Aanwijzing niet-centraal examen (c.e.) stof profielen 2003

kenmerk: CEVO-01-649
datum: 25 juni 2001
gepubliceerd: Gele katern 2001, nr. 18, p. 31 t/m 34

In de bijlage van deze regeling worden de domeinen en subdomeinen aangewezen waarover op het centraal examen vwo en havo in 2003 geen vragen worden gesteld.

Wel is mogelijk dat de examenstof in die (sub)domeinen in relatie staat met de examenstof in subdomeinen die wel tot de c.e. stof behoren. Die laatste subdomeinen kunnen gewoon worden geëxamineerd.

Deze regeling is in september 2001 vervangen door de regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2002 en 2003


Besluit

De centrale examencommissie vaststelling opgaven

Gelet op:

- de Regeling profielen 2000, VO/BOB-2000/10.201, (Uitleg OCenW Regelingen nr 9, van 29 maart 2000)

Besluit

Artikel 1 Aanwijzing vwo

Bij de centrale examens vwo van 2003 worden geen vragen gesteld over de domeinen, dan wel subdomeinen, genoemd in bijlage 1.

Artikel 2 Aanwijzing havo

Bij de centrale examens havo van 2003 worden geen vragen gesteld over de domeinen, dan wel subdomeinen, genoemd in bijlage 2.

Artikel 3 Afwijking examenprogramma's oude stijl

Van de examenprogramma's oude stijl wordt afgeweken, zoals aangegeven in bijlage 3.

Artikel 4 Bekendmaking

Deze regeling wordt bekend gemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2001.

Artikel 6 Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling aanwijzing niet-c.e. stof profielen 2003.

De voorzitter van de CEVO, drs J.Bouwsma

Toelichting

In deze regeling worden domeinen en subdomeinen aangewezen waarop de vraagsteling in het centraal examen geen betrekking zal hebben. Het is mogelijk dat de examenstof in die (sub)domeinen in relatie staat met de examenstof in subdomeinen die wel tot de c.e. stof behoren. Die laatste subdomeinen kunnen gewoon geëxamineerd worden: de examineerbaarheid ervan wordt niet beperkt door de aanwijzingen in de bijlagen 1 en 2.

De aanwijzing is geheel conform de aangekondigde voorlopige aanwijzing in Gele katern nr 18c van 26 juli 2000, met ingevoegd de later bekendgemaakte aanwijzing voor wiskunde B1 en B 1,2 havo.

Bijlage 1

Domeinen c.q. subdomeinen waarover op het centraal examen vwo in 2003 geen vragen worden gesteld.

1 Wiskunde A1

Domein Ea, Grafen en Matrices (109-121)

N.b. uit de Regeling profielen 2000 wordt tevens de volgende passage geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing:

Domein Bg, Functies en grafieken

- Eindterm 3 vervalt.

- In eindterm 10 vervalt: rekenregels voor logaritmen (die voor machten worden gehandhaafd).

- Eindterm 13 vervalt.

Domein Cg, discrete analyse

- Eindtermen 23 en 24 vervallen

Domein Fa: Satistiek en kansrekening

Het subdomein 'het toetsen van hytpothesen' (eindtermen 147 tot en met 150) vervalt als verplicht onderdeel. Het komt dus in elk geval niet aan de orde in het centraal examen. (voor het overige zij verwezen naar Uitleg Gele katern nr 9, pg 28, van 28 maart 2000)

2 Wiskunde A1,2

Domein Ea, matrices en grafen

N.b. uit de Regeling profielen 2000 wordt tevens de volgende passage geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing:

Domein Bg, Functies en grafieken

- Eindterm 3 vervalt.

- In eindterm 10 vervalt: rekenregels voor logaritmen (die voor machten worden gehandhaafd).

- Eindterm 13 vervalt.

Domein D (g): Meetkunde

Het subdomein 'Ruimtelijke objecten' vervalt.

3 Wiskunde B1

Uit de Regeling profielen 2000 wordt de volgende passage geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing

Voor het centraal examen vervalt het domein Cb, Continue dynamische modellen. Dit domein komt wel aan de orde in het schoolexamen.

4 Wiskunde B1,2

Uit de Regeling profielen 2000 worden de volgende passages geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing

Voor het centraal examen vervalt het domein Cb, Continue dynamische modellen. Dit domein komt wel aan de orde in het schoolexamen.

Voor het centraal examen èn het schoolexamen vervallen:

- een deel van het Domein Gb, 'Voortgezette meetkunde', te weten: het subdomein Beginselen van de analytische meetkunde (eindtermen 140 tot en met 144) alsmede uit het subdomein Meetkundige plaatsen en kegelsneden de eindtermen 151, 152 en 153

- een deel van het domein Hb, 'Voortgezette analyse' te weten de subdomeinen Sommeerbare rijen (eindtermen 167, 168, 169), Irrationale getallen (eindtermen 170, 171 en 172) en Limieten en functies (eindtermen 173, 174,175)

5 Natuurkunde 1

Subdomein D1, Gas en vloeistof (39-42)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de

orde te komen

6 Natuurkunde 1,2

Subdomein B4, Inductie en wisselstromen (13-16)

Subdomein D1, Gas en vloeistof (39-42)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen

7 Scheikunde 1

Subdomein B1, Toepassingen (1-4)

Subdomein B4, Bindingstypen en eigenschappen (12-27)

Domein F, Chemische techniek (129-153)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen

8 Scheikunde 1,2

Domein D, Biochemie (72-93)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen

9 Biologie 1,2

subdomein B1, Structuren van ecosystemen(1-6)

subdomein B2, Structuren van soort en populatie (7-13)

subdomein E1, Dynamiek in ecosystemen (151-160)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen

10 Economie 1

Domein D, Nederlandse betalingsbalans (14, 16-18; 15 behoort niet tot het programma van Economie1)

Domein P Sociale zekerheid (77-83)

11 Economie 1,2

Domein O, Onderontwikkeling (67-76)

12 Aardrijkskunde

Subdomein B2, Ruimtelijk gedrag en politiek-ruimtelijke organisatie (eindterm 10)

Dit subdomein komt ook niet in het schoolexamen aan de orde

13 Management en organisatie

Subdomein B1 Interne organisatie (2-5)

Subdomein C1 Rechtsvormen (8)

Subdomein D1 Marketing van niet-commerciële organisaties (16-18)

Subdomein E1 Financieel beleid in niet-commerciële organisaties (24-27)

Subdomein G1 Verslaggeving door niet-commerciële organisaties (56-57)

Bijlage 2

Domeinen c.q. subdomeinen waarover op het centraal examen havo in 2003 geen vragen worden gesteld.

1 Wiskunde A1,2

Domein G, De binomiale verdeling, subdomein de binomiale verdeling (87-90)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen.

2 Wiskunde B1

Subdomein E4, periodieke functies (eindtermen 64-73)

3 Wiskunde B1,2

Subdomein E4, periodieke functies (eindtermen 64-73)

Subdomein H2, periodieke functies 2 (eindtermen 99-103)

4 Natuurkunde 1

--

5 Natuurkunde 1,2

D4, cirkelbeweging (eindtermen 50-53)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen.

6 Scheikunde

H, reacties en stroom

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen.

7 Biologie

Subdomein B3, cellen van planten en dieren

Subdomein C1, erfelijkheid

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen.

8 Economie 1

Domein D, Nederlandse betalingsbalans (14, 16-17; 15 behoort niet tot het programma van economie1)

Domein P Sociale zekerheid (83-89)

9 Economie 1,2

Domein O, onderontwikkeling (75-82)

10 Aardrijkskunde

Subdomein C1, ruimtelijk gedrag en politiek-ruimtelijke organisatie (eindterm 13)

Dit subdomein komt ook niet in het schoolexamen aan de orde.

11 Management en organisatie

Subdomein B1 Interne organisatie (2-5)

Subdomein C1 Rechtsvormen (8)

Subdomein D1 Marketing van niet-commerciële organisaties (16-18)

Subdomein E1 Financieel beleid in niet-commerciële organisaties (24-26)

Subdomein G1 Verslaggeving door niet-commerciële organisaties (43-44)

Bijlage 3

Afwijking examenprogramma's oude stijl

1 Examenstof

Voor de volgende vakken oude stijl geldt de c.e.-examenstof van het examenprogramma nieuwe stijl als examenstof voor het centraal examen.

a Nederlandse taal en letterkunde vwo en havo, onderdeel tekstbegrip

b moderne vreemde talen vwo en havo

c geschiedenis en staatsinrichting vwo en havo

d natuurkunde vwo en havo voor wat betreft het programma natuurkunde 1,2

e biologie vwo en havo

f economie havo en economische wetenschappen I vwo voor wat betreft het programma economie 1,2

g Griekse taal en letterkunde en Latijnse taal en letterkunde vwo

h maatschappijleer vwo en havo

In deze vakken is het centraal examen oude stijl geheel gelijk aan het overeenkomstige centraal examen nieuwe stijl.

2 Tijdsduur centraal examen

In afwijking van het bepaalde in het examenprogramma is de zittingsduur voor de volgende vakken als volgt vastgesteld.

a Friese taal en letterkunde vwo en havo, voor het onderdeel tekstbegrip: 3 uur.

b economie havo: 2,5 uur

c aardrijkskunde vwo: 3 uur

d maatschappijleer vwo en havo: 3 uur

Pijl omhoog