Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs (hierna: de inspectie) houdt toezicht op het onderwijs. Dit is vastgelegd in de Grondwet.

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de zogeneemade controletaak, de evaluatietaak, de stimuleringstaak en de rapportagetaak. Daarnaast is de inspectie verantwoordelijk voor de behandeling van klachten over en uit het onderwijs.

De inspectie voert regel- en stelselmatig onderzoeken uit en rapporteert hierover aan scholen, instellingen, bewindspersonen en parlement.

De inspectie (zie Eindexamenbesluit artikel 1) ziet erop toe dat het onderwijs, en hier met name de examens volgens de regels verlopen.

Zij heeft in het Eindexamenbesluit een aantal specifieke bevoegdheden toegewezen gekregen:

Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft plaatsgehad, kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen (zie Eindexamenbesluit artikel 43). De inspectie kan het College voor Toetsen en Examens vragen nieuwe opgaven vast te stellen.

  • • 
    De inspectie moet gehoord worden voordat de directeur gespreid examen toestaat (zie Eindexamenbesluit artikel 59). Vooruitlopend op een aanpassing van de regeling biedt het ministerie de mogelijkheid om (na toestemming) een deelcijferlijst uit te reiken aan een kandidaat die op grond van artikel 59 het eerste deel van zijn gespreid examen heeft afgelegd aan een dagschool en die zijn examen niet aan de dagschool een volgend jaar voltooit.

Voor de uitvoering van haar taak krijgt de inspectie een aantal gegevens toegezonden:

Contact opnemen:

De inspectie heeft kantoren in een aantal regio's. U kunt een kantoor in uw omgeving bereiken via telefoon of fax of via de onderstaande link.

Contact met de Inspectie van het Onderwijs

Adresgegevens Inspectie van het Onderwijs:

Rijksinspectiekantoor

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

Bezoekadres:

Park Voorn 4

3544 AC Utrecht

tel. 088 - 669 60 00

fax. 088 - 669 60 50

Website: onderwijsinspectie.nl