvorming wordt in het centraal examen 2002 geëxamineerd het domein D Multiculturele samenleving en het domein F Criminaliteit en rechtsstaat.

Daarnaast worden op het centraal examen bepaalde vaardigheden, de benaderingswijze van het vak en de basisbegrippen getoetst. b en c. zie bij vwo nieuwe stijl.

III.3.7 Filosofie

 • a. 
  Centraal examen filosofie (profielen) havo 2000 en 2001 en vwo 2001 en 2002, Gele Katern 17b van 22 juli 1998
 • b. 
  Het onderwerp is 'Macht', n.a.v. Hobbes en Foucault. (Het onderwerp is gerelateerd aan domein D als hoofddomein en heeft daarnaast betrekking op de subdomeinen 01 van de domeinen B, C en D, in combinatie met de vaardigheden uit domein A.)

Onderwerpen filosofie centraal examen havo 2002 en vwo 2003, VO/BOB/2001/7286, Gele katern nr.10 van 4 april 2001.

Onderwerpen centraal examen filosofie havo examenjaar 2001 en vwo examenjaren 2001 en 2002, VO/BOB/1999/50294, Gele katern nr.11/12 van 19 april 2000.

III.3.8 Muziek, tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen.

De scholen kunnen deze vakken, onder deze namen, blijven aanbieden, zolang ze nog niet het definitieve profiel Cultuur en maatschappij hebben ingevoerd. In dat geval doet een kandidaat het examen in (een van) deze vakken volgens het programma oude stijl.

III.3.9 Tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen.

Bij het examen van 2002 zullen de volgende gebieden uit de kunstgeschiedenis aan de orde komen:

Voor tekenen:

 • Nederlandse 17e eeuwse schilderkunst
 • architectuur, beeldende kunst en vormgeving vanaf 1850
 • schilderkunst van de Romantiek

Voor handenarbeid:

 • Nederlandse 17e eeuwse schilderkunst
 • architectuur, beeldende kunst en vormgeving vanaf 1850
 • middeleeuwse beeldhouwkunst
 • beeldhouwkunst van de barok

Voor textiele werkvormen:

 • Nederlandse 17e eeuwse schilderkunst
 • architectuur, beeldende kunst en vormgeving (kleding) vanaf 1850
 • middeleeuwse kunst en kleding

-18e eeuwse kleding

III.3.10 CKV 2 en 3

zie bij vwo nieuwe stijl

III.4 Vakmededelingen havo-oude stijl

Algemeen.

Het eindexamen havo-oude stijl is in 2002 alleen bestemd voor VAVO-kandidaten die een opleiding oude stijl volgen. Er is ook gelegenheid een staatsexamen havo-oude stijl af te leggen.

Voor de examenprogramma's havo-oude stijl wordt verwezen naar de septembermededeling van 1999, CEVO 99-842, Uitleg Gele katern nr 20 van 15 september 1999.

Specifieke centrale examens oude stijl zijn er nog voor de vakken:

 • Nederlands en Fries, onderdeel schrijfvaardigheid
 • Aardrijkskunde
 • Wiskunde A en B
 • Scheikunde
 • Handelswetenschappen en recht.

Alle andere centrale examens oude stijl zijn identiek aan de centrale examens nieuwe stijl.

Specifieke mededelingen per vak:

III.4.1. Turks en Arabisch

Voor havo-oude stijl bestaat het eindexamen alleen uit een schoolonderzoek.

III.4.2 Aardrijkskunde

 • a. 
  Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde (oude stijl) examenjaar 2002, 2003 (vwo/havo) en 2004 (vwo) , VO/BOB/2000/37427, Gele Katern nr. 27 van 22 november 2000
 • b. 
  De onderwerpen zijn in 2002 en 2003 voor het centraal examen:
 • 1. 
  Het Nederlandse landschap - zandlandschap (DGVO 13.200 van 20 mei 1985)
 • 2. 
  Het Nederlandse landschap - rivierkleilandschap (id.)
 • 3. 
  Migratie en vervoer (nieuwe stijl)
 • 4. 
  Frankrijk (Uitleg Gele katern 1990, nr 15)

Bij het examen is een atlas nodig. Toegestaan is de Grote Bos-atlas, 51e druk, of de 52e druk (papieren versie)

III.4.3 Wiskunde A en B

Bij wiskunde A is het gebruik van een grafische rekenmachine wel toegestaan; bij wiskunde B is bij de examens oude stijl het gebruik van een grafische rekenmachine niet toegestaan.

