Aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2003, 2004 en 2005

kenmerk: CEVO-00-520
datum: 10 juli 2000
gepubliceerd: Gele katern 2000, nr. 20a

De CEVO moet drie jaar voordat de centrale examens vmbo worden afgenomen, bekendmaken op welk gedeelte van het examenprogramma de examens betrekking hebben. Deze regeling wijst de exameneenheden aan voor de algemene vakken in het vmbo die centraal worden geëxamineerd.

De bijlage is nu alleen nog te raadplegen via deze website; in september 2000 zal de bijlage officieel worden gepubliceerd in Uitleg Gele katern.

In september 2003 is de regeling "aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007" verschenen. De informatie over 2004 en 2005 is in die regeling herhaald.

Redactie Het Examenblad

Aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2006 en 2007

Aanwijzing exameneenheden centrale examens afdelingsprogramma's vmbo 2005 (en 2004, 2003)

De bijlagen zijn opgenomen in het onderwerp: exameneenheden vmbo

Aanvulling

Zie voor een actuele stand van zaken het onderwerp 'exameneenheden'.

Redactie Het Examenblad, 27 april 2005


Besluit

De voorzitter van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO)

Gelet op

de Regeling examenprogramma's talen vmbo

de Regeling examenprogramma's wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken vmbo

de Regeling examenprogramma's economie en de maatschappelijke vakken vmbo

de Regeling examenprogramma's kunstvakken II vmbo

(Gele katern van Uitleg nr. 13, 17 mei 2000)

Besluit:

Artikel 1 Aanwijzing exameneenheden

Voor de algemene vakken in het vmbo zijn de exameneenheden die in de examenjaren 2003, 2004 en 2005 centraal worden geëxamineerd opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

In de bijlage wordt per vak en per leerweg aangegeven welke exameneenheden centraal worden geëxamineerd in de examenjaren 2003, 2004 en 2005. Volledigheidshalve zijn ook de 'voorlopers' van de centrale examens in de basisberoepsgerichte leerweg van 2001 en 2002 (zie: Toelichting) in het overzicht opgenomen.

Artikel 2 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst.

Van deze plaatsing zal mededeling gedaan worden in de staatscourant.

De bijlage wordt opgenomen in de informatie van OCenW via Internet: Cfi - online (www.cfi.nl).

In 'Het Examenblad' (www.eindexamen.nl), de website met alle regelingen op examengebied, wordt een link aangebracht met Cfi - online, zodat de bijlage ook via Het Examenblad ingezien kan worden. In het najaar van 2000 zal de bijlage worden gepubliceerd in Uitleg Gele katern.

Artikel 3 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2000.

Artikel 4 Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als 'Aanwijzing exameneenheden centrale examens algemene vakken vmbo 2003, 2004 en 2005'

Toelichting

De examenprogramma's voor het vmbo, inclusief de examenparagrafen, zijn vastgesteld bij Regeling VO/BOB/2000/2251 van 25 april 2000 (Uitleg Gele katern nr. 13 van 17 mei 2000).

De tekst van paragraaf 2.2 (Algemene examenbeschrijving) is voor alle examenprogramma's gelijk. In paragraaf 2.3 (Vakspecifieke examenbeschrijving) wordt per vak aangegeven op welke wijze de exameneenheden worden verdeeld over het centraal examen en het schoolexamen. Voor veel vakken is daarbij sprake van een keuze die de CEVO drie jaar voor de afname van het examen bekend maakt. Door dit besluit geeft de CEVO voor de examenjaren 2003, 2004 en 2005 uitvoering aan het bepaalde in de paragrafen 2.3.

Voor de vakken die ook in de basisberoepsgerichte leerweg een centraal examen zullen kennen, worden in 2001 en 2002 examens beproefd in het pilot-project centrale examinering vmbo. In 2001 en 2002 is nog geen sprake van centrale examens in de leerwegen. 2001 en 2002 zijn derhalve op te vatten als 'aanloopjaren' en de pilot-examens kunnen beschouwd worden als 'voorlopers' van de centrale examens. Volledigheidshalve zijn de exameneenheden voor de pilot-examens eveneens vermeld in de bijlage.

Aan het pilot-project nemen 16 scholen deel.

Met het oog op een geleidelijke overgang van landelijke naar centrale examens zullen de landelijke B-examens van 2001 en 2002 van het Examenbureau VBO identiek zijn aan deze pilot-examens. Dit voor zover het de algemene vakken betreft. De pilot-examens Frans, economie en geschiedenis zijn nieuw, in die zin dat deze vakken geen landelijke B-examens kennen.

De scholen zullen kennis kunnen nemen van de pilot-examens via de website www.vmbo-examengids.nl.

In oktober 2001 kunnen de examens die in april/mei van dat jaar op de pilot-scholen zijn afgenomen worden gedownload. In oktober 2002 geldt hetzelfde voor de pilot-examens van 2002.

De voorzitter van de CEVO, drs. J. Bouwsma

De genoemde bijlage is opgenomen in het onderwerp exameneenheden vmbo op deze site.

Redactie Het Examenblad