Centrale examens beeldende vakken (tehatex) havo en vwo met ingang van 2003

kenmerk: CEVO-2001/488
datum: 24 juli 2001
gepubliceerd: Gele katern 2001, nr. 18a, p. 128 t/m 129

In de publicatie informatie over de centrale examens (oude stijl) in de beeldende vakken voor het havo en vwo. De informatie geldt voor de jaren 2003 en later.


1. Beeldende vakken als eindexamenvak

Scholen voor vwo en havo kunnen ervoor kiezen het definitieve profiel voor Cultuur en maatschappij nog niet in te voeren. In dat geval bieden zij het overgangsprofiel Cultuur en maatschappij aan. Op scholen die dat doen, kunnen de kunstvakken oude stijl (tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen en muziek) als profielvak gekozen worden door de CM-leerlingen en als vak in het vrije deel door alle leerlingen. Daarbij blijft gelden dat leerlingen maar één beeldend vak als examenvak kunnen kiezen.

Scholen die het definitieve profiel CM hebben ingevoerd kunnen geen kunstvak oude stijl meer als eindexamenvak aanbieden, ook niet in het vrije deel.

In deze publicatie wordt informatie gegeven over de centrale examens in de beeldende vakken oude stijl in de jaren 2003 en later.

2. Centraal examen VWO beeldende vakken (tehatex)

CPE

Het Centraal praktisch examen blijft ongewijzigd

CSE

Het examen heeft betrekking op een thematisch onderwerp. Tot en met het examenjaar 2002 werden deze thema's ontwikkeld door de Commissie aanbieding thema (CAT). Inmiddels is de CAT opgeheven en in opvolging is niet voorzien. Voor de examens vanaf 2003 zullen thema's worden ontwikkeld vanuit de invalshoeken van domein B uit het examenprogramma CKV2 vwo.

Thema

Het examen wordt gemaakt op basis van een tweejaarlijks thema. Het examen voor de examenjaren 2003 en 2004 gaat uit van de invalshoek "kunst, wetenschap en techniek". Dit wordt uitgewerkt aan de hand van beeldende kunst en vormgeving.

Er komt meer nadruk op vaardigheden zoals deze vereist zijn in de tweede fase en waar mogelijk wordt er aangesloten bij de inhoud en de benadering van CKV2.

Probleemstellingen, eindtermen en literatuur

In Uitleg Gele katern publiceert de CEVO aan het thema gerelateerde probleemstellingen, eindtermen en literatuurverwijzingen, met een beknopte toelichting. Deze publicatie verschijn in juni voorafgaand aan het examenjaar.

3. Centraal examen HAVO beeldende vakken (tehatex)

Binnen het geldende examenprogramma zal bij het havo een vergelijkbare stap worden gezet. Uitgangpunt is daarbij dat het centraal examen betrekking heeft op de periode van Romaans tot heden, met een nadruk op de periode na 1850.

Eén centraal schriftelijk examen

Het onderscheid tussen een algemeen deel en vakspecifiek deel komt te vervallen.

Er wordt één examen gemaakt dat voor alle kandidaten tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen gelijk is.

De opgaven en vragen worden evenwichtig over de verschillende beeldende disciplines verdeeld. Typisch vakspecifieke vragen worden niet (meer) gesteld. Het toekomstig examen bestaat uit vijf tot zes opgaven. Het aantal vragen ligt tussen de 40 en 45.

De vragen zijn kunstbeschouwelijk en kunsthistorisch van aard zoals gebruikelijk in de examens oude stijl.

Vorm

Tot en met 2002 bestaat het examen uit 4 katernen met afbeeldingen (algemeen deel en drie vakspecifieke delen) en vier vragenboekjes met ongeveer 20 tot 25 vragen elk.

Het examen vanaf 2003 bestaat uit twee katernen afbeeldingen en één vragenboekje met 40 tot 45 vragen.

CKV2

Vanaf 2003 wordt aangesloten bij CKV2 doordat:

- er meer vragen worden opgenomen die een appèl doen op tweede fase-vaardigheden. - het bronnenmateriaal dat opgenomen is in het centraal schriftelijk examen een grotere diversiteit zal vertonen;

- er meer vragen worden gesteld die voortkomen uit de invalshoeken van domein B van het CKV2 examenprogramma.

4. Nadere informatie

In overleg met de verenigingen van leraren in beeldende vakken wordt bezien welke nadere informatie nodig is.

De voorzitter van de CEVO, drs J.Bouwsma