Vrijstellingsregeling examen oud vwo/havo naar nieuw

kenmerk: VO/BOB-00-48114
datum: 24 november 2000
gepubliceerd: Gele katern 2000, nr. 30

In deze regeling wordt bepaald voor welke vakken een examenkandidaat vwo/havo (profiel) vrijstelling kan verkrijgen op basis van eerder behaalde examenresultaten 'oud'.

Deze regeling treedt in werking op 16 december 2000.


Besluit

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen

Gelet op: artikel 9, vijfde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en artikel 10, vijfde lid, van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000;

Besluit:

Artikel 1. Vrijstelling vwo/havo oud naar nieuw

De kandidaat die het eindexamen v.w.o of h.a.v.o. (profiel) aflegt aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs (v.a.v.o.) of die het staatsexamen v.w.o. of h.a.v.o. (profiel) aflegt en die met toepassing van artikel 9 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. of artikel 10 van het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 2000 in aanmerking komt voor vrijstelling doordat hij reeds eerder examen heeft afgelegd in het overeenkomstige vak volgens de bij en krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs gegeven voorschriften zoals luidend op 31 juli 1998, wordt die vrijstelling verleend overeenkomstig de bijlagen 1, 2a en 2b bij deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling examen oud vwo/havo naar nieuw.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

Deze regeling bevat een voorziening voor de volgende situatie:

Een kandidaat heeft (deel)examen vwo of havo afgelegd volgens de 'oude' opzet, dus van vóór de profielstructuur. Met behulp van de behaalde resultaten wil hij (in het vavo of ten overstaan van de staatsexamencommissie) het diploma volgens de nieuwe structuur (profielen) behalen. De regeling bepaalt voor welke (nieuwe) vakken hij dan vrijstelling verkrijgt. De regeling is als het ware het spiegelbeeld van de Vrijstellings-regeling examen nieuw vwo/havo naar oud (Uitleg OCenW-Regelingen nr. 19 van 6 september 2000). Daarin werd de omgekeerde situatie geregeld: een kandidaat die op grond van resultaten behaald bij het profielexamen alsnog het oude diploma wil behalen.

Er wordt nog op gewezen dat de vrijstelling waarvan hier sprake is, is gebaseerd op de nieuwe vrijstellingsregeling in eindexamen - en staatsexamenbesluit. Dat wil zeggen de vrijstellingsregeling die geldt voor de profielexamens. Het gaat hier om artikel 9 (nieuw) van het eindexamenbesluit en artikel 10 van het (nieuwe) staatsexamenbesluit, vastgesteld bij Besluit van 28 juli 2000 (Stb.358). Het nieuwe artikel 9 van het eindexamenbesluit is in werking getreden op 7 november 2000 (Stb. 470). De nieuwe regeling wijkt op een aantal punten af van de oude bepalingen (die op de 'oude' examens vwo en havo van toepassing blijven). In dit verband zijn de volgende punten van belang:

1. De vrijstelling kan bij het profielexamen alleen worden verleend indien na het jaar van afgifte van het desbetreffende (oude) certificaat nog geen 10 jaren zijn verstreken. Als overgangsregel daarbij geldt dat een certificaat dat op de datum van inwerkingtreding van het besluit langer dan 5 jaar geleden is afgegeven, wordt beschouwd als een certificaat van 5 jaar oud (bijvoorbeeld: als het certificaat 13 jaar geleden is afgegeven, dan is het nog 5 jaar geldig). De overgangsregel is vastgelegd in artikel 40 van het Besluit van 28 juli 2000 (Stb. 358).

2. Vrijstelling kan bij het profielexamen ook worden verleend als voor het desbetreffende vak het eindcijfer 5 of 4 is behaald (mits de kandidaat, gezien de uitslagregel, kan slagen).

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage 1. Vrijstellingen voor vwo

vwo vak nieuw

vwo vak oud op grond waarvan vrijstelling

   

Nederlandse taal

Nederlandse taal en letterkunde

Engelse taal

Engelse taal en letterkunde

Franse taal 1 of 1,2

Franse taal en letterkunde

Duitse taal 1 of 1,2

Duitse taal en letterkunde

Letterkunde

Nederlandse taal en letterkunde in combinatie met tenminste één moderne (vreemde) taal en letterkunde )

algemene natuurwetenschappen

-

geschiedenis en maatschappijleer`(met ingang van nader te bepalen datum)

geschiedenis en staatsinrichting in combinatie met maatschappijleer (examenvak) ²)

geschiedenis (gemeenschappelijk deel)

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

maatschappijleer (examenvak)

wiskunde B1 of 1,2

wiskunde B

natuurkunde 1 of 1,2

natuurkunde

scheikunde 1 of 1,2

scheikunde

biologie 1 of 1,2

biologie

economie 1 of 1,2

economische wetenschappen I en recht

wiskunde A1 of 1,2

wiskunde A

geschiedenis (profieldeel, vrij deel)

geschiedenis en staatsinrichting

aardrijkskunde

aardrijkskunde

Spaanse taal

Spaanse taal en letterkunde

Russische taal

Russische taal en letterkunde

Italiaanse taal

-

Arabische taal

Arabische taal en letterkunde

Turkse taal

Turkse taal en letterkunde

Friese taal

Friese taal en letterkunde

Latijnse taal en letterkunde

Latijnse taal en letterkunde

Griekse taal en letterkunde

Griekse taal en letterkunde

Filosofie

filosofie

culturele en kunstzinnige vorming 2

-

culturele en kunstzinninge vorming 3 (beeldende vormgeving)

één van de vakken tekenen, handvaardigheid I (handenarbeid), handvaardigheid II (textiele werkvormen)

culturele en kunstzinnige vorming 3

 

(muziek)

muziek

culturele en kunstzinnige vorming 3

 

(drama)

-

culturele en kunstzinnige vorming 3

 

(dans)

-

tekenen (oud)

tekenen

handvaardigheid I (handenarbeid, oud)

handvaardigheid I (handenarbeid)

handvaardigheid II (textiele werkvormen, oud)

handvaardigheid II (textiele werkvormen)

maatschappijleer (profieldeel, vrij deel)

maatschappijleer (examenvak)

management en organisatie

economische wetenschappen II en recht

informatica

-

lichamelijke opvoeding 2

-

klassieke culturele vorming

Latijnse taal en letterkunde in combinatie met Griekse taal en letterkunde  )

1) Het eindcijfer letterkunde wordt bepaald door het cijfer van het schoolonderzoek Nederlandse taal en letterkunde en de cijfers van de schoolonderzoeken van de vakken moderne vreemde taal en letterkunde. Daarbij heeft het cijfer Nederlandse taal en letterkunde wegingsfactor 3 en de cijfers voor elke moderne vreemde taal wegingsfactor 1.

In voorkomende gevallen wordt ook het cijfer voor het schoolonderzoek Friese taal en letterkunde hierbij betrokken (wegingsfactor 2).

2) Het eindcijfer geschiedenis en maatschappijleer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de beide genoemde vakken.

3) Het eindcijfer klassieke culturele vorming is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de beide genoemde vakken.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage 2a. Vrijstellingen voor havo op grond van vwo-examen

havo vak nieuw

vwo vak oud op grond waarvan vrijstelling

   

Nederlandse taal

Nederlandse taal en letterkunde

Engelse taal

Engelse taal en letterkunde

Franse taal 1 of 1,2

Franse taal en letterkunde

Duitse taal 1 of 1,2

Duitse taal en letterkunde

Letterkunde

Nederlandse taal en letterkunde in combinatie met tenminste één moderne (vreemde) taal en letterkunde  )

algemene natuurwetenschappen

-

geschiedenis en maatschappijleer (met ingang van nader te bepalen datum)

geschiedenis en staatsinrichting in combinatie met maatschappijleer (examenvak) ²)

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

maatschappijleer (examenvak)

wiskunde B1 of 1,2

wiskunde B

natuurkunde 1 of 1,2

natuurkunde

scheikunde

scheikunde

biologie

biologie

economie 1 of 1,2

economische wetenschappen I en recht

wiskunde A1 of 1,2

wiskunde A

geschiedenis (profieldeel, vrij deel)

geschiedenis en staatsinrichting

aardrijkskunde

aardrijkskunde

Spaanse taal 1 of 1,2

Spaanse taal en letterkunde

Russische taal 1 of 1,2

Russische taal en letterkunde

Italiaanse taal 1 of 1,2

-

Arabische taal 1 of 1,2

Arabische taal en letterkunde

Turkse taal 1 of 1,2

Turkse taal en letterkunde

Friese taal 1 of 1,2

Friese taal en letterkunde

Filosofie

filosofie

culturele en kunstzinnige vorming 2

-

culturele en kunstzinnige vorming 3 (beeldende vormgeving)

