Definitieve vaststelling van de examenprogramma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

kenmerk: VO/BOB-2000/2251
datum: 25 april 2000
gepubliceerd: Gele katern 2000, nr. 13

In deze regeling worden de verschillende examenprogramma's van het vmbo formeel vastgesteld. Deze regelingen zijn 'omslagregelingen': dat betekent dat de eigenlijke examenprogramma's zijn opgenomen in de bijlagen bij de regelingen. Deze bijlagen zijn niet opgenomen in dit Gele katern.

De regelingen met de bijlagen zullen eind mei/begin juni naar de scholen voor voortgezet onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) en de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc) worden gezonden in de vorm van afzonderlijke publicaties.

Elke school/instelling ontvangt van elk examenprogramma vmbo één exemplaar. De regelingen met de bijlagen kunnen ook op deze site worden geraadpleegd.

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2000.


Algemeen

Hieronder treft u de formele regelingen (met toelichtingen) aan waarbij de examenprogramma's vmbo voor de algemene vakken per groep van verwante vakken worden vastgesteld. Tevens treft u de formele regelingen (met toelichtingen) aan waarbij de beroepsgerichte examenprogramma's vmbo en intrasectorale programma's vmbo afzonderlijk, dan wel in combinatie (bouwtechniek en bouw-breed; consumptief en consumptief-breed) worden vastgesteld.

Deze regelingen zijn 'omslagregelingen': de eigenlijke examenprogramma's zijn opgenomen in bijlagen bij de regelingen. Deze bijlagen zijn niet opgenomen in dit Gele katern: de regelingen mét de bijlagen zullen eind mei/begin juni aan de scholen voor voortgezet onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) en de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc) worden gezonden in de vorm van afzonderlijke publicaties. Elke school/instelling ontvangt van elke regeling (examenprogramma's van een groep van vakken of een sector) één exemplaar. Meer exemplaren kunnen worden besteld bij:

SDU servicecentrumPostbus 200142500 EA Den Haagtel. 070-3789830Fax: 070-3789783, onder vermelding van het ISDN nummer

Daarnaast kunt u de omslagregeling en de examenprogramma's - zoals alle gewone publicaties in het Gele katern - vinden op de internetsite van C¯i (http:\www.cfi.nl).

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de in mei van 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op de volgende afwijkingen na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast. Enkele eindtermen in het programma geschiedenis en staatsinrichting zijn nader gespecificeerd.

De examenprogramma's voor ckv en maatschappijleer I zijn nog niet formeel vastgesteld; ze zullen vóór de zomer worden vastgesteld.

De examenprogramma's voor de sector landbouw (landbouw en natuurlijke omgeving en landbouw-breed) worden door de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij vastgesteld. De formele regeling wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

K.Y.I.J. Adelmund

Algemene vakken

Regeling examenprogramma's talen vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1. Examenprogramma Nederlands vmbo

Het examenprogramma Nederlands vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Examenprogramma Fries vmbo

Het examenprogramma Fries vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3.Examenprogramma Engels vmbo

Het examenprogramma Engels vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4.Examenprogramma Duits vmbo

Het examenprogramma Duits vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 5.Examenprogramma Frans vmbo

Het examenprogramma Frans vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 6.Examenprogramma Arabisch vmbo

Het examenprogramma Arabisch vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 7.Examenprogramma Spaans vmbo

Het examenprogramma Spaans vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 8.Examenprogramma Turks vmbo

Het examenprogramma Turks vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 9.Vervallen tijdelijke regeling vaststelling examenprogramma's vmbo

De regeling tot tijdelijke vaststelling van de examenprogramma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs van 31 mei 1999, Uitleg OCenW- Regelingen 16 vervalt.

Artikel 10. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 11.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 12.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's Talen vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling worden de examenprogramma's vmbo voor de Talen (Nederlands, Fries, Engels, Frans, Duits, Arabisch, Spaans en Turks) vastgesteld zoals die gelden voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 vervalt de tijdelijke regeling van 31 mei 1999. Deze regeling was op dat moment noodzakelijk in verband met een goede invoering van het vmbo. Door de examenprogramma's tijdelijk op 31 mei van vorig jaar vast te stellen, is er voldoende ruimte gecreëerd om de benodigde leermiddelen te produceren, zodat ze tijdig beschikbaar zijn vóór het schooljaar 2001-2002. Inmiddels is het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. vastgesteld en kunnen de examenprogramma's vmbo definitief worden vastgesteld. De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling examenprogramma's wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Examenprogramma wiskunde vmbo

Het examenprogramma wiskunde vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Examenprogramma natuur- en scheikunde I vmbo

Het examenprogramma natuur- en scheikunde I vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3.Examenprogramma natuur- en scheikunde II vmbo

Het examenprogramma vmbo natuur- en scheikunde II wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4.Examenprogramma biologie vmbo

Het examenprogramma biologie vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 5.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 7.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling worden de examenprogramma's vmbo voor wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken (natuur- en scheikunde I, natuur- en scheikunde II en biologie) vastgesteld zoals die gelden voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling examenprogramma's economie en de maatschappelijke vakken vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Examenprogramma economie vmbo

Het examenprogramma economie vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Examenprogramma maatschappijleer II vmbo

Het examenprogramma maatschappijleer II vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3.Examenprogramma aardrijkskunde vmbo

Het examenprogramma aardrijkskunde vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4.Examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vmbo

Het examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 5.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 7.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's economie en de maatschappelijke vakken vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling worden de examenprogramma's vmbo voor economie en de maatschappelijke vakken (maatschappijleer II, aardrijkskunde en geschiedenis en staatsinrichting) vastgesteld zoals die gelden voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OcenW Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op de volgende afwijking na. In het programma geschiedenis en staatsinrichting zijn enkele eindtermen nader gespecificeerd.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling examenprogramma's kunstvakken II vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Examenprogramma beeldende vakken vmbo

Het examenprogramma beeldende vakken II vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Examenprogramma muziek vmbo

Het examenprogramma muziek vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3.Examenprogramma dans vmbo

Het examenprogramma dans vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4.Examenprogramma drama vmbo

Het examenprogramma drama vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 5.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 7.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's kunstvakken II vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling worden de examenprogramma's vmbo voor kunstvakken II (beeldende vakken, muziek, dans en drama) vastgesteld zoals die gelden voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden

Sector economie

Regeling examenprogramma administratie vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Examenprogramma administratie vmbo

Het examenprogramma administratie vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma administratie vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het examenprogramma vmbo voor administratie vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling examenprogramma handel en verkoop vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1. Examenprogramma handel en verkoop vmbo

Het examenprogramma handel en verkoop vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Intrekking Regeling intrasectoraal programma handel en administratie vmbo

De Regeling intrasectoraal programma handel en administratie in Uitleg OCenW-Regelingen 2000, nr. 13, blz. 13 wordt ingetrokken.

Artikel 3. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma handel en verkoop vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het intrasectoraal programma vmbo voor handel en verkoop vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling examenprogramma's consumptief en consumptief-breed vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Examenprogramma consumptief vmbo

Het examenprogramma consumptief vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Intrasectoraal programma consumptief-breed vmbo

Het intrasectoraal programma consumptief-breed vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 5.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's consumptief en consumptief-breed vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling worden het examenprogramma vmbo voor consumptief en het intrasectoraal programma consumptief-breed vastgesteld zoals die gelden voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling examenprogramma mode en commercie vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Examenprogramma mode en commercie vmbo

Het examenprogramma mode en commercie vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma mode en commercie vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het examenprogramma vmbo voor mode en commercie vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling intrasectoraal programma handel en administratie vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Intrasectoraal programma handel en administratie vmbo

Het intrasectoraal programma handel en administratie vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling intrasectoraal programma handel en administratie vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het intrasectoraal programma vmbo voor handel en administratie vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Sector techniek

Regeling examenprogramma's bouwtechniek en bouw-breed vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Examenprogramma bouwtechniek vmbo

Het examenprogramma bouwtechniek vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Intrasectoraal programma bouw-breed vmbo

Het intrasectoraal programma bouw-breed vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 5.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's bouwtechniek en bouw-breed vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling worden het examenprogramma vmbo voor bouwtechniek en het intrasectoraal programma bouw-breed vastgesteld zoals die gelden voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling examenprogramma metaaltechniek vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1. Examenprogramma metaaltechniek vmbo

Het examenprogramma metaaltechniek vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma metaaltechniek vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het examenprogramma vmbo voor Metaaltechniek vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling examenprogramma elektrotechniek vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Examenprogramma elektrotechniek vmbo

Het examenprogramma elektrotechniek vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma elektrotechniek vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het examenprogramma vmbo voor elektrotechniek vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling examenprogramma voertuigentechniek vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Examenprogramma voertuigentechniek vmbo

Het examenprogramma voertuigentechniek vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma voertuigentechniek vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het examenprogramma vmbo voor voertuigentechniek vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling examenprogramma installatietechniek vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Examenprogramma installatietechniek vmbo

Het examenprogramma installatietechniek vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma installatietechniek vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het examenprogramma vmbo voor installatietechniek vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling examenprogramma grafische techniek vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Examenprogramma grafische techniek vmbo

Het examenprogramma grafische techniek vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma grafische techniek vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het examenprogramma vmbo voor grafische techniek vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling examnprogramma transport en logistiek vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Examenprogramma transport en logistiek vmbo

Het examenprogramma transport en logistiek wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma transport en logistiek vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het examenprogramma vmbo voor transport en logistiek vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling intrasectoraal programma metalektro vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Intrasectoraal programma metalektro vmbo

Het intrasectoraal programma metalektro vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling intrasectoraal programma metalektro vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het intrasectoraal programma vmbo voor metalektro vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling intrasectoraal programma instalektro vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Intrasectoraal programma instalektro vmbo

Het intrasectoraal programma instalektro vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling intrasectoraal programma instalektro vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het intrasectoraal programma vmbo voor instalektro vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Sector Zorg en Welzijn

Regeling examnprogramma verzorging vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Examenprogramma verzorging vmbo

Het examenprogramma verzorging vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma verzorging vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het examenprogramma vmbo voor verzorging vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling examenprogramma uiterlijke verzorging vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Examenprogramma uiterlijke verzorging vmbo

Het examenprogramma uiterlijke verzorging vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma uiterlijke verzorging vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het examenprogramma vmbo voor uiterlijke verzorging vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).

Regeling intrasectoraal programma zorg- en welzijn-breed vmbo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 3 december 1997, nr. OR 970921/145);

Besluit:

Artikel 1.Intrasectoraal programma zorg-en-welzijn-breed vmbo

Het intrasectoraal programma zorg-en-welzijn-breed vmbo wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, maar met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3.Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001.

Artikel 4.Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling intrasectoraal programma zorg-en-welzijn-breed vmbo.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,K.Y.I.J. Adelmund.

Toelichting

Door deze regeling wordt het intrasectoraal programma vmbo voor zorg-en-welzijn-breed vastgesteld zoals die geldt voor het vmbo na invoering van de leerwegen in mavo en vbo.

Per examenprogramma worden de exameneenheden benoemd per leerweg. Daarnaast wordt aangegeven welke eenheden in het centraal en welke in het schoolexamen worden geëxamineerd.

Met artikel 9 in de Regeling examenprogramma's Talen vmbo vervalt de tijdelijke regeling voor vaststelling van de examenprogramma's vmbo van 31 mei 1999, Uitleg OCenW-Regelingen 16.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's zijn gelijk aan de op 31 mei 1999 tijdelijk vastgestelde examenprogramma's, op één afwijking na. Op advies van CEVO is paragraaf 2.3 (de verdeling van de eindtermen over het centraal en schoolexamen) van de beroepsgerichte programma's op onderdelen aangepast.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (lom en mlk) gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (roc en aoc).