III.4.4 Scheikunde

Voor scheikunde is uitsluitend de 4e druk van Binas toegestaan.

III.5. Mededelingen mavo en vbo algemene vakken C en D

III.5.1 Algemeen

In 2002 zullen deze examens in opzet gelijk zijn aan de examens van eerdere jaren. De C en D examens worden dus nog afgenomen volgens de programma's van 1994.

III.5.2 Nederlands

 • a. 
  Het eindexamenprogramma geeft voor het c.e. schrijfvaardigheid drie mogelijkheden:
 • opstel;
 • functioneel schrijven;
 • gericht schrijven.

Men zie de septembermededeling van 2000.

 • b. 
  In 2001 was er op een tiental scholen de mogelijkheid dat de kandidaten het centraal examen schrijfvaardigheid op een computer maakten. De ervaring hiermee heeft geleid tot de conclusie dat dit experiment kan worden voortgezet en uitgebreid. Men zie hierover een mededeling elders in dit katern.

III.5.3. Friese taal

Examenprogramma, Gele katern nr. 18b van 26 juli 1995.

III.5.4.Frans, Duits, Engels, Spaans, Turks en Arabisch

Zie vwo nieuwe stijl.

III.5.5. Arabisch, Turks

 • a. 
  Examenprogramma C, Gele katern nr 10a van 3 april 1996
 • b. 
  Examenprogramma D, Gele katern nr. 18c van 25 juli 1990, zoals gewijzigd in Gele katern nr 17a van 22 juni 1994.

III.5.6. Geschiedenis en staatsinrichting

 • a. 
  Centraal examen geschiedenis 2002 en 2003, VO/BOB/1999/3763, Gele Katern nr. 5 van 17 februari 1999.
 • b. 
  Stofomschrijvingen:
 • 1. 
  Nederland en Indonesië. Vier eeuwen contact en beïnvloeding., Uitleg Gele katern nr 18a van 7 juli 1999.
 • 2. 
  Dwang en overtuiging. Het communistisch systeem onder Stalin, 1928-1953. Gele katern nr.19 van 6 september 2000.
 • c. 
  Regeling centraal examen geschiedenis en staatsinrichting mavo/vbo 2003 en 2004, VO/BOB/2001/12642, Gele katern nr.16 van 13 juni 2001.

III.5.7. Aardrijkskunde

 • a. 
  Onderwerpen en stofomschrijving centraal examen, Gele katern nr. 18 van 28 juni 1995.
 • b. 
  Regeling centraal examen aardrijkskunde mavo/vbo 2002, 2003 en 2004, Gele katern nr.16 van 13 juni 2001.

De onderwerpen in 2002 zijn:

Spanje, Gele katern 1993, nr. 14;

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen, Gele katern nr. 18 van 28 juni 1995.

III.5.8. Wiskunde

De in 1996 uitgebrachte syllabus wiskunde is toegankelijk via www.citogroep.nl/vo

III.5.9. Natuurkunde, scheikunde, biologie

Met ingang van de examens 2000 wordt voor de eenheid liter als symbool de hoofdletter L gebruikt. De eenheid milliliter krijgt als symbool mL.

III.5.10. Natuurkunde

 • a. 
  Correcties op het vastgestelde examenprogramma, Gele katern nr. 27/28 van 22 november 1995 en nr. 10a van 3 april 1996.

III.5.11. Scheikunde

Naamgeving van organische en anorganische stoffen, circulaire CEVO 87.205 van 25 augustus 1987.

III.5.12 Economie

In eventuele vragen over de "systematiek van de inkomstenbelasting" zal geen gebruik meer worden gemaakt van begrippen en principes uit het belastingstelsel van voor 1 januari 2001. Dat betekent dat de begrippen tariefgroepen, belastbare som en basisaftrek geen onderdeel meer uitmaken van de te examineren stof. Wel worden kandidaten geacht het begrip heffingskorting te kennen.

Verder volgt de CEVO de eerder geformuleerde gedragslijn: kandidaten hoeven geen parate kennis te hebben van een actuele situatie die niet omschreven is in het examenprogramma. Wel dienen kandidaten uit het examenprogramma voortvloeiende economische begrippen kennis en inzicht te kunnen toepassen op voor hen nieuwe situaties.

III.5.13. Maatschappijleer

 • a. 
  Regeling thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer 2001 en 2002, VO/BOB/2001/17742, Gele katern nr. 19 van 6 september 1999.
 • b. 
  De domeinen voor het centraal examen zijn in 2002:
 • 1. 
  Politiek en beleid, geactualiseerde versie, Gele katern nr 10a van 3 april 1996 en Gele katern nr 17a van 22 juni 1994
 • 2. 
  Criminaliteit en rechtsstaat, Gele katern nr 19 van 28 september 1999
 • 3. 
  Arbeid en samenleving, Gele katern nr 10a van 3 april 1996.
 • c. 
  zie vwo
 • d. 
  Regeling centraal examen maatschappijleer mavo/vbo 2003 en 2004, VO/BOB/2001/17742, Gele katern nr.16 van 13 juni 2001.

III.6 Mededelingen vbo

III.6.1. Algemene vakken B-programma

Ter voorbereiding op het vmbo worden voor 2002 pilot-examens (zie ook III.6.3) geconstrueerd. Het Examenbureau VBO heeft voor de algemene vakken besloten dat de landelijke examens volgens het B-programma identiek zijn aan de pilot-examens voor de basisberoepsgerichte leerweg.

Dit betekent dat de landelijke B-examens 2002 gebaseerd zijn op de onlangs vastgestelde examenprogramma's voor de basisberoepsgerichte leerweg. De examenstof voor de pilot-examens (en daarmee ook voor de B-examens) van 2002 is bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 20a van 13 september 2000.

Deze informatie vormde een onderdeel van het pakket exameninformatie 2001/2002 van het Examenbureau VBO. Alle vbo-scholen hebben deze informatie ook in maart 2001 ontvangen.

III.6.2. Op het beroep gerichte vakken, B- en C-programma

De landelijke examens voor de beroepsgerichte vakken worden onder leiding van het Examenbureau VBO samengesteld. In het examenjaar 2001/2002 gebeurt dit voor het laatst. 2003 is immers het eerste examenjaar met centrale examens 'over de volle breedte' van het vmbo.

Van de onderstaande vakken zijn de B- en C-examens 2002 afgeleid van de examenprogramma's 'oude stijl' die door het Examenbureau VBO zijn gevolgd.

Administratie

Bouwtechniek - meubelmaken

Consumptieve techniek - algemeen

Elektrotechniek

Handel

Voertuigentechniek / Landbouwwerktuigentechniek

Verkoop

Verzorging

Voor de meeste overige afdelingen geldt dat de landelijke (B- resp. C-)examens gebaseerd zijn op het onlangs vastgestelde vmbo-examenprogramma (voor de basis- resp. kaderberoepsgerichte leerweg).

Dit betreft de volgende afdelingen:

Bouwtechniek - timmeren, metselen en schilderen *

Consumptief - horeca en bakken *

Metaaltechniek *

Mode en commercie *

Transport en logistiek *

Uiterlijke verzorging *

 • de landelijke examens 2002 van deze vakken kennen een grote overlap met de pilot-examens 2002 (zie III.2.3).

Naast de genoemde reguliere landelijke examens stelt het Examenbureau VBO in het schooljaar 2001/2002, eveneens voor het laatst, de zogeheten experimentele examens volgens de deelkwalificatiestructuur beschikbaar. Dit betreft examens voor bouwtechniek - timmeren en metselen, grafische techniek, installatietechniek en voertuigentechniek.

De afvraagbare leerstof voor de genoemde examens in het schooljaar 2001/2002 is aan de scholen bekend gemaakt middels "exameninformatie 2001/2002" van het Examenbureau VBO(maart 2001).

III.6.3 Pilot-examens vmbo

Met het oog op de invoering van de centrale examens vmbo in 2003 kunt u ook deelnemen aan pilot-examens vmbo 2002. De deelname aan deze proefexamens is dus niet uitsluitend voorbehouden aan de scholen die deelnemen aan het pilot-project centrale examens vmbo.

U kunt per afdeling bepalen of u deelneemt aan de pilot-examens of aan de landelijke examens (deelnemen aan beide is praktische onmogelijk).

Voor de basisberoepsgerichte leerweg (BB) en kaderberoepsgerichte leerweg (KB) is voor iedere afdeling een schriftelijk en een praktisch examen beschikbaar. Deze examens zijn op te vatten als de voorlopers van het centraal schriftelijk examen (BB en KB), het centraal praktisch examen (BB) en de centrale integratieve eindtoets (KB).

Ook voor de afdeling landbouw, die geen landelijke examens kent, kan worden deelgenomen aan de pilot-examens.

Deelname aan de pilot-examens Frans BB, economie BB en geschiedenis BB is ook mogelijk (Deze algemene vakken kenden geen landelijke examens volgens het B-programma).

Het examen Frans BB is een zogeheten elektronisch examen waarbij de vaardigheden lezen, luisteren en schrijven worden getoetst. Bij dit elektronische examen wordt gebruik gemaakt van ICT.

Deelname aan de pilot-examens vergt een zorgvuldige afweging. Daarom is de Nieuwsbrief van het Examenbureau VBO van 20 april 2001 in zijn geheel gewijd aan de pilot-examens vmbo 2002. Zo is de examenstof voor de pilot-examens opgenomen in de bijlage 'Mededelingen over de pilot-examens examenjaar 2002' bij deze Nieuwsbrief.

De informatie van deze Nieuwsbrief kan ook gedownload worden:

www.vmbo-examengids.nl (kies 'toetsing en examinering' en kies vervolgens 'Deelnemen aan voorbeeldexamens 2002?'.

III.6.4. Agrarische Bedrijfseconomie

Voor Agrarische Bedrijfseconomie geldt het programma zoals dat is vastgesteld in het besluit van 19 april 1985 ('Dubbel boekhouden'). Voor dit programma zullen de examenopgaven en correctievoorschriften via de Informatie Beheer Groep Groningen worden toegezonden.

Daarnaast worden scholen in afwijking hierop in de gelegenheid gesteld om te examineren volgens het voorstel 'nieuw examenprogramma', zoals dat destijds door de Commissie van Hattum is ontwikkeld.

De aanmelding voor deze examens vindt ook plaats bij de Informatie Beheer Groep en de examenopgaven en correctievoorschriften worden ook via de Informatie Beheer Groep aan u toegezonden. Beide examens (officieel programma en 'nieuw examenprogramma') worden afgenomen op hetzelfde tijdstip. Het tijdstip voor het eerste tijdvak is op vrijdag 31 mei 2000, 09.00 - 11.00 uur. Het tijdstip voor het tweede tijdvak is op woensdag 19 juni van 9.00 uur tot 11.00 uur.

IV. Nabestellen publicaties

Alle in deze mededeling genoemde publicaties zijn via de Internetversie toegankelijk, door de betreffende publicatie aan te klikken. Voor degene die een publicatie op de tot 1998 gebruikelijke wijze wil bestellen wordt verwezen naar de besteladressen in de septembermededeling van 1998, CEVO-98-638, Gele katern nr 21 van 23 september 1998, pg 41.

V. Tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo 2001/2002

Voor informatie over de landelijke examens van het Examenbureau VBO en de pilotexamens vmbo wordt tevens verwezen naar de mededelingen die u respectievelijk in maart en april 2001 zijn toegezonden.

2001

september

 • Ontvangst van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2002: VW-A 925 (vwo oude en nieuwe stijl), HA-A926 (havo oude en nieuwe stijl),VM-A-547 (VBO/MAVO), SA-B 300 (vbo-BC), VB-E-110 (vbo-experimenteel) , VB-A-185 (vbo-A programma) en PI.V.02 (pilot VMBO)
 • Ontvangst van de brochure 'Invullen van examenpapieren'.

voor 20 september

Opsturen van het formulier opgave aantal examenkandidaten 2002 VB-E-110 (vbo-experimenteel)

vóór 1 oktober

Aan de inspectie zenden:

 • het examenreglement
 • het programma van toetsing en afsluiting.

vóór 15 oktober

 • Opsturen van het formulier VW-A 925 opgave aantal examenkandidaten vwo 2002 indien tevens kandidaten worden opgegeven voor het centraal praktisch examen (tehatex-vakken)

vóór 1 november

Opsturen van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2002:

 • aan Informatie Beheer Groep, het origineel van de formulieren VW- A 925, (overige vwo-scholen), HA-A 926 (havo ), VM-A 547(vbo/mavo)
 • aan de inspectie een kopie van deze formulieren.
 • aan IBG het originele exemplaar van de formulieren SA-B300 (vbo-B/C) , VB-A-185 (vbo-A-

programma) en PI.V.02 (pilot-VMBO) en een kopie van deze formulieren naar het Examenbureau VBO.

november/december

Ontvangst van de terugmeldingsformulieren.

2002

vóór 1 maart

Ontvangst van het Cito van:

 • formulieren voor de corrector ten behoeve van de normering en verslaggeving,
 • instructie voor het verwerken van de formulieren waarin opgenomen informatie over de Cito-verwerking in 2002.

Ontvangst van het Examenbureau VBO:

 • mededelingen en materialen voor de examens 2002

maart

Ontvangst van Informatie Beheer Groep

 • het rooster voor de centrale examens (roosterposter)
 • de poolingbrieven.

Maartmededeling over organisatorische zaken, met o.m. per vak de feitelijk gehanteerde schaallengte, ivm de omzetting score/cijfer.

13 en 14 maart

Ontvangst van:

 • de pakketten met de opgaven voor de landelijke B-examens in de algemene vakken en de B- en C-examens voor de op het beroep gerichte vakken en Handel 2e tijdvak.
 • de pakketten met de opgaven voor de pilotexamens vmbo BB en KB. Bij problemen gelieve u direct contact op te nemen met de IB-Groep, afdeling Examendiensten in Groningen (tel. 050 - 599 88 25).

begin april

Ontvangst van het Cito voor de landelijke B-examens in de algemene vakken en de B- en C- examens voor de op het beroep gerichte vakken: Pilotexamens vmbo BB en KB

 • antwoordbladen voor de examens met alleen meerkeuzevragen;
 • formulieren voor de correctoren;
 • deelscorelijsten voor examens met open en gesloten vragen;
 • invulinstructies.

13, 14 of 15 mei

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal examen in het eerste tijdvak.

N.B. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen, ook als de dag van bezorging in een vakantieperiode voor de school valt. In dat geval is het wel mogelijk dat u de pakketten pas controleert als de school weer open is.

13 mei

Ontvangst per post van de erratumbladen voor het eerste tijdvak centrale examens. Een overzicht van de erratumbladen wordt bekendgemaakt op www.eindexamen.nl en per e-mail aan de scholen meegedeeld.

Afhankelijk van de postbestelling kan de aflevering wellicht ook op 14 mei plaatsvinden.

14 mei of 17 mei

Bij de inspectie de schoolonderzoekcijfers inleveren van de vakken waarin de kandidaten centraal examen afleggen. (vwo/havo: 14 mei, mavo/vbo: 17 mei)

Centraal examen eerste tijdvak 16 mei tot en met 31 mei

NB Als een vwo school een kandidaat heeft die op 16 mei de vakken Grieks, muziek èn Frans moet afleggen dient deze school dat aan de inspectie te melden. In maart zal worden meegedeeld hoe het centraal examen bij deze kandidaten zal worden afgenomen.

Ontvangst van informatie over de aanmelding voor de aangewezen vakken 2e tijdvak en de aanmelding voor het 3e tijdvak.

Vanaf 16 mei

Correctie centraal examen.

uiterlijk 29 mei

inzenden deelscores aan het Cito van de vakken die tot en met 24 mei in het rooster staan

uiterlijk 5 juni

inzenden deelscores van de vakken die van 27 mei tot 31 mei in het rooster staan

maandag 10 juni

Uiterste datum voor opmerkingen over de centrale examens in verband met de normering door de CEVO in het eerste tijdvak.

13 juni

Publicatie van de definitieve normering om 08.00 uur op Internet en teletekst.

Verzending per gewone post en per e-mail van de definitieve normen. Verzending per post van de omzettingstabellen vindt niet meer plaats

Centraal examen tweede tijdvak woensdag 19 juni

10, 11 of 12 juni

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal examen tweede tijdvak.

10 juni

Ontvangst van de erratumbladen voor het tweede tijdvak. Een overzicht van de erratumbladen wordt bekendgemaakt op www.eindexamen.nl en per e-mail aan de scholen meegedeeld.

Afhankelijk van de postbestelling kan de aflevering wellicht ook op 11 juni plaatsvinden

uiterlijk 17 juni

Aanmelding aan IBG van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken. (zie overzicht bij het rooster 2002)

Uiterlijk 18 juni

Opgave aan de inspectie van:

 • de kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak en, bij mavo en vbo het programma waarin examen wordt afgelegd;
 • de kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien,
 • de cijfers van het alsnog voltooide s.o. van alle kandidaten die het s.o. niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak.

woensdag 19 juni

Tweede tijdvak op school.

N.b. In tegenstelling tot wat eerder meegedeeld is, zullen de vakken Economische wetenschappen II en recht (vwo oude stijl) en tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen (mavo en vbo C en D) niet door de staatsexamencommissie op 21 juni, maar op 19 juni op school worden afgenomen.

vrijdag 21 juni

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door Staatsexamencommissie

uiterlijk 21 juni

Inzenden bij de CEVO van opmerkingen over de centrale examens in verband met de normering door de CEVO in het tweede tijdvak;

formulieren voor de corrector tweede tijdvak opsturen aan het Cito.

25 juni of 26 juni

Mededeling over de cijferbepaling tweede tijdvak van alle examens. Deze mededeling wordt om 08.00 uur via Internet en Teletekst bekend gemaakt en dezelfde ochtend per E-mail verzonden.

Verzending per post van de definitieve normen

N.b. de definitieve datum wordt meegedeeld in de maartmededeling over de examens.

Vóór 8 juli

Aanmelden van de kandidaten voor het derde tijdvak bij de voorzitter van de staatsexamencommissie vwo-havo-mavo, middels een formulier. Medio mei ontvangt u van Examendiensten een set aanmeldingsformulieren per schoolsoort.

Aanmeldingen na - 8 juli 2002 (datum poststempel) worden niet meer in behandeling genomen!

Uiterlijk 14 juli

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag stuurt het bevoegd gezag (per aangetekende post dan wel met ontvangstbevestiging) aan de inspectie en aan Informatie Beheer Groep, afd. Diplomawaardering, Postbus 30157, 9700 LJ Groningen, een lijst waarop de examengegevens van alle kandidaten zijn vermeld.

De meeste scholen leveren na afloop van het examen inmiddels de examengegevens elektronisch in

door gebruik te maken van het software pakket diGUtaal of eigen computeruitdraaien aan de IB-Groep.

De IB-Groep heeft in overleg met de inspectie besloten de verzamellijsten van cijfers die handmatig ingevuld kunnen worden voortaan niet meer toe te sturen. Scholen die nog gebruik willen maken van de invulverzamellijsten van cijfers, kunnen een voorbeeldlijst kopiëren die opgenomen is in de brochure "invullen van de examenpapieren". Deze brochure is in september aan alle scholen toegestuurd.

Landelijk examen VBO 13 mei tot en met 21 mei

Vanaf 13 mei Correctie landelijke schriftelijke examens.

Van de examens met uitsluitend gesloten vragen dienen op iedere examendag de betreffende antwoordbladen aangetekend aan het Cito te worden gestuurd voor 17.00 uur. Dit geldt ook voor de vakken van de afd. Handel 2e tijdvak.

Van de examens die geheel of gedeeltelijk uit open vragen bestaan, dienen de deelscoreformulieren van een bepaald aantal kandidaten aan het Cito te worden opgestuurd.

Geen formulieren worden ingezonden voor het vak bedrijfsadministratie CT en de vakken van de afdeling voertuigentechniek voor zover het de onderdelen landbouwvoertuigentechniek betreft.

6 juni

Voor informatie over de landelijke examens van het Examenbureau VBO en de pilotexamens vmbo wordt tevens verwezen naar de mededelingen die u respectievelijk in maart en april 2001 zijn toegezonden.

De voorzitter van de CEVO,

drs. J. Bouwsma.


Deel deze pagina