Regeling aanwijzing niet centraal examenstof profielen vwo en havo in 2002

kenmerk: CEVO-2000/879
datum: 6 juli 2000
gepubliceerd: Gele katern 2000, nr. 18b

In verband met de overladenheid van de examenprofielen havo en vwo, wordt in deze regeling de bekendmaking gedaan van de examenstof die geen deel zal uitmaken van het centraal examen in 2002.

Deze regeling is in september 2001 vervangen door de regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2002 en 2003


Besluit

De centrale examencommissie vaststelling opgaven,

Gelet op:

- de Regeling profielen 2000, VO/BOB-2000/10.201, (Uitleg OCenW-Regelingen nr. 9, van 29 maart 2000),

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing vwo

Bij de centrale examens vwo van 2002 worden geen vragen gesteld over de domeinen, dan wel subdomeinen, genoemd in bijlage 1.

Artikel 2. Aanwijzing havo

Bij de centrale examens havo van 2002 worden geen vragen gesteld over de domeinen, dan wel subdomeinen, genoemd in bijlage 2.

Artikel 3. Afwijking examenprogramma's oude stijl

Van de examenprogramma's oude stijl wordt afgeweken, zoals aangegeven in bijlage 3.

Artikel 4. Bekendmaking

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2000.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling aanwijzing niet-c.e. stof profielen 2002.

De voorzitter van de CEVO, drs. J. Bouwsma

Toelichting

Voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie dienen de (sub)domeinen die in bijlage 1 en 2 zijn genoemd in ieder geval deel uit te maken van het schoolexamen. De afwijkingen in bijlage 3 zijn alle al eerder gepubliceerd (Nederlands in de zogeheten overlappublicatie, Uitleg Gele katern nr. 8, van 18 maart 1998, de examentijden in het Rooster voor de centrale examens van 2001, Uitleg Gele katern nr. 4/5, van 16 februari 2000.

Ten behoeve van de juridische grondslag zijn ze opnieuw in deze regeling opgenomen.

Bijlage 1 Domeinen c.q. subdomeinen waarover op het centraal examen vwo in 2002 geen vragen worden gesteld.

1. Wiskunde A1

Domein Ea, Grafen en Matrices (109-121)

N.b. Uit de Regeling profielen 2000 wordt tevens de volgende passage geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing:

Domein Bg, Functies en grafieken:

- Eindterm 3 vervalt.

- In eindterm 10 vervalt: rekenregels voor logaritmen (die voor machten worden gehandhaafd).

- Eindterm 13 vervalt.

Domein Cg, discrete analyse

- Eindtermen 23 en 24 vervallen

Domein Fa: Satistiek en kansrekening

Het subdomein 'het toetsen van hytpothesen' (eindtermen 147 tot en met 150) vervalt als verplicht onderdeel. Het komt dus in elk geval niet aan de orde in het centraal examen. (voor het overige zij verwezen naar Uitleg Gele katern nr 9, pg 28, van 28 maart 2000)

2. Wiskunde A1, 2

Domein Ea, matrices en grafen

N.b. Uit de Regeling profielen 2000 wordt tevens de volgende passage geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing:

Domein Bg, Functies en grafieken

- Eindterm 3 vervalt.

- In eindterm 10 vervalt: rekenregels voor logaritmen (die voor machten worden gehandhaafd).

- Eindterm 13 vervalt.

Domein D (g): Meetkunde

Het subdomein 'Ruimtelijke objecten' vervalt.

3. Wiskunde B1

Uit de Regeling profielen 2000 wordt de volgende passage geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing

Voor het centraal examen vervalt het domein Cb, Continue dynamische modellen. Dit domein komt wel aan de orde in het schoolexamen.

4. Wiskunde B1,2

Uit de Regeling profielen 2000 worden de volgende passages geciteerd, onder het kopje Permanente aanpassing

Voor het centraal examen vervalt het domein Cb, Continue dynamische modellen. Dit domein komt wel aan de orde in het schoolexamen.

Voor het centraal examen èn het schoolexamen vervallen:

- een deel van het Domein Gb, 'Voortgezette meetkunde', te weten: het subdomein Beginselen van de analytische meetkunde (eindtermen 140 tot en met 144) alsmede uit het subdomein Meetkundige plaatsen en kegelsneden de eindtermen 151, 152 en 153;

- den deel van het domein Hb, 'Voortgezette analyse' te weten de subdomeinen Sommeerbare rijen (eindtermen 167, 168, 169), Irrationale getallen (eindtermen 170, 171 en 172) en Limieten en functies (eindtermen 173, 174,175)

5. Natuurkunde 1

Subdomein D2, Thermische processen (43-47)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen

6. Natuurkunde 1,2

Subdomein B4, Inductie en wisselstromen (13-16)

Subdomein D2, Thermische processen (43-47)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen

7. Scheikunde 1

Domein B, Stoffen, structuur en binding (1-27)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen

8. Scheikunde 1,2

Domein B, Stoffen, structuur en binding (1-27)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen

9. Biologie 1,2

subdomein B2, Structuren van soort en populatie (7-13)

subdomein B3, Structuren van organismen (14-17)

subdomein D2, Metabolisme van planten (84-96)

(dit zijn dezelfde subdomeinen als in 2001)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen

10. Economie 1

Domein D, Nederlandse betalingsbalans (14, 16-18; 15 behoort niet tot het programmavan Economie1)

Domein P Sociale zekerheid (77-83)

11. Economie 1,2

Domein O, Onderontwikkeling (67-76)

12. Aardrijkskunde

Subdomein B2, Ruimtelijk gedrag en politiek-ruimtelijke organisatie (eindterm 10)

Dit subdomein komt ook niet in het schoolexamen aan de orde

13. Management en organisatie

- Subdomein B1 Interne organisatie (2-5)

- Subdomein C1 Rechtsvormen (8)

- Subdomein D1 Marketing van niet-commerciële organisaties (16-18)

- Subdomein E1 Financieel beleid in niet-commerciële organisaties (24-27)

- Subdomein G1 Verslaggeving door niet-commerciële organisaties (56-57)

Bijlage 2 Domeinen c.q. subdomeinen waarover op het centraal examen havo in 2002 geen vragen worden gesteld.

1. Wiskunde A1, 2

- Domein G, De binomiale verdeling, subdomein de binomiale verdeling (87-90)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen.

2. Wiskunde B1

Voor wiskunde B havo zal de CEVO na de zomervakantie een eventuele aanwijzing bekend maken

3. Wiskunde B1,2

Voor wiskunde B havo zal de CEVO na de zomervakantie een eventuele aanwijzing bekend maken

4. Natuurkunde 1

-n.v.t.-

5. Natuurkunde 1,2

- Subdomein E3, Kernenergie en techniek (66-69)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen.

6. Scheikunde

- Domein G, zuren en basen (85-99)

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen.

7. Biologie

- Subdomein B3, cellen van planten en dieren

- Subdomein C1, erfelijkheid

Deze eindtermen dienen wel in het schoolexamen aan de orde te komen.

8. Economie 1

- Domein D, Nederlandse betalingsbalans (14, 16-17; 15 behoort niet tot het programma van economie1)

- Domein P Sociale zekerheid (83-89)

9. Economie 1,2

- Domein O, onderontwikkeling (75-82)

10. Aardrijkskunde

- Subdomein C1, ruimtelijk gedrag en politiek-ruimtelijke organisatie (eindterm 13)

Dit subdomein komt ook niet in het schoolexamen aan de orde.

11. Management en organisatie

- Subdomein B1 Interne organisatie (2-5)

- Subdomein C1 Rechtsvormen (8)

- Subdomein D1 Marketing van niet-commerciële organisaties (16-18)

- Subdomein E1 Financieel beleid in niet-commerciële organisaties (24-26)

- Subdomein G1 Verslaggeving door niet-commerciële organisaties (43-44)

Bijlage 3 Afwijking examenprogramma's oude stijl

1. Nederlandse taal en letterkunde vwoVoor het vak

Nederlandse taal en letterkunde, onderdeel tekstbegrip, wordt afgeweken van het examenprogramma oude stijl. De toets zal bestaan uit een of meer teksten met vragen en uit een samenvatting.

2. Friese taal en letterkunde vwo en havo

De tijdsduur van de toets voor het onderdeel tekstbegrip wordt vastgesteld op 3 uur,

3. Economie havo

De tijdsduur van het centraal examen is 2,5 uur

4. Aardrijkskunde vwo

De tijdsduur van het centraal examen is 3 uur

5. Maatschappijleer vwo en havo

De tijdsduur van het centraal examen is 3 uur

Bijlage 4 Voorlopige aanwijzing voor 2003

Na afloop van de examens van 2001 zal de CEVO een besluit nemen over de aanwijzing van domeinen en subdomeinen waarover in 2003 op het c.e. geen vragen gesteld zullen worden.

Ter informatie volgt een overzicht van de huidige voornemens.

 

Vak

havo

vwo

     

wiskunde A1

-

zie 2002

     

wiskunde A 1,2

zie 2002

zie 2002

     

wiskunde B1

zie bijlage 2

-

     

wiskunde B 1,2

zie bijlage 2

-

     

natuurkunde 1

geen

D1, gas en vloeistof

     

natuurkunde 1,2

D4, cirkelbeweging

D1, gas en vloeistof

B4, inductie en wisselstromen

     

scheikunde (1)

H, reacties en stroom

B1, toepassingen

B4, bindingstypen en eigenschappen

F, Chemische techniek

     

scheikunde 1,2

-

D, biochemie

     

biologie (1,2)

zie 2002

B1, structuren van ecosystemen

B2, structuur van soort en populatie

E1, dynamiek in ecosystemen

     

aardrijkskunde

zie 2002

zie 2002

     

economie 1

zie 2002

zie 2002

     

economie 1,2

zie 2002

zie 2002

     

M&O

zie 2002

zie 2002