één van de vakken tekenen, handvaardigheid I (handenarbeid), handvaardigheid II (textiele werkvormen)

culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

muziek

culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

-

culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

-

tekenen (oud)

tekenen

handvaardigheid I (handenarbeid, oud)

handvaardigheid I (handenarbeid)

handvaardigheid II (textiele werkvormen, oud)

handvaardigheid II (textiele werkvormen)

maatschappijleer (profieldeel, vrij deel)

maatschappijleer (examenvak)

management en organisatie

economische wetenschappen II en recht

informatica

-

lichamelijke opvoeding 2

-

1) Het eindcijfer letterkunde wordt bepaald door het cijfer van het schoolonderzoek Nederlandse taal en letterkunde.

In voorkomende gevallen wordt ook het cijfer voor het schoolonderzoek Friese taal en letterkunde hierbij betrokken. Dan heeft het cijfer Nederlandse taal en letterkunde wegingsfactor 3 en het cijfer Friese taal en letterkunde wegingsfactor 2.

2) Het eindcijfer geschiedenis en maatschappijleer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de beide genoemde vakken.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage 2b. Vrijstellingen voor havo op grond van havo-examen

Havo vak nieuw

havo vak oud op grond waarvan vrijstelling

   

Nederlandse taal

Nederlandse taal en letterkunde

Engelse taal

Engelse taal en letterkunde

Franse taal 1 of 1,2

Franse taal en letterkunde

Duitse taal 1 of 1,2

Duitse taal en letterkunde

Letterkunde

Nederlandse taal en letterkunde in combinatie met tenminste één moderne (vreemde) taal en letterkunde  )

Algemene natuurwetenschappen

-

Geschiedenis en maatschappijleer (met ingang van nader te bepalen datum)

geschiedenis en staatsinrichting in combinatie met maatschappijleer (examenvak) ²)

Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

maatschappijleer (examenvak)

Wiskunde B1 of 1,2

wiskunde B

Natuurkunde 1 of 1,2

natuurkunde

Scheikunde

scheikunde

Biologie

biologie

Economie 1 of 1,2

economie

Wiskunde A1 of 1,2

wiskunde A

Geschiedenis (profieldeel, vrij deel)

geschiedenis en staatsinrichting

Aardrijkskunde

aardrijkskunde

Spaanse taal 1 of 1,2

Spaanse taal en letterkunde

Russische taal 1 of 1,2

Russische taal en letterkunde

Italiaanse taal 1 of 1,2

-

Arabische taal 1 of 1,2

Arabische taal en letterkunde

Turkse taal 1 of 1,2

Turkse taal en letterkunde

Friese taal 1 of 1,2

Friese taal en letterkunde

Filosofie

-

Culturele en kunstzinnige vorming 2

-

Culturele en kunstzinninge vorming 3 (beeldende vormgeving)

één van de vakken tekenen, handvaardigheid I (handenarbeid), handvaardigheid II (textiele werkvormen)

Culturele en kunstzinnige vorming 3 (muziek)

muziek

Culturele en kunstzinnige vorming 3 (drama)

-

Culturele en kunstzinnige vorming 3 (dans)

-

Tekenen (oud)

tekenen

Handvaardigheid I (handenarbeid, oud)

handvaardigheid I (handenarbeid)

Handvaardigheid II (textiele werkvormen, oud)

handvaardigheid II (textiele werkvormen)

Maatschappijleer (profieldeel, vrij deel)

maatschappijleer (examenvak)

Management en organisatie

handelswetenschappen en recht

Informatica

-

Lichamelijke opvoeding 2

-

1) Het eindcijfer letterkunde wordt bepaald door het cijfer van het schoolonderzoek Nederlandse taal en letterkunde.

In voorkomende gevallen wordt ook het cijfer voor het schoolonderzoek Friese taal en letterkunde hierbij betrokken. Dan heeft het cijfer Nederlandse taal en letterkunde wegingsfactor 3 en het cijfer Friese taal en letterkunde wegingsfactor 2.

2) Het eindcijfer geschiedenis en maatschappijleer is het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de beide genoemde vakken.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund