Vaststelling examenprogramma's vwo/havo (profiel)

kenmerk: VO/BOB-1998/18852
datum: 6 mei 1998
gepubliceerd: Gele katern 1998, nr. 12c

In deze regeling worden de examenprogramma's 'profielen vwo/ havo' per vak of per groep van verwante vakken vastgesteld.

Deze regelingen zijn 'omslagregelingen', wat betekent dat de eigenlijke examenprogramma's zijn opgenomen in de bijlagen bij de regelingen.

Deze bijlagen zijn niet opgenomen in het Gele katern, maar worden begin juni aan alle scholen voor vwo/havo (en de ROC's) gezonden in de vorm van complete afzonderlijke publicaties. Ze zijn downloadbaar op deze site.

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 1998.


Inleiding

In dit nummer van Uitleg Gele katern treft u de formele regelingen (met toelichtingen) aan waarbij - per vak of groep van verwante vakken - de examenprogramma's 'profielen vwo/havo' worden vastgesteld. Deze regelingen zijn 'omslagregelingen': de eigenlijke examenprogramma's zijn opgenomen in bijlagen bij de regelingen. Deze bijlagen zijn niet opgenomen in dit Gele katern: de regelingen mét de bijlagen zullen begin juni aan alle scholen voor vwo/havo (en de ROC's) worden gezonden in de vorm van afzonderlijke publicaties. Elke school ontvangt van elke regeling (programma van een vak of groep van vakken) één exemplaar. Meerdere exemplaren kunnen worden besteld bij SDU servicecentrum.

De nu formeel vastgestelde examenprogramma's wijken in hoofdlijnen niet af van de concepten zoals gepubliceerd in de 'paarse' SLO-brochures.

Veranderingen betreffen onder andere:

- herordening, aanvulling en actualisering van de programma's wiskunde vwo;

- aanpassing van het programma filosofie vwo aan de positie die het vak nu heeft in het profiel cultuur en maatschappij;

- herordening van de programma's voor de moderne vreemde talen: voor elke vreemde taal afzonderlijk is een programma vastgesteld;

- weging praktische opdrachten in het schoolexamen (zie Uitleg Gele katern nummer 8, 18 maart 1998)

- het vervallen van voorschriften omtrent de omvang van praktische opdrachten (in uren studielast);

- een groot aantal kleine en grote redactionele verbeteringen.

De examenprogramma's voor Fries, lichamelijke opvoeding 2 en CKV 2,3 zijn nog niet formeel vastgesteld: ze zullen in juli worden gepubliceerd.

Besluit

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 5 april 1996, nr. OR 95000348/Alg.);

Besluit:

Artikel 1

Examenprogramma Nederlands v.w.o.

Het examenprogramma Nederlandse taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2

Examenprogramma Nederlands h.a.v.o.

Het examenprogramma Nederlandse taal en letterkunde h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3

Examenprogramma Engels v.w.o.

Het examenprogramma Engelse taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 4

Examenprogramma Engels h.a.v.o.

Het examenprogramma Engelse taal en letterkunde h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 4 in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 5

Examenprogramma Frans v.w.o.

1. Het examenprogramma Franse taal en letterkunde 1 v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 5a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

2. Het examenprogramma Franse taal en letterkunde 1,2 v.w.o. wordt vastgesteld zoals aan-gegeven in bijlage 5b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 6

Examenprogramma Frans h.a.v.o.

1. Het examenprogramma Franse taal en letterkunde 1 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 6a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

2. Het examenprogramma Franse taal en letterkunde 1,2 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aan-gegeven in bijlage 6b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 7

Examenprogramma Duits v.w.o.

1. Het examenprogramma Duitse taal en letterkunde 1 v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 7a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

2. Het examenprogramma Duitse taal en letterkunde 1,2 v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 7b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 8

Examenprogramma Duits h.a.v.o.

1. Het examenprogramma Duitse taal en letterkunde 1 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 8a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

2. Het examenprogramma Duitse taal en letterkunde 1,2 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aan-gegeven in bijlage 8b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 9

Examenprogramma Spaans v.w.o.

1. Het examenprogramma Spaanse taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 9a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

2. Het examenprogramma Spaanse taal en letterkunde (elementair) v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 9b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 10

Examenprogramma Spaans h.a.v.o.

1. Het examenprogramma Spaanse taal en letterkunde 1 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aan-gegeven in bijlage 10a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

2. Het examenprogramma Spaanse taal en letterkunde 1,2 wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 10b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

3. Het examenprogramma Spaanse taal en letterkunde (elementair) h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 10c in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 11

Examenprogramma Russisch v.w.o.

1. Het examenprogramma Russische taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 11a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

2. Het examenprogramma Russische taal en letterkunde (elementair) v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 11b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 12

Examenprogramma Russisch h.a.v.o.

1. Het examenprogramma Russische taal en letterkunde 1 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 12a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

2. Het examenprogramma Russische taal en letterkunde 1,2 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 12b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

3. Het examenprogramma Russische taal en letterkunde (elementair) h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 12c in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 13

Examenprogramma Italiaans v.w.o.

1. Het examenprogramma Italiaanse taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 13a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

2. Het examenprogramma Italiaanse taal en letterkunde (elementair) v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 13b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 14

Examenprogramma Italiaans h.a.v.o.

1. Het examenprogramma Italiaanse taal en letterkunde 1 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 14a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

2. Het examenprogramma Italiaanse taal en letterkunde 1,2 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 14b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

3. Het examenprogramma Italiaanse taal en letterkunde (elementair) h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 14c in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 15

Examenprogramma Arabisch v.w.o.

1. Het examenprogramma Arabische taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 15a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

2. Het examenprogramma Arabische taal en letterkunde (elementair) v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 15b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 16

Examenprogramma Arabisch h.a.v.o.

1. Het examenprogramma Arabische taal en letterkunde 1 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 16a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

2. Het examenprogramma Arabische taal en letterkunde 1,2 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 16b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

3. Het examenprogramma Arabische taal en letterkunde (elementair) h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 16c in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 17

Examenprogramma Turks v.w.o.

1. Het examenprogramma Turkse taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 17a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

2. Het examenprogramma Turkse taal en letterkunde (elementair) v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 17b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 18

Examenprogramma Turks h.a.v.o.

1. Het examenprogramma Turkse taal en letterkunde 1 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 18a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

2. Het examenprogramma Turkse taal en letterkunde 1,2 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aan-gegeven in bijlage 18b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

3. Het examenprogramma Turkse taal en letterkunde (elementair) h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 18c in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 19 Intrekking oude examenprogramma's

De examenprogramma's zoals geldend op 31 juli 1998 voor de vakken die overeenkomen met de vakken genoemd in de artikelen 1 tot en met 12 en 15 tot en met 18 worden ingetrokken.

Artikel 20 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden geplaatst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's profielen v.w.o./h.a.v.o. Nederlands en moderne vreemde talen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Toelichting

Door deze regeling worden de examenprogramma's Nederlands en moderne vreemde talen vastgesteld zoals die gelden voor v.w.o. en h.a.v.o. na invoering van de profielstructuur.

Er wordt op gewezen dat indien voor de talen deelvak X 1 wordt aangevuld tot X 1,2 (in het profieldeel cultuur en maatschappij en/of het vrije deel) er vervolgens sprake is van een vak X 1,2 dat als een geheel moet worden gezien. Er wordt dus, voor de talen en schoolsoorten waarvoor dit relevant is, een examenprogramma vastgesteld voor deelvak X1 en een examenprogramma voor het geheel van X 1,2. Er is geen examenprogramma voor 'deelvak' X2, want als afzonderlijk deelvak komt dit niet voor: zie de nieuwe artikelen 26b (v.w.o.) en 26c (h.a.v.o.) van het Inrichtingsbesluit W.V.O. Een en ander komt ook tot uitdrukking in de examinering. Als, in het v.w.o., Frans 1/ Duits 1 uit het gemeenschappelijk deel niet worden aangevuld tot Frans 1,2/ Duits 1,2, is er voor het deelvak (=leesvaardigheid) alleen een schoolexamen. Als Frans 1/ Duits 1 worden aangevuld tot Frans 1,2/ Duits 1,2, is er voor het onderdeel leesvaardigheid een centraal examen, en voor de overige onderdelen een schoolexamen. Centraal examen en schoolexamen tellen elk voor de helft bij de berekening van het éne eindcijfer voor Frans 1,2/ Duits 1,2. Voor het h.a.v.o. geldt m.m. hetzelfde, echter in die zin dat de onderdelen die onder X1 vallen (luistervaardigheid, gespreksvaardigheid) steeds alleen in het schoolexamen worden getoetst. Wordt in het h.a.v.o. X1 aangevuld tot X 1,2, dan is er een centraal examen (leesvaardigheid) en een schoolexamen (overige onderdelen). De cijfers van het centraal examen en het schoolexamen wegen elk voor 50% voor het eindcijfer van het vak X1,2. Een en ander zal op de cijferlijst tot uitdrukking worden gebracht. Volledigheidshalve: voor het (geheel nieuwe) vak Italiaans zal er vooralsnog geen centraal examen zijn.

In dit verband wordt verder nog gewezen op de positie van de onderdelen literatuur van Nederlands en de overige moderne talen. De programma's zijn op elkaar afgestemd. Op de cijferlijst komt één eindcijfer voor letterkunde: zie de nieuwe artikelen 11 (atheneum), 12 (gymnasium) en 13 (h.a.v.o) van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (vavo).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Besluit 2

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 5 april 1996, nr. OR 95000348/Alg.);

Besluit:

Artikel 1 Examenprogramma Latijn v.w.o.

Het examenprogramma Latijnse taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2 Examenprogramma Grieks v.w.o.

Het examenprogramma Griekse taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3 Examenprogramma klassieke culturele vorming v.w.o.

Het examenprogramma klassieke culturele vorming v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlaga 3 bij deze regeling.

Artikel 4 Intrekking oude examenprogramma's

De examenprogramma's zoals geldend op 31 juli 1998 voor de vakken die overeenkomen met de vakken genoemd in de artikelen 1 en 2 worden ingetrokken.

Artikel 5 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden geplaatst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's profielen v.w.o. klassieke talen en cultuur.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Toelichting

Door deze regeling worden de examenprogramma's klassieke talen en klassieke culturele vorming vastgesteld zoals die gelden voor het v.w.o. na invoering van de profielstructuur.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (vavo).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Besluit 3

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-mavo-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 5 april 1996, nr. OR 95000348/Alg.);

Besluit:

Artikel 1 Examenprogramma algemene natuurwetenschappen v.w.o.

Het examenprogramma algemene natuurwetenschappen v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2 Examenprogramma algemene natuurwetenschappen h.a.v.o.

Het examenprogramma algemene natuurwetenschappen h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3 Examenprogramma natuurkunde v.w.o.

De examenprogramma's natuurkunde 1 en natuurkunde 1,2 v.w.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4 Examenprogramma natuurkunde h.a.v.o.

De examenprogramma's natuurkunde 1 en natuurkunde 1,2 h.a.v.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 5 Examenprogramma scheikunde v.w.o.

De examenprogramma's scheikunde 1 en scheikunde 1,2 v.w.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 6 Examenprogramma scheikunde h.a.v.o.

Het examenprogramma scheikunde h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 6 bij deze regeling.

Artikel 7 Examenprogramma biologie v.w.o.

De examenprogramma's biologie 1 en biologie 1,2 v.w.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 7 bij deze regeling.

Artikel 8 Examenprogramma biologie h.a.v.o.

Het examenprogramma biologie h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 8 bij deze regeling.

Artikel 9 Intrekking oude examenprogramma's

De examenprogramma's zoals geldend op 31 juli 1998 voor de vakken die overeenkomen met de vakken genoemd in de artikelen 3 tot en met 8 worden ingetrokken.

Artikel 10 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden geplaatst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's profielen v.w.o./h.a.v.o. natuurwetenschappelijke vakken.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Toelichting

Door deze regeling worden de examenprogramma's van de natuurwetenschappelijke vakken vastgesteld zoals die gelden voor v.w.o. en h.a.v.o. na invoering van de profielstructuur.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (vavo).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Besluit 4

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 5 april 1996, nr. OR 95000348/Alg.);

Besluit:

Artikel 1 Examenprogramma economie v.w.o.

De examenprogramma's economie 1 en economie 1, 2 v.w.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2 Examenprogramma economie h.a.v.o.

De examenprogramma's economie 1 en economie 1, 2 h.a.v.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3 Examenprogramma management en organisatie v.w.o.

Het examenprogramma management en organisatie v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4 Examenprogramma management en organisatie h.a.v.o.

Het examenprogramma management en organisatie h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 5 Intrekking oude examenprogramma's

De examenprogramma's zoals geldend op 31 juli 1998 voor de vakken die overeenkomen met de vakken genoemd in de artikelen 1 tot en met 4 worden ingetrokken.

Artikel 6 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden geplaatst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's profielen v.w.o./h.a.v.o. economische vakken.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Toelichting

Door deze regeling worden de examenprogramma's economie en management en organisatie vastgesteld zoals die gelden voor v.w.o. en h.a.v.o. na invoering van de profielstructuur.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (vavo).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Besluit 5

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 5 april 1996, nr. OR 95000348/Alg.);

Besluit:

Artikel 1 Examenprogramma geschiedenis v.w.o.

Het examenprogramma geschiedenis v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2 Examenprogramma geschiedenis h.a.v.o.

Het examenprogramma geschiedenis h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3 Examenprogramma aardrijkskunde v.w.o.

Het examenprogramma aardrijkskunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4 Examenprogramma aardrijkskunde h.a.v.o.

Het examenprogramma aardrijkskunde h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 5 Examenprogramma maatschappijleer v.w.o.

Het examenprogramma maatschappijleer v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 6 Examenprogramma maatschappijleer h.a.v.o.

Het examenprogramma maatschappijleer h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 6 bij deze regeling.

Artikel 7 Examenprogramma's gemeenschappelijk deel v.w.o.

1. Het examenprogramma maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 7a bij deze regeling.

2. Het examenprogramma geschiedenis (gemeenschappelijk deel) v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 7b bij deze regeling.

Artikel 8 Examenprogramma gemeenschappelijk deel h.a.v.o.

Het examenprogramma maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 8 bij deze regeling.

Artikel 9 Intrekking oude examenprogramma's

De examenprogramma's zoals geldend op 31 juli 1998 voor de vakken die overeenkomen met de vakken genoemd in de artikelen 1 tot en met 6 worden ingetrokken.

Artikel 10 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden geplaatst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's profielen v.w.o./h.a.v.o. maatschappelijke vakken.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Toelichting

Door deze regeling worden de examenprogramma's geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer vastgesteld zoals die gelden voor het v.w.o. en h.a.v.o. na invoering van de profielstructuur.

De examenprogramma's voor geschiedenis in bijlage 1 (v.w.o.) en bijlage 2 (h.a.v.o.) gelden voor het vak zoals dat verplicht is in de profielen economie en maatschappij en cultuur en maatschappij.

De examenprogramma's voor aardrijkskunde in bijlage 3 (v.w.o.) en bijlage 4 (h.a.v.o.) gelden voor het vak zoals dat verplicht is in het profiel economie en maatschappij en zoals dat tot een nader te bepalen datum kan worden gekozen in het profieldeel cultuur en maatschappij.

De examenprogramma's voor maatschappijleer in bijlage 5 (v.w.o.) en bijlage 6 (h.a.v.o.) gelden voor het vak zoals dat kan worden gekozen in het vrije deel. Tot een nader te bepalen datum kan het vak ook worden gekozen in het profieldeel cultuur en maatschappij. In dat laatste geval kan dit vak ook worden betrokken in het profielwerkstuk: om verwarring te vermijden is dat in het programma niet afzonderlijk vermeld. Het volgt echter uit artikel 4 (nieuw) van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Wanneer het vak maatschappijleer bij het profielwerkstuk is betrokken, omvat het profielwerkstuk een zelfstandig uit te voeren onderzoeksopdracht over een maatschappelijk vraagstuk.

De examenprogramma's voor maatschappijleer en voor geschiedenis in bijlagen 7a en 7b (v.w.o.) gelden voor de vakken die tot een nader te bepalen datum verplicht zijn in het gemeenschappelijk deel.

Het examenprogramma maatschappijleer in bijlage 8 (h.a.v.o.) geldt voor het vak dat tot een nader te bepalen datum verplicht is in het gemeenschappelijk deel.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (vavo).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Besluit 6

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 5 april 1996, nr. OR 95000348/Alg.);

Besluit:

Artikel 1 Examenprogramma informatica v.w.o.

Het examenprogramma informatica v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2 Examenprogramma informatica h.a.v.o.

Het examenprogramma informatica h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden geplaatst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's profielen v.w.o./h.a.v.o. informatica.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Toelichting

Door deze regeling worden de examenprogramma's informatica vastgesteld zoals die gelden voor v.w.o. en h.a.v.o. na invoering van de profielstructuur.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (vavo).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Netelenbos)

Besluit 7

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 5 april 1996, nr. OR 95000348/Alg.);

Besluit:

Artikel 1 Examenprogramma CKV1 v.w.o. en h.a.v.o.

Het examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming 1 v.w.o. en h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden geplaatst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma profielen v.w.o./h.a.v.o. CKV1.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Toelichting

Door deze regeling wordt het examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming 1vastgesteld zoals dat geldt voor v.w.o. en h.a.v.o. na invoering van de profielstructuur.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (vavo).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Besluit 8

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 5 april 1996, nr. OR 95000348/Alg.);

besluit:

Artikel 1 Examenprogramma filosofie v.w.o.

Het examenprogramma filosofie v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2 Examenprogramma filosofie h.a.v.o.

Het examenprogramma filosofie h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3 Intrekking oud programma

De examenprogramma 's zoals geldend op 31 juli 1998 voor de vakken die overeenkomen met de vakken genoemd in de artikelen 1 en 2 worden ingetrokken.

Artikel 4 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden geplaatst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's profielen v.w.o./h.a.v.o. filosofie.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Toelichting

Door deze regeling worden de examenprogramma's filosofie vastgesteld zoals die gelden voor v.w.o. en h.a.v.o. na invoering van de profielstructuur.

In het v.w.o. kan het vak filosofie worden gekozen in het profieldeel cultuur en maatschappij. Tot een nader te bepalen datum kan dat ook in het h.a.v.o. Het vak kan dan ook in het h.a.v.o. worden betrokken in het profielwerkstuk: om verwarring te vermijden is dat in het programma niet afzonderlijk vermeld. Het volgt echter uit artikel 4 (nieuw) van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Wanneer het vak filosofie bij het profielwerkstuk is betrokken, omvat het profielwerkstuk een zelfstandig uit te voeren onderzoeksopdracht over een filosofisch relevant vraagstuk.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (vavo).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Besluit 9

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 5 april 1996, nr. OR 95000348/Alg.);

Besluit:

Artikel 1 Examenprogramma lichamelijke opvoeding 1 v.w.o. en h.a.v.o.

Het examenprogramma lichamelijke opvoeding 1 v.w.o. en h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aan-gegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden geplaatst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma profielen v.w.o./h.a.v.o. lichamelijke opvoeding 1.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Toelichting

Door deze regeling wordt het examenprogramma lichamelijke opvoeding vastgesteld zoals dat geldt voor v.w.o. en h.a.v.o. na invoering van de profielstructuur.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (vavo).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Netelenbos)

Besluit 10

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 5 april 1996, nr. OR 95000348/Alg.);

Besluit:

Artikel 1 Examenprogramma's wiskunde v.w.o.

1. De examenprogramma's wiskunde A1 en wiskunde A1,2 v.w.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1a bij deze regeling.

2. De examenprogramma's wiskunde B1 en wiskunde B1,2 v.w.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1b bij deze regeling.

Artikel 2 Examenprogramma's wiskunde h.a.v.o.

1. De examenprogramma's wiskunde A1 en wiskunde A1,2 h.a.v.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2a bij deze regeling.

2. De examenprogramma's wiskunde B1 en wiskunde B1,2 h.a.v.o. worden vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2b bij deze regeling.

Artikel 3 Intrekking oude examenprogramma's

De examenprogramma's zoals geldend op 31 juli 1998 voor de vakken die overeenkomen met de vakken genoemd in de artikelen 1 en 2 worden ingetrokken.

Artikel 4 Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden geplaatst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's profielen v.w.o./h.a.v.o. wiskunde.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)

Toelichting

Door deze regeling worden de examenprogramma's van de wiskundevakken vastgesteld zoals die gelden voor het v.w.o. en h.a.v.o. na invoering van de profielstructuur.

De examenprogramma's voor het v.w.o. zijn in principe ontstaan door samenvoeging van het eerder in de vakontwikkeling geformuleerde programma 'wiskunde gemeenschappelijk deel' en de programma's van de specifieke wiskundevakken/-deelvakken uit de profieldelen.

Daarbij zijn de domeinen die gemeenschappelijk zijn herkenbaar in het programma opgenomen. Aan de hoofdletters A tot en met E die deze domeinen aangeven is een kleine letter g(emeenschappelijk) toegevoegd. De domeinen die specifiek zijn voor wiskunde A en B hebben de toevoeging a resp. b.

De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (vavo).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(T. Netelenbos)