Vaststelling examenprogramma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) maatschappijleer en kunstvakken I

kenmerk: VO/BOB-2000/23353
datum: 9 juni 2000
gepubliceerd: Gele katern 2000, nr. 17

In deze regeling worden de examenprogramma's vastgesteld voor de vakken maatschappijleer en kunstvakken I.

De regeling is een 'omslagregeling'. Dat betekent dat de eigenlijke examenprogramma's zijn opgenomen in de bijlagen van de regeling. Deze bijlagen zijn niet opgenomen in dit gele katern.

De regeling met de bijlagen zal in de zomer worden gezonden naar de scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) en de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc's en aoc's).

Artikel 1 van deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2002; artikel 2 treedt in werking op 1 augustus 2003.


Besluit

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op:

artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 19 januari 2000, nr. OR 990746/497);

Besluit:

Artikel 1. Examenprogramma maatschappijleer vmbo

Het examenprogramma maatschappijleer vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Examenprogramma's kunstvakken I vmbo

De examenprogramma's kunstvakken I vmbo worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking, wat betreft:

a. artikel 1 met ingang van 1 augustus 2002;

b. artikel 2 met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's maatschappijleer en kunstvakken I vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling worden de examenprogramma's vmbo voor maatschappijleer en de kunstvakken I vastgesteld. In de examenprogramma's worden de exameneenheden benoemd per leerweg.

In het vmbo behoren deze vakken tot het gemeenschappelijk deel van alle leerwegen. Beide vakken kennen geen centraal eindexamen. Ze worden afgesloten in het schoolexamen.

Maatschappijleer

Voor de eerste lichting leerlingen van het vmbo bepalen de scholen, zoals voorheen gebruikelijk, zelf de inhoud van het examenprogramma.

Vanaf 2002 - 2003 is het examenprogramma, zoals bij deze regeling vastgesteld, beginnend in het derde leerjaar verplicht.

Hierdoor zijn scholen in de gelegenheid om zich voor te bereiden op het nieuwe programma en hebben uitgevers voldoende tijd om de leermiddelen te ontwikkelen.

Kunstvakken I

Het gaat hier om een aantal vakken, waarin een tweetal gemeenschappelijke eenheden CKV is opgenomen.

Voor de eerste twee lichtingen leerlingen van het vmbo zijn deze eenheden nog niet verplicht. Scholen kunnen zich in deze jaren ook richten op een verdieping of verbreding van de kerndoelen in de basisvorming.

Vanaf 2003 - 2004 is het examenprogramma, zoals bij deze regeling vastgesteld, beginnend in het derde leerjaar verplicht.

Aangezien uitvoering van de CKV-eenheden een wezenlijke vernieuwing inhoudt en in de schooljaren 2001 -2002 en 2002 - 2003 al een groot beroep wordt gedaan op het organisatie- en veranderingsvermogen van scholen met de invoering van de leerwegen vmbo, is er een overgangsperiode van twee jaar voordat het programma wordt verplicht gesteld. In de periode tussen vaststelling en verplichtstelling zullen de scholen gestimuleerd worden op vrijwillige basis het programma (geheel of gedeeltelijk) al eerder in te voeren, mede gezien de beschikbaarheid van cultuurvouchers.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund