Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer 2001 en 2002

kenmerk: VO/BOB-1999/32980
datum: 20 augustus 1999
gepubliceerd: Gele katern 1999, nr. 19

In deze regeling worden de thema's voor het examen maatschappijleer oude stijl en de omeinen voor het centraal examen nieuwe stijl bekend gemaakt. Beide onderdelen worden in de examenjaren 2001 en 2002 getoetst.

Deze regeling trad in werking op 11 september 1999.

Deze regeling is vervallen.


Besluit

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op: de bijlagen 5 en 6 van de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo maatschappelijke vakken, onderdeel 2.2 van de bijlagen I en II bij de Regeling examenprogramma's maatschappijleer,

- artikel 2, juncto bijlage 13 van de Regeling examenprogramma's algemene eindexamenvakken vbo en mavo, en

- artikel 2, juncto bijlage 9 van de Regeling examenprogramma's staatsexamens mavo;

Besluit:

Artikel 1. Domeinen vwo 2001 (profielen)

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in het examenjaar 2001 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer worden geëxamineerd, zijn:

- Multiculturele samenleving;

- Criminaliteit en rechtsstaat.

Artikel 2. Thema's vwo 2001 (oud)

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer vwo in het schooljaar 2000 - 2001 zijn:

- Politieke besluitvorming;

- Multiculturele samenleving;

- Criminaliteit en rechtsstaat.

Artikel 3. Domeinen vwo 2002 (profielen)

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in het examenjaar 2002 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer worden geëxamineerd, zijn:

- Ontwikkelingssamenwerking;

- Criminaliteit en rechtsstaat.

Artikel 4. Thema's vwo 2002 (oud)

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer vwo in het schooljaar

2001 - 2002 zijn:

- Politieke besluitvorming;

- Ontwikkelingssamenwerking en beleid;

- Criminaliteit en rechtsstaat.

Artikel 5. Domeinen havo 2001 en 2002 (profielen)

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in de examenjaren 2001 en 2002 uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer worden geëxamineerd, zijn:

- Multiculturele samenleving;

- Criminaliteit en rechtsstaat.

Artikel 6. Thema's havo 2001 en 2002 (oud)

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer havo in de schooljaren 2000 - 2001 en 2001 - 2002 zijn:

- Politieke besluitvorming;

- Multiculturele samenleving;

- Criminaliteit en rechtsstaat.

Artikel 7. Domeinen mavo en vbo 2001 en 2002

De domeinen voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer mavo en vbo-C/D

in de schooljaren 2000 - 2001 en 2001 - 2002 zijn:

- Politiek en beleid;

- Criminaliteit en rechtsstaat;

- Arbeid en samenleving.

Artikel 8. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer 2001 en 2002.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund

Toelichting

In de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo maatschappelijke vakken is in de bijlagen 5 (voor wat betreft het examen maatschappijleer vwo) en 6 (voor wat betreft het examen maatschappijleer havo) bepaald, dat door of in opdracht van de minister bekend gemaakt wordt, welke twee domeinen uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen worden geëxamineerd. In het centraal examen komt verder elk jaar aan de orde het domein B, Politieke besluitvorming.

Ook in de examenprogramma's voor respectievelijk het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer vwo (oud), havo (oud), mavo-C/D en vbo-C/D is bepaald dat de thema's, die in het centraal examen worden geëxamineerd, door de minister worden bekendgemaakt.

In deze regeling worden de thema's voor het examen oude stijl en de domeinen voor het centraal examen nieuwe stijl aangewezen, die in de examenjaren 2001 en 2002 worden getoetst.

Opgemerkt zij dat de titel van de CEVO-mededeling 98/158 van 3 maart 1998 (Gele katern 1997, 32) doet vermoeden dat de onder punt 15 voor maatschappijleer genoemde onderwerpen bestemd zijn voor de centrale examens havo in 2000 én 2001 en voor vwo in 2001 én 2002. Dat is niet juist. De voor het havo genoemde onderwerpen (punt 15.2 ) gelden voor het examenjaar 2000 ( zie regeling "Aanwijzing domeinen centraal examen maatschappijleer havo, examenjaar 2000", Gele katern 1998, 27,). De voor het vwo genoemd e onderwerpen (punt 15.3) worden getoetst in 2001 (zie artikel 1 van deze regeling).

Voor de domeinen/ thema's havo in 2001 en 2002 zij verwezen naar de artikelen 5 en 6 van deze regeling, en voor de domeinen/thema's vwo in 2002 naar de artikelen 3 en 4 van deze regeling.

Zoals in eerder aangehaalde CEVO-mededeling al is gemeld, zijn de thema's voor het centraal examen oude stijl en de domeinen voor het examen nieuwe stijl dezelfde en worden voor het centraal examen oude en nieuwe stijl dezelfde opgaven verstrekt. De onderwerpen zullen zo gekozen worden dat ze zowel binnen het oude als binnen het nieuwe examenprogramma passen.

De toelichting bij de in deze regeling genoemde thema's en domeinen zijn door de Structuur-commissie Eindexamen Maatschappijleer geactualiseerd. In gebundelde vorm worden/zijn deze toelichtingen naar de scholen gezonden.

Nadere informatie kan voortaan worden verkregen bij:

het informatiepunt Maatschappijleer (mevrouw J. Chateleux),

KPC ,

Postbus 482,

5201 AL 's Hertogenbosch,

tel. 073- 6 247 247.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund