Regeling modellen diploma's v.w.o.- h.a.v.o. profiel (oud programma)

kenmerk: VO/BOB-2001/10037
datum: 21 maart 2001
gepubliceerd: Gele katern 2001, nr. 8, p. 5 t/m 29

In deze regeling worden de modellen van de diploma's, cijferlijsten, certificaten en bewijzen van vrijstelling vastgesteld die gelden voor de vwo- en havo-examens profiel.

Er zijn verschillen met de oude modellen. Het diploma vermeldt niet meer de vakken, maar het gevolgde profiel. Certificaten worden (voor zover het betreft vwo en havo) niet meer door dagscholen afgegeven, maar alleen nog door instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (vavo) en door de staatsexamencommissie.

Deze regeling treedt in werking op 24 maart 2001.

Deze regeling geldt alleen voor examens die volgens het oude profielprogramma zijn afgenomen. Voor examens afgenomen op grond van de vernieuwde tweede fase geldt de Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.

De bijlagen zijn toegevoegd in pdf-formaat.


Besluit

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 29, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 10, zesde lid, artikel 52, vierde lid, en artikel 53, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., artikel 11, zesde lid, artikel 30, vijfde lid, en artikel 31, derde lid, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000;

Besluit

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Eindexamenbesluit: het Eindexamenbesluit v.w.o. – h.a.v.o. – m.a.v.o. – v.b.o.;

Staatsexamenbesluit: het Besluit Staatsexamens vwo – havo – mavo 2000.

Artikel 2 Modellen diploma's en cijferlijsten vwo en havo

De modellen voor:

a. de diploma's eindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs worden vastgesteld volgens de bijlagen 1a en 1b bij deze regeling;

b. de cijferlijsten eindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs worden vastgesteld volgens de bijlagen 2a en 2b bij deze regeling.

Artikel 3 Modellen certificaten en cijferlijsten vwo en havo (vavo)

De modellen voor:

a. de certificaten voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs (vavo) worden vastgesteld volgens de bijlagen 3a en 3b bij deze regeling;

b. de cijferlijsten deeleindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs (vavo) worden vastgesteld volgens de bijlagen 4a en 4b bij deze regeling.

Artikel 4 Modellen staatsexamen

De modellen voor:

a. de diploma's staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs worden vastgesteld volgens de bijlagen 5a en 5b bij deze regeling;

b. de cijferlijsten staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs worden vastgesteld volgens de bijlagen 6a en 6b bij deze regeling;

c. de certificaten staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs worden vastgesteld volgens de bijlagen 7a en 7b bij deze regeling;

d. de cijferlijsten deelstaatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs worden vastgesteld volgens de bijlagen 8a en 8b bij deze regeling.

Artikel 5 Bewijzen van vrijstelling

De modellen voor de bewijzen van vrijstelling voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs en van de bijbehorende verklaring worden vastgesteld volgens de bijlagen 9a, 9b en 9c bij deze regeling.

Artikel 6 Vervallen en intrekken voorafgaande bepalingen

1. In de Regeling modellen diploma's v.w.o.- a.v.o.- v.b.o. (regeling van 3 februari 1991, Uitleg OenW-Regelingen 1991, 5a, zoals gewijzigd door de regeling van

27 oktober 1992, Uitleg OenW-Regelingen 1992, 25) vervallen de voorschriften betrekking hebbend op v.w.o. en h.a.v.o.

2. De Regeling overgangsmaatregelen profielexamens havo 2000 (regeling van 23 februari 2000, Uitleg OCenW Regelingen 2000, 6/7) wordt ingetrokken.

Artikel 7 Bekendmaking

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 5, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen diploma's v.w.o.- h.a.v.o. profiel.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

Door deze regeling worden de modellen van de diploma's, cijferlijsten, certificaten en bewijzen van vrijstelling vastgesteld die gelden voor de vwo- en havo-examens profiel.

