Centraal examen filosofie (profielen) 2000 en 2001 havo en 2001 en 2002 vwo

kenmerk: VO/BOB-1998/29513
datum: 9 juli 1998
gepubliceerd: Gele katern 1998, nr. 17b

De nieuwe examenprogramma's filosofie vwo/havo (profielen) schrijven voor dat voor het centraal examen een (periodiek wisselend) onderwerp wordt aangegeven dat is gerelateerd aan één van de domeinen van het examenprogramma.

De andere domeinen komen aan de orde in het schoolexamen. De onderwerpen zijn door de vakdeskundigen (Beleidingscommissie filosofie) nog niet precies omschreven, maar de domeinen van het centraal examen wel, die moeten per 1 augustus 1998 bekend zijn.

De examenprogramma's zijn te downloaden.

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 1998.

Deze regeling is vervallen


Besluit

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo filosofie (regeling van 6 mei 1998, kenmerk VO/BOB/1998/18852, Uitleg OCenW Regelingen nr. 12c, 20 mei 1998), bijlage 1 en bijlage 2;

Gezien het advies van de Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Centraal examen filosofie vwo 2001 en 2002

Het onderwerp van het centraal examen filosofie vwo in het jaar 2001 en het jaar 2002 is gerelateerd aan het domein E (Wetenschapsfilosofie) als hoofddomein. Het centraal examen heeft daarnaast betrekking op de subdomeinen 01 en 02 van de domeinen B (Wijsgerige antropologie), C (Ethiek), D (Kennisleer) en E (Wetenschapsfilosofie).

De betreffende eindtermen uit de domeinen B,C,D en E worden geëxamineerd in combinatie met vaardigheden en benaderingswijzen uit domein A (Vaardigheden en benaderingswijzen).

Artikel 2. Centraal examen filosofie havo 2000 en 2001

Het onderwerp van het centraal examen filosofie havo in het jaar 2000 en het jaar 2001 is gerelateerd aan het domein D (Sociale filosofie) als hoofddomein.

Het centraal examen heeft daarnaast betrekking op de subdomeinen 01 van de domeinen B (Wijsgerige antropologie), C (Ethiek) en D (Sociale filosofie).

De betreffende eindtermen uit de domeinen B, C en D worden geëxamineerd in combinatie met vaardigheden en benaderingswijzen uit domein A (Vaardigheden en benaderingswijzen).

Artikel 3. Bekendmaking

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Centraal examen filosofie (profielen) 2000 en 2001 havo en 2001 en 2002 vwo

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, T. Netelenbos

Toelichting

Deze regeling heeft betrekking op het centraal examen filosofie 'nieuwe stijl' (profielen).

Zij moet worden gelezen door alle leraren die filosofie zullen gaan geven vanaf 1 augustus 1998. De regeling is alleen te begrijpen in samenhang met de grondslag ervan: het examenprogramma filosofie 'nieuwe stijl'. Dat examenprogramma is formeel vastgesteld door een publicatie in Uitleg Gele katern, nummer 12c pag. 17, van 20 mei 1998. De eigenlijke examenprogramma's voor vwo en havo, bijlage 1 resp. 2 bij bovengenoemde publicatie, zijn in de maand juni in de vorm van een brochure naar de scholen voor vwo en havo gezonden. De brochure is te bestellen bij:

Sdu-Servicecentrum

Postbus 20014, 2500 EA Den Haag,

tel 070-378983 (onder vermelding van het ISBN-nummer: 90 346 3575 9.)

De examenprogramma's vermelden dat het centraal examen o.a. betrekking heeft op een door de minister vastgesteld onderwerp dat gerelateerd is aan een van de algemeen-verplichte domeinen uit het examenprogramma. Dat domein is het hoofddomein van het centraal examen. De examenprogramma's vermelden dat het onderwerp dat in een bepaald jaar in het centraal examen wordt geëxamineerd, bekend wordt gemaakt door of in opdracht van de minister/staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Deze bekendmaking zal in een later stadium plaatsvinden. De nu aan de orde zijnde regeling dient om wel al het hoofddomein aan te wijzen waarbinnen het onderwerp zal vallen. De betekenis daarvan is mede, dat de overige algemeen-verplichte domeinen in het schoolexamen aan de orde moeten komen. Het ligt in de rede dat scholen in het schooljaar 1998-1999 het onderwijs in filosofie zullen laten beginnen met de domeinen van het schoolexamen.

In het jaar 2001 en het jaar 2002 zal er ook nog een centraal examen worden afgenomen volgens het 'oude' programma vwo (in 2002 is dat een 'bezemexamen'). Het onderwerp van dat centraal examen zal hetzelfde zijn als dat van het centraal examen volgens het nieuwe programma: de betrokken scholen (scholen die filosofie geven volgens het oude programma) krijgen daarover afzonderlijk bericht. De examens 'oud' en 'nieuw' zullen voor 70% dezelfde opgaven bevatten. In de overige 30% van het examen zullen voor de leerlingen die examen doen volgens het nieuwe examenprogramma vragen gesteld worden over de onderdelen die specifiek zijn voor het nieuwe programma: dat zijn de subdomeinen 01 (Centrale begrippen en onderscheidingen) en 02 (Toonaangevende visies) van de algemeen-verplichte domeinen.

Voor de leerlingen die examen doen volgens het 'oude programma' zullen voor 30% van het totaal meer vragen binnen het te examineren onderwerp gesteld worden. Een en ander is reeds eerder meegedeeld door de CEVO (Uitleg Gele katern, nummer 8, van 18 maart 1998).

Inhoudelijke informatie over het examenvak filosofie is te verkrijgen bij:

de Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs, drs. A.L. Damen (secretaris), Maasstraat 51-I, 1078 HD Amsterdam,

telefoon 020-6762551, fax 020-4704065,

e-mail bcfvo@xs4all.nl

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, T. Netelenbos

Pijl omhoog