Er zijn verschillen met de oude modellen. Het diploma vermeldt niet meer de vakken, maar het gevolgde profiel. Certificaten worden (voor zover het betreft vwo en havo) niet meer door dagscholen afgegeven, maar alleen nog door instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (vavo) en door de staatsexamencommissie. Wil de kandidaat in het dagonderwijs behaalde resultaten verzilveren in het vavo of bij het staatsexamen, dan wordt daarvoor een beroep gedaan op de cijferlijst. Ook wanneer de kandidaat in het vavo of bij de staatsexamencommissie behaalde deelresultaten later wil verzilveren zal mede een beroep worden gedaan op de cijferlijst en niet uitsluitend op het certificaat. Het certificaat vermeldt alleen de vakken waarvoor een voldoende eindcijfer is behaald, terwijl in de profielstructuur een diploma ook met deelresultaten kan worden opgebouwd indien daarvoor het eindcijfer 5 of 4 is behaald, mits de kandidaat voldoet aan de voorwaarden van de uitslagregel. De uitslagregel is met andere woorden voor een in één jaar afgelegd volledig examen gelijk aan die bij 'sprokkelen'.

Wat betreft het gebruik van de verschillende modellen geldt het volgende:

1. De kandidaat die het eindexamen heeft afgelegd aan een school voor voortgezet onderwijs en is geslaagd (daaronder mede begrepen de kandidaat die het eindexamen met gunstig gevolg heeft voltooid ten overstaan van de staatsexamencommissie), ontvangt van de school een diploma (bijlagen 1a en 1b) en een bijbehorende cijferlijst (bijlagen 2a en 2b).

2. De kandidaat die het eindexamen heeft afgelegd aan een school voor voortgezet onderwijs (daaronder mede begrepen de kandidaat die het eindexamen heeft voltooid ten overstaan van de staatsexamencommissie) en is afgewezen, ontvangt van de school een cijferlijst (bijlagen 2a en 2b).

3. De kandidaat die het eindexamen heeft afgelegd aan een opleiding vavo en is geslaagd (daaronder mede begrepen de kandidaat die het eindexamen met gunstig gevolg heeft voltooid ten overstaan van de staatsexamencommissie), ontvangt van de instelling waaraan de opleiding vavo is verbonden een diploma (bijlagen 1a en 1b) en een bijbehorende cijferlijst (bijlagen 2a en 2b).

4. De kandidaat die het eindexamen heeft afgelegd aan een opleiding vavo (daaronder mede begrepen de kandidaat die het eindexamen heeft voltooid ten overstaan van de staatsexamencommissie) en is afgewezen, ontvangt van de instelling waaraan de opleiding vavo is verbonden een certificaat (bijlagen 3a en 3b), waarop het vak of de vakken zijn vermeld waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en een cijferlijst waarop alle vakken zijn vermeld waarin eindexamen is afgelegd (bijlagen 2a en 2b).

5. De kandidaat die deeleindexamen (een examen in één of meer van de voor het eindexamen voorgeschreven vakken) heeft afgelegd aan een opleiding vavo, ontvangt van de instelling waaraan de opleiding vavo is verbonden een certificaat (bijlagen 3a en 3b), waarop het vak of de vakken zijn vermeld waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en een cijferlijst waarop alle vakken zijn vermeld waarin deeleindexamen is afgelegd. Deze cijferlijst is een andere dan die is vastgesteld voor het (volledig) eindexamen: het verschil is dat de cijferlijst voor het deeleindexamen geen verdeling kent in vakken van het gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrij deel (bijlagen 4a en 4b).

6. De kandidaat die staatsexamen heeft afgelegd en is geslaagd, ontvangt een diploma (bijlagen 5a en 5b) en een bijbehorende cijferlijst (bijlagen 6a en 6b).

7. De kandidaat die staatsexamen heeft afgelegd en is afgewezen, ontvangt een certificaat (bijlagen 7a en 7b), waarop het vak of de vakken zijn vermeld waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en een cijferlijst waarop alle vakken zijn vermeld waarin staatsexamen is afgelegd (bijlagen 6a en 6b).

8. De kandidaat die deelstaatsexamen (een examen in één of meer van de voor het staatsexamen voorgeschreven vakken) heeft afgelegd, ontvangt een certificaat (bijlagen 7a en 7b), waarop het vak of de vakken zijn vermeld waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en een cijferlijst waarop alle vakken zijn vermeld waarin deelstaatsexamen is afgelegd. Deze cijferlijst is een andere dan die is vastgesteld voor het (volledig) staatsexamen: het verschil is dat de cijferlijst voor het deelstaatsexamen geen verdeling kent in vakken van het gemeenschappelijk deel, profieldeel en vrij deel (bijlagen 8a en 8b).

9. De kandidaat die, bij het staatsexamen óf bij het eindexamen aan een opleiding vavo, vrijstelling wenst ánders dan op grond van reeds behaalde vwo-of havo-resultaten, dient een verzoek in bij de staatsexamencommissie. Hij ontvangt, indien het verzoek wordt ingewilligd, van de staatsexamencommissie een bewijs van vrijstelling, in voorkomend geval vergezeld van een verklaring betreffende het onderzoek naar de kennis en vaardigheden van de examenkandidaat of naar de bewijsstukken betreffende kennis en vaardigheden (bijlagen 9a, 9b en 9c).

Het bovenstaande kan als volgt schematisch worden weergegeven:

 
 

volledig examen

deelexamen

 
       

school voor voortgezet onderwijs, WVO

geslaagd: diploma + cijferlijst afgewezen: cijferlijst

n.v.t.

 
       

opleiding vavo (regionaal opleidingscentrum), WEB

geslaagd: diploma + cijferlijst afgewezen: certificaat

(>=6) + cijferlijst

certificaat (>=6) + cijferlijst

       

staatsexamen

geslaagd: diploma + cijferlijst afgewezen: certificaat (>=6) + cijferlijst

certificaat (>=6) + cijferlijst

 

In deze regeling is rekening gehouden met de technische mogelijkheden van computers en printers die tegenwoordig voorhanden zijn. De mogelijkheid wordt geboden om per kandidaat op maat de examendocumenten te printen waardoor bijvoorbeeld het aantal regels aangepast kan worden aan het aantal vakken dat moet worden vermeld. Het is noodzakelijk dat de examendocumenten gedrukt worden op papier dat namaak en vervalsing tegen gaat. Dit is mogelijk door een combinatie van bijvoorbeeld een uniek watermerk, een blinddruk, UV-vezels en een beschermlaag die verkleurt bij mechanische of chemische aantasting. Tevens is het nodig om dat papier zorgvuldig uit handen van onbevoegden te houden.

Handleiding voor het invullen van de examendocumenten

De functionarissen die de examendocumenten moeten tekenen, zijn en blijven onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de ondertekening. Zij mogen een andere functionaris, die door hen daartoe schriftelijk gemandateerd is, laten tekenen, doch slechts met vermelding van 'namens deze' gevolgd door de handtekening, de naam en de functie van de ondertekenaar.

Op het diploma eindexamen vwo wordt achter 'eindexamen' vermeld: gymnasium of atheneum.

Profielen

De officiële benamingen van de profielen zijn:

- natuur en techniek

- natuur en gezondheid

- economie en maatschappij

- cultuur en maatschappij

Als de examenresultaten voor twee profielen leiden tot de uitslag 'geslaagd', dan wordt de naam van beide profielen vermeld op het diploma. In dat geval wordt voor elk profiel afzonderlijk een cijferlijst afgegeven. Op beide cijferlijsten staan in principe dezelfde vakken, maar in een verschillende ordening: wat op de ene cijferlijst een vak van het profieldeel is, is op de andere cijferlijst een vak van het vrije deel. Om te kunnen slagen voor twee profielen is het overigens voldoende om voor één profiel een profielwerkstuk te hebben gemaakt. Als dat profielwerkstuk 'past' in beide profielen, wordt het op beide cijferlijsten vermeld. Als het in één profiel niet past, wordt in de desbetreffende ruimte vermeld: n.v.t.

Cijferlijsten

1. Op de cijferlijst voor het eindexamen wordt achter het woord 'aan' vermeld de naam van de school of instelling voor educatie en beroepsonderwijs (ROC).

2. Afhankelijk van het aantal vakken worden de regels voor de vermelding van de vakken

2.1 of ongeldig gemaakt voor zover ze niet worden gebruikt,

2.2 of hun aantal wordt aangepast aan het aantal vakken van de kandidaat.

3. De te hanteren benamingen van de vakken staan in de bijgaande lijst.

3.1 Als een kandidaat deelvak 1 vervangen heeft door het volledige vak 1,2, wordt op de cijferlijst slechts één cijfer vermeld voor het vak 1,2; bijvoorbeeld als een kandidaat wiskunde A1 heeft vervangen door wiskunde A1,2 verschijnt op de cijferlijst één cijfer voor wiskunde A1,2.

3.2 Voor CKV-2 plus CKV-3 wordt één cijfer CKV 2,3 op de cijferlijst vermeld. (De deelvakken CKV 2 en CKV 3 kunnen wel afzonderlijk op de lijst voorkomen, maar alleen in het vrije deel, en niet in het profieldeel cultuur en maatschappij. Bij de overige profielen geldt bovendien: als CKV 2 en 3 beide worden gekozen in het vrije deel, vormen ze ook dan een vaste combinatie met één cijfer).

4. Bij de vermelding van vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het vrije deel geldt het volgende:

4.1 Als in het vwo de kandidaat het deelvak Franse taal 1 en/of Duitse taal 1 in het profieldeel cultuur en maatschappij heeft uitgebreid tot het volledige vak Franse taal 1,2 en/of Duitse taal 1,2, dan wordt dit volledige vak vermeld onder: vakken van het profieldeel.

4.2 Als in het vwo de kandidaat het deelvak Franse taal 1 en/of Duitse taal 1 in het vrije deel heeft uitgebreid tot het volledige vak Franse taal 1,2 en/of Duitse taal 1,2, dan wordt dit volledige vak vermeld onder: vakken van het vrije deel.

4.3 Wat onder 4.1 en 4.2 is vermeld voor het vwo geldt m.m. voor het havo (Frans, Duits of andere taal).

4.4 Uit de regelgeving vloeit voort dat wanneer een deelvak uit het profieldeel wordt vervangen door het volledige vak, dit volledige vak behoort tot het profieldeel. In de regelgeving (inrichtingsbesluit) is dit verwoord als: in het profieldeel wordt (b.v.) natuurkunde 1 vervangen door natuurkunde 1,2.

4.5 Letterkunde behoort altijd tot het gemeenschappelijk deel.

4.6 Latijnse en Griekse taal en letterkunde behoren voor een gymnasiumkandidaat tot het vrije deel, behalve in het geval een kandidaat met het profiel cultuur en maatschappij een van deze vakken (of beide) in het profieldeel heeft gekozen.

4.7 Klassieke culturele vorming behoort in het gymnasium tot het gemeenschappelijk deel.

4.8 Het vak geschiedenis en het vak maatschappijleer (vwo) respectievelijk maatschappijleer (havo) kunnen – voor zolang het combinatievak 'geschiedenis en maatschappijleer' niet is ingevoerd – twee keer op de lijst voor komen; één keer in het gemeenschappelijk deel en één keer in het profieldeel cultuur en maatschappij en/of het vrije deel. Ze worden niet gecombineerd tot één vak.

4.9 De cijferlijst heeft betrekking op het eindexamen. Ook onder 'vakken van het vrije deel' worden dus alleen eindexamenvakken vermeld! Alle andere vermeldingen maken de cijferlijst ongeldig.

5. Voor de moderne talen (Nederlands plus de moderne vreemde talen en Fries) wordt de beoordeling van het onderdeel letterkunde niet meegenomen in het cijfer voor die vakken, maar in de beoordeling voor het vak letterkunde. Dit conform artikel 11, 12 en 13 van het Eindexamenbesluit.

6. Vrijstellingen: er zijn vrijstellingen voor het volgen van onderwijs voor een vak, die tevens leiden tot vrijstelling voor het examen van dat vak. Dit zijn vrijstellingen bedoeld in artikel 11 derde lid, 12 vierde lid en 13 derde lid van het Eindexamenbesluit. In het geval van een dergelijke vrijstelling wordt achter het betreffende vak onderscheidenlijk de betreffende vakken op de plaats voor het cijfer 'Vr' vermeld.

7. Bij vakken waarvoor de eindbeoordeling niet in de vorm van een cijfer maar als 'voldoende' of 'goed' is gegeven, wordt deze beoordeling vermeld in de plaats van het cijfer (in de kolom 'in letters').

8. Bij 'uitslag' wordt ingevuld

8.1 'geslaagd' als de kandidaat geslaagd is en een diploma ontvangt,

8.2 'afgewezen', in het geval een kandidaat is afgewezen.

De vakbenamingen

De namen van de vakken zoals ze op de examendocumenten van de profielexamens worden gehanteerd, staan in bijgaande lijst. De vakbenaming culturele en kunstzinnige vorming (1,2,3) mag worden afgekort tot CKV.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Benamingen van de examenvakken havo en vwo

wettelijke vaknaam

examen

 

havo

vwo

aardrijkskunde

+

+

     

algemene natuurwetenschappen

+

+

     

Arabische taal

-

+

Arabische taal 1

+

-

Arabische taal 1,2

+

-

Arabische taal (elementair)

+

+

     

Biologie

+

-

biologie 1

-

+

biologie 1,2

-

+

     

culturele en kunstzinnige vorming 1

+

+

culturele en kunstzinnige vorming 2

+

+

     

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

+

+

culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

+

+

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

+

+

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

+

+

     

culturele en kunstzinnige vorming 2, 3 (beeldende vormgeving)

+

+

culturele en kunstzinnige vorming 2, 3 (muziek)

+

+

culturele en kunstzinnige vorming 2, 3 (drama)

+

+

culturele en kunstzinnige vorming 2, 3 (dans)

+

+

     

Duitse taal 1

+

+

Duitse taal 1,2

+

+

     

economie 1

+

+

economie 1,2

+

+

     

Engelse taal

+

+

     

Filosofie

+

+

     

Franse taal 1

+

+

Franse taal 1,2

+

+

     

Friese taal

-

+

Friese taal 1

+

-

Friese taal 1,2

+

-

     

geschiedenis *

+

-

geschiedenis (gemeenschappelijk deel, totdat combinatievak wordt ingevoerd)*

-

+

geschiedenis (profieldeel of vrij deel)*

-

+

     

geschiedenis en maatschappijleer (per nader te bepalen datum)

+

+

     

Griekse taal en letterkunde

-

+

     

handvaardigheid I (handenarbeid)

+

+

handvaardigheid II (textiele werkvormen)

+

+

     

informatica

+

+

     

Italiaanse taal

-

+

Italiaanse taal 1

+

-

Italiaanse taal 1,2

+

-

Italiaanse taal (elementair)

+

+

     

klassieke culturele vorming

-

+

     

Latijnse taal en letterkunde

-

+

     

Letterkunde

+

+

     

lichamelijke opvoeding 1

+

+

lichamelijke opvoeding 2

+

+

     

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel, totdat combinatie-vak wordt ingevoerd)*

+

+

maatschappijleer (profieldeel of vrij deel)*

+

+

     

management en organisatie

+

+

     

muziek

+

+

     

natuurkunde 1

+

+

natuurkunde 1,2

+

+

     

Nederlandse taal

+

+

     

Russische taal

-

+

Russische taal 1

+

-

Russische taal 1,2

+

-

Russische taal (elementair)

+

+

     

Scheikunde

+

-

scheikunde 1

-

+

scheikunde 1,2

-

+

     

Spaanse taal

-

+

Spaanse taal 1

+

-

Spaanse taal 1,2

+

-

Spaanse taal (elementair)

+

+

     

Tekenen

+

+

     

Turkse taal

-

+

Turkse taal 1

+

-

Turkse taal 1,2

+

-

Turkse taal (elementair)

+

+

     

wiskunde A1

+

+

wiskunde A1,2

+

+

wiskunde B1

+

+

wiskunde B1,2

+

+

*) Indien het betreft de cijferlijst bij een deelexamen moet tussen haakjes worden toegevoegd: 'gemeenschappelijk deel' of 'profieldeel/vrij deel'.

Bijlage: modellen